Trend

Trend är en av de allra viktigaste indikatorerna inom teknisk analys. Enligt teknisk analys fortsätter aktier i stigande trend att stiga medan aktier i fallande trend fortsätter att falla. Investtechs forskning visar att det stämmer.

Därmed är det viktigt att identifiera en akties trend. Det är också viktigt att identifiera när trenden vänder för att köpa tidigt i en uppgång och sälja tidigt vid en nedgång.

Trend är en indikator som är lätt att följa. Investtech identifierar varje dag den kvalitetsmässigt bästa trenden för varje aktie. Aktier som ligger i en stigande trend bör köpas och aktier som ligger i fallande trend bör säljas.

Köp och behåll aktier i stigande trend

Köp och behåll aktier i stigande trend

Selg og hold deg unna aksjer i fallende trender

Sälj och undvik aktier i fallande trend

Horisontell trend

Aktier i horisontell trend kan köpas nära trendgolvet och säljas nära trendtaket.

Huvudprinciper

Grunden i trendanalys är enkel: The trend is your friend.

 • Köp och behåll aktier i stigande trend.
 • Sälj och undvik aktier i fallande trend.
 • Aktier i horisontell trend kan köpas nära trendgolvet och säljas nära trendtaket.

Varningssignaler

 • Kurs nära trendgolvet indikerar en större uppsida men samtidigt en större risk för brott ned.
 • Kurs nära trendtaket indikerar en mindre uppsida men samtidigt en större möjlighet för brott upp.

Trendbrott

Man skulle kunna tro att man bör sälja en aktie när den bryter trendgolvet i en stigande trend. Det är dock ofta bara en signal om att aktien tar en liten paus och snart fortsätter upp. Följande gäller vid värdering av trendbrott:

 • Hög volym bekräftar ett brott och indikerar möjlig trendvändning.
 • Låg volym indikerar att aktien snart kommer att fortsätta i trendriktningen.
 • Vid stigande trend: Brott under den föregående botten indikerar vändning ned.
 • Vid fallande trend: Brott över den föregående toppen indikerar vändning upp.

 

Hur identifierar Investtech en trend?

Investtechs system identifierar en trend per graf. Det är den kvalitetsmässigt bästa trenden i grafen. En god stigande trend uppfyller flera av följande kriteria.

 

 • Trendkanalen är lång.
 • Trendkanalen är smal.
 • Kanalen har en moderat stigningstakt (inte för brant).
 • Kursen har flera punkter på eller nära stödlinjen, som är trendkanalens golv.
 • Kursen har flera punkter på eller nära motståndslinjen, som är trendkanalens tak.
 • Kursen har relativt jämna svängningar innanför trendkanalen.
 • Kursen avviker lite från en tänkt rät linje genom punkterna.
 • Senaste slutkurs ligger nära, eller inne i, trendkanalen.

 

I Investtechs graf på medellång sikt finns det ungefär 80 000 möjliga trender. De trenderna blir analyserade enligt ovanstående kriteria och en score blir beräknad. Trenden med den högsta score blir den som tecknas in i grafen.

 

En trend kan växla mellan att vara fallande, stigande eller horisontell från en dag till en annan. Lutningen på trendkanalen kan justeras över tid när nya slutkurser inkluderas. Därmed kan en aktie bryta ut från en trendkanal i några dagar för att sedan några dagar senare ligga i en ny justerad trendkanal.

 

Stigande trend

Stigande trend indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att efterfrågan bland investerarna är ökande.

Stigande trendAktier i stigande trend indikerar vidare uppgång innanför trendkanalen. Trend varar längre än vad många investerare tror och därmed säljer många för tidigt. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den. Letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

 • Köp aktier i stigande trend.
 • Behåll aktier i stigande trend.

En aktie i stigande trend har investerare som blir mer och mer positiva till bolaget. När en sådan rörelse börjat hos investerarna har den en tendens att vara över tid. Fler och fler ser den goda utvecklingen, vilket ger stöd till fortsatt uppgång.

Ofta är det så att marknaden överreagerar kortsiktigt på nyheter men underreagerar långsiktigt. Ett kontrakt i dag ger direkt intjäning på kort sikt. Det betyder dock också något för bolagets långsiktiga potential och möjligheter för nya kontrakt i morgon. Därmed fortsätter ofta aktier i stigande trend och att stiga.

Stigande trendDen affärsmässiga utvecklingen i bolaget går ofta i långsiktiga cykler. Likväl kommer marknaden att reagera kortsiktigt på nyheter och andra impulser. Ett bolag med en jämn tillväxt kommer typiskt sett ha en låg fundamental värdering nära golvet i en trendkanal medan den kommer att ha en hög värdering nära taket. Därmed är det gynnsamt att köpa nära trendgolvet och sälja nära trendtaket. På det sättet är det stöd vid trendgolvet och motstånd vid trendtaket.
Figuren visar en aktie i stigande trend där det fundamentala nyckeltalet P/E pendlar mellan 12 vid trendgolvet och 15 vid trendtaket.

 

Varningssignaler för långsiktig vändning ned

 • Sjunkande volym under uppgång och nära toppar
 • Stigande volym under nedgång och nära bottnar.
 • Kursen nära golvet, särskilt om aktien samtidigt har horisontellt motstånd och volymen utvecklas negativt.

Varningssignaler för kortsiktig reaktion ned:

 • Kursen nära motstånd, överköpt RSI och gärna negativ volymutveckling.

Ska man sälja vid varningssignaler?

Som nämnt tidigare varar stigande trender ofta längre än vad många investerare tror och det är lätt att sälja för tidigt. Några gånger kan man dock göra bra försäljningar genom att sälja på tidiga varningssignaler om vändning. Vad man väljer att göra blir en riskvärdering.

 

Investtech-forskning: Stigande trend

+6.5%e

Aktier med sådana köpsignaler har i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna. Annualiserad meravkastning har varit 6.5 procentenheter (%e). Detta är signifikant bättre än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Köpsignaler medellång sikt16.3%
Referensindex9.7%
Meravkastning6.5%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 35097 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

Fallande trend

Fallande trend indikerar att bolaget är inne i en negativ utveckling och att efterfrågan bland investerare är sjunkande.

Fallande trend

Aktier i fallande trend indikerar vidare nedgång. Trender vara ofta längre än vad många investerare tror och därmed köper många för tidigt. Om du äger en aktie i fallande trend bör du normalt sälja den. Om du letar efter köpkandidater bör du undvika aktier i fallande trend.

 • Sälj aktier i fallande trend.
 • Köp inte aktier i fallande trend.

En aktie i fallande trend har investerare som blir mer och mer negativa till bolaget. När en sådan rörelse börjat hos investerarna har den en tendens att vara över tid. Negativa impulser fångas upp av media, analytiker och investerare och har en tendens att förstärkas. Det resulterar i vidare negativ utveckling.

Marknaden överreagerar ofta på kortsiktiga nyheter men underreagerar långsiktigt. Problem med en leverans eller en produkt i dag ger direkt lägre intäkter på kort sikt. Det påverkar dock också bolagets långsiktiga potential och kan ge fortsatta problem i morgon. Därmed fortsätter ofta aktier i fallande trend att sjunka.

 

Fallande trend

Den affärsmässiga utvecklingen i bolagen går ofta i långsiktiga cykler. Likväl kommer marknaden att reagera kortsiktigt på nyheter och andra impulser. Ett bolag med en minskande marknad eller ökande konkurrens och prispress har typiskt sett en låg fundamental värdering nära golvet i en trendkanal medan den har en hög värdering nära trendtaket. Därmed är det gynnsamt för fundamentalt baserade investerare att köpa nära trendgolvet och sälja nära trendtaket. På det sättet är det stöd vid trendgolvet och motstånd vid trendtaket.

Figuren visar en aktie i fallande trend där det fundamentala nyckeltalet P/E pendlar mellan 8 vid trendgolvet och 10 vid trendtaket.

 

Varningssignaler för långsiktig vändning upp

 • Sjunkande volym på nedgång och nära bottnar.
 • Stigande volym på uppgång och nära toppar.
 • Kurs nära taket, särskilt om det samtidigt finns horisontellt stöd och volymen utvecklas positivt.

 

Varningssignaler för kortsiktig reaktion upp

 • Kursen nära stöd, översålt RSI och gärna positiv volymutveckling.

 

Ska man köpa vid varningssignaler?

Som nämnt varar en fallande trend ofta längre än vad många investerare tror och det är lätt att köpa för tidigt. I vissa fall kan man dock göra bra affärer genom att köpa på tidiga signaler. Vad man väljer blir en riskvärdering. Var uppmärksam på att man lätt kan bli lurad av kortsiktiga svängningar. Var därmed medveten om vilken tidshorisont du har och lägg mindre vikt på analyser på andra tidshorisonter.

Det är hög risk att köpa en aktie i fallande trend även om varningssignalen om vändning upp har getts. Investtechs statistik visar att aktier i fallande trend sjunker vidare på kort sikt och gör det klart svagare än marknaden på lång sikt.

 

Investtech-forskning: Fallande trend

-5.8%e

Aktier med sådana säljsignaler har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Annualiserad underavkastning har varit 5.8 procentenheter (%e). Detta är signifikant sämre än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Säljsignaler medellång sikt3.4%
Referensindex9.2%
Meravkastning-5.8%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 23289 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

Horisontell trend

En horisontell trend indikerar att marknaden är i balans. Nyheter och kortsiktiga impulser gör att aktien pendlar på kort sikt medan den håller sig nära en långsiktig jämviktsnivå.

Horisontell trendAktier som är i horisontella trender indikerar fortsatta rörelser i sidled.

Investerare som köpte då aktien låg vid trendgolvet kommer att vara villiga att köpa igen om aktien sjunker till samma nivå igen. Det skapar ett stöd vid golvet. Motsvarande kommer investerare som sålde då aktien låg nära trendtaket vara villiga att sälja igen vid taket. Det skapar motstånd vid taket.

Så länge det inte sker några större förändringar för bolaget eller på marknaden kommer därmed aktien att fortsätta att röra sig i sidled.

Kurs nära taket i stigande trend

Stigande trend indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att efterfrågan bland investerarna ökar. Aktier i stigande trend indikerar vidare uppgång innanför trendkanalen.

Kurs nära taket i stigande trendNär en aktie ligger nära motståndet vid taket i trendkanalen är nedsidan till golvet i kanalen stor. Aktien kan då sjunka på kort sikt.

En försäljning nära taket kan dock vara en dålig strategi. Det gäller särskilt på lång sikt. Ett av de vanligaste felen som investerare gör är att de säljer aktier med vinst för tidigt. En aktie i stigande trend stiger ofta mycket mer än vad många tror. Långsiktiga investerare gör därmed klokt i att sitta med aktien även om den är nära taket.

Försäljning nära trendtaket i en stigande trend kan även vara en dålig strategi på kort sikt. När kursen är nära taket är möjligheten för brott upp större än när aktien är i nedre halvan av trendkanalen. Ett brott upp kommer att vara en ny köpsignal och indikerar en starkare stigningstakt framöver. Därmed är det också för kortsiktiga investerare ofta rätt att behålla aktier nära trendtak.

Vad man väljer blir i hög grad en riskanalys. En aktie nära trendtaket ger stora möjligheter för brott upp men också stora möjligheter för en reaktion ned.

I Investtechs analyser är aktier i stigande trend lika positiva oavsett var aktien ligger i trendkanalen. En aktie klassificeras som nära trendtaket om den ligger i den översta femtedelen av trendkanalen.

Stigande trend brott upp

Stigande trend indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att efterfrågan bland investerarna ökar.

Aktier i stigande trend indikerar vidare uppgång innanför trendkanalen. Trend varar längre än vad många investerare tror och därmed säljer många för tidigt. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den. Letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Stigande trend brott uppEn stigande trend som bryts på uppsidan indikerar starkt ökande efterfrågan bland investerarna. Det kan bero på fundamentala nyheter, mäklarhus eller media så att fler investerare upptäckt bolaget.

Ett brott upp är ofta starten på en vidare uppgång med en ännu starkare stigningstakt än tidigare.

 

Specialsituationer

I vissa fall, särskilt när trenden varat länge och volymen är ovanligt hög kan brott upp vara ett tecken på ett avslutningsrally. Allt ser positivt ut och alla investerare vill vara med. Det gör att kursen stiger medan de sista investerarna köper in sig. Om man efter det ser en nedgång på hög volym är det ett klart tecken på en negativ vändning i aktien.

Huvudregeln är dock att brott upp på en stigande trend är en positiv signal.

I Investtechs analyser är en aktie i stigande trend lika positiv som en aktie som brutit en stigande trend på uppsidan, allt annat lika.

Investtech-forskning: Stigande trend brott upp

+9.8%e

Aktier med sådana köpsignaler har i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna. Annualiserad meravkastning har varit 9.8 procentenheter (%e). Detta är signifikant bättre än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Köpsignaler medellång sikt17.3%
Referensindex7.5%
Meravkastning9.8%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 6053 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

Kurs nära golvet i stigande trend

Stigande trend indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att efterfrågan bland investerarna ökar. Aktier i stigande trend indikerar vidare uppgång innanför trendkanalen.

Kurs nära golvet i stigande trendNär aktien ligger nära stödet vid golvet i trendkanalen är uppsidan till taket i kanalen stor. Man har då möjlighet att göra bra köp om trenden fortsätter.

Samtidigt är risken för brott ned större än när aktien ligger i en övre halvan av trendkanalen. Ett brott ned är inte någon säljsignal. Se artikel i högerspalten om brott ned på stigande trend. Men aktien blir mindre positiv vid brott ned än om aktien ligger inne i trenden.

Därmed är det inte självklart att det är mer gynnsamt att köpa en aktie nära trendgolvet än när den är i mitten eller i över delen av trendkanalen.

I Investtechs analyser är aktier i stigande trend lika positiva oavsett var aktien ligger i trendkanalen. En aktie klassificeras som nära trendgolvet om den ligger i den nedersta femtedelen av trendkanalen.

Stigande trend brott ned

Stigande trend indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att efterfrågan bland investerarna ökar.
Aktier i stigande trend indikerar vidare uppgång innanför trendkanalen. Trend varar längre än vad många investerare tror och därmed säljer många för tidigt.

Stigande trend brott nedNär en stigande trend bryts på nedsidan är det en signal om en ändring i stigningstakten. En stigande trend börjar ofta med en stark stigningstakt medan den avtar med tiden. Likväl kan bolaget vara inne i en långsiktig positiv utveckling och optimismen nå nya investerare och analytiker.

Figuren visar normalsituationen när en stigande trend bryts på nedsidan. Den ursprungliga trenden är tecknad i svart medan den nya trenden är tecknad i blått.

 

Stigande trend brott nedFiguren visar faserna där en trendvändning ofta sker. Varningssignaler ges vid brott på trendgolvet på ned från B till C medan säljsignalen ges först vid punkt E när kursen stänger under föregående botten.
 
 
 
 

Volymutvecklingen är viktig

Om ett brott ned sker på neutral eller sjunkande volym är det ofta bara ett tecken på passivitet bland investerarna. Det är naturligt efter ett positivt nyhetsflöde och kan utnyttjas av långsiktiga investerare för att köpa.

Om brottet ned däremot sker på stigande volym indikerar det att aktiva säljare pressar ned kursen för att göra sig av med aktien. Det är ett tecken på en möjlig negativ vändning i investerarpsykologin och kan då ses som en tidig säljsignal. En bekräftelse på säljsignalen fås först när aktien sjunker under föregående botten i kursgrafen.

I Investtechs analyser får en aktie som brutit en stigande trend på nedsidan en teknisk score för trend som är hälften så stor som för en aktie i stigande trend.

Investtech-forskning: Stigande trend brott ned

+2.3%e

Aktier med sådana köpsignaler har i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna. Annualiserad avkastning har varit 2.3 procentenheter (%e) bättre än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Köpsignaler medellång sikt14.3%
Referensindex12.0%
Meravkastning2.3%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 21567 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

Kurs nära taket i fallande trend

Fallande trend indikerar att bolaget är inne i en negativ utveckling och att efterfrågan bland investerare är sjunkande. Aktier i fallande trend signalerar vidare nedgång innanför trendkanalen.

Kurs nära taket i fallande trendNär kursen ligger nära motstånd vid taket i trendkanalen är nedsidan till golvet i kanalen stor. Man har då möjlighet att göra bra försäljningar om trendutvecklingen fortsätter.

Samtidigt är risken för brott upp större än när aktien ligger i den nedre halvan av trendkanalen. Ett brott upp är inte någon köpsignal. Se artikel i högerspalten om brott upp på fallande trend. Men aktien kommer att värderas mindre negativt än när aktien ligger inne i trenden.

Därmed är det inte säkert att det är mer gynnsamt att sälja en aktie nära taket i en trend än när den är i mitten eller nära golvet.

I Investtechs analyser räknas aktier i fallande trend lika negativt oavsett var aktien ligger i trendkanalen. En aktie klassificeras som ”nära trendtaket” om den ligger i den övre femtedelen av trendkanalen.

Fallande trend brott upp

Fallande trend indikerar att bolaget är inne i en negativ utveckling och att efterfrågan bland investerare är sjunkande. Aktier i fallande trend indikerar vidare nedgång. Trender vara ofta längre än vad många investerare tror och därmed köper många för tidigt.

Fallande trend brott uppNär en fallande trend bryts på uppsidan signalerar det en ändring i nedgångstakten. En fallande trend startar ofta med en stark nedgångstakt men den avtar med tiden. Likväl kan bolaget vara inne i en långsiktig negativ utveckling och pessimismen nå fler investerare och analytiker.

Figuren visar normalsituationen när en fallande trend har brutits på uppsidan. Den ursprungliga trenden är tecknad i svart medan den nya trenden är tecknad i blått.

 

Fallande trend brott uppFigurerna visar faserna i en trendvändning. Varningssignalerna ges vid brott på trendtaket på väg upp från B till C medan köpsignal ges först vid punkt E när kursen stänger över föregående topp.

 

Volymutvecklingen är viktig

Om ett brott sker på neutral eller sjunkande volym är det ofta bara ett tecken på passivitet bland investerarna. Det är naturligt efter negativt nyhetsflöde och kan användas till att vikta ned om man äger aktien.

Om brottet däremot sker på stigande volym indikerar det att köparna aktivt måste pressa upp kursen för att få köpa aktier. Det är ett tecken på en möjlig positiv vändning i investerarpsykologin och kan då ses som en tidig köpsignal. En bekräftelse på köpsignalen ges först när aktiekursen bryter över den föregående toppen i kursgrafen.

I Investtechs analyser får en aktie som brutit en fallande trend på uppsidan en teknisk score för trend som är hälften så negativ som för en aktie i fallande trend.

Investtech-forskning: Fallande trend brott upp

-1.7%e

Aktier med sådana säljsignaler har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Annualiserad avkastning har varit 1.7 procentenheter (%e) svagare än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Säljsignaler medellång sikt8.3%
Referensindex10.0%
Meravkastning-1.7%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 16075 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

Kurs nära golvet i fallande trend

Fallande trend indikerar att bolaget är inne i en negativ utveckling och att efterfrågan bland investerare är sjunkande. Aktier i fallande trend signalerar vidare nedgång innanför trendkanalen.

Kurs nära golvet i fallande trendNär kursen ligger nära stödet vid golvet i trendkanalen är uppsidan till taket i kanalen stor. Aktien kan då få en uppgång på kort sikt.

Ett köp nära golvet kan dock vara en dålig strategi. Det gäller särskilt på lång sikt. Två av de vanligaste felen investerare gör är att de sitter för länge på aktier med förluset och att det blir frestade att köpa aktier som är ”billiga” efter en nedgång. En aktie i fallande trend faller ofta mycket mer än vad många tror. Långsiktiga investerare gör därmed klokast i att undvika aktier i fallande trend även om kursen är nära trendgolvet.

Också kortsiktiga köp nära trendgolvet kan vara en dålig strategi. När kursen är nära golvet är möjligheten för brott ned stor jämfört med när kursen är i över halvan av trendkanalen. Ett brott ned kommer att vara en ny säljsignal och indikera ännu starkare nedgångstakt framöver. Därmed är det också för kortsiktiga investerare ofta felaktigt att köpa aktier nära trendgolvet i en fallande trend. Det gäller särskilt aktier i små och mellanstora bolag där risken för stora kursrörelser generellt sett är större.

I Investtechs analyser räknas aktier i fallande trend lika negativt oavsett var aktien ligger i trendkanalen. En aktie klasisificeras som ”nära trendgolvet” om den ligger i den nedre femtedelen av trendkanalen.

Specialsituationer

Uppsidan kan vara stor när kursen ligger nära trendgolvet. Därmed är det ofta frestande att köpa aktier i ett sådant läge. Om volymutvecklingen indikerar att stämningen i aktien håller på att vända eller insiders är positiva samtidigt som man kanske har positiva fundamentala indikatorer kan det motivera ett köp.

Var dock uppmärksam på den höga risken. En aktie nära trendgolvet i en fallande trend har stor risk för ett brott ned men också stor chans på en reaktion upp. Det är mindre riskfyllt att köpa aktier nära trendgolvet i en fallande trend som är svagt sjunkande än i en som är brant fallande.

Fallande trend brott ned

Fallande trend indikerar att bolaget är inne i en negativ utveckling och att efterfrågan bland investerare är sjunkande.

Aktier i fallande trend indikerar vidare nedgång. Trender vara ofta längre än vad många investerare tror och därmed köper många för tidigt. Om du äger en aktie i fallande trend bör du normalt sett sälja den. Om du letar efter köpkandidater bör du undvika aktier i fallande trend.

Fallande trend brott nedEn fallande trend som brutits på nedsidan signalerar starkt ökande utbud bland investerarna. Det kan bero på fundamentala nyheter, mäklarhus eller media har uppmärksammat riskerna i bolaget.

Ett brott ned är ofta starten på vidare nedgång med en starkare nedgångstakt än tidigare.

 

Specialsituationer

I vissa fall, särskilt om trenden har varat länge, och volymen är ovanligt hög, kan brott ned vara ett tecken på en sell-off: Allt ser negativt ut och alla investerare vill sälja. Vissa mäklarhus har tvångsförsäljningar av belånade aktier. Det resulterar i att aktien faller medan de sista investerarna säljer. Om man det efter det kommer en uppgång på hög volym signalerar det en klar positiv stämningsförändring bland investerarna. Det varslar en möjlig vändning upp.

Huvudregeln är dock att brott ned på fallande trend är en negativ signal.

I Investtechs analyser är en aktie i fallande trend lika negativ som en aktie som brutit en fallande trend på nedsidan, allt annat lika.

Investtech-forskning: Fallande trend brott ned

-9.2%e

Aktier med sådana säljsignaler har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Annualiserad underavkastning har varit 9.2 procentenheter (%e). Detta är signifikant sämre än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Säljsignaler medellång sikt-0.7%
Referensindex8.5%
Meravkastning-9.2%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 5108 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

Horisontell trend brott upp

Brott upp från en horisontell trend indikerar en positiv förändring av marknadspsykologin och är en köpsignal.

Horisontell trend brott uppEn horisontell trend indikerar att marknaden är i balans. När kursen bryter upp är det ett tecken på ökad efterfrågan. Det finns ett överskott av köpare. Det kan bero på fundamentala nyheter. Särskilt om brottet sker på stigande volym indikerar brottet inledningen på en stigande trend och därmed vidare uppgång.

Brott upp från en horisontell trend är en starkare signal om kursen samtidigt bryter över topparna som definierar trendtaket. Annars finns det fortsatt motstånd vid de topparna som gör att aktien lätt kan sjunka igen.

 

Investtech-forskning: Horisontell trend brott upp

+19.1%e

Aktier med sådana köpsignaler har i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna. Annualiserad meravkastning har varit 19.1 procentenheter (%e). Detta är signifikant bättre än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Köpsignaler medellång sikt29.4%
Referensindex10.3%
Meravkastning19.1%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 2540 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

Horisontell trend brott ned

Brott ned från en horisontell trend indikerar en negativ förändring av marknadspsykologin och är en säljsignal.

Horisontell trend brott nedEn horisontell trend indikerar att marknaden är i balans. När kursen bryter ned är det ett tecken på ökat utbud. Det finns ett överskott av säljare. Det kan bero på fundamentala nyheter. Särskilt om brottet sker på stigande volym indikerar brottet inledningen på en fallande trend och därmed vidare nedgång.

Brott ned från en horisontell trend är en starkare signal om kursen samtidigt bryter under bottnarna som definierar trendgolvet. Annars finns det fortsatt stöd vid de bottnarna som gör att aktien lätt kan stiga igen.

 

Investtech-forskning: Horisontell trend brott ned

-7.3%e

Aktier med sådana säljsignaler har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Annualiserad underavkastning har varit 7.3 procentenheter (%e). Detta är signifikant sämre än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Säljsignaler medellång sikt14.4%
Referensindex21.7%
Meravkastning-7.3%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 2222 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
+

Om cookies

Investtech använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen accepterar du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.

Vår användning av cookies/h2>

När du använder vår webbplats lagrar vi en cookie på din enhet. Cookien används för att känna igen din enhet så att dina inställningar fungerar när du använder vår webbplats. Informationen som lagras är helt anonymiserad. Cookies raderas automatiskt efter en viss tid.

Nödvändiga cookies

Investtech använder cookies för att säkerställa grundläggande funktioner som sidnavigering och språkval. Utan sådana cookies fungerar inte webbplatsen som den ska. Du kan därför inte reservera dig mot dessa. Om du fortfarande vill inaktivera sådana cookies kan du göra det i din webbläsarinställningar. I inställningarna för Cookies lägg till denna webbplats i listan över webbplatser som inte får spara cookies på din enhet.

Cookies från Google

Vi använder tjänster från Google Analytics och Google AdWords. Dessa registrerar cookies på din enhet när du besöker vår webbplats. Google registrerar din IP-adress för att kunna föra statistik över användaraktivitet på webbplatsen. IP-adressen är anonymiserad, så att vi inte har någon möjlighet att koppla aktiviteterna till en specifik person. Vi använder denna statistik för att kunna erbjuda mer intressant innehåll på hemsidan och för att ständigt förbättra oss. Google AdWords samlar in data så att vår annonsering på andra webbplatser ger bättre resultat. Vi kan inte spåra personuppgifter.

Tillåt cookies från Google