Volym

Analys av volymen är underskattat bland tekniska analytiker. Ofta ger volymanalys starka signaler om en aktie. Volymanalys används för att bekräfta och bedöma styrkan i köp- och säljsignaler.

Investtech har två indikatorer för volym: Volymbalans och pris/volym-korrelation. Det finns dessutom candlestick för de 20 senaste handelsdagarna, som är en bra utgångspunkt för detaljerade kortsiktiga volymanalyser.

Hur använder man volymanalyserna?

Investtechs tekniska analys bygger på trendanalys. Det inkluderar direkt visuell trendanalys, stöd och motstånd samt formationsanalys.

Vanligtvis gör man trendanalys först innan man använder volym för att bekräfta trendanalysen. Om båda analyserna är positiva kan man köpa en aktie. När man äger en aktie använder man volymanalysen för att bevaka aktien.

Riktlinjer

 • Om du värderar att köpa en aktie är det en styrka om den är positiv på volym.
 • Om du värderar att köpa en aktie men den är negativ på volym rekommenderas att avvakta eller att leta efter andra aktier.
 • Om du äger en aktie som är positiv på volym och trend rekommenderas att du behåller den.
 • Om du äger en aktie som är positiv på trend men negativ på volym rekommenderas att bevaka aktien noga. Var beredd på att sälja om även trenden blir negativ.

Märk väl att volymindikatorer är relativt kortsiktiga indikatorer. De kan lätt påverkas av brus. Därmed bör man vara försiktig med att lägga för stor vikt på volym om man investerar långsiktigt och handlar med aktier i långsiktiga trender. Samtidigt kan volymindikatorer väldigt snabbt fånga upp förändringar i marknadspsykologin så att man kan köpa och sälja tidigt innan marknaden börjar röra på sig. Volymanalys är därmed ett viktigt elemet för kortsiktiga och aktiva investerare.

 

Investtechs volymindikatorer

Volymbalans
Positiv volymbalans stärker köpsignaler från andra indikatorer. Negativ volymbalans stärker säljsignaler. Positiv volymbalans bekräftar en stigande trend. Negativ volymbalans bekräftar en fallande trend.

 

Pris/volymkorrelation
Korrelationen mellan pris och volym visar om volymen bekräftar trenden eller varnar för en trendvändning.

 

Candlesticks
Candlesticks är det bästa verktyget för detaljerad kortsiktig volymanalys. Med candlesticks kan man identifiera signaler innan de syns i kursbilden, få hjälp med kortsiktig timing och limitsättning samt inte minst bekräfta långsiktiga trendsignaler.

Positiv volymbalans

Positiv volymbalans är ett sundhetstecken. Det visar att aktien stiger på hög volym och sjunker på låg volym. Det indikerar att investerare är rädda för att inte kunna köpa medan de är avvaktande till att sälja vid nedgång.

Volymbalansen är en viktig indikator. Den används gärna tillsammans med trendanalys och andra indikatorer.

Följande gäller för positiv volymbalans:

 • Stärker en köpsignal
 • Försvagar en säljsignal
 • Indikerar positiva investerare och fortsatt uppgång
 • Indikerar avslutning på nedgång och vändning upp

Generellt vill vi därmed ha positiv volymbalans i aktierna som vi äger eller tänker köpa. Positiv volymbalans indikerar en sund aktie med en positiv utveckling i investerarnas syn på aktien. En sådan aktie indikerar vidare uppgång.

 

Investtech-forskning: Positiv volymbalans

+1.8%e

Aktier med sådana köpsignaler har i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna. Annualiserad avkastning har varit 1.8 procentenheter (%e) bättre än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Köpsignaler medellång sikt11.9%
Referensindex10.1%
Meravkastning1.8%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 44054 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

Negativ volymbalans

Negativ volymbalans är ett svaghetstecken. Det visar att aktien faller på hög volym medan den reagerar upp på låg volym. Det indikerar att investerarna är rädda för att inte kunna sälja medan de är avvaktande till att köpa på stigande trender.

Volymbalansen är en viktig indikator. Den används gärna tillsammans med trendanalys och andra indikatorer.

Följande gäller för negativ volymbalans:

 • Stärker en säljsignal
 • Försvagar en köpsignal
 • Indikerar negativa investerare och fortsatt nedgång
 • Indikerar avslutning på uppgång och vändning ned

Negativ volymbalans indikerar därmed osäkerhet bland investerarna och hög risk i uppgångsfasen. Negativ volymbalans bekräftar också fallande trender och säljsignaler.

 

Investtech-forskning: Negativ volymbalans

-3.8%e

Aktier med sådana säljsignaler har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna. Annualiserad avkastning har varit 3.8 procentenheter (%e) svagare än referensindexet.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror)
Säljsignaler medellång sikt8.3%
Referensindex12.1%
Meravkastning-3.8%e

Dessa forskningsresultat är baserade på 24530 signaler från nordiska aktier under perioden 2008-2020.

Läs mer

Korrelation mellan pris och volym

Korrelationen mellan prisutveckling och volymutveckling bekräftar trenden eller indikerar en kommande vändning.

Generellt ska volymen öka i trendriktningen. I en stigande trend ska det vara hög volym i uppgång och nära topparna och låg volym i nedgång och nära bottnarna. En sådan utveckling indikerar en sund aktie med fler och fler optimistiska investerare och stärker den positiva trenden.

Motsvarande bekräftas en negativ trend av hög volym i nedgång och nära bottnar.

Avvikelser från detta mönster indikerar en kommande trendvändning.

 

Normalsituationer

Volymen ska öka i trendriktningen. Figuren visar en stigande trend med hög volym nära toppar och låg volym nära bottnar. Aggressiva investerare måste gå upp i pris för att få köpa. Få investerare säljer nära botten eftersom de är positiva till aktien och bekväma med att äga den.

 

Sjunkande volym i trendriktningen indikerar möjlig trendvändning. I figuren til vänster är det lite kraft i köparna eftersom volymen nära den senaste toppen är låg. Samtidigt är säljarna aggressiva nära kursen faller. Det indikerar nervösa säljare, avvaktande köpare och en vändning ned.

 

Tradingmöjligheter

Volymutvecklingen kan indikera tradingmöjligheter. När korrelationen mellan pris och volym är klart positiv i fallande och horisontella trender kan det ge goda kortsiktiga tradingmöjligheter. Sådana situationer innebär ofta hög risk men samtidigt är uppsidan stor.

De bästa tradingmöjligheterna får man ofta när kursen faller på låg voym i stigande trender och närmar sig trendgolvet.

 

Specialsituationer

Stor volymökning tillsammans med stor uppgång kan indikera ett avslutningsrally. Sådana situationer uppstår gärna när en stigande trend varat i lång tid. Efter fler positiva nyheter vill alla köpa. Det resulterar i en stor och plötslig uppgång på hög volym. Om situationen följs av ett kraftigt fall kan det vara ett avslutningsrally.

Var dock uppmärskam på att en stigande trend ofta varar mycket längre än vad många investerare tror och att aktien kan fortsätta att stiga även efter en uppgång på hög volym.

 

Kraftig nedgång på hög volym i en fallande trend kan vara ett tecken på en sell off. Efter en lång tid av negativa nyheter säljer de sista investerarna och mäklarhus han kanske börjat tvångsförsälja aktier. Om kursen efter det stiger på ökande volym är det ett tecken på att marknaden har varit så negativ den kan bli och att optimismen är på väg tillbaka.

Var uppmärksam på att en fallande trend ofta varar länge och att en besvikelse många gånger följs av en annan. Det rekommenderas inte att köpa efter ett sådant fall förrän man ser en klart positiv volymutveckling gärna kombinerat med en positiv trend på kort sikt. Risken vill dock fortsatt vara hög i aktien.

Positiv korrelation mellan pris och volym

Positiv korrelation mellan pris och volym är ett styrketecken. Det visar att hög efterfrågan nära topparna medan utbudet är lågt vid bottnarna. Det indikerar att både de som äger aktien och de som värderar att köpa aktien tror att kursen ska stiga.

Korrelationen mellan pris och volym är en viktig indikator. Den används gärna tillsammans med trendanalys och andra indikatorer.

Grafen visar postiv korrelation mellan pris och kurs när aktien ligger i en stigande trend. En sådan volymutvecklng bekräftar den positiva stämningen på marknaden och indikerar vidare uppgång.

 

Grafen kan också visa positiv korrelation för en aktie i en fallande trend. Det är då en signal om att kraften i fallet håller på att dämpas och att en vändning är på gång.

 

Följande gäller för positiv korrelation mellan pris och volym:

 • Stärker en köpsignal
 • Försvagar en säljsignal
 • Indikerar positiva investerare och fortsatt uppgång
 • Indikerar avslutning på nedgång och vändning upp

Generellt ska det vara positiv korrelation mellan pris och volym för aktier vi äger eller tänker köpa. Positiv korrelation indikerar en sund aktie med en positiv marknadspsykologi. En sådan aktie indikerar vidare uppgång.

 

Negativ korrelation mellan pris och volym

Negativ korrelation mellan pris och volym är ett svaghetstecken. Det visar högt utbud nära bottnarna medan efterfrågan är låg vid topparna. Det indikerar att investerare som inte äger aktien och de som värderar att köpa tror att kursen ska falla.

Korrelationen mellan pris och volym är en viktig indikator. Den används gärna tillsammans med trendanalys och andra indikatorer.

Grafen visar negativ korrelation mellan pris och volym för en aktie i en fallande trend. En sådan volymutveckling bekräftar den negativa stämningen på marknaden och indikerar vidare nedgång.

 

Grafen kan också visa negativ korrelation för en aktie i en stigande trend. Det är då en signal om att kraften i uppgången håller på att dämpas och att en vändning är på gång.

 

Följande gäller för negativ korrelation mellan pris och volym:

 • Stärker en säljsignal
 • Försvagar en köpsignal
 • Indikerar negativa investerare och fortsatt nedgång
 • Indikerar avslutning på uppgång eller horisontell utveckling.

Generellt är negativ korrelation mellan pris och volym en varning för kommande nedgång. Negativ korrelation indikerar svaga köpare och aggressiva säljare och därmed en negativ marknadspsykologi. En sådan aktie indikerar vidare nedgång.

Candlesticks

Candlesticks är det bästa verktyget för kortsiktig volymanalys. Candlesticks kan identifiera signaler innan de syns i kursgrafen, underlätta kortsiktig timing och limitsättning samt inte minst bekräfta trender på längre sikt.

 

Candlesticksdiagram

Klicka på  för candlesticks. Diagrammet visar pris- och volymrörelser för de senaste 20 handelsdagarna. Här finns öppningskurs, dagslägsta, dagshögsta samt stängningskurs. Det finns även staplar för dagsvolym som visar korrelationen mellan pris och volym.


När slutkursen är högre än öppningskurs är bodyn (ljuset) vit. Dagshögsta och dagslägsta är svansar (veken) från bodyn om de inte är öppnings- och stängningskurs.

 


När slutkurs är lägre än öppningskurs är bodyn svart.

 

Volym visas med en stapel per dag. Grön indikerar att aktien stängde högre än föregående dag. Rött indikerar att aktien stängde lägre än föregående dag. Blå indikerar att aktien stängde på samma kurs som föregående dag.

 

 

Volymanalys med Investtechs candlesticks

I kortsiktig volymanalys studerar vi hur volymen utvecklas under dagar då aktien stiger respektive sjunker. Investtechs candlesticks är goda verktyg för kortsiktig volymanalys, särskilt färgkodningen på staplarna.

Huvudprincip

 • Höga gröna staplar och låga röda indikerar uppgång.
 • Höga röda staplar och låga gröna indikerar nedgång.

 

Positivt
Hög volym på uppgång indikerar att optimismen är stigande och många investerare går upp i pris för att köpa. Låg volym på nedgång indikerar att få investerare vill gå ned i pris för att sälja och att de är bekväma med att behålla aktien. Det är positivt och indikerar vidare uppgång.

 

 

Negativt
Hög volym på nedgång indikerar att osäkerheten är stigande och att många investerare går ned i pris för att sälja. Låg volym på uppgång indikerar att få investerare vill gå upp i pris för att köpa och att de räknar med att kunna köpa biligare senare. Det är negativt och indikerar vidare nedgång.

Lägg märke till de höga röda staplarna i grafen till vänster kombinerat med låga gröna. Det ser vi redan i den första halvan av grafen. Här var volymbalansen negativ och gav en varning om kommande nedgång.

 

Hitta köplägen med candlesticks

Traditionellt används candlestickanalys till att identifiera kortsiktiga köp- och säljsignaler. Genom att tolka mönster kan man säga något om förändringen i optimismen och pessimismen bland investerare. Därmed kan man också förutse om aktiekursen skall upp eller ned de närmaste dagarna. Sådana signaler ger någon gång möjligheter att komma in och ut vid mycket gynnsamma tidpunkter. Samtidigt är mönstren kortsiktiga vilket gör att de är särskilt utsatta för brus som kan ge felaktiga signaler. Vi rekommenderar därför att candlestickanalys kombineras med mer långsiktig analys på bland annat trend och volymutveckling.

Läs om de mest intressanta candlestickmönstren här >>

 

När på dagen ska man handla?

I vissa fall är köpare och säljare i en aktie aktiva på olika tider under dagen.

Kursen stiger under dagen
Figuren visar en aktie där det är få köpare på morgonen medan det är många säljare. Sådana aktier öppnar lågt och stiger under dagen. Vita candlesticks visar det.

 • En aktie med övervikt av vita candlesticks bör köpas vid öppning och säljas vid stängning.

 

Kursen faller under dagen
Figuren visar en aktie där det är få köpare på eftermiddagen medan det är många säljare. Sådana aktier öppnar högt och stänger lågt. Svarta candlesticks visar det.

 • En aktie med övervikt av svarta candlesticks bör säljas vid öppning och köpas vid stängning.

 

Kortsiktiga köp- och säljsignaler i Candlesticks

Traditionellt används candlestickanalys till att identifiera kortsiktiga köp- och säljsignaler. Genom att tolka mönster kan man säga något om förändringen i optimismen och pessimismen bland investerare. Därmed kan man också förutse om aktiekursen skall upp eller ned de närmaste dagarna. Sådana signaler ger någon gång möjligheter att komma in och ut vid mycket gynnsamma tidpunkter. Samtidigt är mönstren kortsiktiga vilket gör att de är särskilt utsatta för brus som kan ge felaktiga signaler. Vi rekommenderar därför att candlestickanalys kombineras med mer långsiktig analys på bland annat trend och volymutveckling.

Läs om de mest intressanta candlestickmönstren här:

 

Hammare ("Hammer")

En hammare är ett candlestickmönster över en dag. Kroppen är liten och orienterad nära dagens högsta kurs. Den kan vara svart eller vit och har en lång undre svans samt en liten eller ingen övre svans. Den undre svansen bör vara minst dubbelt så lång som kroppen. Mönstret är en kortsiktig köpsignal som indikerar att marknaden testar en botten efter en nedgång.


Psykologi: Kursen faller från öppning, styrt av ett högt säljtryck, men nedgången följs av en uppgång vilket indikerar en kraftigt ökande andel köpare. Det är dock inte nödvändigtvis slutet av en fallande trend. När kursen stänger nära dagens högsta kurs, indikerar det att optimismen ökat under dagen, något som kan komma att hålla i sig under de kommande dagarna. Därav den lilla kroppen och den långa svansen.

Handelsstrategi: Volymen på hammaren måste vara högre än under föregående fallande kurskroppar. Mönstret indikerar då en kommande prisuppgång. Köp kan göras vid en efterföljande slutkurs över hammarkroppen, helst med stöd av stigande trendkanal på längre sikt, positiv volymbalans eller andra mer långsiktiga tekniska indikatorer. Stop-loss kan sättas till en slutkurs under lägstanivån på hammarkroppen.

 

Ett stjärnskott ("Shooting Star") är motsatsen till en Hammare. Mönstret uppstår på toppen av en lång uppgångsperiod.

 

 

Omvänd hammare ("Inverted Hammer")

En omvänd hammare uppstår efter prisnedgång och indikerar trendomslag. Kroppen är liten och antingen svart eller vit. Kroppen har en lång övre svans, som bör vara minst dubbelt så lång som kroppen, och en liten eller ingen undre svans.

Psykologi: Omvänd hammare måste understödjas av fortsatt köppress som visas genom att slutkursen, dagen efter formationen, är över hammarkroppen. Bekräftelsen krävs på grund av den långa övre svansen som indikerar inslag av högt säljtryck. En slutkurs över kroppen utjämnar säljpressen och kan inleda ett rally – starkt köptryck med kursuppgång som följd.

Handelsstrategi: Mönstret indikerar kommande prisuppgång. Volymen på den omvända hammaren måste vara högre för de föregående fallande kurskropparna. Ett möjligt köp kan göras vid ny slutkurs över kroppen i den omvända hammaren, helst med stöd av stigande trendkanal på längre sikt, positiv volymbalans eller andra mer långsiktiga tekniska indikatorer. Stop-loss kan sättas till slutkurs under lägstanivån på den omvända hammaren.

 

 

Köpslukning ("Bullish Engulfing")

Köpslukning är ett mönster som består av två kurskolumner och signalerar trendomslag. Kroppen i den första kolumnen täcks av kroppen i den efterföljande kolumnen. Kroppen i den andra kolumnen är vit och den första skall helst vara svart. Den första kolumnen måste komma efter fallande kurskolumner – alltså är mönstret endast av betydelse i en kortsiktigt fallande trend. Den täckande kolumnen kan ha en övre svans.

Psykologi: På dagen för den täckande kolumnen inleder kursen, som har fallit dagarna före, med ett ytterligare fall i förhållande till föregående slutkurs vilket indikerar att det fortsatt är pessimistiska investerare som driver kursen. Under dagen sker sedan ett skifte, optimismen tar över, kursen vänder uppåt och den fallande trenden har förlorat momentum. Den stora kroppen visar att den nya kursriktningen har fått en stark start.

Handelsstrategi: Den täckande kolumnen måste uppstå på hög volym och mönstret måste även följas av en kolumn med ännu högre slutkurs för att säkra att trenden svänger uppåt. En slutkurs över den högsta noteringen i den täckande kolumnen, indikerar därmed att det kan vara dags att köpa. Slutkurs under den täckande kolumnens lägsta kurs kan användas som stop-loss. Varje köpsignal bör understödjas av en stigande trendkanal på längre sikt, positiv volymbalans eller andra mer långsiktiga tekniska indikatorer.

 

Säljslukning ("Bearish Engulfing") är motsatsen till Köpslukning och uppstår vid en kurstopp.

 

 

Köpharami ("Bullish Harami")

Köpharami är ett mönster som består av två kurskolumner där kroppen i den andra kolumnen (svart eller vit) helt täcks av kroppen i den första kolumnen. Den första kolumnen skall helst vara svart. Detta är ett mönster som indikerar trendomslag och uppstår efter att kursen fallit.

Psykologi: Mönstret visar att marknaden håller andan. Den lilla kroppen är ett tecken på osäkerhet – öppning- och stängningskurs ligger båda innanför föregående kolumns kropp, vilket indikerar att säljpressen förlorar momentum och istället uppstår en möjlighet för trendomslag.

Handelsstrategi: Köp kan genomföras om nästa slutkurs är över mönstrets högsta kurs. En slutkurs under mönstrets lägsta kurs kan användas som stop-loss. Mönstret bör användas i samband med en stigande trendkanal på längre sikt, positiv volymbalans eller andra indikatorer som understödjer ett trendomslag på längre sikt.

 

Säljharami ("Bearish Harami") är motsatsen till Köpharami och uppstår vid en kurstopp. Detta indikerar ett möjligt trendomslag från stigande till fallande trend.

 

 

Morgonstjärna ("The Morning Star")

Morgonstjärnan består av tre kolumner. Den första kolumnen har en svart kropp. Den andra kolumnen har ingen eller en mycket liten kropp, som är antingen svart eller vit med korta svansar och överlappar i regel inte kroppen i den första kolumnen. Den tredje kolumnen har en lång, vit kropp som helst skall avslutas mer än halvvägs upp i kroppen till den första kolumnen. Mönstret uppstår efter fallande priser och indikerar ett trendomslag.

Psykologi: Den första svarta kolumnen är en fortsättning på en fallande trendkanal. Den andra kolumnen visar att det uppstått osäkerhet på marknaden, därav den lilla kroppen. Den tredje kolumnen visar att optimisterna håller på att få övertaget och pressar upp kursen som inleder en stigande trend.

Handelsstrategi: Morgonstjärnan ger en tidig indikaton om att den kortsiktigt fallande trenden kommer att svänga uppåt. Mönstret bör ske i samband med att kursen ligger i en stigande trendkanal på längre sikt, har positiv volymbalans eller visar andra mer långsiktiga tekniska indikatorer för att bekräfta ett trendomslag på kort sikt. En slutkurs under den lägsta kursen i mönstret, tillika den lägsta kursen i den mittersta kolumnen, används som stop-loss.

 

Kvällsstjärnan ("Evening Star"): Kvällsstjärnan är motsatsen till Morgonstjärnan. Mönstret uppstår efter en stigande trend och är en toppformation som indikerar trendomslag.

 

 

Genomträngande linje ("Piercing Line")

Ett linjebrottsmönster består av två kolumner och är en bottenformation som indikerar trendomslag i de fall där mönstret uppstår efter en fallande trend eller ett antal fallande kolumner. Den första kolumnen är svart och den andra kolumnen är vit. På dag två öppnar priset med ett fall, men stiger sedan mer än halva höjden av kroppen i den första kolumnen, utan att fortsätta förbi hela kroppen.

Psykologi: Den första dagen är pessimisterna är nöjda med den ihållande fallande trenden. Nästa dag öppnar ned, men köppressen ökar efter hand och har vid dagens stängning tilltagit till den grad att köparna pressat upp kursen mer än halvvägs upp i kroppen i den föregående kolumnen och dagen har slutat med en uppgång.

Pessimisterna förlorar kontrollen och optimisterna ser att nya lägstanoteringar inte blir ihållande vilket ger dem möjligheter att komma in i aktien

Handelsstrategi: Mönstret måste bekräftas av en efterföljande kolumn med en slutkurs över mönstrets uppgångskolumn. Volymen för den efterföljande kolumnen måste vara högre. Stop-loss kan sättas vid slutkurs under mönstrets lägsta kurs. Köp baserade på detta mönster bör ske i samband med en att kursen ligger i en stigande trendkanal på längre sikt, har positiv volymbalans eller visar andra mer långsiktiga tekniska indikatorer.

 

Mörkt molntäcke ("Dark Cloud Cover"): Det motsatta linjebrottet är ett Mörkt molntäcke. Det är en säljsignal som uppstår efter en stigande trend. Den har samma egenskaper som tidigare linjebrott, men med motsatt signal. Mönstret kan användas till att sälja för att undgå nedgång på grund av ett kommande trendomslag.

 

 

Gap ("Windows", eller "Gaps")

Det finns två slags gap (eller mellanrum): stigande gap och fallande gap. Ett stigande gap är en köpsignal. Det är ett prisvakuum mellan föregående handelsdags högsta kurs och dagens lägsta kurs. Handelsdagen före gapet har vanligtvis högre volym.

Psykologi: Ett gap uppstår när det uppstår en plötslig optimism på marknaden, till följd av nyheter under natten eller andra anledningar till en plötslig hög optimism bland köparna som driver kursen uppåt.

Handelsstrategi: Ett stigande gap måste bekräftas av en eller flera efterföljande stigande kolumner. Vid mönstret uppstår alltid ett stöd i en stigande marknad. En slutkurs under den lägsta noteringen i ett stigande gap är ett svaghetstecken, aktien bör i detta fall säljas och är därmed en lämplig nivå för stop-loss.

 

 

Tre vita soldater ("Three White Soldiers")

Tre vita soldater är både en köpsignal (när den uppstår efter en fallande trend) och ett fortsättningsmönster (när det uppstår efter en konsolideringsfas i en stigande trend). Mönstret består av tre kolumner på rad med stadigt högre slutkurs. Varje "soldat" är en lång vit kolumn med slutkurs nära dagens högsta kurs.

Psykologi: Mönstret visar styrka i form av ett skifte i investerarnas tankegång och bekräftar en ändring i momentum om det uppstår vid en relativt låg kurs eller efter en period med stabil kurs.

Handelsstrategi: Detta är ett sällsynt mönster. När det uppstår, är det vanligt med kortsiktiga rörelser uppåt efter mönstret. Man kan köpa baserat på detta mönster med stop-loss vid en slutkurs under den lägsta kursen i den mönstrets första kolumn. Det rekommenderas att använda mönstret i samband med en att kursen ligger i en stigande trendkanal på längre sikt, har positiv volymbalans eller visar andra mer långsiktiga tekniska indikatorer

 

Tre svarta kråkor ("Three Black Crows") är motsatsen till tre vita soldater. Mönstret uppstår antingen efter en stigande trend och indikerar att trenden försvagas vilket kan ge ett omslag, eller efter en konsolideringsfas i en existerande fallande trendkanal.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
+

Om cookies

Investtech använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen accepterar du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.

Vår användning av cookies/h2>

När du använder vår webbplats lagrar vi en cookie på din enhet. Cookien används för att känna igen din enhet så att dina inställningar fungerar när du använder vår webbplats. Informationen som lagras är helt anonymiserad. Cookies raderas automatiskt efter en viss tid.

Nödvändiga cookies

Investtech använder cookies för att säkerställa grundläggande funktioner som sidnavigering och språkval. Utan sådana cookies fungerar inte webbplatsen som den ska. Du kan därför inte reservera dig mot dessa. Om du fortfarande vill inaktivera sådana cookies kan du göra det i din webbläsarinställningar. I inställningarna för Cookies lägg till denna webbplats i listan över webbplatser som inte får spara cookies på din enhet.

Cookies från Google

Vi använder tjänster från Google Analytics och Google AdWords. Dessa registrerar cookies på din enhet när du besöker vår webbplats. Google registrerar din IP-adress för att kunna föra statistik över användaraktivitet på webbplatsen. IP-adressen är anonymiserad, så att vi inte har någon möjlighet att koppla aktiviteterna till en specifik person. Vi använder denna statistik för att kunna erbjuda mer intressant innehåll på hemsidan och för att ständigt förbättra oss. Google AdWords samlar in data så att vår annonsering på andra webbplatser ger bättre resultat. Vi kan inte spåra personuppgifter.

Tillåt cookies från Google