Kursformationer

Kursgrafen visar hur optimismen hos investerarna har svängt över tid. Genom att se vilka upp- och nedgångar de har varit igenom kan vi säga något om vad det tänker och känner. Därmed kan vi också säga något om vad de kommer att göra framöver.

Vissa mönster, kallade kursformationer, kan förklaras av investerarnas psykologiska tillstånd. När formationerna bildas i kursgrafen ges klara köp- eller säljsignaler. Identifikation och handel på kursformationer är mycket centralt inom teknisk analys.

Investtech har datarprogram som identifierar formationer och tecknar dem i grafen. Gröna pilar är köpsignaler och röda pilar är säljsignaler. Pilens spets anger förväntad målkurs.

 

Huvudprinciper

 • Köp aktier som har gett köpsignal från kursformation.
 • Sälj aktier som har gett säljsignal från kursformation.

 

Toppformationer

Hode-og-skuldre-formasjon

Hvuduskuldra-formation

Dobbel-topp-formasjon

Dubbeltopp-formation

Rektangelformasjon

Rektangel-formation

 • Indikerar att en stigande trend är över och att en fallande trend startar.
 • Sälj!

 

Bottenformationer

Omvendt-hode-og-skuldre-formasjon

Omvänd huvudskuldra-formation

Dobbel-bunn-formasjon

Dubbelbotten-formation

Rektangelformasjon

Rektangel-formation

 • Indikerar att en fallande trend är över och att en stigande trend startar.
 • Köp!

 

Fortsättningsformationer

Rektangelformasjon kjøp

Rektangel-formation köp

Rektangelformasjon selg

Rektangel-formation sälj

 • Indikerar att en konsolidering är över.
 • Kan indikera att en stigande trend fortsätter
 • Kan indikera att en fallande trend fortsätter

 

Viktiga detaljer

 • Volym bestämmer styrkan i signalen. En ökning i volymen förstärker en signal från en formation. En minskning i volymen är ofta tecken på en falsk signal.
 • Ofta kan kursen stiga mycket direkt efter brott. Därför bör man köpa snabbt på brott. Många gånger kan dock kursen röra sig ned igen. Så var man sen vid brottet kan man ofta få en ny möjlighet.
 • Även om kursen når målkursen kan aktien ofta fortsätta att stiga. Formationer indikerar inledning eller fortsättning på trender. Trend är den starkaste indikatorn. Så länge trenden är intakt bör aktien behållas.

Köpsignal från rektangel-formation

Köpsignal från en rektangel-formation signalerar att optimismen hos investerarna är stigande och att aktien fortsätter eller inleder en stigande trend.

Köpsignal från rektangel-formation

En aktie som har gett köpsignal från en rektangel-formation indikerar vidare uppgång. Särskilt när aktiekursen redan ligger i en stigande trend. Investerarna har fått en positiv överraskning, som har utlöst signalen, och optimismen är stigande.

 

Volymen bestämmer styrkan i köpsignalen. Hög volym på uppgång indikerar aggressiva köpare som har gått upp pris för att kunna köpa. Det är positivt för den fortsatta utvecklingen. Hög volym och positiv volymbalans stärker köpsignalen.

Rektangel-formationer är vanligtvis fortsättningsformationer. Det vill säga att kursen vanligtvis fortsätter i den långsiktiga riktningen, eller den långsiktiga trenden, som den var i före formationen. Rektangel-formationer som ger köpsignal i stigande trender ger därmed starkare signaler än rektangel-formationer som ger köpsignal i fallande trender.

Små rektangel-formationer kan ge falska köpsignaler. Särskilt när aktien ligger i en fallande trend och när volymutvecklingen är negativ. Vid köpsignal från en rektangel-formation bör man därför värdera aktien som helhet och inte uteslutande titta på köpsignalen. Många investerare har köpt långsiktiga förlorare för tidigt efter svaga köpsignaler från rektangel-formationer.

Följande gäller:

 • Långa rektangel-formationer är starkare än korta.
 • Köpsignaler med positiv volymutveckling är starkare än köpsignaler med negativ volymutveckling.
 • Köpsignaler när grafen visar en stigande trend är starkare än när grafen visar en fallande trend.
 • Köpsignaler med klart brott på en fallande trend, inklusive brott över senaste pivottopp är starkare än om trend och pivottopp inte är brutna.

Investtech-forskning: Köpsignal från rektangel-formation

+9.0%e

Aktier med sådana köpsignaler har i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna. Annualiserad meravkastning har varit 9.0 procentenheter (%e). Detta är signifikant bättre än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Köpsignaler medellång sikt19.8%
Referensindex10.8%
Meravkastning9.0%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 3368 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

Säljsignal från rektangel-formation

Säljsignal från en rektangel-formation signalerar att pessimismen hos investerarna är stigande och att aktien fortsätter eller inleder en fallande trend.

Säljsignal från rektangel-formation

En aktie som har gett en säljsignal från en rektange-formation indikerar vidare nedgång. Särskilt när aktiekursen ligger i en fallande trend. Investerarna har fått en negativ överraskning, som har gett signalen, och rädslan är stigande.

 

Volymen bestämmer styrkan i säljsignalen. Hög volym på nedgång indikerar aggressiva säljare som har gått ned i pris för att kunna sälja. Det är negativt för den fortsatta utvecklingen. Hög volym och negativ volymbalans stärker säljsignalen.

Rektangel-formationer är vanligtvis fortsättningsformationer. Det vill säga att kursen vanligtvis fortsätter i den långsiktiga riktningen, eller den långsiktiga trenden, som den var i före formationen. Rektangel-formationer som ger säljsignal i fallande trender ger därmed starkare signaler än rektangel-formationer som ger säljsignal i stigande trender.

Små rektangel-formationer kan ge falska säljsignaler. Särskilt när aktien ligger i en stigande trend och när volymutvecklingen är positiv. Vid säljsignal från en rektangel-formation bör man därför värdera aktien som helhet och inte uteslutande titta på säljsignalen. Många investerare har sålt långsiktiga vinnare för tidigt efter svaga säljsignaler från rektangel-formationer.

Följande gäller:

 • Långa rektangel-formationer är starkare än korta.
 • Säljsignaler med negativ volymutveckling är starkare än säljsignaler med positiv volymutveckling.
 • Säljsignaler när grafen visar en fallande trend är starkare än när grafen visar en stigande trend.
 • Säljsignaler med klart brott på en stigande trend, inklusive brott under senaste pivotbotten är starkare än om trend och pivotbotten inte är brutna.

Investtech-forskning: Säljsignal från rektangel-formation

-6.6%e

Aktier med sådana säljsignaler har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Annualiserad underavkastning har varit 6.6 procentenheter (%e). Detta är signifikant sämre än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Säljsignaler medellång sikt4.3%
Referensindex10.9%
Meravkastning-6.6%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 2677 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

Rektangel-formation under utveckling

En rektangel-formation markerar en konsolidering i marknaden. Ju längre formationen utvecklar sig desto högre tryck byggs det upp bland investerare. När formationen bryts kan det följas av en kraftig kursrörelse i samma riktning.

Köpsignal från sådana formationer har gett goda signaler, enligt statistik i Investtechs forskningsrapporter för flera börser.

Rektangel-formation under utveckling

Följ med när rektangel-formationer utvecklas. Särskilt om kursen samtidigt ligger i en stigande trend och volymutvecklingen är positiv ges det starka köpsignaler. Brott ned ger starka säljsignaler, särskilt när kursen samtidigt ligger i en fallande trend och volymutvecklingen är negativ.

 

Köpsignal från omvänd huvudskuldra-formation

Köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation signalerar att optimismen hos investerarna är ökande och att aktien inleder en stigande trend. Många räknar sådana formationer som några av de mest pålitliga signalerna inom teknisk analys.

En omvänd huvudskuldra-formation är en bottenformation som markerar slutet på en nedgångsperiod. Formationen består av en vänsterskuldra, ett huvud och en högerskuldra som binds samman av en halslinje. Köpsignalen ges när kursen bryter halslinjen på väg upp från höger skuldra.

Köpsignal från omvänd huvudskuldra-formation

Vid den vänstra skuldran är investerarna negativa. Trenden är fallande och det ser mörkt ut för bolaget. Medan huvudet utvecklas avtar pessmismen. Här kan aktien bryta den fallande trenden och köparna kan bli mer aggressiva eller säljarna mer passiva. Vid den högra skuldran klarar inte pessimisterna att pressa ned kursen till ny bottennotering. I stället pressar köparna upp kursen genom halslinjen och en köpsignal ges. Aktien bryter motståndet vid halslinjen och inleder en stigande trend.

En aktien som har gett en köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation indikerar uppgång med minst lika mycket som formationens höjd.

 

Märk väl att det kan uppstå falska köpsignaler från små omvända huvudskuldra-formationer i långsiktigt fallande trender. De kan upptäckas genom att volymen vid brottet är sjunkande. Då är det lite styrka i kursrörelsen och aktien kan lätt bryta ned igen och fortsätta den fallande trenden. I sådana situationer kan det vara gynnsamt att vänta med köp och i stället studera vidare kursutveckling efter köpsignalen. De gäller särskilt om aktien fortsatt ligger i en fallande trend eller har motstånd vid tidigare toppar.

Några gånger får vi goda indikationer på kommande brott innan halslinjen bryts. Avtagande volym vid botten av höger skuldra indikerar att säljarna är passiva. Ökande volym på väg upp från huvudet eller på väg upp från höger skuldra indikerar att köparna är aggressiva . Aggressiva köpare och passiva säljare är en bra mix och en klar indikation på att optimismen i aktien är stigande och att ett brott upp kommer. I sådana situationer kan det vara gynnsamt att köpa före köpsignal.

Investtech-forskning: Köpsignal från omvänd huvudskuldra-formation

+4.3%e

Aktier med sådana köpsignaler har i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna. Annualiserad meravkastning har varit 4.3 procentenheter (%e). Detta är signifikant bättre än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Köpsignaler medellång sikt14.0%
Referensindex9.7%
Meravkastning4.3%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 1212 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

Omvänd huvudskuldra-formation under utveckling

En möjlig omvänd huvudskuldra-formation är undet utveckling. Den kan ge en kraftig köpsignal.

Köpsignal från omvänd huvudskuldra-formation är en av de kraftigaste köpsignalerna inom teknisk analys. Var uppmärksam på att en signal snart kan komma. I några situationer kan det vara gynnsamt att köpa före köpsignalen för att det ger större uppsida.

Omvänd huvudskuldra-formation under utveckling

Viktiga indikatorer på ett kommande brott upp är:

 • Positiv volymbalans
 • Brott på fallande trend
 • Ökande volym på väg upp från huvudet
 • Sjunkande volym på väg ned mot höger skuldra
 • Ökande volym på väg upp från höger skuldra

Om volymutvecklingen däremot är negativ och aktien fortsatt ligger i en fallande trend indikerar det pessimism hos investerarna och en vidare negativ utveckling för aktien.

 

Säljsignal från huvudskuldra-formation

Säljsignal från en huvudskuldra-formation signalerar att pessimismen hos investerarna är stigande och att aktien inleder en fallande trend. Många räknar sådana formationer som några av de mest pålitliga signalerna inom teknisk analys.

En huvudskuldra-formation är en toppformation som markerar slutet på en uppgångsperiod. Formationen består av en vänsterskuldra, ett huvud och en högerskuldra som binds samman av en halslinje. En säljsignal ges när kursen bryter halslinjen på väg ned från höger skuldra.

Säljsignal från huvudskuldra-formation

Vid den vänstra skuldra är investerarna optimister. Trenden är stigande och det ser ljust ut för bolaget. Under bildandet av huvudet avtar optimismen. Här kan aktien bryta den stigande trenden. Köparna blir mer passiva eller säljarna mer aggressiva. Vid den högra skuldran klarar inte optimisterna att pressa kursen till en ny topp. I stället pressar säljarna ned kursen genom halslinjen och säljsignalen ges. Aktien bryter stödet vid halslinjen och inleder en fallande trend.

En aktie som har gett säljsignal från en huvudskuldra-formation indikerar nedgång med minst lika mycket som formationens höjd.

 

Märk väl att små huvudskuldra-formationer i stigande trender kan ge falska säljsignaler. De kan ibland upptäckas genom att volymen är sjunkande. Då är det lite styrka bakom kursrörelsen och aktien kan lätt bryta upp igen och fortsätta den stigande trenden. I sådana situationer kan det vara gynnsamt att behålla aktien och avvakta vidare utveckling också efter säljsignalen. De gäller särskilt om aktien fortfarande ligger i en stigande trend eller har stöd från tidigare bottnar.

Några gånger får vi goda indikationer om ett kommande brott innan halslinjen bryts. Sjunkande volym vid toppen av höger skuldra indikerar att köparna är passiva. Ökande volym på väg ned från på väg ned från huvudet eller på väg ned från höger skuldra indikerar att säljarna är aggressiva. Passiva köpare och aggressiva säljare är en dålig mix och en klar indikation på att pessimismen i aktien är stigande och att ett brott ned kommer. I sådana situationer kan det vara gynnsamt att sälja före säljsginalen.

Investtech-forskning: Säljsignal från huvudskuldra-formation

-1.0%e

Aktier med sådana säljsignaler har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Annualiserad avkastning har varit 1.0 procentenheter (%e) svagare än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Säljsignaler medellång sikt8.3%
Referensindex9.3%
Meravkastning-1.0%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 1444 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

Huvudskuldra-formation under utveckling

En möjlig huvudskuldra-formation är under utveckling. Den kan ge en kraftig säljsignal.

Säljsignal från huvudskuldra-formation är en av de kraftigaste säljsignalerna inom teknisk analys. Var uppmärksam på att en signal snart kan komma. I några situationer kan det vara gynnsamt att sälja före säljsignalen för att undvika risk för en större nedgång.

Huvudskuldra-formation under utveckling

Viktiga varningssignaler är:

 • Negativ volymbalans
 • Brott på stigande trend
 • Ökande volym på väg ned från huvudet
 • Sjunkande volym på väg upp mot höger skuldra
 • Stigande volym på väg ned från höger skuldra

Om volymutvecklingen däremot är positiv och aktien fortsatt ligger i en stigande trend indikerar det optimism hos investerarna och en vidare positiv utveckling för aktien.

 

Köpsignal från dubbelbotten-formation

Köpsignal från en dubbelbotten-formation signalerar att optimismen hos investerarna är ökande och att aktien inleder en stigande trend.

En dubbelbotten-formation är en bottenformation som markerar slutet på en nedgångsperiod. Formationen består av två bottnar som är lika djupa. Köpsignalen kommer när kursen bryter upp över toppen mellan bottnarna.

Köpsignal från dubbelbotten-formation

Vid den första botten är investerarna pessimister. Trenden är fallande och det ser mörkt ut för bolaget. Under utvecklingen av den andra botten minskar pessimismen. Många blir positivt överraskade när aktien inte faller under en föregående botten och därmed kanske inte fortsätter den fallande trenden. När kursen bryter över toppen mellan bottnarna bryts samtidigt motståndet där. Då har pessimismen byts till optimismen och en stigande trend inletts.

En aktie som har gett köpsignal från en dubbelbotten-formation indikerar vidare uppgång med minst lika mycket som formationens höjd.

 

Det ges ganska ofta falska köpsignaler från dubbelbotten-formationer. Det gäller särskilt om formationen är liten, aktien fortsatt ligger i en fallande trend och volymutvecklingen är negativ. Vid köpsignal från en dubbelbotten-formation bör man därför värdera aktien som helhet och inte enbart se på köpsignalen. Många investerare har köpt förloraraktier för tidigt efter svaga köpsignaler från dubbelbotten-formationer.

Följande gäller:

 • Stora dubbelbotten-formationer är starkare än små
 • Köpsignaler med positiv volymutveckling är starkare än köpsignaler med negativ volymutveckling.
 • Köpsignaler med klart brott av fallande trend, inklusive brott av tidigare pivottopp, är starkare än om trend och pivottopp inte har brutits.

Investtech-forskning: Köpsignal från dubbelbotten-formation

-2.0%e

Aktier med sådana köpsignaler har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Annualiserad avkastning har varit 2.0 procentenheter (%e) svagare än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Köpsignaler medellång sikt7.5%
Referensindex9.5%
Meravkastning-2.0%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 2317 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

Säljsignal från dubbeltopp-formation

Säljsignal från en dubbeltopp-formation signalerar att pessimismen hos investerarna är ökande och att aktien inleder en fallande trend.

En dubbeltopp-formation är en toppformation som markerar slutet på en uppgångsperiod. Formationen består av två toppar som är lika höga. Säljsignalen kommer när kursen bryter ned under botten mellan topparna.

Säljsignal från dubbeltopp-formation

Vid den första toppen är investerarna optimister. Trenden är stigande och det ser ljust ut för bolaget. Under utvecklingen av den andra toppen avtar optimismen. Många blir besvikna när aktien inte når över tidigare topp och därmed kanske inte fortsätter den stigande trenden. När kursen bryter ned genom botten mellan topparna bryts samtidigt stödet där. Då har optimismen byts till pessimism och en fallande trend inletts.

En aktie som har gett säljsignal från en dubbeltopp-formation indikerar vidare nedgång med minst lika mycket som formationens höjd.

 

Det ges ganska ofta falska säljsignaler från dubbeltopp-formationer. Det gäller särskilt om formationen är liten, aktien fortsatt ligger i en stigande trend och volymutvecklingen är positiv. Vid säljsignal från en dubbeltopp-formation bör man därför värdera aktien som helhet och inte enbart se på säljsignalen. Många investerare har sålt långsiktiga vinnare för tidigt efter säljsignaler från dubbeltopp-formationer.

Följande gäller:

 • Stora dubbeltopp-formationer är starkare än små
 • Säljsignaler med negativ volymutveckling är starkare än säljsignaler med positiv volymutveckling.
 • Säljsignaler med klart brott av stigande trend, inklusive brott av tidigare pivotbotten, är starkare än om trend och pivotbotten inte har brutits.

Investtech-forskning: Säljsignal från dubbeltopp-formation

+1.8%e

Aktier med sådana säljsignaler har i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna. Annualiserad avkastning har varit 1.8 procentenheter (%e) bättre än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Säljsignaler medellång sikt13.4%
Referensindex11.6%
Meravkastning1.8%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 2987 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
+

Om cookies

Investtech använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen accepterar du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.

Vår användning av cookies/h2>

När du använder vår webbplats lagrar vi en cookie på din enhet. Cookien används för att känna igen din enhet så att dina inställningar fungerar när du använder vår webbplats. Informationen som lagras är helt anonymiserad. Cookies raderas automatiskt efter en viss tid.

Nödvändiga cookies

Investtech använder cookies för att säkerställa grundläggande funktioner som sidnavigering och språkval. Utan sådana cookies fungerar inte webbplatsen som den ska. Du kan därför inte reservera dig mot dessa. Om du fortfarande vill inaktivera sådana cookies kan du göra det i din webbläsarinställningar. I inställningarna för Cookies lägg till denna webbplats i listan över webbplatser som inte får spara cookies på din enhet.

Cookies från Google

Vi använder tjänster från Google Analytics och Google AdWords. Dessa registrerar cookies på din enhet när du besöker vår webbplats. Google registrerar din IP-adress för att kunna föra statistik över användaraktivitet på webbplatsen. IP-adressen är anonymiserad, så att vi inte har någon möjlighet att koppla aktiviteterna till en specifik person. Vi använder denna statistik för att kunna erbjuda mer intressant innehåll på hemsidan och för att ständigt förbättra oss. Google AdWords samlar in data så att vår annonsering på andra webbplatser ger bättre resultat. Vi kan inte spåra personuppgifter.

Tillåt cookies från Google