Stöd och motstånd: Köpsignal när aktien ligger över stöd och inte har motstånd

Publicerad 2019-09-23

Aktier som ligger långt över stöd och inte har motstånd, har stigit mycket bra den kommande perioden. Trots att detta teoretiskt ofta betraktas som en neutral situation, så visar forskningsresultaten att det statistiskt är mycket bra köpsignaler.

Stöd och motstånd är enligt teknisk analysteori ett av de mest centrala begreppen inom teknisk analys och kan i teorin användas för att hitta bra köp- och säljnivåer.

Kurs over støtteFigur 1: Kursen ligger över en stödnivå, där aktien har vänt upp tidigare. Många investerare kommer anse priset som rimligt, om den återigen skulle falla mot stödet och kommer då vara öppna för att köpa.
Stöd är nivåer där det antas att många köpare ankommer. Det antas vanligtvis att aktien inte kommer falla under stödet. Stödet används därmed ofta för att beräkna nedsida i aktien, särskilt för kortsiktiga investerare. En aktie där det är långt ned till stöd kommer ha en större nedsida än en aktie som ligger nära stöd.
Det är särskilt i stigande och sidledes trender som stöd ger uttryck för nedsidan i aktien. Om det samtidigt är lite eller saknas motstånd över dagens kurs, så är ofta uppsidan hög.

Forskningsresultat

Vi har studerat avkastning på norska, svenska, danska och finska aktier efter signaler som sattes utifrån hur aktierna rörde sig i förhållande till stöd- och motståndsnivåer i tekniska kursgrafer. Vi använde stöd- och motståndnivåer automatiskt identifierade i Investtechs medellångsiktiga kursdiagram. Vi hade 23 år med data, från 1996 till 2018.

Grafen nedan visar genomsnittlig kursutveckling efter köpsignaler från aktier som ligger över stöd och saknar motstånd i Investtechs medellångsiktiga kursgraf. Signalerna utlöstes dag 0 och vi har studerat kursutvecklingen fram till dag 66. Endast dagar då börsen är öppen ingår, så att 66 dagar motsvarar cirka tre månader. Den tjocka blå kurvan visar hur aktier med köpsignaler utvecklats. Det skuggade området anger en standardavvikelse på beräkningarna. Den smala blå kurvan visar hur referensindexet utvecklats under samma period som vi mätte utvecklingen i aktierna med köpsignaler.

Figur 2: Avkastning efter köpsignaler från aktier som ligger långt över stöd och saknar motstånd identifierat i Investtechs medellångsiktiga kursgraf. Tjock blå kurva är signalaktierna tunn blå är referensindexet. Norden 1996–2018.

Annualiserad avkastning (baserat på 66-dagars-siffror) Norge Sverige Danmark Finland Viktat snitt
Köpsignal 28.3 % 23.4 % 25.7 % 15.6 % 24.4 %
Referensindex under samma period 13.5 % 12.9 % 11.3 % 7.3 % 12.4 %
Meravkastning köpsignal 14.7 %p 10.5 %p 14.4 %p 8.4 %p 12.0 %p

Vi ser att aktier med köpsignal när de ligger över stöd och saknar motstånd har stigit den kommande perioden. Uppgången de första tre månaderna efter signalerna var i genomsnitt 5,9 procent för totalt 44.463 signaler från Norden. Det motsvarar en meravkastning på 2,8 procentenheter mot referensindexet under samma period. Annualiserad meravkastning var 12,0 procentenheter.

Statistiskt T-värde är höga 24,9 för 66-dagars-siffrorna och antyder signifikant positiv avvikelse från referensindexets utveckling. En absolut meravkastning på 2,8 procentenheter inom loppet av tre månader indikerar att sådana signaler kan vara värdefull input i en aktiv handelsstrategi, även om man tar höjd för courtage och andra handelsomkostnader.

Artikel om säljsignaler:
Stöd och motstånd: Bra säljsignaler från aktier som ligger under motstånd och saknar stöd

Läs mer i forskningsrapporten här (på norska).

 

Keywords: h_Res,h_Sup.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK