Handelsmöjligheter - begrepp

Köpkurs vid handelsmöjligheter sätts ofta lägre än dagens kurs. Detta betyder inte att aktien inte är köpvärd nu, utan snarare att man kan uppnå ännu bättre resultat genom att avvakta lite. Man kan t.ex. lägga in en köporder till samma limit som uppgiven köpkurs.

Målkurs sätts till den kurs som aktien antas nå under den uppgivna tidshorisonten. Nivån beräknas ofta utifrån formationshöjd, tak på trendkanalen eller motståndsnivå.

Stop loss anges med två kurser. Den första är den gräns som stop loss sätts till. Om aktien avslutar dagen på eller under denna kursen, ska den (enligt strategin från handelsmöjligheten) säljas. Det kan ofta vara svårt att få sålt aktien precis till stop loss, så därför anges dessutom "stopp loss estimat". Detta beräknas som stopp loss-gränsen minus hälften av aktiens normala variationer under en dag. Detta anses vara en reell utgångskurs vid stopp loss. För aktier med låg likviditet kan det vara svårt att använda sig av stopp loss, och om kursen faller väsentligt under gränsen, är det kanske klokare att avvakta en reaktion upp, än att sälja till en låg kurs. Observera att stop loss sätts som slutkurs. Ett kursfall under handelsdagen till stop loss ska alltså inte utlösa en försäljning av aktien. Om stop loss utlöses på slutkurs, kan det ofta vara bra att sälja på öppningsauktionen dagen efter. Alternativt kan man sätta en limit beroende på hur marknaden utvecklar sig.

Risk/reward-förhållande På svenska är detta belöning-för-risk-förhållande, och beräknas som uppåtsida i förhållande till nedåtsida, det vill säga avkastning vid en vällyckad investering (försäljning till målkurs) i förhållande till avkastning vid en misslyckad investering (försäljning till stop loss). Nedåtsidan sätts alltid till 1, så ju högre uppåtsidan är, ju högre avkastning beräknas man få, med hänsyn till den risk man tar. Var uppmärksam på att det i det som nämnts ovan inte har tagits hänsyn till sannolikheten för att mål uppnås och sannolikheten för att stop utlöses. Sannolikheten för måluppnåelse kan vara väsentligt lägre än sannolikheten för stop loss, speciellt vid höga procentuella mål. Detta är något som användaren själv måste överväga.

Tidshorisont anger övre och nedre gräns för hur lång tid det beräknas ta för kursen att gå från köpkurs till målkurs.

Stöd- och motståndsnivåer Om det finns en stöd- eller motståndsnivå mycket nära de först beräknade köp-, mål-, eller stop-loss-kurserna, blir kurserna justerade med hänsyn till detta. Det kan till exempel vara dumt att köpa till kursen 8.90 om det är motstånd vid 9.00. Det kan också vara dumt att sälja till stop loss på 6.60 om det är stöd vid 6.50, eller att sätta upp en målkurs på 12.70 om det är motstånd vid 12.50.

Poängsumma Varje handelsmöjlighet får en poängsumma mellan 0 och 100. Denna visas både i tabellöversikterna och på detaljsidorna (i parentes efter överskriften). Ju högre denna poängsumma är, desto bättre tillfredsställer aktien de kriterier som teoretiskt definerar handelsmöjligheten, och desto bättre anses möjligheten vara för att göra en god affär i aktien. Observera att det är flera av de tekniska indikatorerna vi mäter per aktie som inte ingår i beräkningen av poängsumman för handelsmöjligheter. Flera av dessa, till exempel stöd och motstånd, trendriktning och volymbalans, kan betyda mycket för aktiens tekniska bild. Det är därför inte så att handelsmöjligheterna med de högsta poängsummorna automatiskt kommer ge de bästa affärerna. Vi rekommenderar därför att man ser på helhetsbilden, kort och lång sikt, och gärna att man även värderar fundamental information innan man handlar. Observera även att risknivån inte ingår i poängberäkningen. Två aktier med samma poängsumma kan därmed ha mycket olika risknivåer. Aktier med mycket dålig likviditet blir emellertid exkluderade som handelsmöjligheter, men det är fortfarande relativt låga krav på likviditetssidan för att komma med. Det är satt en gräns på 70 poäng för att en handelsmöjlighet ska anses så bra att den blir listad i översikten. Institutionella användare kan emellertid överstyra denne gränsen under "profil".

Relaterade artiklar

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK