Forskningsrapport - Köpsignal från stigande trend

Av Asbjørn Taugbøl och Geir Linlökken, 17:e december, 2009

Investtech har arbetat med forskning inom behavioural finance och teknisk aktieanalys sedan år 1997. Bolaget har utvecklat ett analyssystem som bland annat identifierar trender, stöd- och motstånd, formationer och volymmönster i aktiekurser. Baserat på detta ger Investtech rekommendationer att köpa eller sälja. Investtech använder sig utav omfattande avancerade matematiska algoritmer och tunga statistiska metoder i sina datorprogram samt internetbaserade abonnemangstjänster.
Asbjørn Taugbøl är forskare och senioranalytiker i Investtech.

Keywords:
Finance, technical analysis, trend, buy signals, price prediction.

Abstract:
Trender är något av det mest centrala inom teorin om teknisk analys. Dessa används mycket av investerare som grund för beslut om köp av aktier. En stigande trend är ett resultat av investerares ihållande optimism. Teorin säger att aktier som går in i en trend, kommer att fortsätta röra sig innanför denna trend. Men i hur stor grad stämmer teorin med verkligenheten och kan metoden med trender användas för att uppnå större avkastning? Denna rapport är baserad på ett forskningsarbete som indikerar att aktier som går in i en stigande trend, identifierad av Investtechs automatiska analyssystem, ger väsentligt bättre avkastning än referensindex.

Trender

Trender är något av det mest centrala inom teknisk analys. De är visuella och inituativa och de beskriver i vilken riktning en aktie eller marknaden rör sig i. En stigande trend indikerar en ihållande och ökande optimism bland investerarna, ofta som ett resultat av en ström positiva nyheter kring aktien.

Trenden anger stigningstakt för aktiekursen och genom att ta fram trendlinjerna så finner man kursmål för aktien. Genom övergångarna skiljer man mellan stigande trender, horisontala trender och fallande trender.

I litteraturen heter det "The trend is your friend", dvs. att aktier i stigande trender kommer att fortsätta stiga inom trenden. Med detta som utgångspunkt, är det viktigt att identifiera och komma in i aktien så tidigt som möjligt efter att en stigande trend är etablerad.

För att identifiera en trend, måste man studera kursrörelserna. Kursen rör sig sällan i en rät linje, utan snarare som en serie med toppar och bottnar. Ifall man kan rita en rät linje genom två eller flera stigande bottnar, har man stödlinjen i en stigande trend, se bild 1. Därefter ritar man en linje parallell med stödlinjen genom de stigande topparna. Denna linje kallas trendens motståndslinje och stöd- och motståndslinjen utgör tillsammans trenden, se bild 2.

Bild 1,
stödlinjen i en stigande trend.

Bild 2,
stigande trend med stödlinje och motståndslinje.

Motsatt så har man en fallande trend när man kan rita en rak linje genom två eller flera fallande toppar. Sedan tillämpar man en anpassad parallell linje till denna linje genom fallande bottnar.

Många investerare identifierar trender genom att studera grafer och teckna in trendlinjer för hand. En sådan metod har många svagheter, huvudsakligen för att den är subjektiv, så att man gärna bara ser de trender man önskar se och som kanske passar ens egna undermedvetna preferenser. Den är även mycket tidskrävande. Investtech har utvecklat automatiska algoritmer för att identifiera trender. Dessa finner varje dag den "bästa" trenden i grafen, där ser man på bland annat trendens täthet och antal punkter nära golv och tak. I en Investtech-graf på medellång sikt, med 18 månaders historik, värderas cirka 80 000st olika trendalternativ varje dag. Dessa tilldelas en score och den med högst score väljs sedan ut.

Bild 3 och 4 är exempel på en respektive stigande och fallande trend.

Bild 3. Exempel på Investtech-graf i stigande trend.

Bild 4. Exempel på Investtech-graf i fallande trend.

Undersökningen

Denna rapport bygger på forskning kring trender och dess avkastning. Målsättningen med arbetet var att lista ut om det var ett förhållande som kunde nyttjas i praktiken. Just för att uppnå större avkastning genom investeringar med börsnoterade aktier. Får man då bättre avkastning än referensindex genom att köpa aktier i stigande trender? Undersökningen är baserad på analys av köp- och säljsignaler från trender identifierade i Investtechs grafer. Vi har tittat på avkastningen över en tidsperiod efter att signalen utlöstes från en stigande trend. Efter detta så har vi jämfört detta med referensindex. Det har inte satts några villkor för hur länge aktien måste vara inne i trenden.

Data, grunden till undersökningen

Vi har använt historiska kurser för bolagen på OMX Stockholm i perioden 1/4 2003 – 30/9 2009 och bolagen på Oslo Børs i perioden 1/1 1996 – 30/9 2009. Vi har bara använt analyser kring bolagen där genomsnittet för daglig omsättning varit över en halv miljon kronor de sista 22 dagarna.

Börskurserna är justerade för split, täckningsrätter, fusioner, utdelningar och andra företagshändelser. Detta för att kursutvecklingen skall återspegla reell utveckling i värdet för bolagen. Alla bolag som har varit börsnoterade under tidsintervallet är med, inkluderat bolag som inte längre är listade idag.

Referensindex för analyserna av bolagen på OMX Stockholm är OMX Stockholm PI. För Oslo Børs är OSEBX referensindex.

För nya signaler där det inte finns hel kurshistorik (250 dagar efter datumet för signalen) är framtida förändring i kursen beräknat att vara noll, istället för att avlägsna dessa från statistiken. En affär som exempelvis genomfördes för 100 dagar sedan, får därmed reell kursutveckling de första 100 dagarna i statistiken. Medan kursen efter detta uppskattas vara oförändrad. Detta gör vi för att få bästa möjliga bild av den verkliga kursutvecklingen.

Köpsignaler genereras första dagen aktien går in i en stigande trend. En stigande trend definieras genom att den har en stigningsgrad större än tio grader. Innan köpsignal ges, så kan aktien ha varit över eller under en stigande trend, i eller utanför en fallande trend, eller inte haft någon trend alls. Trenderna är automatiskt identifierade och utritade i Investtechs grafer på medellång sikt och det krävs att det är mer än fem dagar sedan aktien senast var i en stigande trend. Säljsignaler utlöses första dagen aktien går in i en fallande trend på medellång sikt, men det måste också vara minst fem dagar sedan sist beståndet var i en fallande trend. En fallande trend definieras genom att ha en stigningsgrad mindre än minus tio grader.

För Sverige är underlaget med data 4021 st köpsignaler och 2608 st säljsignaler. För Norge består data av 3747 st köpsignaler och 2792 st säljsignaler. Se appendix ett för detaljerad översikt över data.

Resultat

I bild 5 visas genomsnittlig avkastning för aktier med köp- och säljsignaler från trender på OMX Stockholm under perioden år 2003 - 2009.

Bild 5: Bilden visar genomsnittlig kursutveckling för svenska aktier under perioden år 2003-2009, kurvan börjar fem dagar innan signal och slutar ett år efter signal. Den blå kurvan visar köpsignaler, den röda kurvan säljsignaler och den svarta linjen är den genomsnittliga kursutvecklingen för referensindex, över ett års tid.

Den blå kurvan (köpsignalerna) ligger över den svarta kurvan (referensindex) efter att köpsignalen givits. Den röda kurvan (säljsignaler) ligger under den svarta kurvan efter att signalen var given. Detta visar på att köpsignalerna, dvs. köp av aktier när de går in i en stigande trend, i genomsnitt har en positiv kursutveckling i förhållande till referensindex utveckling. Motsatt så har säljsignaler, dvs. köp av aktier när de går in i en fallande trend, i genomsnitt en negativ kursutveckling i förhållande till referensindex utveckling. Efter en månad ger köpsignalerna en avkastning på 2,5 % och 17,5 % efter ett år, mot referensindex hhv 1,5 % och 9,0 %. Säljsignaler ger i snitt en negativ avkastning på 0,2 % efter en månad och en avkastning på 5,3 % efter ett år.

Antal använda köpsignaler är 4019 st. Osäkerheten kring vår uppskattning, uppmätt genom standardavvikelse, är därmed relativt låg. Genomsnittlig avkastning för köpsignalerna 22 – 250 dagar efter signal ligger mellan 5,2 % och 9,9 % över standardavvikelsen för referensindex avkastning. Så höga värden anses klart signifikanta.

Aktier med köp- och säljsignaler från trender på Oslo Børs under perioden år 1996 - 2009, har gett en genomsnittlig avkastning som visas i bild 6.

Bild 6: Bilden visar genomsnittlig kursutveckling för norska aktier (i perioden år 1996 - 2009) kurvan börjar fem dagar innan signal och slutar ett år efter signal. Den blå kurvan är köpsignaler, den röda kurvan är säljsignaler och den svarta linjen visar genomsnittlig kursutveckling för referensindex. Undersökningen genomförs över ett års tid.

För Norge (bild 6) ser man samma tendens som i Sverige. Den blå kurvan (köpsignaler) ligger över den svarta kurvan efter signal och den röda kurvan (säljsignaler) ligger under den svarta kurvan efter signal. För Norge (bild 6) har aktier efter köpsignal en genomsnittlig avkastning, efter en månad på 2,7 % och efter 12 månader på 20,0%, mot börsens snitt på respektive 1,0 % och 12,3 %. Säljsignaler, dvs. aktier som går in i en fallande trend, faller i snitt 1,1 % första månaden. Efter ett år, har aktier med säljsignal från fallande trend i snitt stigit 5,2 %, dvs. 7,2 procentpoäng mindre än referensindex.

Beräkningen på genomsnittlig utveckling för aktier med köpsignaler från trend är gjord på så många som 3747 st handelstillfällen, alltså nästan lika många som i Sverige. Vilket betyder att osäkerheten kring beräkningarna av genomsnittlig utveckling är relativt låg. Utöver detta så var genomsnittlig avkastning för köpsignaler 22 - 250 dagar efter signal, mellan 6,7 och 8,1 standardavvikelsen för referensindex avkastning. Så höga värden anses klart signifikanta.

I både Sverige och Norge ger alltså aktier som går in i en stigande trend, bättre avkastning än referensindex. Medan aktier som går in i en fallande trend ger sämre avkastning än referensindex. Utöver detta framgår det i bild 5 och bild 6 att i båda länderna ökar överavkastningen mest under de 3-4 första månaderna efter signal.

Vi har sett på hur överavkastning för aktier som givit köpsignal från stigande trender, varierar från år till år. Stora variationer kommer att försvaga de samlade resultaten, men samtidigt ge indikationer på i vilka situationer strategin fungerar extra bra och när den fungerar sämre.

Bild 7: Visar överavkastning 66 dagar efter köpsignal för svenska aktier, fördelat på året då de gav signal. Övre halvan av bilden visar svenska aktiers överavkastning 66 dagar efter köpsignal från stigande trender. i förhållande till referensindex på årsbasis sedan år 2003. De blå kolumnerna anger överavkastningen efter 66 dagar. Den röda, horisontala linjen anger genomsnittlig överavkastning efter 66 dagar för alla signalerna. Nedre delen av figuren visar referensindex utveckling över samma period, med angiven årlig avkastning. I parantes under figuren anges antal köpsignaler per år.

Referensindex har under perioden år 2003-2009 haft både positiv och negativ avkastning på årsbasis. Under positiva börsår är det naturligt fler köpsignaler än i negativa år, men efter nästan sju år, har det varit en positiv överavkastning under alla dessa. Sammanfattat så är det inget av åren som speciellt sett bidragit till överavkastningen. En strategi baserad på köpsignaler från stigande trender anses därmed som stabil med årlig volatilitet med i beräkningarna.

Bild 8: Överavkastning för norska aktier 66 dagar efter köpsignal från stigande trender, fördelat på året de gav signal.

Det har varit en positiv överavkastning i 13 av 14 år. I Sverige så har index haft år med positiv och negativ avkastning, men inget år med extrema avvikelser, så strategin anses också här ha en stabil volatilitet på börsen.

Slutsats

Aktier med köpsignal från stigande trender har gett konstant goda resultat, med signifikant överavkastning i förhållande till referensindex.

Baserat på historiska kurser för aktierna på OMX Stockholm (under perioden år 2003 - 2009) och Oslo Börs (under perioden år 1996 - 2009), så har aktierna som gått in i stigande trender, haft bättre utveckling än referensindex det följande året.

För köpsignalerna har det varit en relativt jämn ökning i överavkastningen över hela perioden efter signalen, men med en något snabbare stigningstakt de första 3 - 4 månaderna. Motsatt ger säljsignal negativ avkastning och mindreavkastning.

Trenderna är identifierade av Investtechs helautomatiska system, över en relativt lång tidsperiod. Detta ger ett stort antal signaler, så grunden för data anses goda och resultaten statistiskt signifikanta.

Undersökningen visar god överavkastning genom tiden, i 7 av 7 år med överavkastning för Sverige och 13 av 14 år för Norge. Resultaten följer blygsamt börsen ifall den i samma period stiger eller faller. Trenderna är identifierade av Investtechs helautomatiska system, över en relativt lång tidsperiod. Det ger ett stort antal signaler, så grunden för vår data anses goda och resultaten statistiskt signifikanta.

De flesta välfungerande aktiemarknader påverkas av samma mekanismer som de norska och svenska. Speciellt beaktas de underliggande psykologiska driven, med girighet och oro som centrala faktorer, anses de vara de samma för investerare över hela världen. Det finns därmed ingen grund att tro att det överordnade slutsatserna i denna rapport inte kommer vara aktuella även i andra marknader.

Litteratur

  • Geir Linløkken og Steffen Frölich. Teknisk AksjeAnalyse - for lavere risiko og økt avkastning. Investtech.com, 2001.
  • John J. Murphy. Technical Analysis of the Financial Markets. New York Institute of Finance, 1999.
  • Geir Linløkken. Kjøpssignaler fra rektangelformasjoner - hvor ofte slår de til? Investtech.com, 2005.
  • Geir Linløkken. Dagens case - resultater i et turbulent marked. Investtech.com, 2009.

Apppendix

Översikt över alla köp- och säljsignaler från respektive stigande och fallande trend som är identifierade i forskningsarbetet.

 

Relaterade artiklar

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
Prova gratis nu