Hög och låg volymbalans – Preliminära forskningsresultat

Pågående forskning hos Investtech.
Publicerad 2015-08-21

Vad betyder hög och låg volymbalans för kommande kursutveckling? Ger det signal om uppgång eller nedgång? Vi har studerat utvecklingen efter att volbal22 gått till extrema nivåer på börserna i Oslo, Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors.

Volymbalans – Investtechs indikator på aggressivitet hos köpare och säljare

Investtech har utvecklat indikatorn Volymbalans som ett mått på aggressiviteten hos köpare och säljare av en aktie. Syftet var att utforma en indikator som kunde förutsäga om en aktie stod inför en uppgång eller nedgång. Tanken var att om kurs- och volym-mönster i en aktie kunde förklaras av att köparna var aggressiva och säljarna passiva, skulle detta indikera att kursen skulle stiga. På liknande sätt skulle ett mönster med aggressiva säljare och passiva köpare förutsäga att aktiekursen skulle falla.

Volymbalansen mäter investerarnas aggressivitet vid upp- och nedgång. Det kan ge följande svar:

  • Nu är investerarna så aggressiva att de pressar upp kursen för att köpa.
  • Nu är investerarna så pessimistiska att de pressar ned kursen för att sälja.

Hög volym på uppgång indikerar att optimismen är ökande och att många investerare går upp i pris för att köpa. Låg volym på nedgång indikerar att få investerare vill gå ned i pris för att sälja och att de är bekväma med att äga aktien. Det är positivt och indikeras av en hög volymbalans.

De gröna staplarna i figuren visar volymen på dagar med uppgång medan de röda visar volymen på dagar med nedgång. Höga gröna och låga röda ger en positiv volymbalans.

 

Hög volym på nedgång indikerar att osäkerheten är ökande och att många investerare går ned i pris för att sälja. Låg volym på uppgång indikerar att få investerare vill gå upp i pris för att köpa och att de räknar med att kunna köpa billigare senare. Det är negativt och indikeras av en låg volymbalans.

Lägg märke till de höga röda staplarna i grafen till vänster kombinerat med de låga gröna. Det ser vi redan i första halvan av grafen. Här var volymbalansen negativ och gav en varning om det kommande kursfallet.

 

Positiv volymbalans stärker köpsignaler från andra indikatorer medan negativ volymbalans stärker säljsignaler. På samma sätt stärker positiv volymbalans en stigande trend medan negativ volymbalans stärker en fallande trend. Volymbalans ger också ofta varningar om kommande kursrörelser.

I Investtechs grafer visas volymbalansen som tre pilar till höger om grafen. Den första är senaste veckans omsättning, den andra senaste månaden ochden tredje senaste kvartalet. Särskilt veckoindikatorn kan lätt påverkas av brus och bör användas med försiktighet. Samtidigt kan det vara den bästa indikatorn för kortsiktiga affärer.

Beräkning av volymbalans

Något förenklat beräknas volymbalans som en korrelation mellan kursförändringar och volym. Indikatorn beräknas på 5, 22 och 66 dagars sikt, motsvarande vecka, månad och kvartal.

Indikatorn kan variera mellan -100 för maximalt negativ och +100 för maximalt positiv. De exakta värdena visas i tabellen på grafisidan, och visualiseras med pilar längst ned till höger i graferna. Gröna pilar som pekar uppåt visar att volymbalansen är positiv, medan röda pilar som pekar nedåt visar att volymbalansen är negativ. Gula sidledes pilar visar neutral volymbalans.

Forskning på volymbalans – preliminära resultat

Investtech har inlett ett forskningsprojekt för att studera i vilken grad volymbalans kan användas till att förutsäga den framtida kursutvecklingen. Projektet är en del av ett större projekt inom signalanalys för aktier och stöds av Norges forskningsråd.

Vi har studerat aktierna på de nordiska marknaderna Norge, Sverige, Danmark och Finland.
För Norge har vi data av god kvalitet från 1996 till 2014, och för Sverige har vi data av god kvalitet från 2003 till 2014.
För Danmark och Finland har vi data från 2003 till 2014. Liksom för Norge och Sverige, är samtliga aktier som varit noterade under perioden med och kurserna är justerade för utdelningar, splittar, fusioner och andra bolagshändelser. Vi har emellertid inte dagligen gjort samma manuella övervakning och korrigeringar av data på dessa marknader som i Norge och Sverige, så datakvalitén är inte lika hög här.

Volymbalans 22 på kritisk nivå

De specifika värdena för volymbalansen på 5, 22 och 66 dagars sikt visas i tabellen nederst på Investtechs analyssidor för varje enskild aktie. Nere i högra hörnet av analysgrafen visas tre pilar för volymbalansen, en för varje given tidshorisont. Det är den mellersta tidshorisonten, 22 dagar, vilken motsvaras av den mittersta pilen, som vi analyserat här.

Vi har använt -40 och 40 som kritiska nivåer. När volymbalansen faller under -40, övergår 22-dagars-pilen till röd och pekar nedåt. När den stiger över 40, övergår pilen till att vara grön och peka uppåt. Övergången mellan färger och riktning på pilen sker gradvis för värden mellan 0 och runt 60, men det är 40 vi använt som gräns i denna undersökning.

När volymbalansen bröt ned under -40-gränsen definierades en sälgsignal, utifrån tanken att detta indikerar aggressiva säljare. När volymbalansen bröt över +40-gränsen definierades en köpsignal.

Antal Norge Sverige Danmark Finland Totalt
Köpsignal volbal22 passerar över 40 8843 10 535 3733 1469 24 580
Sälgsignal volbal22 passerar under -40 2908 5537 1689 1169 11 303

Tabellen visar antal köp- och säljsignaler utifrån en strategi på volbal22. Totalt identifierade Investtechs datorer 24 580 fall där volbal22 bröt upp över 40-gränsen.
Detta är en köpsignal och benämns ”buy signal” i grafen nedan. Investtechs datorer identifierade också 11 303 fall där volbal22 bröt under -40-gränsen, motsvarande en säljsignal och benämns ”sell signal” i grafen.

Signalerna lokaliseras genom att gå igenom alla fall där volymbalans22 passerar de kritiska gränserna. Endast signaler där det var mer än 14 dagar sedan föregående signal i samma aktie räknas med. Detta görs för att undvika närliggande dubbletter.Trots det kommer det vara ett stort antal signaler som är ganska lika, på grund av att ett antal olika aktier följer varandra tätt i kurs. Särskilt i situationer då börsen har stigit eller fallit kraftigt på kort tid, kommer många aktier framkalla liknande signaler. Signalerna (proverna) kommer därmed inte att vara oberoende och statistiska mått på osäkerhet (standardavvikelse) kommer inte kunna användas urskillningslöst.

Figur 3: Kursutveckling vid köp-och sälgsignaler från 22-dagars volymbalans identifierade av Investtechs datorer. Klicka på figuren för större version.

Graferna visar genomsnittlig kursutveckling efter köp- och sälgsignaler från 22-dagars volymbalans. Signalerna utlöses på dag 0. Endast dagar då börsen är öppen ingår, så att 66 dagar motsvarar cirka tre månader. Köpsignaler är den blå kurvan och säljsignaler den röda. Det skuggade området anger standardavvikelse till beräkningarna. Den svarta linjen är referensindexet.

Genomsnittlig avkastning efter 66 dagar Norge Sverige Danmark Finland Balanserat snitt
Köpsignal volbal22 passerar över 40 4,9% 4,7% 4,7% 3,9% 4.7%
Säljsignal volbal22 passerar under -40 0,9% 1,9% 1,9% 3,0% 1.8%
Referensindex 3,2% 4,0% 3,6% 1,5% 3,5%

Det är ganska enhetliga resultat från de fyra marknaderna. Aktier med köpsignal fortsätter att stiga och de stiger starkare än genomsnittlig utveckling i referensindexet. Aktier med säljsignal från volymbalans har också stigit, med undantag för Finland, men de har stigit betydligt svagare än genomsnittlig utveckling för referensindexet.

Figur 4: Kursutveckling vid volymbalans22-signaler för Norge. Samma som i figur 3, men inkluderar kursutveckling dagarna före signalen har utlösts.

Sensitivitetsanalys

Vi har gjort en sensitivitetsanalys på den norska marknaden gällande volymbalansens varaktighet (exempelvis 15, 22, 30 dagar), utlösningsvärde (exempelvis signal vid volymbalans över 20, 40, 60) och hur signalerna identifieras (signal vid brott till extremvärden eller när volymbalansen vänder tillbaka från extremvärden).

Sammanfört föreskriver resultaten att volymbalans-indikatorn är solid, både med tanke på längdparametrar, utlösningsvärden och hur signalerna identifieras.

Sammanfattning och slutsats

Vi har studerat 24 580 fall där volymbalans 22 passerar över 40-gränsen och 11 303 fall där den passerar under -40-gränsen. Vi har använt oss av 19 års börskurser från Norge och 12 från de övriga länderna. Uppgifterna är fördelade med runt 30% från Norge, 45% från Sverige, 15% från Danmark och 10% från Finland.

Resultaten från köpsignalerna är konsekventa i de fyra marknaden och visar att aktier där volymbalansen har varit klart positiv, över den kritiska 40-nivån, i genomsnitt har fortsatt att stiga. Samtidigt har aktier i Norge, Sverige och Danmark med låg volymbalans, under den kritiska -40-nivån, fortsatt att prestera svagare än börsen. I Finland, där vi har relativt få uppgifter och referensindexet haft en svag utveckling, har säljsignalerna gjort bättre ifrån sig än genomsnittlig utveckling till referensindexet.

Resultaten indikerar att Investtechs volymbalans-indikator lämpar sig till att fånga upp positiva och negativa ändringar i investerarnas beteende. Volymbalansen kan därmed användas till att identifiera bra köpsignaler (stockpicking). Efter signal från Investtechs volymbalansindikator anses det sannolikt att man kan uppnå en statisk avkastning över genomsnittlig börsavkastning.

Volymbalans anses ytterligare vara en god indikator som förstärker eller försvagar övriga signaler i Investtechs analyser. Till exempel kan köpsignaler från stigande trend förstärkas av en positiv volymbalans, medan den försvagas av negativ volymbalans.

Fortsatt arbete

Fortsatt har vi en del arbete kvar innan vi kan publicera en fullständig forskningsrapport i detta ämne. Vi måste kontrollera våra uppgifter väl. Vi önskar att studera i vilken grad extrem kursutveckling i enskilda bolag bidrar till genomsnittsresultaten. Vi önskar också att se om det är skillnader i hur volymbalans påverkar små och stora bolag. Det kan också vara intressant att se hur volymbalansen fungerar i kombination med andra indikatorer, exempelvis stöd/motstånd, RSI och trend.

 

Keywords: Helsingfors,Köpenhamn,Köpsignal,Oslo,Säljsignal,statistik,Stockholm,Volbal,Volymbalans.

Skrivet av

Geir Linløkken
Forsknings- och analyschef
Investtech

"Investtech analyserar psykologin i marknaden och ger dig konkreta tradingförslag varje dag."

Espen Grönstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
Prova gratis nu