Verktyg

Topp 50

Topp 50 visar de bästa aktierna baserat på Investtechs kvantitativa analyssystem. Det är aktier som enligt investerarpsykologi ska stiga de närmaste veckorna eller månaderna.

Investtech beräknar en teknisk poängsumma, score, för varje aktie baserad på analysen av kursgrafen. Det allra viktigaste bidraget till den här poängsumman kommer från trend. Andra viktiga faktorer som har stor vikt är stöd och motstånd, kursformationer och volymutveckling. Den tekniska scoren är mellan -100 för maximalt negativa aktier och +100 för maximalt positiva aktier. En score över +50 motsvarar en köprekommendation. En score mellan +25 och +50 motsvarar svagt köp. En score mellan -25 och +25 är neutral.

Topp 50 visar aktierna med den högsta tekniska scoren.

Det är lite som skiljer aktier med +70 och +80 i score. Du bör därmed inte lägga så stor vikt vid om aktie har första eller 20:e plats så länge de har likvärdig score. Då bör du hellre lägga vikt vid aktiens likviditetsrisk och volatilitetsrisk samt dina egna preferenser.

Topp 50

Längst upp i tabellen kan du välja Köp eller Sälj. Du kan också välja Kort sikt, Medellång sikt, Lång sikt eller Totalanalys beroende på ditt abonnemang. Kort sikt ingår i Trader och Totalanalys ingår i Professional.

Modellportföljen

Fakta

 • Modellportföljen är en fiktiv portfölj.
 • Uppdatering av portföljen publiceras måndag före börsens öppning. Eventuella omplaceringar görs på senaste handelsdagens slutkurs, det vill säga vanligtvis fredagens slutkurs.
 • Portföljens avkastning uppdateras varje kväll. Alla innehav har alltid en lika stor andel av portföljen, som balanseras efter varje handelsdag.
 • Courtage på 0,2 procent räknas av vid varje transaktion. Inget courtage räknas av vid den dagliga balanseringen.
 • Portföljförvaltare: forskningssjef Geir Linløkken.
 • # markerar att Investtech eller närstående har innehav i aktien.
 • För mer information se Investtechs portföljregler (på engelska).

Nyckelinformation

 • God historisk avkastning på lång sikt.
 • Risk i linje med börsen.
 • Innehav på medellång sikt, 1-6 månader.
 • Består av aktier som är tekniskt positiva och/eller positiva på insiderhandel.
 • Aktiv stockpicking.
 • Uppdatering av portföljen publiceras måndag före börsens öppning. Eventuella omplaceringar görs på senaste handelsdagens slutkurs, det vill säga vanligtvis fredagens slutkurs.
 • Behåller goda innehav länge, säljer tidigt vid förlust.
 • God inspirationskälla för långsiktiga investerare som vill ha en moderat riskprofil.

Aktieval

Aktieval är det bästa stock picking-verktyget Investtech har när du vill hitta aktuella aktier att köpa.

Överst väljer du vilken tidshorisont du vill titta på samt vilken marknad och sektor som skall vara med. Filtret delas sedan in i tre grupper: allmänna kriterier, tekniska kriterier och finansiella kriterier.

Marknader

Aksjeutvelgelse markeder
Du kan ange vilka marknader du vill välja aktier från. Till exempel kan du ange Oslo, Stockholm och Köpenhamn. Då kommer du få aktier från hela Norden som passar dina kriterier, och därmed kunna få ännu bättre aktier än om du endast väljer från en marknad.

När börsen är lite svag, eller har gått sidledes öven en lång period, kan det vara svårt att hitta mycket bra aktier på mindre marknader. Med flera marknader är det lättare att hitta bra aktier.

Sektorer

Aksjeutvelgelse sektorer
Till en början innehåller rapporten alla typer av företag, oberoende av sektorer eller branscher. Du kan emellertid specifisera övergripande sektorer, som Finans eller Energi, eller detaljerade branscher som Försäkring eller Oljeborrning. Då får du bara aktierna inom dessa sektorer, som också passar med överiga kriterier.

Genom att kombinera Marknader och Sektorer, kan du till exempel få rangerade listor med de bästa bankaktierna i Norden.

Filter

För varje grupp anger du kriterier genom att klicka på dem på eller av. Ett aktivt filter visas i färg, medan inaktiv är neutral. Klicka och dra för att välja filtrets värde.

Aktieval aktivt filter
Aktivt filter i mitten och inaktivt till vänster och höger.

Generella kriterier

De allmänna kriterierna används för att specificera storleken, likviditeten och volatiliteten hos de företag du ansöker om. Det är lättare att handla i stora och flytande företag, men de bästa möjligheterna finns ofta i mindre företag. Volatiliteten mäts i procent per månad och indikerar hur mycket växelkursen har fluktuerat historiskt. Stora kurssvängningar medför hög risk, men samtidigt ofta bra uppsida.

Tekniska kriterier

Tekniska filtre

Under tekniska kriterier anger du kriterier som baseras på investerarnas beteende och optimism i aktierna, tolkat genom aktiekursdiagrammen. Teknisk poäng är en samlad bedömning, beräknad kvantitativt av Investtechs datorer. I algoritmen inkluderas till exempel trend, stöd och motstånd, volymutveckling och köpsignaler från kursformationer. Investtech har forskning som visar att signaler från trend, momentum og volumenbalance är statistiskt viktiga och du kan sätta dina egna kriterier på alla dessa om du vill.

Syftet med att fastställa tekniska kriterier är att hitta aktier som är aktuella för köp. Teknisk analys antyder att optimismen hos investerare i sådana aktier tilltar och att kurserna därmed skall fortsätta uppåt kommande veckorna eller månaderna.

Finansiella kriterier

Finansiella filtre

Under finansiella kriterier anger du kriterier som baseras på bolagens värdering. Dessa är kriterier som används i stor utsträckning inom fundamental aktieanalys.

Syftet med att ange finansiella kriterier är att hitta aktier som är billiga baserat på redovisningsuppgifter. Många sådana aktier förväntas, av fundamentalanalytikerna, att stiga på lång sikt. Notera att finansiella nyckeltal kan variera mycket mellan branscher och att det ofta är nödvändigt med branschkunskap och kunskap om de enskilda bolagen för att tolka nyckeltalen väl.

Förklaring till tabellen

Aktieval

Tabellen sorteras automatiskt på teknisk poängsumma. Klicka på överskriften för att sortera efter de andra kolumnerna.

Teknisk poängsumma: Teknisk bedömning av aktier gjord automatiskt av Investtechs datorer. Bedömningen går på en skala -100 till 100 där värden lägre än -50 betraktas som "säljkandidat", mellan -50 och -25 som "svag säljkandidat", mellan -25 och 25 som "neutral", mellan 25 och 50 som "svag köpkandidat" och över 50 som "köpkandidat".

CAP: Marknadsvärde i miljarder kronor, beräknat som aktiekurs gånger antal utestående aktier.

Likviditet: Genomsnittlig daglig omsättning i miljoner kronor, euro eller dollar under den senaste månaden.

Volatilitet: Genomsnittlig skillnad mellan högsta och lägsta kurs på månadsbasis, beräknat för det senaste året. Volatilitet är ett vanligt mått på risk.

Rsi21: 21-dagars relative strength index. Talet används som ett mått på aktiens kortsiktiga momentum.

Volbal: 22-dagars volymbalans. Visar samband mellan volym och kursrörelser.

Yield: Direktavkastning - utdelningsandel. Direktavkastning är bolagets aktieutdelning i förhållande till aktiekursen. Den är ett mått på avkastningen till aktieägarna. Direktavkastningen beräknas genom Utdelning per aktie / Aktiekurs.

P/E: P/E står för Price/Earnings, vilket betyder pris i förhållande till resultat. Nyckeltalet används när man ska bedöma en akties pris i förhållande till bolagets resultat.

P/S: P/S står för Price/Sales, vilket betyder pris i förhållande till omsättning. Nyckeltalet används när man skall bedöma en akties pris i förhållande till bolagets omsättning.

P/B: P/B står för Price/BookValue, vilket betyder pris i förhållande till eget kapital. Nyckeltalet används när man skall bedöma en akties pris i förhållande till bokfört eget kapital.

Samlad: Raden visar summan av marknadsvärde och daglig likviditet för alla aktier. Värdet för kolumnerna Teknisk poängsumma, Volatilitet, RSI, VolBal och Yield är ett viktat genomsnitt, med marknadsvärde som vikt. Värdet för kolumnerna P/E, P/S och P/B är beräknat som summan av marknadsvärde (P) dividerat med summan av respektive Earnings (E), Sales (S) och Book Value (B).

Genomsnitt: Medelvärdet för alla aktier.

Median: Medianvärdet för alla aktier.

Till Aktieval

Handelsmöjligheter

Vid vissa tillfällen kan aktier visa tekniska förhållanden som starkt indikerar bestämda kursrörelser. Det är sällan det sker men när det gör det finns det möjligheter att göra mycket bra köp. Det kallas handelsmöjligheter. Aktier med handelsmöjligheter har ofta en stor uppsida samtidigt som nedsidan är liten.

Investtech har system för att identifiera tio olika typer av handelsmöjligheter. När du väljer tjänsten från vänstermenyn kommer alla typerna att visas i listan. Du kan klicka längst upp i tabellen för att välja en bestämd typ. Du kan också välja Kort sikt, Medellång sikt eller Lång sikt.

Handelsmöjligheter

Förklaring:

Poängsumma: Varje handelsmöjlighet får en poängsumma mellan 0 och 100. Den visas både i listan och på aktiesidan. Ju högre poängsumma desto bättre uppfyller aktien de teoretiska kriterierna för handelsmöjligheten och desto större möjlighet att göra ett bra köp. Märk väl att det är flera av de tekniska indikatorerna som beräknas per aktie som inte ingår i beräkningen av poängsumman för handelsmöjligheten. Flera av dem, till exempel stöd och motstånd, trend och volymbalans, kan betyda mycket för aktiens tekniska score. Det är därför inte så att handelsmöjligheterna med högst poängsumma automatiskt kommer att ge de bästa köpen. Du bör se på helhetsbilden, flera tidshorisonter, och gärna också värdera fundamental information innan du köper. Märk väl att risken inte ingår i poängsumman. Två aktier med samma poängsumma kan ha mycket olika risk. Aktier med mycket låg likviditet blir emellertid exkluderade som handelsmöjlighet men det är fortsatt relativt låga krav på likviditet. Poängsumman måste vara minst 70 för att komma med på listan. Med Institutional kan du dock sätta din egen likviditetsgräns under Profil.

Risk/Reward: Relationen mellan avkastning vid en lyckad investering (sälj på målkurs) och avkastning vid en misslyckad investering (sälj på stop loss). Nedsidan är alltid satt till 1. Så en högre reward ger en bättre relation mellan risk och reward.

Potential: Uppsidan i procent. Beräknas som procentuell uppgång från rekommenderad köpkurs till målkurs. Märk väl att aktier med hög uppsida också ofta har hög risk.

Om du går in på en specifik handelsmöjlighet ser du rekommenderad köpkurs, målkurs och stop loss. Du får ett konkret förslag när aktien ska köpas och säljas. Du har möjlighet att värdera uppsida mot nedsida. Tidshorisont anges också för handelsmöjligheten samt förhållanden som stärker eller försvagar aktien.

Översåld RSI och kurs nära stöd

En aktie som är översåld har fallit mycket på kort tid och en reaktion upp indikeras. Nära stöd indikerar att aktien ska stiga. Stop loss kan sättas precis under stödet för att begränsa nedsidan.

Teori: RSI står för Relative Strength Index och defineras som 100 gånger summan av de sista N dagarnas uppgång dividerat med (summan av de sista N dagarnas uppgång plus summan av de sista N dagarnas nedgång), där N är 14, 21 eller 90 för kort respektive, medellång och lång graf. Översåld RSI, dvs. låga RSI-värden, betyder att kursen den sista tiden har fallit mycket utan reaktioner upp däremellan. Det har varit för stort fokus på negativa saker, och säljarna har styrt aktien fullständigt. Detta kan inte bestå, och aktien bör snart få en reaktion upp. Att kursen är nära ett stöd, betyder att när kursen tidigare har varit på dessa nivåerna, har den fått en reaktion uppåt. Många som inte var med på förra uppgången, kommer bli benägna till att köpa nu, och de som köpte förra gången, men har sålt av däremellan, kommer köpa på nytt nu. När dessa kriterierna uppträder samtidigt, har vi en stark signal om att kursen kommer stiga. Samtidigt har vi möjlighet till att investera med låg risk, genom att sätta stopp loss precis under stödet.

Poängsumma: Ju närmare stödet kursen är, och ju starkare detta stöd är, desto högre poängsumma. RSI måste dessutom vara låg och volymbalansen och förhållandet mellan volymtoppar och kurstoppar bör vara positiva. Det är dessutom positivt om det har bildats en bottenpunkt i kurs eller RSI.

Köpkurs: Sätts utifrån stödnivån och en "normalrörelse" uppåt. En "normalrörelse" definieras som hur mycket kursen i genomsnitt rör sig under en period som är ca. en hundradel av grafens längd.

Målkurs: Sätts till beräknad, teoretisk maxkurs med utgångspunkt i att kursen utvecklar sig som lätt färgad random walk i 20% av grafens längd. Detta utgör normalt 15-30 procent av grafens höjd.

Stop loss: Sätts till ca. en normalrörelse under stödnivån.

Tidshorisont: Sätts till mellan 14 och 20% av grafens längd.

 

Positiv divergens mellan RSI och kurs och kurs nära stöd

Positiv divergens mellan RSI och kurs indikerar att aktien ska stiga. Nära stöd indikerar att aktien ska stiga. Stop loss kan sättas precis under stödet för att begränsa nedsidan.

Teori: Med RSI mäter man i vilken grad det är köparna eller säljarna som har styrt kursen den sista tiden. Låga värden betyder att säljarna har styrt kursen, medan höga värden betyder att köparna har styrt kursen. När RSI-kurvan stiger betyder det att köpintresset ökar och att köparna, relativt sett, får större betydelse för kursbestämningen. Om dett händer samtidigt som kursen går sidlängs, eller till och med faller, anses det som en tidig signal på en möjlig vändning upp i kurs. Att kursen är nära ett stöd, betyder att när kursen tidigare har varit på dessa nivåerna, har den fått en reaktion upp. Många som inte var med på förra uppgången, kommer bli benägna till att köpa nu, och de som köpte förra gången, men har sålt av däremellan, kommer köpa på nytt nu. När dessa kriterierna uppträder samtidigt, har vi en stark signal om att kursen kommer stiga. Samtidigt har vi möjlighet till att investera med låg risk, genom att sätta stopp loss precis under stödet.

Poängsumma: Graden av divergens mellan RSI och kurs är viktigt i poängberäkningen. Dessutom bör kursen vara nära stödlinjen och stödet bör vara starkt. Det läggs dessutom vikt på volymbalans och förhållandet mellan volymtoppar och kurstoppar. Även trend och formationer har betydelse för poängberäkningen.

Köpkurs: Sätts utifrån stödnivån och en "normalrörelse" uppåt. En "normalrörelse" definieras som hur mycket kursen i genomsnitt rör sig under en period som är ca. en hundradel av grafens längd.

Målkurs: Sätts till beräknad, teoretisk maxkurs med utgångspunkt i att kursen utvecklar sig som lätt färgad random walk i 20% av grafens längd. Detta utgör normalt 15-30 procent av grafens höjd.

Stop loss: Sätts till ca. en normalrörelse under stödnivån.

Tidshorisont: Sätts till mellan 14 och 20% av grafens längd.

 

Köpsignal från en rektangelformation i stigande trend

En stigande trend indikerar att investerarna blir mer positiva och kursen ska fortsätta upp innanför trendkanalen. Köpsignal från rektangel indikerar uppgång även på kort sikt.

Teori: Som har beskrivits under "Stigande trend och kurs nära stöd" förväntas en aktie som ligger i en stigande trendkanal att stiga vidare innanför kanalen. När en rektangelformation utvecklas, bildas ett motståndsområde med övervikt av säljare nära taket av rektangeln. När kursen stiger genom motståndet betyder det att dessa säljarna har fått sålt ut. Köparsidan är fortfarande lika stor, men det är nu ett underskott av säljare så att kursen dras vidare upp. Om man är snabb och kommer in till en kurs nära stödet från rektangeln, får man en god ingångskurs och kan sätta en snäv stopp loss. Om kursen har stigit mycket efter brottet på rektangeln kan det vara bättre att avvänta en reaktion tillbaka innan man går in.

Poängsumma: Formationens och trendens kvalitet, dvs. graden av likhet med en teoretiskt idealisk formation och trend, är viktigt i poängberäkningen. Storleken på formationen och hur länge det är sedan den blev bruten, är också viktiga bidrag till poängsumman. En kurs nära stödet i formationen ger en högre poängsumma än en kurs nära målet i formationen. Det räknas som negativt om kursen har varit under stödlinjen efter brottet. Det är också negativt om andra formationer har bildats efter brottet.

Köpkurs: Sätts till stödet från formationen och ett liten bit uppåt (ca. 20% av formationshöjden).

Målkurs: Sätts till 90-125% av kursmålet i formationsbrottet.

Stop loss: Sätts till 20% av formationens höjd under formationens signalnivå, dvs. ca. den nedre femtedelen i formationen. Om man vill tillåta större svängrum i kursen, kan en passande stop loss vara strax under mitten av formationen.

Tidshorisont: Från 40% till 80% av formationens längd.

 

Rektangelformation under utveckling i stigande trend och kurs nära rektangelstöd

En rektangel i en stigande trend bildas när investerarna tar en paus i uppgången. Genom att köpa nära rektangelns golv är uppsidan stor både på kort och lång sikt.

Teori: Som beskrivits under "Stigande trend och kurs nära stöd" förväntas en aktie som ligger i en stigande trendkanal stiga vidare innanför kanalen. När aktien utvecklar en rektangelformation, ses detta bara som en konsolidering eller paus innan uppgången fortsätter. Detta gäller även om trenden bryts under utvecklingen av rektangelformationen, men det är då en något större risk för brott nedåt. Ofta stiger kursen snabbt när en rektangelformasjon väl har blivit bruten. Därmed kommer man att få en betydligt bättre ingångskurs om man köper före brottet. Allra bäst kurs får man om man köper nära golvet i rektangelformationen. En passande stop loss kan sättas strax under golvet, så att nersidan blir liten och risk/reward hög. Försiktiga investerare kan välja att gå ur aktien vid taket av rektangelformationen, medan de som vill ha högsta möjliga avkastning bör sitta kvar tills dess kursmålet i formationen nås.

Poängsumma: Formationens och trendens kvalitet, dvs. graden av likhet med en teoretisk idealisk formation och trend, är viktig i poängberäkningen. En kurs nära golvet i rektangeln ger en högre poängsumma än en kurs nära taket. Det är positivt om kursen ligger bra till i förhållande till horisontala stöd- og motståndsnivåer, eller om RSI är översålt. Det är negativt för poängsumman om kursen har brutit ut ur den stigande trendkanalen.

Köpkurs: Sätts till stödet av formationen och en liten bit uppåt (ca. 30% av formationshöjden).

Målkurs: Nedre målkurs sätts till taket i rektangelformationen och övre sätts till kursmålet i rektangelformationen vid ett brott upp.

Stop loss: Sätts till 20% av rektangelns höjd under golvet i rektangeln.

Tidshorisont: Från 40% (nedre målkurs) till 120% (övre målkurs) av formationens längd.

 

Omvänd huvud-och-skuldra-formation under utveckling och positiv volymbalans

Omvända huvudskuldra-formation indikerar en vändning från fallande till stigande trend. Genom att köpa tidigt före signal är uppsidan stor. Det är inte säkert att signal kommer att ges men positiv volymbalans indikerar ofta att köparna är aggressiva.

Teori: Omvänd huvud-och-skuldra (på engelska "Inverted Head and Shoulders" - IHS) är en trendreverseringsformation och signaliserar en reversering från en fallande trend till en stigande trend, eller med andra ord, en inledning av en stigande trend. Tanken är att aktien har varit negativ över en längre tid och att det har varit fokus på negativa nyheter och dåliga framtidsutsikter. Detta leder till att investerare både i den vänstra skuldran och i huvudet pressar ned kursen till bottnar som är lägre än tidigare bottnar. Vid uppgången i huvudet, stiger emellertid kursen ända upp i nivå med den tidigare toppen. I en fallande trend ska efterföljande toppar vara lägre än de tidigare, så detta är därmed en tidig signal på en avslutning av den fallande trenden. När kursen sedan i höger skuldra bildar en bottenpunkt som är högre än botten i huvudet, har vi en indikation på att en stigande trend har påbörjats. Bekräftelsen får vi vid brott upp genom halslinjen, för då kommer även nästa topp att vara högre än föregående topp. Det är emellertid ofta mycket att tjäna på att gå in redan medan den omvända huvud-och-skuldra-formationen är under utveckling, då kursen ofta går snabbt vidare när motståndet vid halslinjen blir brutet. Positiv volymbalans indikerar isolerat sett att trenden är stigande, eller at en fallande trend går mot slutet. Därför anses risk/reward-förhållandet som attraktivt när bägge dessa förhållandena uppträder samtidigt, dvs. när vi har en omvänd huvud-och-skuldra-formation under utveckling och volymbalansen är positiv.

Poängsumma: Formationens och trendens kvalitet, dvs. grad av likhet med en teoretiskt idealisk formation och trend, är viktig i poängberäkningen. En kurs nära botten i den högra skuldran ger en högre poängsumma än en kurs nära halslinjen. Volymbalans och korrelation mellan kurs och volymutveckling är viktiga bidrag till den samlade poängsumman. Det är positivt om kursen ligger bra till i förhållande till horisontala stöd- och motståndsnivåer, men detta har inte så stor vikt. Det är också positivt om RSI är låg. Det är negativt för poängsumman om formationen uppträder nära max i grafen, därför att kursen då omöjligen kan ha fallit speciellt mycket före bildandet av formationen. Det är också negativt om formationen är mycket stor i förhållande till trenden.

Köpkurs: Sätts utifrån stödet i höger skuldra till halvvägs upp mot halslinjen.

Målkurs: Nedre målkurs sätts till halslinjen och övre sätts till kursmålet från omvända huvud-och-skuldra-formationen.

Stop loss: Låt "skulderhöjden" vara definerad som höjden mellan stödet i skulderna och motstånden i huvudet. Stop loss sätts till 20% av skulderhöjden under stödet i höger skuldra.

Tidshorisont: Från 40% (nedre målkurs) till 120% (övre målkurs) av formationens längd.

 

Reaktion tillbaka till stödet efter köpsignal i formation

Köpsignal från en formation indikerar stigande optimism och vidare uppgång. Aktien har sedan reagerat tillbaka på kort sikt och ett köpläge har uppstått nära stödet vid formationen.

Teori: När en kursformation blir bruten, betyder det ofta att marknadsaktörernas psyke totalt sett är i ett speciellt tilstånd. Detta kan till exempel vara att många sitter och ångrar på att de inte köpte tidigare, eller ångrar på at de sålde för tidigt. Generelt kan vi säga att då en motståndsnivå bryts, är alla säljarna som (kanske av fundamentala skäl) har suttit kvar på denna nivån, borta. Säljarsidan är därmed borta, medans köparsidan fortfarande är kvar. När en köpsignal från en formation utlöses, leder det därför ofta till att kursen snabbt stiger vidare. Det kan då vara svårare att komma in på marknaden till bra kurser. Då och då får vi emellertid en reaktion tillbaka efter ett formationsbrott. Man får därmed en ny möjlighet till att följa med, och denna gången till bra ingångskurser. Man kan även investera till låg risk om man sätter stop loss precis under stödnivån i formationen.

Poängsumma: Vid idealiska handelsmöjligheter av denna typen, har kursen nästan, men inte helt nått kursmålet i formationen, och nu reagerat tillbaka så att den ligger relativt nära stödet i formationen. Det ger en lägre poängsumma om kursen redan har nått kursmålet innan den har reagerat tillbaka igen. Hög kvalitet på formationen, dvs. att formationen är lik en teoretiskt perfekt formation, ger hög poängsumma. Storleken på formationen och ålder, dvs. hur länge det är sedan den bröts, bidrar också till poängsumman. Volymbalans och sammanhanget mellan volymtoppar och kurstoppar är också viktigt i poängberäkningen. Det räknas som negativt om kursen har varit under stödlinjen efter brottet. Det är også negativt om andra formationer har bildats efter brottet.

Köpkurs: Sätts till stödet i formationen och en liten bit uppåt (ca. 20% av formationshøyden).

Målkurs: Sätts till 90-125% av kursmålet i formationsbrottet.

Stop loss: Sätts till 20% av formationens höjd under formationens signalnivå, dvs. 20% under stödet i formationen.

Tidshorisont: Från 30% till 60% av formationens längd. Det används samma procentsatser för alla typer av formationer, även om signaler från rektanglar generellt nås snabbare än signaler från dubbel-botten-formationer och omvända huvud-och-skuldra-formationer.

 

Brutet motstånd och kurs nära grafmax

Brott på motstånd är en köpsignal. När kursen ligger nära grafmax har investerarna köpt aktien trots rekordnoteringar. Det är lite eller inget motstånd över dagens nivå och vidare uppgång indikeras.

Teori: Tidigare toppar i kursen är viktigt för att definiera motståndsnivåer. Här tänker många att kursen föll sist den var på denna nivån och att aktien var dyr, och att den därmed ska gå ner i kurs nu också. Högt ackumulerad volym på en bestämd kursnivå är också viktigt för att definiera motstånd. Här är det sannolikt att många åter vill sälja när kursen når denna nivån - antingen för att kopiera en tidigare lyckosam försäljning, eller för att gå ur utan förluster. Vid motståndsnivåer är det därmed ett överskott av säljare. När kursen bryter upp genom motståndet betyder det att säljarna på denna nivån har fått sålt sina aktier. Det är fortfarande ett köpintresse, och kursen stiger vidare då det nu är ett underskott av säljare.  Om motstånd bryts nära toppen i grafen betyder det att det är mycket litet motstånd över dagens kurs. Kanske betyder det också att kursen har nått en ny rekordnotering, så att det inte är motstånd överhuvudtaget. Kursen blir därmed inte längre hindrad av säljare som ska gå ut ur marknaden utan förluster, och aktien kan snabbt gå vidare.

Poängsumma: Det viktigaste i poängberäkningen är styrkan på motstånden som har brutits, avståndet från kursen och ned till denna nivån, och avståndet från kursen och upp till maxkurs i grafen. Dessutom har trend, eventuella formationer och volymutveckling betydelse.

Köpkurs: Sätts utifrån stödnivån och en "normalrörelse" uppåt. En "normalrörelse" definieras som hur mycket kursen i genomsnitt rör sig under en period som är ca. en hundradel av grafens längd.

Målkurs: Sätts till beräknad, teoretisk maxkurs med utgångspunkt i att kursen utvecklar sig som lätt färgad random walk i 20% av grafens längd.
Detta utgör normalt 15-30 procent av grafens höjd.

Stop loss: Sätts till ca. en normalrörelse under stödnivån.

Tidshorisont: Sätts till mellan 14 och 20% av grafens längd.

Köpsignal efter falsk säljgsignal

Köpsignal efter falsk säljsignal är ofta en stark signal. Köpsignal indikerar att investerarna blir mer positiva. En vidare uppgång indikeras samtidigt som aktien ligger nära stöd.

Teori: En säljsignal i en kursformation utlöses när en viktig stödnivå bryts. Psykologin bland marknadsaktörerna och bolagets position i sin businesscykel bestämmer då att kursen ska fortsätta ner. Detta får många investerare att sälja av aktien. Om kursen iallafall inte faller ner till kursmålet i formationen, utan istället vänder upp, indikerar detta ofta att ny och positiv information har tillkommit, och att nya investerare är på väg in i aktien. Säljsignalen var falsk. Det är få saker som är så irriterande som då aktien man precis har sålt, stiger kraftigt. Men aktien är ju dyrare nu än då man sålde, så flertalet av de som sålde vid brottet ner blir stående vid sidan om. Aktien stiger ändå vidare och bryter upp på motsatt sida av formationen. Säljarna som låg vid formationsmotståndet är borta, det råder underskott på säljare och en köpsignal har utlösts. Det som är lite speciellt här är att också säljarna under golvet i formationen är borta, vilket gör att det blir ännu större obalans mellan köpare och säljare än vid en vanlig köpsignal. En vidare uppgång indikeras, och man har möjlighet till att sätta en snäv stop loss precis under taket i formationen. Ett annat sätt att förklara detta på är att nyhetsfloden rund bolaget blev negativ, eller mindre positiv än tidigare, vid brottet ner i formationen. Många säljer av fundamentala orsaker. Detta visade sig emellertid vara fel, eftersom nyhetsströmmen vänder igen, och kursen stiger. Det som såg ut att vara negativt, var inte så negativt iallafall, och nya positiva impulser har tillkommit. Kursen bryter upp över formationsmotståndet och både säljarna under golvet i formationen och vid motståndet är borta. En kraftig köpsignal har utlösts, och vidare uppgång indikeras.

Poängsumma: De viktigaste kriterierna vid beräkning av poängsumma för denna typen av handelsmöjlighet, är om brottet upp sker relativt snabbt efter brottet ner, om volymutvecklingen är positiv och om kursen ligger nära stödet vid taket i formationen. Dessutom har kvaliteten på formationen och trendriktningen betydelse.

Köpkurs: Taket i formationen beräknas som linjen mellan toppen i de två skulderna på en huvud-och-skuldra-formation, som linjen mellan de två topparna i en dubbel-topp-formation och som motståndslinjen i en rektangelformation. En köpsignal utlöses när detta taket bryts, och köpkursen sätts från taket och en liten bit uppåt (ca. 20% av formationshöjden).

Målkurs: Sätts till 90-125% av kursmålet i formationsbrottet.

Stop loss: Sätts til 20% av formationens höjd under formationens tak.

Tidshorisont: Från 40% till 80% av formationens längd.

 

Positiv på insiderhandel och nära stödnivå

Positiva insiders indikerar att aktien är fundamentalt billig. Samtidigt ligger aktien nära stöd.

Teori: Insiders i ett bolag har god kunskap om företaget, marknaden den opererar i och framtidsutsikterna. Kanske har de till och med bättre kunskap än analytiker och investerare som följer aktien. När insiders satsar egna sparpengar på att kursen ska stiga, och köper aktier i bolaget, betyder det att de anser aktien som fundamentalt billig. När aktiekursen ligger nära en stödnivå, betyder det antingen att den har fallit tillbaka till stödet, eller att den har brutit upp genom en motståndsnivå och utlöst en köpsignal. I bägge fallen indikerar marknadspsykologin att kursen ska fortsätta upp. När aktien både är fundamentalt billig (positiv på insider) och tekniskt positiv, har man goda förutsättningar till att göra en vällyckad investering.
Insiderpoängsumman kalkuleras bara på medellång sikt, och bara för den norska og svenska marknaden, så denna handelsmöjligheten finns bara på medellång sikt för Norge och Sverige.

Poängsumma: De viktigaste elementen i beräkningen av poängsumma för denna handelsmöjligheten är insiderpoängsumman, styrkan på stödnivån och avståndet till stödnivån. Dessutom har förändringar i insiderpoängsumman den sista veckan, trend, formationer och volymutveckling betydelse.

Köpkurs: Sätts utifrån stödnivån och en "normalrörelse" uppåt. En "normalrörelse" definieras som hur mycket kursen i genomsnitt rör sig under en period som är ca. en hundradel av grafens längd.

Målkurs: Sätts till beräknad, teoretisk maxkurs med utgångspunkt i att kursen utvecklar sig som lätt färgad random walk i 20% av grafens längd. Detta utgör normalt 15-30 procent av grafens höjd.

Stop loss: Sätts till ca. en normalrörelse under stödnivån.

Tidshorisont: Sätts till mellan 14 och 20% av grafens längd.

Signaler

Signaler ger en översikt över de senaste köp- och säljsignaler som Investtechs system har identifierat. Särskilt signaler från kursformationer kan indikera i vilken riktning marknaden är på väg.

Tjänsten är särskilt användbar för investerare som följer en strategi med vissa signaler. Till exempel har investeringar baserade på rektangel-formationer visat en god avkastning.

Tjänsten kan användas som ett stockpicking-verktyg när man söker nya aktier att investera i.

Signaler

 

Inställningar (väljs längst upp i tabellen)

 • Köp-, säljsignaler eller neutral.
 • Alla indikatorer eller en särskild.
 • Kort, medellång eller lång sikt.

 

Förklaring

Datum: Kursdatum då signalen identifierades.

Indikator: Typ av indikator.

Kvalitet: Kursformationer har en kvalitet mellan 0 och 100 beroende på hur idealisk formationen är enligt teorin. Om kvaliteten är under 40 tecknas formationen inte in i grafen.

Målkurs: Kursformationen indikerar att aktien ska nå den nivån inom den tidsperiod som är lika lång som formationen.

Pivotpunkter

Pivotpunkter är toppar och bottnar i grafen. Investtech har ett unikt system för att identifiera pivotpunkter. Pivotpunkter kan användas för att tidigt hitta aktier där en uppgång eller nedgång kan komma.

När en aktie vänder upp efter en tids nedgång är det ett tecken på ökad optimism på marknaden. Genom att informationen sprids och bearbetas i olika hastighet kommer det alltid att finnas en tröghet i marknaden. När någon har sett möjligheter och blivit positiv kommer andra att följa efter. Tanken med pivotpunkter är att identifiera sådana situationer så tidigt som möjligt. På det sättet kan du vara bland de första att köpa när stämningen förändras på marknaden.

Investtech har utvecklat egna datasystem som identifierar sådana vändpunkter. För att en botten ska tecknas in i grafen och inkluderas på listan måste kursen har rört sig signifikant från botten. Det är två faktorer som bestämmer om rörelsen är signifikant.

1. Den procentuella förändringen.

2. Antal dagar som förändringen skett under.

Om det är en stor förändring är det tillräckligt om det skett under få dagar. Om det är en liten förändring krävs det fler dagar.

Det vanligaste användningssättet är att leta efter aktier med nya bottnar på aktuell tidshorisont. Köpkandidater bör sedan analyseras fullständigt med Investtechs grafanalys. Det är särskilt viktigt att analysera volymutvecklingen. En kursrörelse på ökande volym är mer signifikant än en på låg eller oförändrad volym. En kursrörelse som går i trendriktningen är mer signifikant än en som går mot trendriktningen.

Pivotpunkter

Förklaring

Dagar sedan identifikation: Antal börsdagar sedan Investtechs system identifierade pivotpunkten.

Dagar sedan: Antal börsdagar efter pivotpunkten.

Pivotpunkt: Kursen vid pivotpunkten.

Trendsignaler

Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att efterfrågan på marknaden är stigande.

Trendsignaler visar aktier som har kommit in i en stigande eller fallande trend. Listan kan användas för att hitta köpkandidater. En enkel strategi är att köpa aktier som gett trendsignal och behålla dem tills de bryter den stigande trenden på nedsidan.

Investtechs forskning på trendsignaler på Stockholmsbörsen visar att aktier i stigande trend ger högre avkastning än referensindex på både kort och lång sikt. Aktier i fallande trend ger sämre avkastning än referensindex.

Analys av trend och köp av aktier baserat på trendsignaler är därmed en viktig del av teknisk analys.

Förklaring

Trendsignaler

Dagar i trend: Antal dagar aktien varit i trenden som nu visas i grafen.

Stigningstakt (grader): Visuell stigningstakt på trendkanalen i grafen. Går från 0 (horisontell) till 90 grader (vertikal).

Stigningstakt (%): Stigningstakt i procent under ett år om aktien följer den nuvarande trendkanalen.

Märk väl att det finns två sätt som en aktie kan gå in i en stigande trend.

1. Trenden i grafen förändras. Till exempel från en fallande trend till en stigande trend.

2. Kursen ligger ovanför trendkanalens tak eller under trendkanalens golv och går åter in i trendkanalen.

 

Statistiskt underlag

Avkastning etter trendsignaler

Investtechs forskningsrapport från 2016 visar att aktier följer trender. Aktier i stigande trend stiger. Aktier i fallande trend sjunker. Bolag som ger positva nyheter fortsätter att ge positiva nyheter. Marknaden prisar in positiva nyheter men inte kommande positiva nyheter. Därmed kan man få god avkastning genom att köpa aktier i stigande trend eftersom de förväntas fortsätta stiga.

Från 2003 till 2015 identifierades 17 674 köpsignaler då aktier gick in i en stigande trend och 9 107 säljsignaler då aktier gick in i en fallande trend. Rapporten visar att aktier i stigande trend steg med 5,5 procent de följande tre månaderna medan aktier i fallande trend steg med 2,0 procent. Referensindex steg med 4 procent.

Säsongsvariationer

Analys av säsongsvariationer visar hur en aktie statistiskt har varierat över året. Några aktier verkar ha en särskilt positiv eller negativ kursutveckling på exempelvis våren eller hösten, eller i enskilda månader av året. Analyserna visar aktiens förväntade kursutveckling, om den kommer utvecklas likt den historisk har gjort de senaste åren.

Säsongsprediktion

Säsongsprediktion

Grafen visar genomsnittlig kursutveckling och standardavvikelse för en aktiekurs. Den helstrukna blå kurvan visar genomsnittet. Det mörka skuggade området är en standardavvikelse och det ljusa är två standardavvikelser. Periodlängden som statistiken är beräknad över, är angiven under grafen.

Om det antas att aktien har en fast utveckling varje år, med årliga statistiska avvikelser, visar grafen hur kursutvecklingen i genomsnitt har varit under de tre föregående månaderna och hur den kommer bli under de kommande sex månaderna.

Den svarta kurvan är reell kursutveckling de senaste tre månaderna, och den svarta pricken är senaste slutkurs.
Genomsnittet per kalenderdag är beräknat som geometriskt snitt, så att exempelvis +10 % och -9 % får 0 % i medelvärde. Variansen i estimatorn är beräknad som kumulativ summa av variansen per datum, och standardavvikelsen är kvadratroten ur denna.

Märk att kurvan visar estimat för medelvärdet till den säsongsjusterade kursutvecklingen till aktien, och bör ej användas som ett direkt estimat på kursutvecklingen de kommande månaderna. Det är stora svängningar från år till år, både upp och ned i förhållande till genomsnittet.

Månadsstatistik

Månadsstatistik

Grafen visar hur aktiekursen i genomsnitt har ändrat sig under varje månad av året.

Årstidsstatistik

Årstidsstatistik

Grafen visar hur aktiekursen har utvecklat sig ett genomsnittsår, från 1 januari till 31 december.

Årliga kursändringar

Graferna visar kursutveckling för var av de sista fem åren. Notera att det är stora variationer från år till år. Enskilda år med speciellt positiv eller negativ utveckling kan påverka genomsnittet mycket. Det rekommenderas därmed att använda säsongsprediktion med försiktighet.

Trading limits

Under Trading limits får du information om hur aktien historiskt har utvecklat sig genom handelsdagen och hur mycket den statistiskt svänger mellan lägsta-kurs och högsta-kurs. Detta kan hjälpa dig att placera bra limits på marknadsordrar, så att du lättare kan genomföra affärer till goda kurser.

Intradagssvängningar

Intradag

Grafen visar hur aktiekursen i genomsnitt har utvecklat sig med i 15-minutersintervall genom handelsdagen. Varje kolonn motsvarar en kvart. Den färgas vit när kursen stiger och svart när den faller. ‘’Svansarna’’ anger högsta och lägsta kurs. Gröna och röda volymkolonner anger uppgång respektive nedgång. Kolonnen längst till höger inkluderar slutpriset, och är ofta väsentligt högre än de andra.

Vissa aktier har en tendens till att röra sig med bestämda mönster genom dagen, något man kan få en uppfattning av genom dessa grafer. Statistisk visas för fyra tidsperspektiv: 5, 22, 66 och 250 dagar, som respektive motsvarar senaste vecka, månad, kvartal och år.

Estimerade kurser

Tabellen visar, beräknat utifrån gårdagens slutkurs, vilka kurser aktien väntas att svänga mellan idag. Beräkningen förutsätter att det inte har kommit väsentliga nyheter mellan gårdagens slutkurs och dagens börsöppning.

Var uppmärksam på att bolagsnyheter kan ha skapat stora kursändringar under enskilda dagar. Detta kan kraftigt påverka historiska genomsnittstalen, så att graferna och statistiken då ger en missvisande framställning av de statistiska svängningarna man kan förvänta framöver.

Kurslarm: Få larm när aktien når en viss nivå!

Nu kan du sätta egna larm och bli varnad när kursen når en viss nivå. Under ”Mina larm” i menyn samlas dina inlagda larm. En bock och datum vid larmet anger om larmet har lösts ut. Du kan även välja att bli larmad via e-post efter börsens stängning. Slå på eller av genom att klicka på kuvertet under ”Larm via e-post”. Du får bara en e-post per dag och marknad med alla utlösta larm.

Kursvarsling

I ”Mina portföljer” framgår det om larm är inlagt för en aktie och om larmet lösts ut eller inte. Kurslarm och Mina portföljer är användbara verktyg för att hålla koll på när en aktie till exempel når stop-loss eller målkurs.

Larmkurser justeras inte automatiskt vid split, omvänd split, utdelning eller andra corporate actions.

Keywords: Help,kursvarsling,myAlerts.

Mina portföljer - Instruktioner

Portföljsystemet är baserat på transaktioner. Lägg in köp och försäljning av aktier, samt andra händelser som utdelning, split och fusion. Dessutom kan du göra insättning och uttag av kontanter eller andra vinster eller kostnader. Om en aktie köps eller säljs flera gånger kommer systemet beräkna avkastning baserat på genomsnittsmetoden. När du har sålt alla dina aktier i ett bolag kommer beräkningen att starta på nytt när nya aktier köps i samma bolag. Efter att alla aktier i ett bolag är sålda finns transaktionerna kvar i systemet så att du enkelt kan gå tillbaka och se vilket resultat investeringen gav.

Om du har flera portföljer väljer du portfölj överst till vänster.

Du kan välja namn på portföljen, radera eller skapa en ny portfölj.

 

Skapa portfölj

Med ”Skapa portfölj” skapar du en ny portfölj. Ge namn och ange valuta för portföljen. Kassa och portföljens totala värde anges i den valutan du väljer.

Lägg in transaktioner

Med ”Lägg till transaktion” lägger du in en transaktion. Välj typ av transaktion till exempel köp, sälj eller annat.

Registrera köp och sälj

Leta upp värdepappret och lägg in infomation om transaktionen. Du kan skriva en kommentar till varje transaktion.

Registrera split och omvänd split

Vid split eller omvänd split av aktier kommer antalet aktier att ändras. Välj ”Split/fusion” och vilken aktie det gäller. Det är bara möjligt att välja aktier där du registrerat en transaktion. När du väljer datum hämtar systemet automatiskt hur många aktier du hade i portföljen det datumet. Du behöver bara registrera hur många aktier du har efter split eller omvänd split. Köpkurs justeras automatiskt.

Registrera utdelning

Vid utdelning registrerar du det genom att välja transaktionstyp ”Utdelning”. Välj vilken aktie och datum för utdelning. Beloppet registreras i sin helhet. Om du har 100 aktier som ger 5 kronor i utdelning per aktie registreras 500 kronor. Om utdelningen är i annan valuta än portföljens valuta väljs vilken valuta som ska användas och till vilken valutakurs. Systemet tar inte hänsyn till eventuell källskatt på utdelning från utländska aktier.

Registrera insättning och uttag

Belopp större än 0 registreras som insättning. Belopp mindre än 0 registreras som uttag.

 

Översikt

Visar antal aktier som är i portföljen, senaste kurs och värde samt vinst och förlust i procent för varje aktie. Positiv kassa och portföljens totalvärde visas också. Om portföljen har aktier i olika valutor visas totalvärdet i portföljens valuta.

Oversikt

Under innehaven visas senaste transaktioner, köp, sälj eller annan. På höger sida finns överst diagram på aktiens sammansättning och nederst med teknisk analys av innehaven på medellång sikt. För grafisk analys av portföljen klicka på ”Fler analyser”.

 

Detaljer

Detaljer

Detaljerad information om portföljens innehav. Visar antal, köpkurs, senaste kurs, värde, vikt, ändring i kronor och procent, risk samt teknisk analys.

 

Utländska aktier

Köpkursen inkluderar courtage, och visas i värdepapprets valuta. Värde och ändring är däremot i portföljens valuta. Om man köper en utländsk aktie och kursen stiger kan man likväl riskera att förlora pengar om den utländska aktiens valuta sjunker.

Transaktioner

Transaksjoner

Visar transaktioner för portföljen, köp, sälj, utdelning, kostnader, insättningar, uttag, split och omvänd split.

För köp och sälj visas transaktionskurs, courtage och totalsumma. Transaktionskurs visas i värdepapprets valuta medan courtage och totalsumma visas i portföljens valuta.

För utdelning visas beloppet i portföljens valuta.

 

Hausseindeks

Hausseindex är en optimismindikator. Förenklat visar hausseindex andelen investerare som är positiva till marknaden.

Analys av hausseindexen är en viktig del av en analys av börsen. Hausseanalysen kan visa hur hög optimismen är på kort och lång sikt och om optimismen är stigande eller sjunkande. I särskilda situationer efter långvariga ned- eller uppgångar kan hausseindexen identifiera vändpunkter i marknaden.

Kortsiktigt hausseindex för Stockholmsbörsen   Långsiktigt hausseindex för Stockholmsbörsen

Investtechs kortsiktiga hausseindex (hausse1) mäter optimismen på kort sikt. Hausse1 är en indikator för stämningen bland kortsiktiga aktörer som investerat på en till sex veckor. Investtechs långsiktiga hausseindex (hausse2) mäter optimismen på medellång sikt. Hausse2 är en indikator för stämningen bland långsiktiga aktörer som investerat på månader till år.

När en långsiktig vändning kommer vill man ofta se först hur kortsiktiga investerare agerar. Därmed är analys av det kortsiktiga hausseindexet viktigt, inte bara för kortsiktiga svängningar utan också för långsiktiga vändningar och trender.

 

Hausseindexen visar andelen aktier som har gett köpsignal

Aktie med köpsignal

Vi kan mäta optimismen i en aktie genom att se om investerarna är villiga till att betala mer än tidigare för aktien. Om kursen stiger över föregående topp ges en köpsignal som tas med i haussindexet.

 

Aktie med säljsignal

Om kursen sjunker under föregående botten ges en säljsignal som tas med i hausseindexet.

 

Hausseindexen visar andelen aktier, vars senaste signal var köp. Indexet är mellan 0 och 100. 0 innebär att alla aktier senast gav en säljsignal. 100 innebär att alla aktier senaste gav en köpsignal. Över 50 innebär att mer än hälften av investerarna är positiva.

 

Normalsituationer

Optmistiskt hausseindex

 • Stigande hausseindex efter markerad botten (optimismen ökar)
 • Över 50 (hög optimism)
 • Stigande toppar och bottnar (långsiktigt ökar optimismen, men kortsiktig osäkerhet)
 • Bekräftar en positiv analys av börsen

Pessimistiskt hausseindex

 • Fallande hausseindex, efter markerad topp (optimismen faller)
 • Under 50 (låg optimism)
 • Fallande toppar och bottnar (långsiktigt faller optimismen, men kortsiktig osäkerhet)
 • Bekräftar en negativ analys av börsen

 

Specialsituationer

Eufori:

 • Över 90.
 • Nästan alla är optimister, därmed är nästan allt positivt prisat in i aktiemarknaden
 • Nästan varje förändring kommer att vara negativ
 • Indikation på att marknaden är överhettad och att en vändning snart kan komma
 • Överväg att sälja när hausseindex faller under 90 (optimismen faller, pessimismen ökar)

Depression:

 • Under 10
 • Nästan alla är pessimister, därmed är nästan allt negativt prisat in i aktiemarknaden
 • Nästan varje förändring kommer att vara positiv
 • Indikation på att marknaden är överdrivet negativ och att en vändning snart kan komma
 • Överväg att köpa när hausseindex stiger över 10 (pessimismen faller, optimismen ökar)

Investtechs kompetensprogram

Kompetensprogrammet ger dig utbildning i Investtechs system och vad som historiskt gett goda resultat i aktiemarknaden. Det är ett bra sätt att komma i gång med Investtechs analyser. Det är också ett sätt för erfarna användare att bli tryggare och få ut mer av systemen.

Framgång på aktiemarknaden över tid beror på goda analyser och rätt tajmning. Med Investtechs abonnemang får du analyser av aktier, stockpicking-system och konkreta handelsförslag varje dag. Ju mer erfarenhet du får och ju mer kunskap du har om investerarpsykologi och om hur marknaden fungerar desto större är sannolikheten för att lyckas på aktiemarknaden. Kompetensprogrammet är utvecklat för att hjälpa dig som kund att få ut så mycket som möljigt av Investtechs system. Vi hoppas du blir nöjd med programmet och att det hjälper dig att nå goda resultat på aktiemarknaden.

Du kommer att få olika utmaningar och kommer att märka att din kompetens ökar efter hand som du når målen. Programmet kräver ingen särskild användning av Investtechs system. Du kan använda analyserna som vanligt. Kompetensprogrammet kommer dock att ge dig uppmuntringar på vägen och du får se dina egna framsteg på olika områden. Du kan när som helst avsluta eller pausa kompetensprogrammet.

Klicka på länkarna till högre för att läsa mer om poäng, nivåer och utmaningar i kompetensprogrammet.

Investtechs kompetensprogram – Poäng

Du får kompetenspoäng varje gång du använder Investtechs stockpicking-verktyg, en analys, hjälpsida eller en forskningsrapport. Tanken är att poängen beskriver den stigande kunskapen och erfarenheten du får genom att använda sidorna.

För att få poängen måste du använda den aktuella sidan en viss tid. Information om detta visas i kompetensprogram-rutan till höger på sidan. Din poängsumma visas överst på sidan.

När du har fått tillräckligt med kompetenspoäng stiger du till en högre nivå.

Följande gäller:

Poäng Sida
1 Aktieanalys
10 Dagens case, Marknadskommentar och Morgonrapport
10 Top50, Aktieval, Insiderhandel och andra stockpicking-verktyg
30 Modell- och Traderportföljen
20 Mina portföljer och Mina aktier
10 Mina anteckningar
20 (5) Utbildnings- och hjälpsidor, inklusive indikatorhjälp, produkthjälp och snabbstartguiden
100 (10) Artiklar med forskningsresultater och/eller handelsstrategier
200 (20) Forskningsrapporter
50 Inloggning, per dag
0 Övriga sidor

Du får poäng för varje aktieanalys du går in på. Till exempel ger både medellång och kortsiktig analys poäng men bara en gång per dag. Alla analys- och stockpicking-verktyg i vänstermenyn ger poäng. När analyserna eller portföljerna är uppdaterade får man nya poäng när man går in på sidorna igen.

Hjälpsidor och forskningsartiklar ger många poäng första gång man läser dem. En del av informationen här kan vara lite svår att förstå med en gång. Därför får du fler poäng när du senare läser samma rapporter och hjälpsidor igen.

Investtechs kompetensprogram – Nivåer

När du startar kompetensprogrammet kommer du snabbt att få ny kunskap och erfarenhet. Då kommer din kompetensnivå att stiga snabbt. I början kommer du att ha stor nytta av att läsa hjälpsidor. Det ger dig kunskap om hur Investtechs system fungerar och hur teknisk analys ska förstås och användas. Du kommer också att lära dig mycket av att läsa våra forskningsrapporter. De ger kunskap om hur bra olika analyser faktiskt fungerar i marknaden och vad som är viktigt att lägga vikt på när man handlar aktier. Rapporterna kan därför vara till god hjälp när du ska utveckla en egen strategi på aktiemarknaden.

När du har fått kunskap om analyserna och systemen är det först och främst användning under längre tid som ger dig mer kompetens. Det är viktigt att logga in regelbundet och kolla efter signaler för sina aktier och marknaden. Samtidigt kan det vara smart att fräscha upp kunskaper genom att läsa forskningsrapporter och hjälpsidor på nytt.

Följande gäller:

Nivå Antal poäng
1 0
2 200
3 500
4 1000
5 1600
6 2500
7 4000
8 7000
9 10000
10 15000

Gränsen för nivåerna kan komma att ändras och tabellen utvidgas efter hand som nya element läggs in i kompetensprogrammet.

Investtechs kompetensprogram – Utmaningar och prestationer

När du startar kompetensprogrammet får du några utmaningar. Utmaningarna är utformade för att du så snabbt som möjligt ska lära dig Investtechs system och teknisk analys samt hur det kan göra dig till en bättre investerare.

Utmaningarna kan vara att logga in sig, gå igenom olika utbildningssidor och läsa aktieanalyser. När du har genomfört de utmaningarna får du stjärnor. Efterhand kommer du att få möjlighet att låsa upp nya utmaningar. Klicka på ”Mer information” för att läsa om varför varje utmaning är viktig och klicka på ”Länk” för att komma till de aktuella sidorna.

Utfordringer og prestasjoner

Märk väl att om en sida redan är registrerad och du har fått kompetenspoäng för den måste du vänta till nästa dag eller nästa uppdatering för att samma sida ska kunna användas för att genomföra utmaningen.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK