Volumanalyser

Volumanalyse er sterkt undervurdert blant tekniske analytikere. Ofte gir volumanalyse sterke advarsler når en aksje ellers ser teknisk positiv ut. Volumanalyse brukes ofte for å få bekreftet styrken bak kjøps- og salgssignaler.

Investtech har to viktige indikatorer på volum, henholdsvis volumbalanse og pris/volum-korrelasjon. I tillegg har vi kortsiktige candlestick-grafer, som er et godt utgangspunkt for detaljerte kortsiktige volumanalyser.

Hvordan bruke volumanalyse?

Hovedbasisen i Investtech-konseptet, er trendanalyse. Dette inkluderer direkte visuell trendanalyse, støtte og motstand og formasjonsanalyse.

Vanligvis gjør man en trendanalyse først, før man bruker volum for å bekrefte eller avkrefte det man ser i trendanalysen. Hvis begge deler er positivt, kan man kjøpe en aksje. Når man er inne i en aksje, bruker man volumanalyse for å måle aksjens helsetilstand, for å få bekreftet en positiv utvikling eller få varsel om en mulig negativ vending.

Retningslinjer

  • Vurderer du å kjøpe en aksje, er det en styrke om den er positiv på volum.
  • Vurderer du å kjøpe en aksje, men den er negativ på volum, anbefales å vente eller se etter andre aksjer.
  • Eier du en aksje som er positiv på volum og trend, anbefales å holde.
  • Eier du en aksje som er positiv på trend, men negativ på volum, anbefales å følge aksjen nøye. Vær klar til å selge hvis også trendsignaler blir negative.

Merk at volumindikatorer er relativt kortsiktige indikatorer. De kan lett påvirkes av støy. Dermed bør man være varsom med å legge stor vekt på volum hvis man investerer langsiktig og for eksempel handler aksjer i langsiktige trender. Samtidig kan volumindikatorene veldig raskt fange opp stemningsendringer hos investorene, slik at man kommer seg tidlig inn eller ut av aksjer, før massene kommer i bevegelse. Volumanalyse anses dermed som et svært viktig element for kortsiktige og aktive investorer.

Investtechs volumindikatorer

Volumbalanse
Positiv volumbalanse forsterker kjøpssignaler fra andre indikatorer, mens negativ volumbalanse forsterker salgssignaler. Likeledes vil positiv volumbalanse styrke eller bekrefte en stigende trend, mens negativ volumbalanse vil bekrefte en fallende trend.

 

Pris/volumkorrelasjon
Korrelasjonen mellom prisutvikling og volumutvikling viser om volumet bekrefter trendbildet, eller om det varsler en kommende vending.

 

Candlesticks
Candlesticks er det beste verktøyet når man skal gjøre en detaljert kortsiktig volumanalyse. Ved hjelp av candlesticks kan man identifisere signaler før de ses i kursbildet, få god hjelp ved kortsiktig timing og limitsetting, og ikke minst styrke eller svekke mer langsiktige trendsignaler.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK