Köpsignal från omvänd huvudskuldra-formation

Köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation signalerar att optimismen hos investerarna är ökande och att aktien inleder en stigande trend. Många räknar sådana formationer som några av de mest pålitliga signalerna inom teknisk analys.

En omvänd huvudskuldra-formation är en bottenformation som markerar slutet på en nedgångsperiod. Formationen består av en vänsterskuldra, ett huvud och en högerskuldra som binds samman av en halslinje. Köpsignalen ges när kursen bryter halslinjen på väg upp från höger skuldra.

Köpsignal från omvänd huvudskuldra-formation

Vid den vänstra skuldran är investerarna negativa. Trenden är fallande och det ser mörkt ut för bolaget. Medan huvudet utvecklas avtar pessmismen. Här kan aktien bryta den fallande trenden och köparna kan bli mer aggressiva eller säljarna mer passiva. Vid den högra skuldran klarar inte pessimisterna att pressa ned kursen till ny bottennotering. I stället pressar köparna upp kursen genom halslinjen och en köpsignal ges. Aktien bryter motståndet vid halslinjen och inleder en stigande trend.

En aktien som har gett en köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation indikerar uppgång med minst lika mycket som formationens höjd.

 

Märk väl att det kan uppstå falska köpsignaler från små omvända huvudskuldra-formationer i långsiktigt fallande trender. De kan upptäckas genom att volymen vid brottet är sjunkande. Då är det lite styrka i kursrörelsen och aktien kan lätt bryta ned igen och fortsätta den fallande trenden. I sådana situationer kan det vara gynnsamt att vänta med köp och i stället studera vidare kursutveckling efter köpsignalen. De gäller särskilt om aktien fortsatt ligger i en fallande trend eller har motstånd vid tidigare toppar.

Några gånger får vi goda indikationer på kommande brott innan halslinjen bryts. Avtagande volym vid botten av höger skuldra indikerar att säljarna är passiva. Ökande volym på väg upp från huvudet eller på väg upp från höger skuldra indikerar att köparna är aggressiva . Aggressiva köpare och passiva säljare är en bra mix och en klar indikation på att optimismen i aktien är stigande och att ett brott upp kommer. I sådana situationer kan det vara gynnsamt att köpa före köpsignal.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK