Norsk

Innhold:


Dette er en uofficiel oversættelse af en norsk originaltekst til dansk. Oversættelsen er lavet med et informerende formål for øje, og den norske version har forrang i tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske oversættelse og den norske original.

Disclaimer

Investtech.com AS ("Investtech") har som hovedvirksomhed at udarbejde og levere automatisk genererede tekniske analyser.

Investtechs automatiske analyser er bygget på avancerede selvudviklede metoder inden for mønstergenkendelse, statistik og matematik. I analyserne lægges specielt vægt på trends, støtte og modstand, kursformationer og volumen.

For hver aktie, som anbefales, laves flere charts med tilhørende analyser inden for forskellige tidshorisonter. Med baggrund i traditionel teori for teknisk aktieanalyse, tolker computerne det, de finder i chartsene. Computerne genererer derefter automatisk en analysetekst og en konkret anbefaling. Investtechs automatiske analyser er derfor fuldstændig objektive.

Anbefalingerne fra de automatiske analyser angives som Køb, Svag Køb, Afvent/Watch, Svag Sælg og Sælg. Nogle steder oplyses også en teknisk pointsum (mere information om dette er tilgængeligt her).

De automatiske analyser udarbejdes og publiceres snarest muligt efter børsens lukketid og senest før næste dags åbning. [Algoritmerne behandler den seneste information og en ny totalvurdering bliver foretaget på baggrund af den sidste kursudvikling.]

På enkelte markeder udarbejder Investtech i tillæg nogle subjektive analyser, udvælgelser eller kommentarer, som ikke er automatiserede. Dette er et manuelt arbejde, som udføres af en af Investtechs analytikere. Formålet med dette arbejde er at identificere gode købs- og salgsmuligheder for Investtechs kunder, sådan at disse får det bedst mulige beslutningsgrundlag at foretage vellykkede investeringer på. I sådanne tilfælde oplyses der tydeligt om navn og stilling på den ansatte, som er ansvarlig for analysen, udvælgelsen eller kommentaren. Alle historiske, subjektive analyser er tilgængelige på abonnementssiderne under det enkelte selskab.

Investtech yder ikke personlig investeringsrådgivning og giver aldrig personlige anbefalinger. Investtech giver heller aldrig værdivurderinger af finansielle instrumenter.

Indholdet på disse sider må ikke videredistribueres, på anden måde publiceres, kopieres, ændres, modificeres, sælges, licenseres eller sub-licenseres på nogen måde.

Yderligere information om Investtechs analyser er tilgængelig her.

Alle analyser som udarbejdes af Investtech er baseret på information, som antages at være korrekt. Investtech garanterer imidlertid ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analyserne og er heller ikke ansvarlig over for brugerne for eventuelle fejl eller mangler i analyserne.

Investtech gør opmærksom på, at der altid vil være knyttet usikkerhed til udtalelser om antaget fremtidig udvikling, som fremkommer i analyserne. Sådanne udtalelser må aldrig forstås som løfter eller garantier fra Investtechs side.

Investtech gør opmærksom på, at enhver form for investering i aktier eller andre værdipapirinstrumenter er forbundet med høj risiko og fare for tab. Eventuel eksponering sker helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. For yderligere information om risiko knyttet til investeringer, se her.

Investtech gør sit yderste for at levere en tjeneste af høj kvalitet med opdatering i god tid før børsåbning hver dag. Investtech er imidlertid ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes driftstekniske eller andre uforudsete forhold.

Den information, som Investtech benytter i analyserne, modtages aldrig direkte fra udstederne. Ingen anbefalinger gøres bekendt uden for Investtech før publicering med undtagelse af de analyser, som gøres tilgængelige gennem vore samarbejdspartnere. I sådanne tilfælde vil der imidlertid aldrig ske ændringer i analyserne efter, at de er gjort kendt for samarbejdspartnerne.

For at undgå potentielle interessekonflikter har Investtech udarbejdet etiske retningslinjer og interne regler for vores analytikere. Disse regler er tilgængelige her.

Hvis Investtech, en analytiker eller en pårørende til en analytiker har ejerinteresser i et værdipapir, som omtales i en analyse, skal oplysninger om dette fremgå af selve analysen. Analytikerne må i henhold til interne retningslinjer ikke have kendskab til de øvrige ansattes ejerinteresser i værdipapirerne. En opdateret oversigt over analytikernes egne aktiebeholdninger er tilgængelig her.Abonnementsvilkår - Investtech.com AS ("Investtech")

Aftalen:
Aftalen består af disse abonnementsvilkår, oplysninger givet i bestillingsløsningen og eventuelt særligt aftalte vilkår. I tilfælde af modstrid mellem oplysningerne går det, som er særligt aftalt mellem parterne, forud, medmindre det strider imod ufravigelig lovgivning. Aftalen vil desuden blive suppleret med relevante lovbestemmelser, der regulerer køb af varer mellem erhvervsdrivende og forbrugere.

Parterne:
Sælgeren er Investtech Com AS, Strandveien 17, Lysaker, info@investtech.com, tlf: 21 555 888, CVR-nr. 978 655 424, og betegnes herefter som sælgeren. Køberen er den forbruger, der foretager bestillingen, og betegnes herefter som Kunden.

Abonnement:
Et abonnement hos Investtech giver gennem et brugernavn og en adgangskode adgang til at logge sig på Investtechs tekniske analysetjeneste. Brugernavnet og adgangskoden er personligt og må kun benyttes af den juridiske person, som har tegnet/indgået abonnementet ("Kunden"). Abonnementet må kun benyttes af Kunden, og Kunden er selv ansvarlig for, at brugernavnet og adgangskoden ikke kan falde i forkerte hænder. Ved mistanke om eventuelt misbrug er Kunden forpligtet til straks at meddele dette til Investtech. Abonnementet og dets indhold er personligt, og analyser og andet materiale, som Kunden får adgang til, må ikke videreformidles til andre, hverken skriftligt, mundtligt eller elektronisk. Indholdet og analyserne er at betragte som Investtechs ejendom. For aftaler som omfatter flere brugere, for eksempel firma- eller gruppeaftaler, er det en forudsætning, at alle individuelle brugere accepterer og følger Investtechs abonnementsvilkår og disclaimer. Investtech forbeholder sig retten til at følge op på Kunden via telefon og e-mail i abonnementsperioden.

Abonnementsperiode:
Kunden vælger, om abonnementet skal løbe over 1, 3 eller 12 måneder, ud fra de til enhver tid gældende priser. Abonnementet løber fra den dag bestillingen foretages til den valgte periode udløber. Ved bestilling modtager Kunden automatisk et brugernavn og en adgangskode til tjenesten. Hvis Kunden har et brugernavn og en adgangskode fra tidligere ændres eller gensendes de ikke, med mindre Kunden beder om noget andet. Kunden må derfor selv kontrollere, at vedkommende har modtaget de oplysninger, der er nødvendige, for at benytte sig af analyserne. Abonnementsperioden fornyes automatisk ved periodens afslutning, medmindre andet er aftalt. Abonnementet skal opsiges skriftligt eller på telefon før udløbet af abonnementsperioden. Ved ønske om ændringer i abonnementet skal dette meddeles skriftligt inden udløbet af abonnementsperioden. Et abonnement, som ikke er sagt op inden abonnementsperiodens udløb, fornyes automatisk til vejledende pris og betalingsinformation for den nye periode sendes pr. e-mail.
1-måneds abonnement bestilt efter den 13. september 2023, fornyes automatisk ved periodeslutningen, og betaling trækkes automatisk fra det kort, der blev brugt ved bestillingen. Abonnementet skal opsiges inden udløbet af abonnementsperioden, hvis fornyelse ikke ønskes. Fornyelsen kan stoppes inde på Min konto. Her kan abonnementet også genstartes.

Abonnementsniveau:
Kunden kan vælge mellem fire forskellige abonnementsniveauer: Investor, Trader, Professional eller Institutional. De forskellige niveauer giver forskellige rettigheder og er nærmere beskrevet under medlemsskap. Investtech forbeholder sig ret til til enhver tid at kunne foretage ændringer i indholdet på de enkelte niveauer eller i analyserne. Ved eventuelle ændringer vil det dog tilstræbes, at niveauet ikke bliver væsentligt svækket. Investtech tager forbehold for, at ændringer i abonnementsniveau og indhold kan forekomme som følge af ændringer forårsaget af tredjepart, herunder ændringer af regulatorisk og indholdsleverandørmæssig karakter. Investtech forbeholder sig ret til at flytte Kunden mellem de forskellige abonnementsniveauer om nødvendigt, forudsat at dette ikke giver Kunden et svagere abonnementsindhold, end det Kunden oprindelig havde. Hvis der foretages ændringer i abonnementet, som svækker abonnementsindholdet væsentligt, skal Kunden varsles minimum 1 måned før ændringerne træder i kraft. Hvis Kunden ikke vil acceptere ændringerne, har vedkommende ret til at sige aftalen op med en måneds skriftligt varsel.

Abonnementsmarked:
Investtech tilbyder analyser inden for en række forskellige markeder. Et marked er defineret som aktier inden for samme geografiske område, en sektor eller en gruppering, for eksempel land, indekser, råvarer eller valuta. Kunden kan selv vælge, hvilke markeder vedkommende ønsker at abonnere på. Investtech vil tilstræbe at tilbyde tekniske analyser, som dækker majoriteten af alle noterede værdipapirer og/eller instrumenter inden for de enkelte markeder, der er tilgængelige, men tager forbehold for eventuelle afvigelser. Investtech forbeholder sig ret til til enhver tid at kunne bestemme indholdet i et bestemt marked. Kunden er selv ansvarlig for at kontrollere, om indholdet i markedet dækker Kundens behov. Investtech kan også ændre eller fjerne markeder og indholdet i de forskellige markeder som en følge af forretningsmæssige eller systemkritiske årsager. Hvis sådanne ændringer påvirker Kundens aftaleforhold negativt i væsentlig grad, har vedkommende ret til at opsige aftalen med en måneds skriftligt varsel.

Betaling:
Sælgeren kræver betaling for varen fra det tidspunkt, den bliver tilgængelig for Kunden, hvilket sker på købstidspunktet ved bestilling på hjemmesiden.
Hvis køberen bruger kreditkort eller debetkort til betaling, reserveres købesummen på kortet ved bestilling. Kortet bliver belastet samme dag, som adgangen til tjenesten gives.
1-måneds abonnement bestilt på hjemmesiden efter 13. september 2023, fornyes automatisk ved periodens afslutning, og betaling trækkes automatisk fra det kort, der blev brugt ved bestilling.
Betaling for andre abonnement, som ikke trækkes automatisk, skal ske senest inden for 7 dage efter, at fakturaen er blevet sendt. Krav om betaling sendes til Kunden pr. e-mail, og fakturaen kan downloades fra Min konto. Ved manglende eller ufuldstændig betaling har Investtech fuld ret til at spærre Kundens adgang til tjenesterne. Kunden skal efter bedste evne sørge for, at betaling foretages på en god og forsvarlig måde i henhold til betalingsinstruksen, samt sørge for, at nødvendig kontaktinformation er korrekt. Forsinkelser eller fejl, som skyldes mangelfuld information fra Kundens side, er Kundens ansvar. Abonnementsperioden forudbetales, og abonnementsvederlaget refunderes ikke, hvis aftalen siges op før aftaleperiodens udløb.

Fortrydelsesfrist:
Kunden har fuld fortrydelsesfrist i henhold til norsk lov. Kunden har 14 dages fortrydelsesret.

Forsinkelse og manglende levering - køberens rettigheder og frist for at melde krav::
Hvis sælgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til aftalen mellem parterne, og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kundens side, kan Kunden i henhold til reglerne i forbrugerkøbslovens kapitel 5 under visse omstændigheder tilbageholde købesummen, kræve opfyldelse, hæve aftalen og/eller kræve erstatning fra sælgeren.
Ved krav om misligholdelsesbeføjelser bør meddelelsen af hensyn til bevis være skriftlig (f.eks. e-mail).
For reklamation, kontakt Investtech på e-mail info@investtech.com eller telefon +47 21 555 888.

Information og oplysningspligt:
Hvis der sker væsentlige ændringer i vilkårene, skal Kunden varsles minimum en måned før, ændringerne træder i kraft. Kunden er ansvarlig for at holde sin kontaktinformation opdateret, så Investtech let kan komme i kontakt med Kunden. Kunden accepterer, at al kommunikation foregår via e-mail.

Investtech er ansvarlig for, at kundeinformation forbliver fortrolig og ikke kan misbruges. Kundeinformationen opbevares forsvarligt i henhold til norsk lovgivning. Investtech opbevarer ingen oplysninger, der kan kategoriseres som sensitive personoplysninger.

Konfliktløsning:
Klager rettes til sælgeren inden for rimelig tid. Parterne skal forsøge at løse eventuelle tvister i mindelighed. Hvis dette ikke lykkes, kan Kunden kontakte Forbrukertilsynet for mægling. Det norske Forbrukertilsynet kan kontaktes på telefon +47 23 400 600 eller via www.forbrukertilsynet.no.
Europa-Kommissionens klageportal kan også anvendes, hvis du ønsker at indgive en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger bosat i et andet EU-land. Klagen indgives her: http://ec.europa.eu/odr.


Med venlig hilsen,

Christian Sveen Harto
General Manager
Investtech.com

 


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.


Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd / signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes på infosiden.

Titlex

OK
+

Samtykke

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden, accepterer du dette. For yderligere detaljer klik her.

Vores brug af cookies

Når du bruger vores hjemmeside, gemmer vi en cookie på din enhed. Cookien bruges til at genkende din enhed, så dine indstillinger fungerer, når du bruger vores hjemmesider. De oplysninger, der opbevares, er fuldstændig anonymiserede. Cookies slettes automatisk efter en vis tid.

Nødvendige cookies

Investtech bruger cookies til at sikre grundlæggende funktioner som sidenavigation og sprogvalg. Uden sådanne cookies fungerer hjemmesiden ikke, som den skal. Du kan derfor ikke tage forbehold mod disse. Hvis du stadig ønsker at deaktivere sådanne cookies, kan du gøre det i dine browserindstillinger. I sektionen Cookies tilføj denne hjemmeside til listen over websteder, der ikke har tilladelse til at gemme cookies på din enhed.

Cookies fra Google

Vi bruger tjenester fra Google Analytics og Google AdWords. Disse registrerer cookies på din enhed, når du besøger vores hjemmeside. Google registrerer din IP-adresse for at føre statistik over brugeraktivitet på hjemmesiden. IP-adressen er anonymiseret, så vi ikke har mulighed for at knytte aktiviteterne til en bestemt person. Vi bruger disse statistikker til at kunne tilbyde mere interessant indhold på hjemmesiden og til konstant at forbedre os. Google AdWords indsamler data, så vores annoncering på andre hjemmesider giver bedre resultater. Vi kan ikke spore enkeltpersoners data.

Tillad cookies fra Google