Investeringsstrategi baserat på trender

Från studien av de 350.297 signalerna från trender i aktier på de nordiska börserna i perdioden 1996 till 2016 har vi följande beräknade statistiskt signifikanta resultat:

 • Aktier i stigande trender eller med brott upp från stigande eller sidledes trender ger meravkastning mot börsen.
 • Aktier med fallande trender eller med brott ned från fallande eller sidledes trender ger underavkastning mot börsen.
 • Aktier med brott ned från stigande trend ger statistisk avkastning i linje med börsen.
 • Signalerna från trendkanalerna identifierade i Investtechs kortsiktiga och medellånga kursdiagram har bättre prediktionskraft än kanaler på de långsiktiga kursdiagrammen.
 • Signalerna har bättre prediktionskraft för aktier med medelhög likviditet än för aktier med hög likviditet, speciellt för köpsignalerna.
 • Prediktionskraften är starkast de första en till två månaderna, men goda i runt ett halvår efter signalerna.

Först sätter vi upp några generella kriterier för investeringar i aktiemarknaden, som också tar höjd för arten av de statistiska resultaten vi funnit.

 • Tänk långsiktigt och spara endast i aktier om du har en investeringshorisont på fem år eller mer. Det är stora svängningar från år till år, och hög risk för att gå miste om meravkastningen som aktiemarknaden statistiskt givit mot andra investeringsmöjligheter om man är kortsiktig.
 • Försök att tajma ingång i och utgång från marknaden. Var investerad hela tiden. Investtech har ingen statistik på hur bra trendsignaler fungerar på index och marknader, endast enskilda aktier.
 • Skapa en portfölj med sju till 15 aktier. Detta ger en moderat spridning av din risk, samtidigt som man får en tillräcklig spets på portföljen med stor vikt på de allra bästa aktierna. Dessutom kommer ett såpass litet antal aktier vara lätt att administrera och följa upp från vecka till vecka.
 • Formulera en strategi, gärna baserat på dokumenterade statistiska förhållanden, och skapa rutiner för hur strategin skall genomföras i praktiken.
 • Håll dig till strategin, även om de första månaerna, eller ett till två åren, inte visar lika goda resultat som förväntat. Resultaten kan svänga mycket över tid, och det är först när man över lång tid är konsekvent mot en strategi som man kan närma sig årligt långsiktiga statistiska resultat.

En strategi måste anpassas till varje individuids förmåga och önskemål när det gäller bland annat risktolerans, långsiktighet, (nät)mäklarens utförande och handelsfrekvens. Vi utgår ifrån en medelstor privat investerare, med mellan 0,5 och 5 miljoner kronor i marknaden, som följer upp portföljen på veckobasis och handlar själv genom nätmäklare på dagtid. Man kan då räkna med ett effektivt courtage runt 0,05 procent, och vid en relativt passiv volatilitet kommer handelskurserna kunna ligga nära eller något bättre än volymviktade genomsnitt. Därmed kommer handelsfrekvensen vara relativt frekvent, utan att den snabbt går ut över avkastningsmöjligheterna.

Generella krav på portföljaktier:

 • Universet av aktuella aktier är börsnoterade nordiska aktier med en genomsnittlig daglig omsättning senaste månaden mellan en och fem miljoner kronor. Man kan välja endast sin hemmamarknad som univers, något som kan vara en fördel då man kommer ha bättre kunskap om nyheter, emisioner, rapporter och annat som kan påverka kurserna. Samtidigt är det en fördel att ha ett stort univers för att kunna välja de allra bästa aktierna. Sverige har två till tre gånger så många aktuella aktier som Norge, som i sin tur har fler än Danmark, medan det är minst antal aktier i Finland. Har man med Sverige i universet, kommer man vara väl täckt. Önskar man att investera endast i Norge, Danmark eller Finland, behöver man utvidga likviditetsgränserna något, till exempelvis 0,5 till tio miljoner kronor, för att hitta tillräckligt många kandidater.
  Siffror för genomsnittlig dagsomsättning finns i tabellen under grafen/rekommendationen på Investtechs analyssidor.
 • Aktierna skall ha en volatilitet mindre än extrem för att undgå risken för mycket stora fall. Information om volatilitetsrisk står direkt under graferna på Investtech analyssidor.
 • Aktierna skall ligga i stigande trend eller visa brott upp från stigande eller sidledes trend på Investtechs medellånga grafer.
 • Kvantitativa önskemål:
  • Aktierna skall visa en neutral eller positiv volymbalans, då också positiv volymbalans är ett förhållande som statistiskt ger meravkastning. Läs forskningsrapport om volymbalans.
  • Aktierna skall visa ett positivt eller neutralt momentum, mätt genom RSI, då detta har givit statistisk meravkastning. Idealiskt sett bör RSI vara över 50, men i alla fall över 30. Läs forskningsrapport om RSI.
  • Aktierna skall vara positiva eller neutrala på insiderhandel (endast tillgängligt i Norge och Sverige), då detta indikerar att det är prisvärda fundamentala förhållanden.

Köp av öppningsportfölj:

 • Gå igenom alla aktier i universet, gärna genom användning av Aktievalfunktionen hos Investtech (tillgänglig för Professional- och Institutional-abonnenter). Märk aktierna som tillfredsställer de generella kraven, speciellt att de ligger i stigande trend eller har brutit upp från stigande eller sidledes trend, genom att ge de fem poäng i "Min värdering".
 • Gå till Mina aktier, där översikten med alla aktierna du har givit en värdering ligger. Kolla charten på kort och lång sikt, och höj värderingen för aktier som har stigande trender på båda tidshorisonterna och/eller där någon av de övriga kvantitativa önskemålen, såsom positiv volymbalans eller momentum, är tillfredsställt.
 • Gå igenom aktierna en gång till, nu med tanke på att få en god sektorspridning. Höj och sänk aktier, så att de översta tillsammans ger en god sektorspridning. Använd gärna också volatilitets- och likviditetsförhållanden för att ändra värderingen på aktier.
 • Upprepa processen med subjektiv värdering och kolla av övriga tekniska och portföljmässiga förhållanden tills du har sju till 15 aktier som skiljer sig från de övriga.
 • Anta att du önskar tio aktier. Köp dessa och placera cirka en tiondel av portföljen i varje aktie.
  • Använd gärna nätmäklare och manuell justering av limits under hela dagen för att uppnå bra ingångskurser.
  • Aktierna skall statistiskt stiga runt 0,08 procent per dag, så det är mycket viktigare att få goda kurser än att komma in snabbt.
  • Köp så liten procentandel av volymen att du bara marginellt påverkar kurserna. Generellt rekommenderas att handla maximalt 30 procent av volymen.
  • Låt affärerna gå över flera dagar om nödvändigt.

Veckokontroll och utbyten:

 • Sälj aktier som har kommit in i fallande trend på medellång sikt, eller visar brott ned från sidledes eller fallande trend.
 • Aktier som har brutit ned från stigande trend, ger statistiskt en neutral avkastning. Överväg att sälja dessa.
 • Överväg försäljning av aktier också där en kombination av momentum, volymbalans, insiderhandel och andra tekniska eller kvantitativa förhållanden, är klart negativa.
 • Hitta kandidater bland aktierna i universet som du inte äger. Värdera dessa med samma kriterier som vid köp av öppningsportföljen. Välj de allra bästa, och köp dessa.
 • Sälj endast aktier när du samtidigt köper nya, så att du alltid är nära fullinvesterad i marknaden. Det anses emellertid viktigare att uppnå goda ingångskurser, så stressa inte med att köpa och sälja direkt.

För investerare som vill ha möjligheten att tjäna på kortsiktiga svängningar:

 • Kolla portföljen för signaler, speciellt från fallande trend, varje dag istället för varje vecka.
 • Kolla signaler på Investtechs kortsiktiga kursdiagram i tillägg till de medellånga.

Uppsummering
Skapa en portfölj på runt tio aktier och placera ungefär lika mycket pengar i varje aktie. Köp och behåll aktier som ligger i stigande trender eller har brutit upp från stigande eller sidledes trender på medellång sikt. Välj företrädesvis aktier med en genomsnittlig dagsomsättning mellan en och fem miljoner kronor, och undvik aktier med extrema kurssvängningar.
Byt till ny aktie när en portföljaktie går in i fallande trend, men även om den bryter ned genom golvet i en stigande trend och det finns goda kandidataktier. Använd Investtechs analyser för att se om en aktie ligger i stigande, fallande eller sidledes trend, och för att kolla när trenden bryts.
Var långsiktig och diciplinerad och förberedd på att det kommer ta tid att uppnå goda statistiska resultat.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
+