Investtech-forskning: Sterk volumutvikling er en god indikator for kortsiktige kursbevegelser

Publisert 22.06.2021

Volumanalyse anses viktig for bedømmelse av styrken og påliteligheten av tekniske signaler fra for eksempel trender, støtte og motstand og kursformasjoner.  Vi har nå studert kursutvikling etter signaler fra Investtechs volumbalanse-indikator på børsene i Oslo, Stockholm, København og Helsingfors i perioden 2008 til 2020.  Basert på over 60.000 observasjoner konkluderer vi med at volumbalanse er en nyttig indikator innen teknisk analyse, men at man bør være varsom under spesielle markedsforhold.

Volumbalansen måler investorenes aggressivitet ved kursoppgang og ved kursnedgang. Positiv volumbalanse forsterker kjøpssignaler fra andre indikatorer, mens negativ volumbalanse forsterker salgssignaler. Likeledes vil positiv volumbalanse styrke eller bekrefte en stigende trend, mens negativ volumbalanse vil bekrefte en fallende trend.

På Investtechs hjelpesider for volum kan du lese mer om volumanalyser og hvordan volumbalanse kan brukes som del av en samlet aksjeanalyse.

De konkrete verdiene for volumbalanse på 5, 22 og 66 dagers sikt blir vist i tabellen nederst på Investtechs analysesider for hver enkelt aksje. Nede i det høyre hjørnet av selve analysegrafen vises tre piler for volumbalansen, en for hver av de gitte tidshorisontene. Det er den mellomste tidshorisonten, 22 dager, tilsvarende den midterste pilen, vi har analysert her.

Vi har brukt -40 og 40 som kritiske nivåer. Når volumbalansen faller under -40, går 22-dagers-pilen over til å være rød og peke nedover. Når den stiger over 40, går pilen over til å være grønn og peke oppover.

I denne forskningen har vi sett på hva som har skjedd når volumbalanse har ligget under -40 eller over +40. Det er til forskjell fra hva vi gjorde i den foregående forskningen vår, fra 2019, da vi så på hva som skjedde når volumbalanse krysset under -40 eller krysset over +40.

Kjøpssignaler: Positiv volumutvikling med volumbalanse over 40

Figur 1: Norden samlet. Avkastning i etterkant av kjøpssignal ved at volumbalanse lå over 40. Tykk blå kurve er signalaksjene, tynn blå er referanseindeksen. Norden 2008-2020.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers-tall) Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Kjøpssignal 8.1 % 13.3 % 13.6 % 10.6 % 11.9 %
Referanseindeks i samme periode 8.4 % 10.9 % 13.4 % 6.0 % 10.1 %
Meravkastning kjøpssignal -0.3 %p 2.5 %p 0.3 %p 4.6 %p 1.8 %p

%p står for prosentpoeng, altså differanse i prosentvis avkastning. Annualiserte tall er beregnet ved å gjenta 66-dagers-tallene i ett år, med antakelse om at et gjennomsnittsår har 252 børsdager.

Vi ser at aksjer der volumbalanse lå over 40 i gjennomsnitt fortsatte bra opp den etterfølgende tiden. Etter tre måneder hadde aksjene med kjøpssignal i gjennomsnitt steget 3,0 prosent, tilsvarende en meravkastning på 0,4 prosentpoeng mot referanseindeksen. Annualisert meravkastning var 1,8 prosentpoeng. En T-verdi på 3,1 indikerer moderat statistisk signifikans.

Den første måneden, 22 børsdager, var meravkastningen faktisk litt høyere, med 0,5 prosentpoeng, noe som gir en annualisert meravkastning på 6,0 prosentpoeng. T-verdi var da 5,5.

Resultatene indikerer at volumbalanse i første rekke egner seg for prediksjon av kortsiktige kursbevegelser. Resultatene styrker Investtechs oppfatning av volumbalanse som en viktig indikator til vurdering av styken i andre tekniske signaler, for eksempel fra trend og kursformasjoner. Volumbalanse kan også gi verdifull informasjon ved kortsiktig trading, men anses midre egnet brukt alene i langsiktige strategier.

Salgssignaler: Negativ volumutvikling med volumbalanse under -40

Figur 2: Norden samlet. Avkastning i etterkant av salgssignal ved at volumbalanse lå under -40. Tykk rød kurve er signalaksjene, tynn rød er referanseindeksen. Norden 2008-2020.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers-tall) Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Salgssignal -3.9 % 11.8 % 7.8 % 10.7 % 8.3 %
Referanseindeks i samme periode 7.1 % 14.1 % 12.0 % 10.8 % 12.1 %
Meravkastning salgssignal -11.0 %p -2.3 %p -4.2 %p -0.1 %p -3.8 %p

For Norden samlet ser vi at aksjer med salgssignal i gjennomsnitt har steget i tiden etter signalene. Oppgangen har imidlertid vært klart mindre enn for referanseindeksen i samme periode.

Etter tre måneder hadde aksjene med salgssignal i gjennomsnitt steget 2,1 prosent, tilsvarende en mindreavkastning på 0,9 prosentpoeng mot referanseindeksen. Annualisert mindreavkastning var 3,8 prosentpoeng. En T-verdi på 5,7 indikerer ganske god statistisk signifikans.

Salgssignaler ved sterkt negativ volumbalanse anses å være et varselstegn om kommende svak utvikling for aksjen. Ganske høy signifikans i dataene tilsier at indikatorene kan brukes alene. Vi tenker imidlertid at volumbalanse først og fremst bør brukes i kombinasjon med trendanalyse og andre tekniske signaler. En negativ volumbalanse vil da svekke en aksje som ellers er positiv på andre kriterier.

Fra vår statistikk for den spesielle koronaperioden, så vi at salg basert på negativ volumbalanse kunne gi dårlige resultater. Vi anser slike sjokk-perioder med sterk frykt (depresjon) og etterfølgende sterkt håp (eufori), eller i motsatt rekkefølge, å kreve spesiell håndtering. Den største risikoen anser vi å være at man som langsiktig investor går helt ut av markedet. Tross mange negative signaler, også om både volumbalanse og trendsignaler skulle bekrefte hverandre, anses det best alltid å være investert. Går man ut av noen spesielt negative aksjer, anses det da viktig samtidig å gå inn i andre.

Flere detaljer finner du i forskningsrapporten her (krever Professional-abonnement).

Keywords: h_VbNeg,h_VbPos.

Skrevet af

Geir Linløkken
Forsknings- og analysechef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK