Forskningsresultat: Köpsignal från dubbelbotten-formation

En köpsignal från en dubbelbotten-formation kan endast uppkomma efter en tid av nedåtgående kursutveckling. Formationen indikerar att det skett ett positivt skifte och att aktien inlett ett trendomslag.

Enligt Investtechs forskning är signalens prediktionskraft beroende av valet av tidsperspektiv. Signaler på kort-, medellång- och långsiktig kursgraf har resulterat i en genomsnittlig årlig meravkastning på -9,3 procentenheter, 1,6 procentenheter respektive 17,1 procentenheter jämfört med genomsnittlig börsutveckling.

 

Forskningsresultaten är baserade på 3.692 fall över 20 år på de norska och svenska marknaderna.

Starka historiska resultat är ingen garanti för starka framtida resultat. Det är stor variation från år till år, och man kommer uppleva perioder med avvikande avkastning, trots att statistiken antyder att det finns klara samband.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK