Volumbalanse

Volumbalansen måler investorenes aggressivitet ved kursoppgang og ved kursnedgang. Den kan gi følgende svar: 

  • Nå er investorene så aggressive at de presser kursen opp for å komme seg inn i aksjen.
  • Nå er investorene så pessimistiske at de presser kursen ned for bli kvitt aksjene sine. 

Høyt volum på oppgang indikerer at optimismen er økende og at mange investorer går opp i pris for å sikre seg aksjer. Lavt volum på nedgang indikerer at få investorer vil gå ned i pris for å få solgt, og at de er komfortable med å sitte i aksjen. Dette er positivt, og gjenspeiles av en høy volumbalanse. 

De grønne søylene i figuren viser volumet på dager med kursoppgang, mens de røde viser volumet på dager med nedgang. Høye grønne søyler og lave røde gir en positiv volumbalanse.

 

Høyt volum på nedgang indikerer at usikkerheten er økende og at mange investorer går ned i pris for å bli kvitt aksjene sine. Lavt volum på oppgang indikerer at få investorer vil gå opp i pris for å få kjøpt, og at de er lite interesserte eller regner med å kunne kjøpe rimeligere senere. Dette er negativt, og gjenspeiles av en lav volumbalanse. 

Legg merke til de høye røde volumsøylene i grafen til venstre, kombinert med de lave grønne. Dette ser vi allerede i den første halvdelen av grafen. Her var volumbalansen negativ og ga et godt varsel om det kommende kursfallet.

 

Positiv volumbalanse forsterker kjøpssignaler fra andre indikatorer, mens negativ volumbalanse forsterker salgssignaler. Likeledes vil positiv volumbalanse styrke eller bekrefte en stigende trend, mens negativ volumbalanse vil bekrefte en fallende trend. Som vist over, gir volumbalanse ofte også varsler om kommende kursbevegelser.

I Investtechs grafer vises volumbalansen som tre piler nede i høyre hjørne av grafene. Den første er beregnet ut fra den siste ukes omsetning, den andre for siste måned og den tredje for siste kvartal. Spesielt ukesindikatoren kan lett påvirkes av støy og bør brukes med varsomhet. Samtidig kan dette være den beste indikatoren å bruke dersom man er på jakt etter helt kortsiktige investeringsmuligheter. 

Beregning av volumbalanse

Litt forenklet beregnes volumbalanse som korrelasjonen mellom kursendring og volum. Indikatoren beregnes på 5, 22 og 66 dagers sikt, tilsvarende henholdsvis uke, måned og kvartal. 

Indikatoren kan anta verdier mellom –100 for maksimalt negativ til +100 for maksimalt positiv. De eksakte verdiene vises i tabellen på grafsiden, og blir visualisert med piler nederst til høyre i grafene. Grønne piler som peker oppover viser at volumbalansen er positiv, mens røde piler som peker nedover viser at volumbalansen er negativ. Gule sidelengse piler viser en nøytral volumbalanse.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
Gratis prøve nå