Investtech-forskning: Meravkastning etter kjøpssignal fra trend

Publisert 03.05.2021

Nye forskningsresultater fra Investtech viser at aksjer med kjøpssignaler fra trender har fortsatt å stige, og de har steget mer enn den generelle børsutviklingen de neste tre månedene. Brudd opp fra horisontal trend har gitt størst meravkastning.

Trender er noe av det mest sentrale innenfor teknisk analyse. De er visuelle og intuitive, og de beskriver hvilken retning en aksje eller markedet beveger seg i. En stigende trend indikerer en vedvarende og økende optimisme blant investorene, ofte som et resultat av en strøm av positive nyheter rundt aksjen.

Vi har sett hvilke kursbevegelser som har fulgt etter kjøpssignaler fra trender i Investtechs kursdiagrammer for den norske, svenske, danske og finske børsen i perioden 2008 til 2020.

I en tidligere forskningsrapport så vi hvordan aksjer med signaler fra trender utviklet seg under koronapandemien i 2020 og det forutgående året 2019.

Vi skal her se på investoradferden over en lengre tidsperiode, som kan være representativ for generell investoroppførsel, og dermed også for tiden framover. Målsettingen er å identifisere signalkraft og signifikans i de forskjellige signaltypene, for å se om de kan si noe om adferden til investorene og derigjennom predikere kursutvikling. Det kan danne grunnlag for investeringsstrategier og anbefalinger om hvilke aksjer man bør kjøpe og selge på grunnlag av de gitte signalene.

I denne artikkelen ser vi nærmere på aksjer som har gitt kjøpssignal fra trend. Ifølge teknisk analyse-teori, er det et kjøpssignal når kursen ligger i stigende trend, bryter opp fra stigende trend, bryter ned fra stigende trend eller bryter opp fra horisontal trend. Les om teorien her.

Kjøpssignaler: Aksjer som ligger i stigende trend

Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av kjøpssignaler fra aksjer i stigende trend identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Signalene utløses på dag 0, og vi har sett på utviklingen fram til dag 66. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Den tykke blå kurven viser hvordan aksjer med kjøpssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale blå kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med kjøpssignaler.

Figur 1: Norden samlet. Avkastning for aksjer i stigende trend (kjøpssignal) identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Tykk blå kurve er signalaksjene, tynn blå er referanseindeksen. Norden 2008-2020.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers-tall) Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Kjøpssignal 13.7 % 17.3 % 18.0 % 14.0 % 16.3 %
Referanseindeks i samme periode 7.2 % 10.3 % 13.2 % 8.0 % 9.7 %
Meravkastning kjøpssignal 6.5 %p 7.1 %p 4.8 %p 6.0 %p 6.5 %p

%p står for prosentpoeng, altså differanse i prosentvis avkastning. Annualiserte tall er beregnet ved å gjenta 66-dagers-tallene i ett år, med antakelse om at et gjennomsnittsår har 252 børsdager.

Vi ser at aksjer i stigende trend (kjøpssignal), har steget den kommende perioden. Oppgangen har vært ganske jevn i hele perioden på tre måneder, og den har vært klart bedre enn referanseindeksen. Tallene over gjelder for signaler på Investtechs mellomlange kursdiagrammer. Samlet utviklet aksjene med kjøpssignaler seg med en annualisert stigningstakt 6,5 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen i tiden etter signalene.

Kjøp av aksjer i stigende trend anses å være en god strategi.

Kjøpssignaler: Aksjer som har brutt opp fra stigende trend

Figur 2: Norden samlet. Avkastning i etterkant av kjøpssignaler fra stigende trend brutt opp identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Tykk blå kurve er signalaksjene, tynn blå er referanseindeksen.

Vi ser at aksjer med kjøpssignal etter brudd opp fra stigende trend har steget den kommende perioden og de har steget mer enn referanseindeksen. Oppgangen de første tre månedene etter signalene var 4,3 prosent i gjennomsnitt for Norden samlet. Det tilsvarer en meravkastning på 2,3 prosentpoeng mot referanseindeksen i samme periode. Annualisert meravkastning var hele 9,8 prosentpoeng.

En meravkastning på 2,3 prosentpoeng i løpet av tre måneder, indikerer at slike signaler kan være verdifull input i en aktiv handelsstrategi, også om man tar høyde for kurtasje og andre handelsomkostninger.

Kjøpssignaler: Aksjer med stigende trend brutt ned

Figur 3: Norden samlet. Avkastning i etterkant av kjøpssignaler fra aksjer som bryter ned fra stigende trend identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Tykk blå kurve er signalaksjene, tynn blå er referanseindeksen.

Vi ser at aksjer med kjøpssignal etter brudd ned fra stigende trend, har steget den kommende perioden. Oppgangen de første tre månedene etter signalene var 3,6 prosent i gjennomsnitt for 21567 signaler fra Norden samlet. Det tilsvarer en meravkastning på 0,6 prosentpoeng mot referanseindeksen i samme periode. Annualisert meravkastning var 2,3 prosentpoeng. Tallene for de fire nordiske landene er ensartede, og indikerer robusthet.

Aksjer som brøt ned fra en stigende trend har gjort det svakere enn aksjer som brøt opp fra en stigende trend eller lå inne i en stigende trend. Utviklingen var likevel bedre enn markedet generelt de neste tre månedene.

Kjøpssignaler: Aksjer som har brutt opp fra horisontal trend

Figur 4: Norden samlet. Avkastning i etterkant av kjøpssignaler fra aksjer som har brutt opp fra horisontal trend identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Tykk blå kurve er signalaksjene, tynn blå er referanseindeksen.

Vi ser at aksjer med kjøpssignal etter brudd opp fra horisontal trend, har steget den kommende perioden, både absolutt og mot resten av markedet. Oppgangen de første tre månedene etter signalene var 7,0 prosent i gjennomsnitt for 2540 signaler fra Norden samlet. Det tilsvarer en meravkastning på 4,4 prosentpoeng mot referanseindeksen i samme periode. Annualisert meravkastning var hele 19,1 prosentpoeng.

Vi har vesentlig færre samples her enn for de andre typene av trendsignaler. Da resultatene for kortsiktige og langsiktige signaler dessuten er svakere enn de mellomlange, bør vi være litt forsiktige med å bruke de absolutte tallene som fasit. Samlet indikeres imidlertid at brudd opp fra horisontale trendkanaler gir sterke kjøpssignaler, og enda sterkere signaler enn for aksjer som ligger inne i, eller har brutt opp fra, stigende trend.

Flere detaljer finner du i forskningsrapporten her (krever Professional-abonnement).

 

 

Keywords: h_THorBrU,h_TR,h_TRBrD,h_TRBrU.

Skrevet af

Asbjørn Taugbøl
Analytiker
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK