Investtech-forskning: Meravkastning efter brott upp från stigande trend

Publicerad 2020-02-12

Ny forskning från Investtech visar att aktier som bryter upp från stigande trender på medellång sikt har stigit i genomsnitt 5,9 procent inom loppet av tre månader. Forskningsresultaten bekräftar i stor grad teknisk analys-teori, som antyder att brott upp från stigande trend ger ökad stigningstakt.

Trender är något av det mest centrala inom teknisk aktieanalys. De är visuella och intuitiva, och beskriver i vilken riktning en aktie eller marknad rör sig i. Enligt teknisk analys-teori skall aktier som ligger i en stigande trend fortsätta att stiga. En stigande trend indikerar en ihållande och ökande optimism bland investerare, ofta som ett resultat av en ström av positiva nyheter runt aktien.

Trenden anger stigningstakt för aktiekursen, och genom att projicera trendlinjen hittar man kursmål för aktien. Man skiljer mellan stigande trender, horisontella trender och fallande trender. Mer information om trender och hur Investtech identifierar olika typer av trender beskrivs mer ingående här.

Investtechs algoritmer identifierar brott av trender åt dig. Ett aktuellt exempel från Investtechs analyser är till exempel Industrivärden C, som den 11 februari 2020 har brutit upp genom stigande trend på medellång sikt.

Figur 1: Industrivärden C (INDUC.ST) Senaste slutkurs: 249.60 (+7.20), 11 feb 2020

Våra abonnenter kan hitta tekniskt positiva aktier med brott upp från stigande trend bland annat genom verktyget Trendsignaler.

Vi önskade undersöka vilka statistiska resultat som aktier med brott upp från stigande trender har givit, och studerade därför avkastningen på norska, svenska, danska och finska aktier efter köpsignaler från brott upp från stigande trender i Investtechs kursdiagram på kort, medellång och lång sikt. Vi hade upp till 23 år med data, från 1996 till 2018. Vi definierade en köpsignal som första dagen en aktie bröt taket i en stigande trendkanal, eller när aktien låg över taket i en stigande trendkanal och mer än 22 dagar passerat sedan föregående signal.

Grafen nedan visar genomsnittlig kursutveckling efter köpsignaler från brott upp genom taket av stigande trender i Investtech medellånga kursgrafer. Signalerna utlöstes på dag 0. Endast dagar då börsen är öppen ingår, så att 66 dagar motsvarar cirka tre månader. Den tjocka blå kurvan visar hur aktier med köpsignaler utvecklats. Det skuggade området anger standardavvikelsen till beräkningarna. Den smala blå kurvan visar hur referensindexet utvecklat sig under samma period som vi mätte utvecklingen för aktierna med köpsignaler.

Figure 2: Aktier med köpsignal från brott upp från stigande trender, medellång sikt, 1996-2018, norden summerat

Aktier med brott upp från stigande trend på kort sikt steg i genomsnitt 2,4 procent den efterföljande månaden. I förhållande till referensindexet under samma period presterade aktierna med brott upp från stigande trender 1,3 procentenheter bättre, motsvarande en årlig meravkastning på 17,5 procentenheter.

Aktier med brott upp från stigande trend på medellång sikt steg i genomsnitt 5,9 procent efterföljande tre månader. I förhållande till referensindexen under samma period presterade aktierna med brott upp från stigande trender 2,8 procentenheter bättre, motsvarande en årlig meravkastning på 12 procentenheter.

Aktier med brott upp från stigande trend på lång sikt steg i genomsnitt 4,6 procent de efterföljande tre månaderna. I förhållande till referensindexet under samma period, presterade aktierna med brott upp från stigande trender 2 procentenheter bättre, motsvarande en årlig meravkastning på 8,6 procentenheter.

Resultaten är konsekventa i de fyra marknaderna. De visar att aktier som bröt upp från en stigande trend fortsatte att stiga, och det mer än både trenden och referensindexet de efterföljande tre månaderna.

Tidsperioden undersökningen är gjort på är relativt lång, kvalitén på underlagsdata anses god och algoritmerna som använts för att identifiera trenderna är helautomatiska. Statistiska förhållanden antyder hög grad av signifikans.

Det antas vara stor sannolikhet att trendsignaler också framöver kommer kunna ge bra indikationer på hur aktier skall utveckla sig. Aktier som bryter upp från stigande trend antas statistiskt sett överprestera mot marknaden framöver.

Du hittar fler detaljer och resultat i forskningsrapporterna här (på norska):

Brott upp från stigande trend och brott ned från fallande trend, kort sikt

Brott upp från stigande trend och brott ned från fallande trend, medellång sikt

Brott upp från stigande trend och brott ned från fallande trend, lång sikt

Keywords: h_TRBrU.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK