Mina portföljer - Portföljstrategi

Mina portföljer ger dig översikt över aktierna du äger eller följer. Mina portföljer är anpassad för enkel kontroll av portföljens utveckling. Tjänsten ger dig möjlighet att lägga in köp och sälj, beräkna avkastning och snabb tillgång till analyser av aktierna samt grafisk portföljanalys.

De flesta investerare har nytta av en investeringsstrategi. En strategi ska innehålla riktlinjer som beskriver hur portföljen ska komponeras med tanke på risk och möjlig avkastning, kriterier för köp och sälj samt metod för uppföljning av investeringar.

Strategier kan bygga på Dagens case, Top50, stigande trender, insiderhandel och andra av Investtechs stockpicking-verktyg. Kolla gärna Modell- och Traderportföljen för att se hur Investtech tänker att portföljer för medelstora investerare kan komponeras.

En stod del av svängningarna i en portfölj styrs av nyheter. Det kan påverka portföljen olika positivt eller negativt på kort sikt men på längre sikt jämnas den effekten ut. Portföljstrategi handlar om att ha sannolikheten och statistiken på sin sida för att få god avkastning på lång sikt och samtidigt låg risk för stora förluster på kort sikt. Investtechs grafiska portföljanalys är ett visuellt verktyg för att förstå portföljens olika risker. Grön färg anger positivt och rött negativt.

 

Antal aktier

Den viktigaste parametern för portföljens samlade risk är antalet innehav i portföljen. Stor vikt på få innehav ger hög portföljrisk. För att maximera uppsida i relation till risk bör många investerare ha en portfölj med 5-15 innehav med relativt likvärdig vikt. Vill man ha högsta möjliga avkastning ska man ha få innehav så att man får hög vikt i de allra bästa aktierna. Det ger samtidigt stor nedsida om man väljer fel aktier. Om man har många innehav är portföljen mindre känslig för svängningar i enskilda innehav men man förlorar samtidigt uppsida.

 

Antal aktier, låg risk Antal aktier, hög risk
Låg risk: God spridning av kapitalet på många innehav reducerar portföljrisken. Hög risk: Koncentration i få innehav ger en portfölj med hög risk, känslig för ändringar i enskilda innehav, men också stor uppsida.

 

Sektormix

Förutom antalet aktier bör man vara medveten om portföljens sektormix. Om alla aktier är inom samma sektor, till exempel bank eller verkstad, är portföljrisken fortfarande hög även om man har flera innehav.

 

Teknisk värdering

En annan risk är innehavens tekniska tillstånd. Investtechs forskning på trender, som är den viktigaste parametern i Investtechs tekniska analys, visar att aktier i stigande trend historiskt sett ger mer avkastning än aktier i fallande trend (se rapport om köpsignal från stigande trend). Aktier som redan är tekniskt positiva har dock ofta stigit en del. Därmed kan man inte köpa vid botten och förlorar mycket uppsida. Särskilt för långsiktiga investerare är det dock viktigt att ha tekniskt positiva aktier. Den strategin ligger till grund för Modellportföljen.

 

Tekniskt positiv portfölj Tekniskt blandad portfölj Tekniskt negativ portfölj
Tekniskt positiv portfölj: Grönt anger tekniskt positiva innehav där investerarpsykologi och trendutveckling indikerar uppgång. Tekniskt blandad portfölj: En portfölj består av aktier som är positiva på lång sikt samtidigt som man köper aktier som gett tidiga signaler om en vändning. Det är ofta fallet med Traderportföljen. Det ger relativt hög risk, men samtidigt stor uppsida. Tekniskt negativ portfölj: Rött anger tekniskt negativa innehav. De ligger ofta i fallande trender eller har utlöst tekniska säljsignaler.

 

Individuell aktierisk

Den enskilda portföljaktiens individuella risk är viktig för portföljens samlade risk. En akties risk anges med volatilitetsrisk (hur mycket aktien svänger från dag till dag) och likviditetsrisk (hur stor omsättning aktien har). Vill man ha stor uppsida måste man köpa aktier med hög volatilitet. Då får man samtidigt stor nedsida. Vill man ha liten nedsida måste man köpa aktier med låg risk. Då får man samtidigt liten uppsida.

Låg risk Hög risk
Låg risk: Små kurssvängningar (volatilitet) och hög omsättning (likviditet) ger låg risk. Hög risk: Stora kurssvängningar ger hög risk. Var uppmärksam på innehav med Extremt hög volatilitet, som kan ha stor påverkan på hela portföljens avkastning.

 

Insiderhandel

Svenska och norska aktier rankas efter insiderscore. I bolag som har positiv insiderscore har ledning eller styrelse övervägande köpt aktier. Det är en signal om att insiderna anser att aktien är fundamentalt billig. Motsvarande är en insiderförsäljning en signal om att aktien är fundamentalt dyr.

Insideranalysen av portföljen indikerar om man är på samma sida som insiderna eller inte. Grönt indikerar att insiderna köpt i portföljaktierna. Rött indikerar att insiderna sålt.

 

Positiv insiderscore Negativ insiderscore
Positiv insiderscore: Insiderna har köpt i de flesta av portföljaktierna. Det indikerar att bolaget är fundamentalt billigt, och att insiderna tror på uppgång. Negativ insiderscore: Insiderna har sålt i de flesta av insideraktierna. Det indikerar att de anser att risken är hög eller tror på nedgång.
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
Prova gratis nu