Investtech-forskning: Farlig å kjøpe på støtte

Publisert 22.03.2021

Støtte og motstand er blant de mest sentrale begrepene innen teknisk analyse. Tidligere Investtech-forskning har langt på vei bekreftet mye av teorien rundt støtte og motstand, og identifisert hvilke av signalene som synes å ha sterkest signalkraft og være best egnet for bruk i handelsstrategier for aksjer. Vi har nå sett på hvordan signalene slo til under koronapandemien i 2020 og det forutgående året 2019. 

Året 2020 var meget spesielt. Det startet med oppgang og ny all-time-high for mange av verdens aksjemarkeder. Mot slutten av februar satte frykten for korona inn, og da pandemien i midten av mars var et faktum, hadde Oslo Børs og Stockholmsbørsen begge falt 33 prosent, mens Købehavnsbørsen var ned 28 prosent. Deretter startet en opphenting vi sjelden har sett maken til. Optimismen var så sterk at vi ifølge Investtechs hausseindekser for Norge og Danmark måtte helt tilbake til 2007 for å finne mer positive investorer. Fra bunnen i mars til slutten av desember steg de tre børsene henholdsvis 53, 56 og 70 prosent og ga nye rekordnoteringer.

Vi har sett hvilke kursbevegelser som har fulgt etter kjøps- og salgssignaler fra støtte- og motstandsnivåer i Investtechs kursdiagrammer for den norske, svenske, danske og finske børsen under koronapandemien i 2019 og 2020.

Støtte og motstand utløser mange signaltyper:

 • 1a) Aksjer som har falt tilbake og ligger nær støtte (kjøpssignal)
 • 1b) Aksjer som steget og ligger nær motstand (salgssignal)
 • 2a) Aksjer som har brutt opp gjennom motstand (kjøpssignal)
 • 2b) Aksjer som har brutt ned gjennom støtte (salgssignal)
 • 3a) Aksjer som ligger langt over støtte og mangler motstand (kjøpssignal)
 • 3b) Aksjer som ligger langt under motstand og mangler støtte (salgssignal)

 

Her skal vi se nærmere på 1a) aksjer som har falt tilbake og ligger nær støtte. Ifølge teknisk analyse-teori, er det et kjøpssignal når kursen ligger nær støtte.


Kurs nær støtteFigur 1: Kursen ligger nær støtte. Her har aksjen vendt opp tidligere. Teorien sier da at mange investorer anser den som rimelig, og vil være tilbøyelige til å kjøpe igjen. En aksje som ligger nær et støttenivå indikeres dermed å stige. Definisjonen på støtte tilsier at flere og flere kjøpere kommer fram jo nærmere kursen går støttenivået. Ønsker man å kjøpe, kan det dermed være gunstig å legge en kjøpsordre litt i overkant av støttenivået.
Vær oppmerksom på at brudd ned gjennom støtte vil utløse et salgssignal. Da kan kursen falle mye på kort tid. Spesielt dersom volumutviklingen er negativ eller aksjen viser en fallende trend, kan det være risikabelt å kjøpe på støtte.

Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av kjøpssignaler fra aksjer med reaksjon ned mot støtte identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer i perioden 2019 - 2020. Signalene utløses på dag 0, og vi har sett på utviklingen fram til dag 66. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Den tykke blå kurven viser hvordan aksjer med kjøpssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale blå kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med kjøpssignaler.

Figur 2: Avkastning i etterkant av kjøpssignaler fra aksjer med reaksjon ned mot støtte identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Tykk blå kurve er signalaksjene, tynn blå er referanseindeksen. Norden 2019-2020.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers-tall) Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Kjøpssignal -14.5 % 4.6 % 6.0 % 17.1 % 2.2 %
Referanseindeks i samme periode -3.6 % 15.3 % 17.2 % 16.9 % 11.8 %
Meravkastning kjøpssignal -10.9 %p -10.7 %p -11.2 %p 0.3 %p -9.6 %p

%p=prosentpoeng

Tallene over gjelder for signaler på Investtechs mellomlange kursdiagrammer. Samlet utviklet altså aksjer med kjøpssignaler seg med en annualisert stigningtakt 9,6 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen i tiden etter signalene.

Selv om det er store forskjeller mellom landene, og antall samples er relativt lavt, viser resultatene at å kjøpe nær støtte var en dårlig strategi i 2019-2020. En del av forklaringen antas å ligge i at mange aksjer testet støtte, men brøt ned og falt kraftig under koronakrakket vinteren 2020.

I den tidligere forskningen vår, med data fra 1996-2018, så vi at slike signaler var lite signifikante. Resultatene for 2019-2020 indikerer, minst like godt som tidligere, at kjøp nær støtte er en farlig strategi. Om støtten holder, kan aksjene få en fin reaksjon opp, men støtten blir imidlertid ofte brutt ned, slik at salgssignaler utløses, og aksjene i stedet ofte faller kraftig.

Støtte og motstand utløser seks forskjellige signaltyper. Ovenfor har vi sett på resultater fra aksjer som har falt tilbake og ligger nær støtte, og som altså har utløst et teoretisk kjøpssignal. Se forskningsrapporten (krever Professional-abonnement) for flere detaljer og resultater for de andre signaltypene fra støtte og motstand:

 • Aksjer som steget og ligger nær motstand
 • Aksjer som har brutt opp gjennom motstand
 • Aksjer som har brutt ned gjennom støtte
 • Aksjer som ligger langt over støtte og mangler motstand
 • Aksjer som ligger langt under motstand og mangler støtte

Tross svært spesielle markedsforhold og en relativt kort observasjonsperiode, synes statistikken overordnet å styrke våre sentrale funn fra tidligere. En aksjes posisjon i forhold til støtte- og motstandsnivåer, og brudd på slike nivåer, vil fortsatt anses som viktige tekniske signaler.

Keywords: h_SupClose.

Skrevet af

Geir Linløkken
Forsknings- og analysechef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og giver dig konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK