Verktyg

Topp 50

Topp 50 visar de bästa aktierna baserat på Investtechs kvantitativa analyssystem. Det är aktier som enligt investerarpsykologi ska stiga de närmaste veckorna eller månaderna.

Investtech beräknar en teknisk poängsumma, score, för varje aktie baserad på analysen av kursgrafen. Det allra viktigaste bidraget till den här poängsumman kommer från trend. Andra viktiga faktorer som har stor vikt är stöd och motstånd, kursformationer och volymutveckling. Den tekniska scoren är mellan -100 för maximalt negativa aktier och +100 för maximalt positiva aktier. En score över +50 motsvarar en köprekommendation. En score mellan +25 och +50 motsvarar svagt köp. En score mellan -25 och +25 är neutral.

Topp 50 visar aktierna med den högsta tekniska scoren.

Det är lite som skiljer aktier med +70 och +80 i score. Du bör därmed inte lägga så stor vikt vid om aktie har första eller 20:e plats så länge de har likvärdig score. Då bör du hellre lägga vikt vid aktiens likviditetsrisk och volatilitetsrisk samt dina egna preferenser.

Topp 50

Längst upp i tabellen kan du välja Köp eller Sälj. Du kan också välja Kort sikt, Medellång sikt, Lång sikt eller Totalanalys beroende på ditt abonnemang. Kort sikt ingår i Trader och Totalanalys ingår i Professional.

Modellportföljen

Fakta

 • Modellportföljen är en fiktiv portfölj.
 • Uppdatering av portföljen publiceras måndag före börsens öppning. Eventuella omplaceringar görs på senaste handelsdagens slutkurs, det vill säga vanligtvis fredagens slutkurs.
 • Portföljens avkastning uppdateras varje kväll. Alla innehav har alltid en lika stor andel av portföljen, som balanseras efter varje handelsdag.
 • Courtage på 0,2 procent räknas av vid varje transaktion. Inget courtage räknas av vid den dagliga balanseringen.
 • Portföljförvaltare: forskningssjef Geir Linløkken.
 • # markerar att Investtech eller närstående har innehav i aktien.
 • För mer information se Investtechs portföljregler (på engelska).

Nyckelinformation

 • God historisk avkastning på lång sikt.
 • Risk i linje med börsen.
 • Innehav på medellång sikt, 1-6 månader.
 • Består av aktier som är tekniskt positiva och/eller positiva på insiderhandel.
 • Aktiv stockpicking.
 • Uppdatering av portföljen publiceras måndag före börsens öppning. Eventuella omplaceringar görs på senaste handelsdagens slutkurs, det vill säga vanligtvis fredagens slutkurs.
 • Behåller goda innehav länge, säljer tidigt vid förlust.
 • God inspirationskälla för långsiktiga investerare som vill ha en moderat riskprofil.

Investtechs Tradingidéer

Fakta

 • Tradingidéer är kortsiktiga rekommendationer baserat på Investtechs kvantitativa analyser och analytikers subjektiva värderingar.
 • Aktierna väljs på måndagar före börsöppning. Givna kurser är sista kända kurs, vilket vanligtvis är fredagens slutkurs.
 • Ansvarig analytiker är forskningschef Geir Linløkken.
 • Märkning med tecknet # innebär att Investtech Invest eller närstående äger aktier i bolaget.

Nyckelinformation

 • God historisk avkastning.
 • Hög risk.
 • Består av de fem bästa aktierna på en till två veckors sikt.
 • Baserat på teknisk analys och insiderhandelanalys.
 • Kan innehålla akter utan direkta köpsignaler, för att få en större uppsida.
 • God inspirationskälla för aktiva investerare som tål hög risk.

Aktieval

Aktieval är det bästa stock picking-verktyget Investtech har när du vill hitta aktuella aktier att köpa.

Överst väljer du vilken tidshorisont du vill titta på samt vilken marknad och sektor som skall vara med. Filtret delas sedan in i tre grupper: allmänna kriterier, tekniska kriterier och finansiella kriterier.

Marknader

Aksjeutvelgelse markeder
Du kan ange vilka marknader du vill välja aktier från. Till exempel kan du ange Oslo, Stockholm och Köpenhamn. Då kommer du få aktier från hela Norden som passar dina kriterier, och därmed kunna få ännu bättre aktier än om du endast väljer från en marknad.

När börsen är lite svag, eller har gått sidledes öven en lång period, kan det vara svårt att hitta mycket bra aktier på mindre marknader. Med flera marknader är det lättare att hitta bra aktier.

Sektorer

Aksjeutvelgelse sektorer
Till en början innehåller rapporten alla typer av företag, oberoende av sektorer eller branscher. Du kan emellertid specifisera övergripande sektorer, som Finans eller Energi, eller detaljerade branscher som Försäkring eller Oljeborrning. Då får du bara aktierna inom dessa sektorer, som också passar med överiga kriterier.

Genom att kombinera Marknader och Sektorer, kan du till exempel få rangerade listor med de bästa bankaktierna i Norden.

Filter

För varje grupp anger du kriterier genom att klicka på dem på eller av. Ett aktivt filter visas i färg, medan inaktiv är neutral. Klicka och dra för att välja filtrets värde.

Aktieval aktivt filter
Aktivt filter i mitten och inaktivt till vänster och höger.

Generella kriterier

De allmänna kriterierna används för att specificera storleken, likviditeten och volatiliteten hos de företag du ansöker om. Det är lättare att handla i stora och flytande företag, men de bästa möjligheterna finns ofta i mindre företag. Volatiliteten mäts i procent per månad och indikerar hur mycket växelkursen har fluktuerat historiskt. Stora kurssvängningar medför hög risk, men samtidigt ofta bra uppsida.

Tekniska kriterier

Tekniska filtre

Under tekniska kriterier anger du kriterier som baseras på investerarnas beteende och optimism i aktierna, tolkat genom aktiekursdiagrammen. Teknisk poäng är en samlad bedömning, beräknad kvantitativt av Investtechs datorer. I algoritmen inkluderas till exempel trend, stöd och motstånd, volymutveckling och köpsignaler från kursformationer. Investtech har forskning som visar att signaler från trend, momentum og volumenbalance är statistiskt viktiga och du kan sätta dina egna kriterier på alla dessa om du vill.

Syftet med att fastställa tekniska kriterier är att hitta aktier som är aktuella för köp. Teknisk analys antyder att optimismen hos investerare i sådana aktier tilltar och att kurserna därmed skall fortsätta uppåt kommande veckorna eller månaderna.

Finansiella kriterier

Finansiella filtre

Under finansiella kriterier anger du kriterier som baseras på bolagens värdering. Dessa är kriterier som används i stor utsträckning inom fundamental aktieanalys.

Syftet med att ange finansiella kriterier är att hitta aktier som är billiga baserat på redovisningsuppgifter. Många sådana aktier förväntas, av fundamentalanalytikerna, att stiga på lång sikt. Notera att finansiella nyckeltal kan variera mycket mellan branscher och att det ofta är nödvändigt med branschkunskap och kunskap om de enskilda bolagen för att tolka nyckeltalen väl.

Förklaring till tabellen

Aktieval

Tabellen sorteras automatiskt på teknisk poängsumma. Klicka på överskriften för att sortera efter de andra kolumnerna.

Teknisk poängsumma: Teknisk bedömning av aktier gjord automatiskt av Investtechs datorer. Bedömningen går på en skala -100 till 100 där värden lägre än -50 betraktas som "säljkandidat", mellan -50 och -25 som "svag säljkandidat", mellan -25 och 25 som "neutral", mellan 25 och 50 som "svag köpkandidat" och över 50 som "köpkandidat".

CAP: Marknadsvärde i miljarder kronor, beräknat som aktiekurs gånger antal utestående aktier.

Likviditet: Genomsnittlig daglig omsättning i miljoner kronor, euro eller dollar under den senaste månaden.

Volatilitet: Genomsnittlig skillnad mellan högsta och lägsta kurs på månadsbasis, beräknat för det senaste året. Volatilitet är ett vanligt mått på risk.

Rsi21: 21-dagars relative strength index. Talet används som ett mått på aktiens kortsiktiga momentum.

Volbal: 22-dagars volymbalans. Visar samband mellan volym och kursrörelser.

Yield: Direktavkastning - utdelningsandel. Direktavkastning är bolagets aktieutdelning i förhållande till aktiekursen. Den är ett mått på avkastningen till aktieägarna. Direktavkastningen beräknas genom Utdelning per aktie / Aktiekurs.

P/E: P/E står för Price/Earnings, vilket betyder pris i förhållande till resultat. Nyckeltalet används när man ska bedöma en akties pris i förhållande till bolagets resultat.

P/S: P/S står för Price/Sales, vilket betyder pris i förhållande till omsättning. Nyckeltalet används när man skall bedöma en akties pris i förhållande till bolagets omsättning.

P/B: P/B står för Price/BookValue, vilket betyder pris i förhållande till eget kapital. Nyckeltalet används när man skall bedöma en akties pris i förhållande till bokfört eget kapital.

Samlad: Raden visar summan av marknadsvärde och daglig likviditet för alla aktier. Värdet för kolumnerna Teknisk poängsumma, Volatilitet, RSI, VolBal och Yield är ett viktat genomsnitt, med marknadsvärde som vikt. Värdet för kolumnerna P/E, P/S och P/B är beräknat som summan av marknadsvärde (P) dividerat med summan av respektive Earnings (E), Sales (S) och Book Value (B).

Genomsnitt: Medelvärdet för alla aktier.

Median: Medianvärdet för alla aktier.

Till Aktieval

Handelsmöjligheter

Vid vissa tillfällen kan aktier visa tekniska förhållanden som starkt indikerar bestämda kursrörelser. Det är sällan det sker men när det gör det finns det möjligheter att göra mycket bra köp. Det kallas handelsmöjligheter. Aktier med handelsmöjligheter har ofta en stor uppsida samtidigt som nedsidan är liten.

Investtech har system för att identifiera tio olika typer av handelsmöjligheter. När du väljer tjänsten från vänstermenyn kommer alla typerna att visas i listan. Du kan klicka längst upp i tabellen för att välja en bestämd typ. Du kan också välja Kort sikt, Medellång sikt eller Lång sikt.

Handelsmöjligheter

Förklaring:

Poängsumma: Varje handelsmöjlighet får en poängsumma mellan 0 och 100. Den visas både i listan och på aktiesidan. Ju högre poängsumma desto bättre uppfyller aktien de teoretiska kriterierna för handelsmöjligheten och desto större möjlighet att göra ett bra köp. Märk väl att det är flera av de tekniska indikatorerna som beräknas per aktie som inte ingår i beräkningen av poängsumman för handelsmöjligheten. Flera av dem, till exempel stöd och motstånd, trend och volymbalans, kan betyda mycket för aktiens tekniska score. Det är därför inte så att handelsmöjligheterna med högst poängsumma automatiskt kommer att ge de bästa köpen. Du bör se på helhetsbilden, flera tidshorisonter, och gärna också värdera fundamental information innan du köper. Märk väl att risken inte ingår i poängsumman. Två aktier med samma poängsumma kan ha mycket olika risk. Aktier med mycket låg likviditet blir emellertid exkluderade som handelsmöjlighet men det är fortsatt relativt låga krav på likviditet. Poängsumman måste vara minst 70 för att komma med på listan. Med Institutional kan du dock sätta din egen likviditetsgräns under Profil.

Risk/Reward: Relationen mellan avkastning vid en lyckad investering (sälj på målkurs) och avkastning vid en misslyckad investering (sälj på stop loss). Nedsidan är alltid satt till 1. Så en högre reward ger en bättre relation mellan risk och reward.

Potential: Uppsidan i procent. Beräknas som procentuell uppgång från rekommenderad köpkurs till målkurs. Märk väl att aktier med hög uppsida också ofta har hög risk.

Om du går in på en specifik handelsmöjlighet ser du rekommenderad köpkurs, målkurs och stop loss. Du får ett konkret förslag när aktien ska köpas och säljas. Du har möjlighet att värdera uppsida mot nedsida. Tidshorisont anges också för handelsmöjligheten samt förhållanden som stärker eller försvagar aktien.

Översåld RSI och kurs nära stöd

En aktie som är översåld har fallit mycket på kort tid och en reaktion upp indikeras. Nära stöd indikerar att aktien ska stiga. Stop loss kan sättas precis under stödet för att begränsa nedsidan.

Teori: RSI står för Relative Strength Index och defineras som 100 gånger summan av de sista N dagarnas uppgång dividerat med (summan av de sista N dagarnas uppgång plus summan av de sista N dagarnas nedgång), där N är 14, 21 eller 90 för kort respektive, medellång och lång graf. Översåld RSI, dvs. låga RSI-värden, betyder att kursen den sista tiden har fallit mycket utan reaktioner upp däremellan. Det har varit för stort fokus på negativa saker, och säljarna har styrt aktien fullständigt. Detta kan inte bestå, och aktien bör snart få en reaktion upp. Att kursen är nära ett stöd, betyder att när kursen tidigare har varit på dessa nivåerna, har den fått en reaktion uppåt. Många som inte var med på förra uppgången, kommer bli benägna till att köpa nu, och de som köpte förra gången, men har sålt av däremellan, kommer köpa på nytt nu. När dessa kriterierna uppträder samtidigt, har vi en stark signal om att kursen kommer stiga. Samtidigt har vi möjlighet till att investera med låg risk, genom att sätta stopp loss precis under stödet.

Poängsumma: Ju närmare stödet kursen är, och ju starkare detta stöd är, desto högre poängsumma. RSI måste dessutom vara låg och volymbalansen och förhållandet mellan volymtoppar och kurstoppar bör vara positiva. Det är dessutom positivt om det har bildats en bottenpunkt i kurs eller RSI.

Köpkurs: Sätts utifrån stödnivån och en "normalrörelse" uppåt. En "normalrörelse" definieras som hur mycket kursen i genomsnitt rör sig under en period som är ca. en hundradel av grafens längd.

Målkurs: Sätts till beräknad, teoretisk maxkurs med utgångspunkt i att kursen utvecklar sig som lätt färgad random walk i 20% av grafens längd. Detta utgör normalt 15-30 procent av grafens höjd.

Stop loss: Sätts till ca. en normalrörelse under stödnivån.

Tidshorisont: Sätts till mellan 14 och 20% av grafens längd.

 

Positiv divergens mellan RSI och kurs och kurs nära stöd

Positiv divergens mellan RSI och kurs indikerar att aktien ska stiga. Nära stöd indikerar att aktien ska stiga. Stop loss kan sättas precis under stödet för att begränsa nedsidan.

Teori: Med RSI mäter man i vilken grad det är köparna eller säljarna som har styrt kursen den sista tiden. Låga värden betyder att säljarna har styrt kursen, medan höga värden betyder att köparna har styrt kursen. När RSI-kurvan stiger betyder det att köpintresset ökar och att köparna, relativt sett, får större betydelse för kursbestämningen. Om dett händer samtidigt som kursen går sidlängs, eller till och med faller, anses det som en tidig signal på en möjlig vändning upp i kurs. Att kursen är nära ett stöd, betyder att när kursen tidigare har varit på dessa nivåerna, har den fått en reaktion upp. Många som inte var med på förra uppgången, kommer bli benägna till att köpa nu, och de som köpte förra gången, men har sålt av däremellan, kommer köpa på nytt nu. När dessa kriterierna uppträder samtidigt, har vi en stark signal om att kursen kommer stiga. Samtidigt har vi möjlighet till att investera med låg risk, genom att sätta stopp loss precis under stödet.

Poängsumma: Graden av divergens mellan RSI och kurs är viktigt i poängberäkningen. Dessutom bör kursen vara nära stödlinjen och stödet bör vara starkt. Det läggs dessutom vikt på volymbalans och förhållandet mellan volymtoppar och kurstoppar. Även trend och formationer har betydelse för poängberäkningen.

Köpkurs: Sätts utifrån stödnivån och en "normalrörelse" uppåt. En "normalrörelse" definieras som hur mycket kursen i genomsnitt rör sig under en period som är ca. en hundradel av grafens längd.

Målkurs: Sätts till beräknad, teoretisk maxkurs med utgångspunkt i att kursen utvecklar sig som lätt färgad random walk i 20% av grafens längd. Detta utgör normalt 15-30 procent av grafens höjd.

Stop loss: Sätts till ca. en normalrörelse under stödnivån.

Tidshorisont: Sätts till mellan 14 och 20% av grafens längd.

 

Köpsignal från en rektangelformation i stigande trend

En stigande trend indikerar att investerarna blir mer positiva och kursen ska fortsätta upp innanför trendkanalen. Köpsignal från rektangel indikerar uppgång även på kort sikt.

Teori: Som har beskrivits under "Stigande trend och kurs nära stöd" förväntas en aktie som ligger i en stigande trendkanal att stiga vidare innanför kanalen. När en rektangelformation utvecklas, bildas ett motståndsområde med övervikt av säljare nära taket av rektangeln. När kursen stiger genom motståndet betyder det att dessa säljarna har fått sålt ut. Köparsidan är fortfarande lika stor, men det är nu ett underskott av säljare så att kursen dras vidare upp. Om man är snabb och kommer in till en kurs nära stödet från rektangeln, får man en god ingångskurs och kan sätta en snäv stopp loss. Om kursen har stigit mycket efter brottet på rektangeln kan det vara bättre att avvänta en reaktion tillbaka innan man går in.

Poängsumma: Formationens och trendens kvalitet, dvs. graden av likhet med en teoretiskt idealisk formation och trend, är viktigt i poängberäkningen. Storleken på formationen och hur länge det är sedan den blev bruten, är också viktiga bidrag till poängsumman. En kurs nära stödet i formationen ger en högre poängsumma än en kurs nära målet i formationen. Det räknas som negativt om kursen har varit under stödlinjen efter brottet. Det är också negativt om andra formationer har bildats efter brottet.

Köpkurs: Sätts till stödet från formationen och ett liten bit uppåt (ca. 20% av formationshöjden).

Målkurs: Sätts till 90-125% av kursmålet i formationsbrottet.

Stop loss: Sätts till 20% av formationens höjd under formationens signalnivå, dvs. ca. den nedre femtedelen i formationen. Om man vill tillåta större svängrum i kursen, kan en passande stop loss vara strax under mitten av formationen.

Tidshorisont: Från 40% till 80% av formationens längd.

 

Rektangelformation under utveckling i stigande trend och kurs nära rektangelstöd

En rektangel i en stigande trend bildas när investerarna tar en paus i uppgången. Genom att köpa nära rektangelns golv är uppsidan stor både på kort och lång sikt.

Teori: Som beskrivits under "Stigande trend och kurs nära stöd" förväntas en aktie som ligger i en stigande trendkanal stiga vidare innanför kanalen. När aktien utvecklar en rektangelformation, ses detta bara som en konsolidering eller paus innan uppgången fortsätter. Detta gäller även om trenden bryts under utvecklingen av rektangelformationen, men det är då en något större risk för brott nedåt. Ofta stiger kursen snabbt när en rektangelformasjon väl har blivit bruten. Därmed kommer man att få en betydligt bättre ingångskurs om man köper före brottet. Allra bäst kurs får man om man köper nära golvet i rektangelformationen. En passande stop loss kan sättas strax under golvet, så att nersidan blir liten och risk/reward hög. Försiktiga investerare kan välja att gå ur aktien vid taket av rektangelformationen, medan de som vill ha högsta möjliga avkastning bör sitta kvar tills dess kursmålet i formationen nås.

Poängsumma: Formationens och trendens kvalitet, dvs. graden av likhet med en teoretisk idealisk formation och trend, är viktig i poängberäkningen. En kurs nära golvet i rektangeln ger en högre poängsumma än en kurs nära taket. Det är positivt om kursen ligger bra till i förhållande till horisontala stöd- og motståndsnivåer, eller om RSI är översålt. Det är negativt för poängsumman om kursen har brutit ut ur den stigande trendkanalen.

Köpkurs: Sätts till stödet av formationen och en liten bit uppåt (ca. 30% av formationshöjden).

Målkurs: Nedre målkurs sätts till taket i rektangelformationen och övre sätts till kursmålet i rektangelformationen vid ett brott upp.

Stop loss: Sätts till 20% av rektangelns höjd under golvet i rektangeln.

Tidshorisont: Från 40% (nedre målkurs) till 120% (övre målkurs) av formationens längd.

 

Omvänd huvud-och-skuldra-formation under utveckling och positiv volymbalans

Omvända huvudskuldra-formation indikerar en vändning från fallande till stigande trend. Genom att köpa tidigt före signal är uppsidan stor. Det är inte säkert att signal kommer att ges men positiv volymbalans indikerar ofta att köparna är aggressiva.

Teori: Omvänd huvud-och-skuldra (på engelska "Inverted Head and Shoulders" - IHS) är en trendreverseringsformation och signaliserar en reversering från en fallande trend till en stigande trend, eller med andra ord, en inledning av en stigande trend. Tanken är att aktien har varit negativ över en längre tid och att det har varit fokus på negativa nyheter och dåliga framtidsutsikter. Detta leder till att investerare både i den vänstra skuldran och i huvudet pressar ned kursen till bottnar som är lägre än tidigare bottnar. Vid uppgången i huvudet, stiger emellertid kursen ända upp i nivå med den tidigare toppen. I en fallande trend ska efterföljande toppar vara lägre än de tidigare, så detta är därmed en tidig signal på en avslutning av den fallande trenden. När kursen sedan i höger skuldra bildar en bottenpunkt som är högre än botten i huvudet, har vi en indikation på att en stigande trend har påbörjats. Bekräftelsen får vi vid brott upp genom halslinjen, för då kommer även nästa topp att vara högre än föregående topp. Det är emellertid ofta mycket att tjäna på att gå in redan medan den omvända huvud-och-skuldra-formationen är under utveckling, då kursen ofta går snabbt vidare när motståndet vid halslinjen blir brutet. Positiv volymbalans indikerar isolerat sett att trenden är stigande, eller at en fallande trend går mot slutet. Därför anses risk/reward-förhållandet som attraktivt när bägge dessa förhållandena uppträder samtidigt, dvs. när vi har en omvänd huvud-och-skuldra-formation under utveckling och volymbalansen är positiv.

Poängsumma: Formationens och trendens kvalitet, dvs. grad av likhet med en teoretiskt idealisk formation och trend, är viktig i poängberäkningen. En kurs nära botten i den högra skuldran ger en högre poängsumma än en kurs nära halslinjen. Volymbalans och korrelation mellan kurs och volymutveckling är viktiga bidrag till den samlade poängsumman. Det är positivt om kursen ligger bra till i förhållande till horisontala stöd- och motståndsnivåer, men detta har inte så stor vikt. Det är också positivt om RSI är låg. Det är negativt för poängsumman om formationen uppträder nära max i grafen, därför att kursen då omöjligen kan ha fallit speciellt mycket före bildandet av formationen. Det är också negativt om formationen är mycket stor i förhållande till trenden.

Köpkurs: Sätts utifrån stödet i höger skuldra till halvvägs upp mot halslinjen.

Målkurs: Nedre målkurs sätts till halslinjen och övre sätts till kursmålet från omvända huvud-och-skuldra-formationen.

Stop loss: Låt "skulderhöjden" vara definerad som höjden mellan stödet i skulderna och motstånden i huvudet. Stop loss sätts till 20% av skulderhöjden under stödet i höger skuldra.

Tidshorisont: Från 40% (nedre målkurs) till 120% (övre målkurs) av formationens längd.

 

Reaktion tillbaka till stödet efter köpsignal i formation

Köpsignal från en formation indikerar stigande optimism och vidare uppgång. Aktien har sedan reagerat tillbaka på kort sikt och ett köpläge har uppstått nära stödet vid formationen.

Teori: När en kursformation blir bruten, betyder det ofta att marknadsaktörernas psyke totalt sett är i ett speciellt tilstånd. Detta kan till exempel vara att många sitter och ångrar på att de inte köpte tidigare, eller ångrar på at de sålde för tidigt. Generelt kan vi säga att då en motståndsnivå bryts, är alla säljarna som (kanske av fundamentala skäl) har suttit kvar på denna nivån, borta. Säljarsidan är därmed borta, medans köparsidan fortfarande är kvar. När en köpsignal från en formation utlöses, leder det därför ofta till att kursen snabbt stiger vidare. Det kan då vara svårare att komma in på marknaden till bra kurser. Då och då får vi emellertid en reaktion tillbaka efter ett formationsbrott. Man får därmed en ny möjlighet till att följa med, och denna gången till bra ingångskurser. Man kan även investera till låg risk om man sätter stop loss precis under stödnivån i formationen.

Poängsumma: Vid idealiska handelsmöjligheter av denna typen, har kursen nästan, men inte helt nått kursmålet i formationen, och nu reagerat tillbaka så att den ligger relativt nära stödet i formationen. Det ger en lägre poängsumma om kursen redan har nått kursmålet innan den har reagerat tillbaka igen. Hög kvalitet på formationen, dvs. att formationen är lik en teoretiskt perfekt formation, ger hög poängsumma. Storleken på formationen och ålder, dvs. hur länge det är sedan den bröts, bidrar också till poängsumman. Volymbalans och sammanhanget mellan volymtoppar och kurstoppar är också viktigt i poängberäkningen. Det räknas som negativt om kursen har varit under stödlinjen efter brottet. Det är också negativt om andra formationer har bildats efter brottet.

Köpkurs: Sätts till stödet i formationen och en liten bit uppåt (ca. 20% av formationshøyden).

Målkurs: Sätts till 90-125% av kursmålet i formationsbrottet.

Stop loss: Sätts till 20% av formationens höjd under formationens signalnivå, dvs. 20% under stödet i formationen.

Tidshorisont: Från 30% till 60% av formationens längd. Det används samma procentsatser för alla typer av formationer, även om signaler från rektanglar generellt nås snabbare än signaler från dubbel-botten-formationer och omvända huvud-och-skuldra-formationer.

 

Brutet motstånd och kurs nära grafmax

Brott på motstånd är en köpsignal. När kursen ligger nära grafmax har investerarna köpt aktien trots rekordnoteringar. Det är lite eller inget motstånd över dagens nivå och vidare uppgång indikeras.

Teori: Tidigare toppar i kursen är viktigt för att definiera motståndsnivåer. Här tänker många att kursen föll sist den var på denna nivån och att aktien var dyr, och att den därmed ska gå ner i kurs nu också. Högt ackumulerad volym på en bestämd kursnivå är också viktigt för att definiera motstånd. Här är det sannolikt att många åter vill sälja när kursen når denna nivån - antingen för att kopiera en tidigare lyckosam försäljning, eller för att gå ur utan förluster. Vid motståndsnivåer är det därmed ett överskott av säljare. När kursen bryter upp genom motståndet betyder det att säljarna på denna nivån har fått sålt sina aktier. Det är fortfarande ett köpintresse, och kursen stiger vidare då det nu är ett underskott av säljare.  Om motstånd bryts nära toppen i grafen betyder det att det är mycket litet motstånd över dagens kurs. Kanske betyder det också att kursen har nått en ny rekordnotering, så att det inte är motstånd överhuvudtaget. Kursen blir därmed inte längre hindrad av säljare som ska gå ut ur marknaden utan förluster, och aktien kan snabbt gå vidare.

Poängsumma: Det viktigaste i poängberäkningen är styrkan på motstånden som har brutits, avståndet från kursen och ned till denna nivån, och avståndet från kursen och upp till maxkurs i grafen. Dessutom har trend, eventuella formationer och volymutveckling betydelse.

Köpkurs: Sätts utifrån stödnivån och en "normalrörelse" uppåt. En "normalrörelse" definieras som hur mycket kursen i genomsnitt rör sig under en period som är ca. en hundradel av grafens längd.

Målkurs: Sätts till beräknad, teoretisk maxkurs med utgångspunkt i att kursen utvecklar sig som lätt färgad random walk i 20% av grafens längd.
Detta utgör normalt 15-30 procent av grafens höjd.

Stop loss: Sätts till ca. en normalrörelse under stödnivån.

Tidshorisont: Sätts till mellan 14 och 20% av grafens längd.

Köpsignal efter falsk säljgsignal

Köpsignal efter falsk säljsignal är ofta en stark signal. Köpsignal indikerar att investerarna blir mer positiva. En vidare uppgång indikeras samtidigt som aktien ligger nära stöd.

Teori: En säljsignal i en kursformation utlöses när en viktig stödnivå bryts. Psykologin bland marknadsaktörerna och bolagets position i sin businesscykel bestämmer då att kursen ska fortsätta ner. Detta får många investerare att sälja av aktien. Om kursen iallafall inte faller ner till kursmålet i formationen, utan istället vänder upp, indikerar detta ofta att ny och positiv information har tillkommit, och att nya investerare är på väg in i aktien. Säljsignalen var falsk. Det är få saker som är så irriterande som då aktien man precis har sålt, stiger kraftigt. Men aktien är ju dyrare nu än då man sålde, så flertalet av de som sålde vid brottet ner blir stående vid sidan om. Aktien stiger ändå vidare och bryter upp på motsatt sida av formationen. Säljarna som låg vid formationsmotståndet är borta, det råder underskott på säljare och en köpsignal har utlösts. Det som är lite speciellt här är att också säljarna under golvet i formationen är borta, vilket gör att det blir ännu större obalans mellan köpare och säljare än vid en vanlig köpsignal. En vidare uppgång indikeras, och man har möjlighet till att sätta en snäv stop loss precis under taket i formationen. Ett annat sätt att förklara detta på är att nyhetsfloden rund bolaget blev negativ, eller mindre positiv än tidigare, vid brottet ner i formationen. Många säljer av fundamentala orsaker. Detta visade sig emellertid vara fel, eftersom nyhetsströmmen vänder igen, och kursen stiger. Det som såg ut att vara negativt, var inte så negativt iallafall, och nya positiva impulser har tillkommit. Kursen bryter upp över formationsmotståndet och både säljarna under golvet i formationen och vid motståndet är borta. En kraftig köpsignal har utlösts, och vidare uppgång indikeras.

Poängsumma: De viktigaste kriterierna vid beräkning av poängsumma för denna typen av handelsmöjlighet, är om brottet upp sker relativt snabbt efter brottet ner, om volymutvecklingen är positiv och om kursen ligger nära stödet vid taket i formationen. Dessutom har kvaliteten på formationen och trendriktningen betydelse.

Köpkurs: Taket i formationen beräknas som linjen mellan toppen i de två skulderna på en huvud-och-skuldra-formation, som linjen mellan de två topparna i en dubbel-topp-formation och som motståndslinjen i en rektangelformation. En köpsignal utlöses när detta taket bryts, och köpkursen sätts från taket och en liten bit uppåt (ca. 20% av formationshöjden).

Målkurs: Sätts till 90-125% av kursmålet i formationsbrottet.

Stop loss: Sätts til 20% av formationens höjd under formationens tak.

Tidshorisont: Från 40% till 80% av formationens längd.

 

Positiv på insiderhandel och nära stödnivå

Positiva insiders indikerar att aktien är fundamentalt billig. Samtidigt ligger aktien nära stöd.

Teori: Insiders i ett bolag har god kunskap om företaget, marknaden den opererar i och framtidsutsikterna. Kanske har de till och med bättre kunskap än analytiker och investerare som följer aktien. När insiders satsar egna sparpengar på att kursen ska stiga, och köper aktier i bolaget, betyder det att de anser aktien som fundamentalt billig. När aktiekursen ligger nära en stödnivå, betyder det antingen att den har fallit tillbaka till stödet, eller att den har brutit upp genom en motståndsnivå och utlöst en köpsignal. I bägge fallen indikerar marknadspsykologin att kursen ska fortsätta upp. När aktien både är fundamentalt billig (positiv på insider) och tekniskt positiv, har man goda förutsättningar till att göra en vällyckad investering.
Insiderpoängsumman kalkuleras bara på medellång sikt, och bara för den norska og svenska marknaden, så denna handelsmöjligheten finns bara på medellång sikt för Norge och Sverige.

Poängsumma: De viktigaste elementen i beräkningen av poängsumma för denna handelsmöjligheten är insiderpoängsumman, styrkan på stödnivån och avståndet till stödnivån. Dessutom har förändringar i insiderpoängsumman den sista veckan, trend, formationer och volymutveckling betydelse.

Köpkurs: Sätts utifrån stödnivån och en "normalrörelse" uppåt. En "normalrörelse" definieras som hur mycket kursen i genomsnitt rör sig under en period som är ca. en hundradel av grafens längd.

Målkurs: Sätts till beräknad, teoretisk maxkurs med utgångspunkt i att kursen utvecklar sig som lätt färgad random walk i 20% av grafens längd. Detta utgör normalt 15-30 procent av grafens höjd.

Stop loss: Sätts till ca. en normalrörelse under stödnivån.

Tidshorisont: Sätts till mellan 14 och 20% av grafens längd.

Signaler

Signaler ger en översikt över de senaste köp- och säljsignaler som Investtechs system har identifierat. Särskilt signaler från kursformationer kan indikera i vilken riktning marknaden är på väg.

Tjänsten är särskilt användbar för investerare som följer en strategi med vissa signaler. Till exempel har investeringar baserade på rektangel-formationer visat en god avkastning.

Tjänsten kan användas som ett stockpicking-verktyg när man söker nya aktier att investera i.

Signaler

 

Inställningar (väljs längst upp i tabellen)

 • Köp-, säljsignaler eller neutral.
 • Alla indikatorer eller en särskild.
 • Kort, medellång eller lång sikt.

 

Förklaring

Datum: Kursdatum då signalen identifierades.

Indikator: Typ av indikator.

Kvalitet: Kursformationer har en kvalitet mellan 0 och 100 beroende på hur idealisk formationen är enligt teorin. Om kvaliteten är under 40 tecknas formationen inte in i grafen.

Målkurs: Kursformationen indikerar att aktien ska nå den nivån inom den tidsperiod som är lika lång som formationen.

Pivotpunkter

Pivotpunkter är toppar och bottnar i grafen. Investtech har ett unikt system för att identifiera pivotpunkter. Pivotpunkter kan användas för att tidigt hitta aktier där en uppgång eller nedgång kan komma.

När en aktie vänder upp efter en tids nedgång är det ett tecken på ökad optimism på marknaden. Genom att informationen sprids och bearbetas i olika hastighet kommer det alltid att finnas en tröghet i marknaden. När någon har sett möjligheter och blivit positiv kommer andra att följa efter. Tanken med pivotpunkter är att identifiera sådana situationer så tidigt som möjligt. På det sättet kan du vara bland de första att köpa när stämningen förändras på marknaden.

Investtech har utvecklat egna datasystem som identifierar sådana vändpunkter. För att en botten ska tecknas in i grafen och inkluderas på listan måste kursen har rört sig signifikant från botten. Det är två faktorer som bestämmer om rörelsen är signifikant.

1. Den procentuella förändringen.

2. Antal dagar som förändringen skett under.

Om det är en stor förändring är det tillräckligt om det skett under få dagar. Om det är en liten förändring krävs det fler dagar.

Det vanligaste användningssättet är att leta efter aktier med nya bottnar på aktuell tidshorisont. Köpkandidater bör sedan analyseras fullständigt med Investtechs grafanalys. Det är särskilt viktigt att analysera volymutvecklingen. En kursrörelse på ökande volym är mer signifikant än en på låg eller oförändrad volym. En kursrörelse som går i trendriktningen är mer signifikant än en som går mot trendriktningen.

Pivotpunkter

Förklaring

Dagar sedan identifikation: Antal börsdagar sedan Investtechs system identifierade pivotpunkten.

Dagar sedan: Antal börsdagar efter pivotpunkten.

Pivotpunkt: Kursen vid pivotpunkten.

Trendsignaler

Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att efterfrågan på marknaden är stigande.

Trendsignaler visar aktier som har kommit in i en stigande eller fallande trend. Listan kan användas för att hitta köpkandidater. En enkel strategi är att köpa aktier som gett trendsignal och behålla dem tills de bryter den stigande trenden på nedsidan.

Investtechs forskning på trendsignaler på Stockholmsbörsen visar att aktier i stigande trend ger högre avkastning än referensindex på både kort och lång sikt. Aktier i fallande trend ger sämre avkastning än referensindex.

Analys av trend och köp av aktier baserat på trendsignaler är därmed en viktig del av teknisk analys.

Förklaring

Trendsignaler

Dagar i trend: Antal dagar aktien varit i trenden som nu visas i grafen.

Stigningstakt (grader): Visuell stigningstakt på trendkanalen i grafen. Går från 0 (horisontell) till 90 grader (vertikal).

Stigningstakt (%): Stigningstakt i procent under ett år om aktien följer den nuvarande trendkanalen.

Märk väl att det finns två sätt som en aktie kan gå in i en stigande trend.

1. Trenden i grafen förändras. Till exempel från en fallande trend till en stigande trend.

2. Kursen ligger ovanför trendkanalens tak eller under trendkanalens golv och går åter in i trendkanalen.

 

Statistiskt underlag

Avkastning etter trendsignaler

Investtechs forskningsrapport från 2016 visar att aktier följer trender. Aktier i stigande trend stiger. Aktier i fallande trend sjunker. Bolag som ger positva nyheter fortsätter att ge positiva nyheter. Marknaden prisar in positiva nyheter men inte kommande positiva nyheter. Därmed kan man få god avkastning genom att köpa aktier i stigande trend eftersom de förväntas fortsätta stiga.

Från 2003 till 2015 identifierades 17 674 köpsignaler då aktier gick in i en stigande trend och 9 107 säljsignaler då aktier gick in i en fallande trend. Rapporten visar att aktier i stigande trend steg med 5,5 procent de följande tre månaderna medan aktier i fallande trend steg med 2,0 procent. Referensindex steg med 4 procent.

Insidertransaktioner

Insideranalys är Investtechs alternativ till fundamental analys. När en person i bolagets ledning eller styrelse köper aktier är det en signal om att denne bedömer att aktien är billig.

Insiderna har ofta goda kunskaper om utvecklingen i bolagen och bolagens marknader. Därmed har de goda förutsättningar att bedöma om aktien är billig eller dyr. När en insider investerar sitt eget kapital i bolaget är det ett tecken på att bolaget går bättre än det aktiemarknaden anser.

Bolag där insiders har köpt aktier kan vara goda köpkandidater även för dig. Använd insiderköp som bekräftelse på en positiv teknisk analys eller som en tidig signal om en möjlig uppgång. Insiderköp är långsiktiga köpsignaler.

Några gånger är insiders överoptimisiska angående bolagen de arbetar för. Analysera insiderhistoriken i aktien för att se hur bra insiderna tajmat sina köp tidigare.

En insiderförsäljning kan vara en signal om att aktien är fundamentalt dyr eller att risken är stigande. Följ med på insidertransaktionerna i aktierna du äger och värdera att sälja när en eller flera insiders säljer.

Insidertransaktioner lista och meny

Investtechs insideranalys ger dig översikt över vilka aktier som är mest positiva baserade på insidertransaktioner. Det finns också listor med de senaste transaktionerna och vilka aktier vars insiderscore stigit eller sjunkit mest.

Insiderbarometern

Insiderbarometern är en stämningsindikator för aktiemarknaden. Den visar förväntningarna på aktiemarknaden baserat på vad insiderna i bolagen gör. Om många insiders köper medan få säljer är förväntningarna höga. Om en övervikt av insiders säljer är förväntningarna låga. Analys av insidertransaktioner är viktigt vid en samlad analys av aktiemarknaden.

 

Insiderbarometern

Insiderbarometern visar antal insiderköp och antal insiderförsäljningar senaste vecka, månad, kvartal och år. Insiderköp är den gröna delen medan insiderförsäljningar är den röda delen. Insiderbarometern uppdateras dagligen och baseras på Finansinspektionens insynsregister.

Se Insiderhandel för daglig uppdatering av insidertransaktioner och insideranalyser.

Insideranalys av enskilda aktier

Insideranalys är Investtechs alternativ till fundamental analys. När en person i bolagets ledning och styrelse köper aktier är det en signal om att denne bedömer att aktien är billig. Insiderförsäljningar är signaler om att aktien är dyr eller att risken är hög.

Investtechs insideranalys ger översikt över insidertransaktioner i ett bolag över tid.

 

Insidertransaktioner

 

Varje transaktion får en vikt från -100 till +100. Försäljningar är negativa och köp är positiva. Stora transaktioner får större vikt än små.

Investtechs insideranalys baseras på de transaktioner som rapporteras i Finansinspektionens insynsregister. Insideranalysen uppdateras dagligen med nya transaktioner.

Baserat på alla rapporterade insidertransaktioner i ett bolag ger Investtechs insideranalys varje aktie en insiderscore från -100 till +100. +50 eller högre är köp. +25 till +50 är svagt köp. -25 till +25 är neutral. -25 till -50 är svagt sälj. -50 eller lägre är sälj

Förklaring till Insiderhandel

Insiderhandel
De senaste affärerna visas överst i tabellen. (Informationen i tabellen korresponderar inte till grafen ovanför.)

Förklaring till fälten i tabellen:

Fält Beskrivning
Rapporterat Datum då affären blev rapporterad.
Handelsdag Datum då insidern köpte eller sålde aktier.
Antal Antal aktier.
Kurs Slutkurs den dagen insidern köpte eller sålde aktier.
Värde Värde på affären i 1000 kr.
Text Text som i korthet beskriver affären. Grön färg används för köp och röd vid försäljning.
Betydelse Affärens betydelse, beräknad utifrån beloppet det handlades för. Skalan går från 0 (=ingen betydelse) till 100 (=mycket betydande).

 

Säsongsvariationer

Analys av säsongsvariationer visar hur en aktie statistiskt har varierat över året. Några aktier verkar ha en särskilt positiv eller negativ kursutveckling på exempelvis våren eller hösten, eller i enskilda månader av året. Analyserna visar aktiens förväntade kursutveckling, om den kommer utvecklas likt den historisk har gjort de senaste åren.

Säsongsprediktion

Säsongsprediktion

Grafen visar genomsnittlig kursutveckling och standardavvikelse för en aktiekurs. Den helstrukna blå kurvan visar genomsnittet. Det mörka skuggade området är en standardavvikelse och det ljusa är två standardavvikelser. Periodlängden som statistiken är beräknad över, är angiven under grafen.

Om det antas att aktien har en fast utveckling varje år, med årliga statistiska avvikelser, visar grafen hur kursutvecklingen i genomsnitt har varit under de tre föregående månaderna och hur den kommer bli under de kommande sex månaderna.

Den svarta kurvan är reell kursutveckling de senaste tre månaderna, och den svarta pricken är senaste slutkurs.
Genomsnittet per kalenderdag är beräknat som geometriskt snitt, så att exempelvis +10 % och -9 % får 0 % i medelvärde. Variansen i estimatorn är beräknad som kumulativ summa av variansen per datum, och standardavvikelsen är kvadratroten ur denna.

Märk att kurvan visar estimat för medelvärdet till den säsongsjusterade kursutvecklingen till aktien, och bör ej användas som ett direkt estimat på kursutvecklingen de kommande månaderna. Det är stora svängningar från år till år, både upp och ned i förhållande till genomsnittet.

Månadsstatistik

Månadsstatistik

Grafen visar hur aktiekursen i genomsnitt har ändrat sig under varje månad av året.

Årstidsstatistik

Årstidsstatistik

Grafen visar hur aktiekursen har utvecklat sig ett genomsnittsår, från 1 januari till 31 december.

Årliga kursändringar

Graferna visar kursutveckling för var av de sista fem åren. Notera att det är stora variationer från år till år. Enskilda år med speciellt positiv eller negativ utveckling kan påverka genomsnittet mycket. Det rekommenderas därmed att använda säsongsprediktion med försiktighet.

Totalanalys

Totalanalysen ger en snabb överblick över aktiens tekniska och kvantitativa egenskaper.

Teknisk poängsumma för Totalanalysen beräknas som en normaliserad summa av teknisk poängsumma utifrån kort, medellång och långsiktig analys. Dessutom anges poängsummor från insiderhandelsanalys där detta är tillgängligt.

Observera att teknisk poängsumma för Totalanalysen mycket väl kan vara högre än genomsnittet av kort, medellång och långsiktig analys. Detta kan bero på denna normalisering, där poängen är att en aktie som är svagt positiv på många kriterier gärna kan bli klart positiv totalt sett.

Trading limits

Under Trading limits får du information om hur aktien historiskt har utvecklat sig genom handelsdagen och hur mycket den statistiskt svänger mellan lägsta-kurs och högsta-kurs. Detta kan hjälpa dig att placera bra limits på marknadsordrar, så att du lättare kan genomföra affärer till goda kurser.

Intradagssvängningar

Intradag

Grafen visar hur aktiekursen i genomsnitt har utvecklat sig med i 15-minutersintervall genom handelsdagen. Varje kolonn motsvarar en kvart. Den färgas vit när kursen stiger och svart när den faller. ‘’Svansarna’’ anger högsta och lägsta kurs. Gröna och röda volymkolonner anger uppgång respektive nedgång. Kolonnen längst till höger inkluderar slutpriset, och är ofta väsentligt högre än de andra.

Vissa aktier har en tendens till att röra sig med bestämda mönster genom dagen, något man kan få en uppfattning av genom dessa grafer. Statistisk visas för fyra tidsperspektiv: 5, 22, 66 och 250 dagar, som respektive motsvarar senaste vecka, månad, kvartal och år.

Estimerade kurser

Tabellen visar, beräknat utifrån gårdagens slutkurs, vilka kurser aktien väntas att svänga mellan idag. Beräkningen förutsätter att det inte har kommit väsentliga nyheter mellan gårdagens slutkurs och dagens börsöppning.

Var uppmärksam på att bolagsnyheter kan ha skapat stora kursändringar under enskilda dagar. Detta kan kraftigt påverka historiska genomsnittstalen, så att graferna och statistiken då ger en missvisande framställning av de statistiska svängningarna man kan förvänta framöver.

Finansiella nyckeltal

Finansiella nyckeltal ger information om bolagets prissättning baserat på rapporterade redovisningsuppgifter.

Många analytiker och investerare använder siffror från bolagens redovisningar som viktig input i kalkyler för beräkning av bolagets teoretiska värde. Det finns många sätt att beräkna teoretiskt värde på, men de flesta utgår ifrån de sista redovisningsuppgifterna, utvecklingen i dessa och förutsägelse av framtida resultat.

Om kursen är lägre än det beräknade teoretiska värdet, förväntas aktien att stiga.

Finansiellt nyckeltal över tid

Diagrammet visar historiska nyckeltal upp till tio år tillbaka i tiden. Den sista siffran är beräknad utifrån sista årets nyckeltal och sista slutkurs för aktien. Om till exempel bara den första kvartalsrapporten lämnats, används summan av de tre sista kvartalen från föregående år och årets första kvartal. Därmed får man utjämnat eventuella säsongsmässiga rörelser och kan jämföra siffrorna med tidigare helårssiffror. För tidigare år används årets resultatrapport och årets genomsnittskurs i beräkningen. Med en sådan beräkning kommer historiska prisnyckeltal vara konstanta, medan de färska kommer att variera med ändringar i aktiekursen.

De vanligaste nyckeltalen förklaras nedan.
Direktavkastning - utdelningsandel

Direktavkastning är bolagets aktieutdelning i förhållande till aktiekursen. Den är ett mått på avkastningen till aktieägarna. Direktavkastningen beräknas genom Utdelning per aktie / Aktiekurs.

Direktavkastning är ett sätt att mäta vilket kassaflöde du får för varje krona investerad i en aktie. Bortsett från aktiens kursutveckling, visar siffran vilken årlig "ränta" aktien har genererat.

Exempel: Vi jämför två aktier i samma sektor. Bolag A ger utdelning på 50 öre per aktie, medan bolag B ger utdelning på 1 krona per aktie. Bägge handlas för 20 kronor på marknaden. Direktavkastningen för bolag A blir då 2,5%, medan den för bolag B blir 5,0%.

Allt annat lika, kommer investerare som köper aktier för att få ökad årlig intäkt, föredra bolag B framför bolag A, då den ger dubbelt så stor procentuell utdelning.
P/E - price/earnings

P/E står för Price/Earnings, vilket betyder pris i förhållande till resultat. Nyckeltalet används när man ska bedöma en akties pris i förhållande till bolagets resultat. Exempel: Ett P/E-tal på 10 betyder att aktien kostar 10 gånger bolagets årsvinst. P/E beräknas genom Aktiekurs / Årsresultat efter skatt per aktie.

P/E-ration kan berätta om investerarna anser aktien som en värdeaktie eller en tillväxtaktie, speciellt när man också beaktar bolagets tillväxttakt och underliggande intjäningspotential. Värdeaktier har stabilt resultat och relativt låga P/E-tal. Tillväxtaktier har ofta kraftigt ökande omsättning och resultat, och det förväntas ytterligare ökning, så att P/E-talen blir höga.

Ett lågt P/E, jämfört med andra aktier i samma sektor, indikerar att aktien är relativt sett billigare. Dock kan särskilda förhållanden gälla för det här bolaget, så det är inte alltid fallet.

Exempel: Vi jämför två aktier i samma sektor. Bolag A har rapporterat vinst på 1 krona per aktie, medan bolag B har redovisat vinst på 2 kronor per aktie. Bägge handlas för 20 kronor i marknaden. Detta ger bolag A ett P/E på 20, medan bolag B får ett P/E på 10.

Det betyder att bolag B relativt sett är mycket billigare. För varje köpt aktie får investeraren 2 kronor i vinst, jämfört med bara 1 krona för bolag A. Allt annat lika, bör investeraren därmed köpa aktier i bolag B.

Notera att P/E och andra nyckeltal kan variera på grund av skilda redovisningsregler och principer i bolagen.
P/S - price/sales

P/S står för Price/Sales, vilket betyder pris i förhållande till omsättning. Nyckeltalet används när man skall bedöma en akties pris i förhållande till bolagets omsättning. Exempel: Ett P/S-tal på 2,0 betyder att aktien kostar 2,0 gånger bolagets årliga omsättning. P/S beräknas genom Aktiekurs / Omsättning per aktie.

Exempel: Bolag A har 10 miljoner utestående aktier och aktiekursen är 90 kronor, vilket motsvarar ett marknadsvärde på 900 miljoner kronor. Total försäljning är 800 miljoner kronor, och P/S blir då 1,13.

Ett lågt P/S kan indikera att aktien är undervärderad på marknaden. Motsvarande kan ett högt P/S indikera att aktien är övervärderad. Om genomsnittlig P/S i sektorn är 1,3 antyder det att bolag A är undervärderat jämfört med andra bolag i sektorn.

Som med andra nyckeltal, ska man vara varsam med att använda P/S isolerat. Nyckeltalet kan emellertid vara till nytta, speciellt när man jämför värderingen av nystartade bolag som har intäkter, men ännu inte går med vinst.
P/B - price/book

P/B står för Price/BookValue, vilket betyder pris i förhållande till eget kapital. Nyckeltalet används när man skall bedöma en akties pris i förhållande till bokfört eget kapital. Exempel: Ett P/B-tal på 1,8 betyder att aktien kostar 1,8 gånger bolagets bokförda eget kapital. P/B beräknas genom Aktiekurs / Eget kapital per aktie.

Ett lågt P/B-tal kan indikera att aktien är undervärderad. Det kan emellertid också betyda att något grundläggande är fel med bolaget. Siffran varierar mycket över sektorer, då det är stora skillnader i hur kapitalintensiva olika sektorer är.

P/B-ration ger en indikation om vad man skulle erhålla om bolaget skulle realisera sina ägarandelar, lägga ned verksamheten och betala ut kapitalen till aktieägarna.
Beräkning av nyckeltal

Notera att P/E och andra nyckeltal kan variera på grund av skilda redovisningsregler och principer i bolagen.

Notera att det finns flera sätt att beräkna finansiella nyckeltal på. Till exempel om man tar med minoritetsandelar eller inte, man kan ta med engångsposter eller inte och man kan använda olika valutakurser. Det kan dessutom skilja om man beaktar historiska nyckeltal eller estimerade framtida tal. Därmed skiljer sig ofta samma nyckeltal från olika leverantörer och analytiker.

Det viktigaste är emellertid att beräkningen görs på samma sätt över tid, så att man kan följa utvecklingen i nyckeltalen från år till år och jämföra bolag mot varandra.
Tabell med redovisningssuppgifter

Finansiella rapporter över tid

Tabellen visar rapporterade redovisningsuppgifter upp till tio år tillbaka i tiden. De sista är ackumulerade siffror för sista 12 månaderna. Om till exempel bara den första kvartalsrapporten lämnats, används summan av de tre sista kvartalen från föregående år och årets första kvartal. Därmed får man utjämnat eventuella säsongsmässiga rörelser och kan jämföra siffrorna med tidigare helårssiffror.

Faktordiagram


Investtechs faktordiagram beskriver aktiens viktigaste egenskaper. Ju mer grönt, desto mer positivt anses aktien vara. Om aktien är neutral eller svag på alla faktorer, och genomsnittet är svagt eller ganska svagt, ritas diagrammet i rött.


Faktordiagram
Varje faktor får poäng på en skala från -100 till +100. Om poängen är över +50 anses aktien vara stark på denna faktor. Vid poäng mellan 25 och 50 anses aktien vara ganska stark, medan -25 till +25 neutral, mellan -25 och -50 ganska svag och under -50 svag.

Aktien i figuren är stark kvantitativt och tekniskt, liksom stabil (gradering av volatilitet), medan den är ganska svag på insynshandel och svag på fundamental data. Mittringen i diagrammet motsvarar ett neutralt poängvärde och det yttre maximalt positivt poängvärde.

För vissa faktorer bestämmer bara ett element faktorpoängen, medan dom för andra beräknas från flera element. Abonnemang på Tradernivå ger tillgång till information om vart och ett av de bidragande elementen, liksom det exakta numeriska värdet på faktorerna.

På grafsidorna kan du flytta muspekaren över de olika faktorerna för att se information om faktorpoäng och beräkningsunderlag.

Tekniskt

Tekniskt visar hur starkt aktien är baserad på teknisk analys på kort, medellång och lång sikt. Ju starkare aktier, desto större optimism bland investerare och stämning på marknaden. Enligt Investtechs forskning har tekniskt positiva aktier utvecklats väl, och bättre än andra aktier på senare tid.

Faktorn beräknas på grundval av automatisk teknisk analys på kort, medellång och lång sikt. Dessutom används RSI-momentum, där värden över 70 är starkt positiva, medan under 30 är starkt negativa och värden mellan 40 och 60 är neutrala.

Teknisk analys anses vara den viktigaste analysen på Investtechs sidor. Läs mer om analyserna på våra hjälpsidor och se gärna forskning och statistik där vi har undersökt hur väl olika typer av signaler historiskt har fungerat.

Kvantitativt

Kvantitativt är ett mått på hur god avkastning aktien beräknas ha i framtiden i förhållande till de andra aktierna på marknaden. Faktorn beräknas på grundval av statistisk avkastning på aktier med liknande kvantitativa egenskaper. Bland annat används aktiens trendstatus, stöd- och motståndsnivåer, kursformationer, momentum och insiderhandel, hög eller låg volatilitet, och likviditet.

Faktorn beräknas på grundval av signalstatistik för nordiska aktier som presenteras i Investtechs forskningsrapporter för bland annat trender, stöd och motstånd och insiderhandel. Samma element som visas i rutan för Investtech -forskning på analyssidorna ingår, men i många fall justeras värdena utifrån aktiens likviditet och volatilitet. I synnerhet kan aktier med extremt hög eller ökande volatilitet straffas på grund av den mycket negativa statistiska utveckling som sådana aktier historiskt sett har haft.

Endast aktier med en daglig genomsnittlig omsättning på 500 000 SEK eller mer ges ett poängvärde. Vid lägre omsättning skulle faktorn bli osäker, och faktorn skulle då sättas till neutralt poängvärde istället.

Faktorn baseras på en rankning av aktierna, så att till exempel de 10 procent starkaste aktierna kommer att ha poäng över 80, medan de 25 procent starkaste kommer att ha poäng över 50 och klassificeras som starka. Oavsett hur negativ eller positiv börsen är, kommer 25 procent av aktierna alltid att vara starka kvantitativt och 25 procent svaga kvantitativt.

Insider

Insider är aktiens gradering baserad på insiderhandel. När styrelseledamöter, styrelseledamöter och andra anmälningspliktiga insiders köper in sig i företag indikerar det tro på kursökning, liksom frånvaron av överhängande negativa överraskningar. Insideranalys kan ses som en förenklad grundläggande analys.

Faktorn är densamma som aktiens insiderpoäng. Läs mer om beräkningsregler och tolkning här.

Stabilitet

Stabilitet anger hur stabil aktiekursen antas vara. Aktier med hög stabilitet har historiskt låga kursfluktuationer, god likviditet och många års historia på börsen. I sådana aktier är risken för stora kursfall liten, men uppåtsidan kan också vara liten. Med andra ord kan man förvänta sig en ganska stabil prisutveckling, med små förändringar i framtiden. Aktier med låg stabilitet har en hög risk. De är riskabla att handla och äga, och kan både falla mycket och stiga mycket på kort tid.

Det finns tre element som ingår i beräkningen av aktiens stabilitet. Detta är aktiens volatilitet - mätt i hur mycket den historiskt har fluktuerat från månad till månad, aktiens likviditet - mätt i hur många kronor aktien historiskt har handlats för varje dag, och aktiens ålder på börsen.

Volatilitet anses vara den viktigaste faktorn och räknas två gånger. Aktier med volatilitet under 10 procent har det högsta värdet av stabilitet, medan en volatilitet över 40 procent ges det lägsta värdet. Volatilitet mellan cirka 17 och 25 procent på månadsbasis ger ett neutralt värde.

Likviditet motsvarar ofta företagets storlek. Stora företag är ofta mer stabila över tid och lättare att handla än små. Mycket likvida aktier, med likviditet över 100 miljoner svenska kronor, får högsta stabilitet, medan de med likviditet under 0,1 miljoner svenska kronor får lägst. Likviditet mellan cirka 1 och 10 miljoner svenska kronor ger ett neutralt värde.

Nynoterade aktier anses ha en hög risk, eftersom de är aktier i företag i en tidig utvecklingsfas, vilket medför stor osäkerhet. Det lägsta värdet ges aktierna med en historia på mindre än ett år. Gamla företag, som har noterats på börsen i 25 år eller mer, har det högsta värdet. Neutrala värden ges till aktier med mellan 6 och 12 års börshistoria.

Fundamentalt

Fundamental värde beskriver aktiens resultat och finansiella kvalitet. Faktorn beräknas utifrån aktiekursen i förhållande till företagets resultat och bokförda värden, dvs P/E och P/B. Högt fundamentalvärde innebär ofta låg nedåtrisk i ett bolag, medan lågt fundamentalvärde ofta indikerar goda tillväxtmöjligheter och en stor uppåtsida.

Ett P/E under 10 ger maximalt värde, medan negativt P/E eller P/E över 200 ger minimivärde. P/E-värden mellan 20 och 30 ger neutrala värden. P/B under 1 ger maximalt elementvärde, medan P/B över 20 ger minimum. P/B -värden mellan 2,5 och 4,0 ger neutrala värden.

De två elementen P/E och P/B räknas lika i faktorns totala poäng.

Observera att faktorn mäter aktiens fundamentala värde, det vill säga vilket eget kapital som ligger bakom varje aktie, och vilket resultat företaget har. Faktorn säger ingenting om tillväxtkvaliteter. Investerare värderar ofta tillväxt och tillväxtpotential högt, så att de betalar mycket för sådana aktier i förhållande till nuvarande eget kapital och årets vinst. En andels tillväxtkvalitet är därmed lätt motsatsen till aktiens värdekvalitet.

Om du letar efter aktier med stor tillväxtpotential hittar du normalt sådana bland aktierna med lågt fundamentalvärde.

Aktier som får högt betyg på Investtechs fundamentalfaktor har ett högt fundamental värde och anses ofta vara säkrare och mer robusta och bättre rustade för att hantera oron på börsen.

 

Fyra eller fem faktorer

Faktordiagram finns tillgängliga för alla nordiska aktier. För norska, svenska och danska aktier visas faktordiagram med de fem faktorer som beskrivs ovan.


Faktordiagram

På den finska marknaden har vi ingen insiderhandel. För Finland och för abonnenter på Investornivå består faktordiagrammet av faktorerna ovan, men utan insynshandel (Insider).

Aktien i exemplet här är stark tekniskt och stabilt, medan det är neutralt kvantitativt och något negativt fundamentalt.

Observera att fundamentala nyckeltal ingår i faktordiagrammet, även för Investor-abonnemang, medan Trader-abonnemang eller högre krävs för alla fundamentala detaljer.

Trader-prenumeranter får faktordiagram med alla faktorer, inklusive Insider. Professional-abonemang eller högre krävs för detaljer och valalternativ på insiderhandel.

Investtech-index

Är det sant att små företag över tid klarar sig bättre än stora? Hur farliga är de så kallade lottoaktierna? Och är det aktier som fallit, och många tycker är billiga, som klarar sig bäst i framtiden, eller aktier som har stigit och är i stigande trend?

Dessa frågor försöker vi svara på med Investtechs nya tjänst: Investtech-index.

Investtech-index är en samling index över viktiga drivkrafter på aktiemarknaden. Här kan du se hur aktier med olika nivåer av likviditet, volatilitet och teknisk poäng har utvecklats över tid.

Du kan till exempel se hur aktier med köp- och säljsignaler från trender har utvecklats. En direkt observation där är att köpet av en portfölj med alla aktier i stigande trender, och med månatliga byten av aktierna över tid har klarat sig klart bättre än motsvarande portfölj av aktier i fallande trendkanaler.


Figur: Utvecklingen för svenska aktier i fallande, horisontella och stigande trendkanaler under perioden 2008 - 2022. Det är tydligt att gruppen "aktier i fallande trendkanaler" har gjort det mycket svagare än de andra grupperna.

Aktiemarknadens preferenser är inte konstanta över tid. Ibland finns det hög avkastning som investerare eftersträvar, medan andra gånger är det låg nedsida som söks. Ibland är det rekylkandidater som stiger mest, medan det andra gånger är samma aktier som faller mest. Genom att se på sambanden mellan aktieegenskaper och pay-off på daglig-, vecko-, eller månadsbasis kan Investtech-indexen säga något om vilka egenskaper som ger bäst betalt just nu, och hur aktier med olika egenskaper har presterat i förhållande till varandra.

Figur: Utveckling för nordiska aktier med olika grad av volatilitet under perioden september 2020 - mars 2022. Det är tydligt att gruppen extremt volatila aktier har gjort det mycket svagare än andra grupper.

Kursutvecklingen på kort- och lång sikt visas, du kan se historisk avkastning och index kan jämföras med varandra. Tjänsten är tillgänglig för alla abonnenter på de nordiska börserna. Om du har ett abonnemang på Tradernivå eller högre får du även en överblick över de aktier som alltid ingår i indexen.

Indexen omfattar länderna Norge, Sverige, Danmark och Finland, samt de nordiska länderna som helhet. Beräkningen är balanserad så att varje aktie som ingår i ett index har samma vikt, oavsett om det är ett stort eller litet företag.

Utöver faktorindexen finns övergripande landindex som omfattar alla aktier med tillräckligt god likviditet. För småsparare som investerar ungefär lika mycket pengar i var och en av sina aktier blir dessa ett mer rättvist jämförelseunderlag för portföljens avkastning än börsens jämförelseindex.

Tekniska villkor

 • Daglig uppdatering, tidigt på morgonen, efter att alla nordiska börser har uppdaterats.
 • Minsta likviditetskrav för de inkluderade aktierna är i genomsnitt 0,5 miljoner SEK och 0,05 miljoner EUR per dag.
 • Jämviktsberäkning – för att till exempel Ericsson, Novo Nordisk, Equinor, Kitron, Per Arsleff, Poolia och Kojamo alla räknas lika i det totala nordiska indexet, även om till exempel Novo Nordisk har ett marknadsvärde på mer än 1000 gånger Poolias marknadsvärde.
 • Omviktning görs kvartalsvis, månadsvis eller veckovis. Då förfaller aktier som inte längre uppfyller kriterierna för index, medan nya aktier kan komma in. Viktningen nollställs så att en aktie som till exempel fördubblats under föregående period, och som därmed gått upp dubbelt i vikt, sätts till samma vikt som alla övriga.
 • Omviktningsintervall:
  • Övergripande marknadsindex: Kvartalsvis
  • Index för likviditets- och volatilitetskvoter: Kvartalsvis
  • Tekniska poängindex: Varje vecka
  • Index för trendförhållanden: Månadsvis
 • Beräkningsparametrar för kriterierna:
  • Likviditet: 22 dagars genomsnitt
  • Volatilitet: årlig baserat på standardavvikelser senaste 66 dagarna, normaliserat för graderingen låg, medel, hög och extrem.
  • Teknisk poäng: Medellång sikt, urval vid tidpunkten för omviktning.
  • Trend: Medellång sikt, urval vid tidpunkten för omviktning.
 • Volymen som visas under graferna och likviditeten för dag, vecka, månad och kvartal i tabellen på grafsidan är antalet aktier som ingår i indexet. För marknadsindexen och de likviditets- och volatilitetsbaserade indexen kommer det att vara ganska stabilt över tiden, medan det kommer att variera mer för de index som baseras på tekniska förutsättningar.

Robusthetsberäkning

De aktier som ingår i de olika indexen bestäms med fasta tidsintervall. Antalet aktier i de olika indexen kan därför variera över tiden. Om det finns få aktier som ingår i ett index kommer indexutvecklingen att påverkas i större utsträckning av företagsspecifika händelser i de underliggande aktierna än om det finns många aktier i indexet. Index med många element kommer därför att anses mer tillförlitliga än index med få element.

Vi har skapat ett kvalitetsmått för indexens robusthet över tid. Index som över tid har många element får höga poäng, medan index med få element får lägre poäng. Ju längre perioder med få poster, desto lägre poäng.

Index som ständigt har över 20 element får en maximal robusthetspoäng. Om antalet element är mindre än 20 blir poängen lägre ju färre element som ingår och ju längre period indexet har få element.

Tillgänglighet

Tjänsten är tillgänglig för alla abonnenter på de nordiska börserna. Om du har ett abonnemang på Tradernivå eller högre får du även en överblick över de aktier som alltid ingår i indexen.

Resultatanalyser på bolagsnivå

Investtechs analys av resultatrapporteringar ger översikt över kursutvecklingen för varje bolag under dagarna före och efter publicering av räkenskapsrapporter. Några företag verkar systematiskt att överraska positivt eller negativt, eller präglas av att investerarna agerar på ett visst sätt under perioden runt rapportering. Analyserna ger möjlighet att avslöja sådana samband och används vid positionering före rapportering. Är det exempelvis så att ett bolag nästan alltid stiger strax före rapportering, eller stiger de väldigt ofta i efterhand? Notera att resultatrapportering alltid kommer innebära hög risk för överraskningar, så sannolikheten för stora kursrörelser, upp och ned, är mycket högre än vanligt.

Det är två set med grafer på sidan Resultatanalyser. Överst visas graferna för de sista 5 resultatrapporterna och nederst för de sista 20. Har en aktie kort historik på börsen, visas statistik för färre data.

Månadsrörelser vid resultatrapportering

Resultatrapportering månadsgraf
Grafen visar genomsnittlig utveckling från månaden före resultatrapportering till månaden efter. Resultaten läggs fram dag 0 i grafen, och kursändring på denna dag plottas i rött. De skuggade områdena motsvarar en standardavvikelse för genomsnittsberäkningen.

Statistisk utveckling och underlagsdata

Konkreta avkastningstal visas i tabellen under graferna. Först visas genomsnittstalen och sedan de enskilda uppgifterna. Mycket ofta är det stora variationer från gång till gång. En inspektion av tabellen kan ge detaljer om detta. Nederst på sidan visas grafer med utveckling för varje enskild resultatrapport. Klicka på plus-ikonen för att få fram dessa.

Resultatrapporteringar i kursbilden

Resultatrapportering i kursbilden

Tidpunkten för resultatrapporteringar plottas med blå punkter i kursgrafen. Grafen visar rapporteringar de sista 18 månaderna.

Kurslarm: Få larm när aktien når en viss nivå!

Nu kan du sätta egna larm och bli varnad när kursen når en viss nivå. Under ”Mina larm” i menyn samlas dina inlagda larm. En bock och datum vid larmet anger om larmet har lösts ut. Du kan även välja att bli larmad via e-post efter börsens stängning. Slå på eller av genom att klicka på kuvertet under ”Larm via e-post”. Du får bara en e-post per dag och marknad med alla utlösta larm.

Kursvarsling

I ”Mina portföljer” framgår det om larm är inlagt för en aktie och om larmet lösts ut eller inte. Kurslarm och Mina portföljer är användbara verktyg för att hålla koll på när en aktie till exempel når stop-loss eller målkurs.

Larmkurser justeras inte automatiskt vid split, omvänd split, utdelning eller andra corporate actions.

Keywords: Help,kursvarsling,myAlerts.

Mina portföljer - Instruktioner

Mina portföljer är ett verktyg för att hålla reda på dina aktieinvesteringar. Börja med att klicka på "Ny portfölj" för att skapa en portfölj. Ange önskat namn för portföljen och välj portföljens jämförelseindex. Jämförelseindexet bestämmer portföljens valuta och används i hälsokontrollen. Du kan sedan ange transaktioner. Du registrerar både köp och försäljning av aktier.

Portföljen justeras nu automatiskt för split, omvänd split och andra corporate actions.

Lägg till transaktion
För att lägga till transaktioner i portföljen, tryck på "Lägg till transaktion". Du får nu ett nytt fönster. Ange aktiens namn eller ticker och klicka på önskad aktie i listan över kandidater. Välj om transaktionen är ett köp eller en försäljning. Ange sedan antalet aktier och välj det datum då transaktionen gjordes. Klicka på "Spara" för att bekräfta.

Portföljmenyn
I portföljmenyn kan du välja portfölj, ta bort portföljer och skapa en ny portfölj.

Portföljinställningar
I menyn Portföljinställningar kan du byta namn på portföljen och ta bort portföljen

Visningsmeny
Det finns fem olika visningsmenyer på aktierna i portföljen: Enkel, Avancerad, Indikatorer, Nyckeltal och Transaktioner. Du kan välja mellan dessa för att se olika representationer av aktierna i portföljen.

Hausseindeks

Hausseindex är en optimismindikator. Förenklat visar hausseindex andelen investerare som är positiva till marknaden.

Analys av hausseindexen är en viktig del av en analys av börsen. Hausseanalysen kan visa hur hög optimismen är på kort och lång sikt och om optimismen är stigande eller sjunkande. I särskilda situationer efter långvariga ned- eller uppgångar kan hausseindexen identifiera vändpunkter i marknaden.

Kortsiktigt hausseindex för Stockholmsbörsen   Långsiktigt hausseindex för Stockholmsbörsen

Investtechs kortsiktiga hausseindex (hausse1) mäter optimismen på kort sikt. Hausse1 är en indikator för stämningen bland kortsiktiga aktörer som investerat på en till sex veckor. Investtechs långsiktiga hausseindex (hausse2) mäter optimismen på medellång sikt. Hausse2 är en indikator för stämningen bland långsiktiga aktörer som investerat på månader till år.

När en långsiktig vändning kommer vill man ofta se först hur kortsiktiga investerare agerar. Därmed är analys av det kortsiktiga hausseindexet viktigt, inte bara för kortsiktiga svängningar utan också för långsiktiga vändningar och trender.

Trading range-signaler är när kursen går över en tidigare topp (köpsignal) eller en tidigare botten (säljsignal), på kort/medellång sikt. Vi anser att signaler från kursformationer och trender är betydligt starkare än Trading range-signaler, men Trading range-signaler kan i vissa fall ge tidigare signaler.

 

Hausseindexen visar andelen aktier som har gett köpsignal

Aktie med köpsignal

Vi kan mäta optimismen i en aktie genom att se om investerarna är villiga till att betala mer än tidigare för aktien. Om kursen stiger över föregående topp ges en köpsignal som tas med i haussindexet.

 

Aktie med säljsignal

Om kursen sjunker under föregående botten ges en säljsignal som tas med i hausseindexet.

 

Hausseindexen visar andelen aktier, vars senaste signal var köp. Indexet är mellan 0 och 100. 0 innebär att alla aktier senast gav en säljsignal. 100 innebär att alla aktier senaste gav en köpsignal. Över 50 innebär att mer än hälften av investerarna är positiva.

 

Normalsituationer

Optmistiskt hausseindex

 • Stigande hausseindex efter markerad botten (optimismen ökar)
 • Över 50 (hög optimism)
 • Stigande toppar och bottnar (långsiktigt ökar optimismen, men kortsiktig osäkerhet)
 • Bekräftar en positiv analys av börsen

Pessimistiskt hausseindex

 • Fallande hausseindex, efter markerad topp (optimismen faller)
 • Under 50 (låg optimism)
 • Fallande toppar och bottnar (långsiktigt faller optimismen, men kortsiktig osäkerhet)
 • Bekräftar en negativ analys av börsen

 

Specialsituationer

Eufori:

 • Över 90.
 • Nästan alla är optimister, därmed är nästan allt positivt prisat in i aktiemarknaden
 • Nästan varje förändring kommer att vara negativ
 • Indikation på att marknaden är överhettad och att en vändning snart kan komma
 • Överväg att sälja när hausseindex faller under 90 (optimismen faller, pessimismen ökar)

Depression:

 • Under 10
 • Nästan alla är pessimister, därmed är nästan allt negativt prisat in i aktiemarknaden
 • Nästan varje förändring kommer att vara positiv
 • Indikation på att marknaden är överdrivet negativ och att en vändning snart kan komma
 • Överväg att köpa när hausseindex stiger över 10 (pessimismen faller, optimismen ökar)

Investtechs kompetensprogram

Kompetensprogrammet ger dig utbildning i Investtechs system och vad som historiskt gett goda resultat i aktiemarknaden. Det är ett bra sätt att komma i gång med Investtechs analyser. Det är också ett sätt för erfarna användare att bli tryggare och få ut mer av systemen.

Framgång på aktiemarknaden över tid beror på goda analyser och rätt tajmning. Med Investtechs abonnemang får du analyser av aktier, stockpicking-system och konkreta handelsförslag varje dag. Ju mer erfarenhet du får och ju mer kunskap du har om investerarpsykologi och om hur marknaden fungerar desto större är sannolikheten för att lyckas på aktiemarknaden. Kompetensprogrammet är utvecklat för att hjälpa dig som kund att få ut så mycket som möljigt av Investtechs system. Vi hoppas du blir nöjd med programmet och att det hjälper dig att nå goda resultat på aktiemarknaden.

Du kommer att få olika utmaningar och kommer att märka att din kompetens ökar efter hand som du når målen. Programmet kräver ingen särskild användning av Investtechs system. Du kan använda analyserna som vanligt. Kompetensprogrammet kommer dock att ge dig uppmuntringar på vägen och du får se dina egna framsteg på olika områden. Du kan när som helst avsluta eller pausa kompetensprogrammet.

Klicka på länkarna till högre för att läsa mer om poäng, nivåer och utmaningar i kompetensprogrammet.

Investtechs kompetensprogram – Poäng

Du får kompetenspoäng varje gång du använder Investtechs stockpicking-verktyg, en analys, hjälpsida eller en forskningsrapport. Tanken är att poängen beskriver den stigande kunskapen och erfarenheten du får genom att använda sidorna.

För att få poängen måste du använda den aktuella sidan en viss tid. Information om detta visas i kompetensprogram-rutan till höger på sidan. Din poängsumma visas överst på sidan.

När du har fått tillräckligt med kompetenspoäng stiger du till en högre nivå.

Följande gäller:

Poäng Sida
1 Aktieanalys
10 Dagens case, Marknadskommentar och Morgonrapport
10 Top50, Aktieval, Insiderhandel och andra stockpicking-verktyg
30 Modell- och Traderportföljen
20 Mina portföljer och Mina aktier
10 Mina anteckningar
20 (5) Utbildnings- och hjälpsidor, inklusive indikatorhjälp, produkthjälp och snabbstartguiden
100 (10) Artiklar med forskningsresultater och/eller handelsstrategier
200 (20) Forskningsrapporter
50 Inloggning, per dag
0 Övriga sidor

Du får poäng för varje aktieanalys du går in på. Till exempel ger både medellång och kortsiktig analys poäng men bara en gång per dag. Alla analys- och stockpicking-verktyg i vänstermenyn ger poäng. När analyserna eller portföljerna är uppdaterade får man nya poäng när man går in på sidorna igen.

Hjälpsidor och forskningsartiklar ger många poäng första gång man läser dem. En del av informationen här kan vara lite svår att förstå med en gång. Därför får du fler poäng när du senare läser samma rapporter och hjälpsidor igen.

Investtechs kompetensprogram – Nivåer

När du startar kompetensprogrammet kommer du snabbt att få ny kunskap och erfarenhet. Då kommer din kompetensnivå att stiga snabbt. I början kommer du att ha stor nytta av att läsa hjälpsidor. Det ger dig kunskap om hur Investtechs system fungerar och hur teknisk analys ska förstås och användas. Du kommer också att lära dig mycket av att läsa våra forskningsrapporter. De ger kunskap om hur bra olika analyser faktiskt fungerar i marknaden och vad som är viktigt att lägga vikt på när man handlar aktier. Rapporterna kan därför vara till god hjälp när du ska utveckla en egen strategi på aktiemarknaden.

När du har fått kunskap om analyserna och systemen är det först och främst användning under längre tid som ger dig mer kompetens. Det är viktigt att logga in regelbundet och kolla efter signaler för sina aktier och marknaden. Samtidigt kan det vara smart att fräscha upp kunskaper genom att läsa forskningsrapporter och hjälpsidor på nytt.

Följande gäller:

Nivå Antal poäng
1 0
2 200
3 500
4 1000
5 1600
6 2500
7 4000
8 7000
9 10000
10 15000

Gränsen för nivåerna kan komma att ändras och tabellen utvidgas efter hand som nya element läggs in i kompetensprogrammet.

Investtechs kompetensprogram – Utmaningar och prestationer

När du startar kompetensprogrammet får du några utmaningar. Utmaningarna är utformade för att du så snabbt som möjligt ska lära dig Investtechs system och teknisk analys samt hur det kan göra dig till en bättre investerare.

Utmaningarna kan vara att logga in sig, gå igenom olika utbildningssidor och läsa aktieanalyser. När du har genomfört de utmaningarna får du stjärnor. Efterhand kommer du att få möjlighet att låsa upp nya utmaningar. Klicka på ”Mer information” för att läsa om varför varje utmaning är viktig och klicka på ”Länk” för att komma till de aktuella sidorna.

Utfordringer og prestasjoner

Märk väl att om en sida redan är registrerad och du har fått kompetenspoäng för den måste du vänta till nästa dag eller nästa uppdatering för att samma sida ska kunna användas för att genomföra utmaningen.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
+

Om cookies

Investtech använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen accepterar du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.

Vår användning av cookies/h2>

När du använder vår webbplats lagrar vi en cookie på din enhet. Cookien används för att känna igen din enhet så att dina inställningar fungerar när du använder vår webbplats. Informationen som lagras är helt anonymiserad. Cookies raderas automatiskt efter en viss tid.

Nödvändiga cookies

Investtech använder cookies för att säkerställa grundläggande funktioner som sidnavigering och språkval. Utan sådana cookies fungerar inte webbplatsen som den ska. Du kan därför inte reservera dig mot dessa. Om du fortfarande vill inaktivera sådana cookies kan du göra det i din webbläsarinställningar. I inställningarna för Cookies lägg till denna webbplats i listan över webbplatser som inte får spara cookies på din enhet.

Cookies från Google

Vi använder tjänster från Google Analytics och Google AdWords. Dessa registrerar cookies på din enhet när du besöker vår webbplats. Google registrerar din IP-adress för att kunna föra statistik över användaraktivitet på webbplatsen. IP-adressen är anonymiserad, så att vi inte har någon möjlighet att koppla aktiviteterna till en specifik person. Vi använder denna statistik för att kunna erbjuda mer intressant innehåll på hemsidan och för att ständigt förbättra oss. Google AdWords samlar in data så att vår annonsering på andra webbplatser ger bättre resultat. Vi kan inte spåra personuppgifter.

Tillåt cookies från Google