Volymbalans

Volymbalansen mäter investerarnas aggressivitet vid upp- och nedgång. Det kan ge följande svar:

  • Nu är investerarna så aggressiva att de pressar upp kursen för att köpa.
  • Nu är investerarna så pessimistiska att de pressar ned kursen för att sälja.

Hög volym på uppgång indikerar att optimismen är ökande och att många investerare går upp i pris för att köpa. Låg volym på nedgång indikerar att få investerare vill gå ned i pris för att sälja och att de är bekväma med att äga aktien. Det är positivt och indikeras av en hög volymbalans.

De gröna staplarna i figuren visar volymen på dagar med uppgång medan de röda visar volymen på dagar med nedgång. Höga gröna och låga röda ger en positiv volymbalans.

 

Hög volym på nedgång indikerar att osäkerheten är ökande och att många investerare går ned i pris för att sälja. Låg volym på uppgång indikerar att få investerare vill gå upp i pris för att köpa och att de räknar med att kunna köpa billigare senare. Det är negativt och indikeras av en låg volymbalans.

Lägg märke till de höga röda staplarna i grafen till vänster kombinerat med de låga gröna. Det ser vi redan i första halvan av grafen. Här var volymbalansen negativ och gav en varning om det kommande kursfallet..

 

Positiv volymbalans stärker köpsignaler från andra indikatorer medan negativ volymbalans stärker säljsignaler. På samma sätt stärker positiv volymbalans en stigande trend medan negativ volymbalans stärker en fallande trend. Volymbalans ger också ofta varningar om kommande kursrörelser.

I Investtechs grafer visas volymbalansen som tre pilar till höger om grafen. Den första är senaste veckans omsättning, den andra senaste månaden och den tredje senaste kvartalet. Särskilt veckoindikatorn kan lätt påverkas av brus och bör användas med försiktighet. Samtidigt kan det vara den bästa indikatorn för kortsiktiga affärer.

Beräkning av volymbalansen

Lite förenklat beräknas volymbalansen som korrelationen mellan kursändring och volym. Indikatorn beräknas på 5, 22 och 66 handelsdagars sikt motsvarande en vecka, en månad och ett kvartal.

Indikatorn är mellan -100 och +100. Värdena visar i tabellen under grafen och visualiseras av pilarna till höger om grafen. Gröna pilar som pekar upp visar att volymbalansen är positiv medan röda pilar som pekar ned visar att volymbalansen är negativ. Gula horisontella pilar visar en neutral volymbalans.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK