Investtech-forskning: Brott ned från horisontell trend är en säljsignal

Publicerad 2020-09-11

Brott ned genom en horisontell trend signalerar om en negativ förändring i investerarnas psykologi och är en säljsignal. Ny forskning från Investtech visar att aktier som bryter ned från horisontella trender på medellång sikt har sjunkit med i genomsnitt 1,0 procent under de kommande tre månaderna. Jämfört med referensindexen under samma period, föll aktier med brott ned 3,0 procentenheter mer.

Trender är något av det mest centrala begreppen inom teknisk analys. De är visuella och intuitiva, och de beskriver i vilken riktning en aktie eller marknad rör sig. Teknisk analysteori säger att horisontella trender indikerar att investerarna är i balans över tid. När aktiekursen bryter ned genom trendgolvet är det ett tecken på ökat säljintresse - det har blivit en övervikt av säljare i aktien. Speciellt om brottet sker under ökande volym signalerar den början på en fallande trend och därmed en ytterligare nedgång på sikt. Mer information om trender och hur Investtech identifierar olika typer av trender beskrivs mer ingående här.

Investtechs algoritmer identifierar brott av trender åt dig. Ett aktuellt exempel från Investtechs analyser är till exempel Alligator Bioscience, som den 7 september 2020 har brutit ned ur en horisontell trend på medellång sikt.

Figur 1: Alligator Bioscience (ATORX.ST) Senaste slutkurs: 9.20 (-0.10), 10 sep 2020

Våra abonnenter kan hitta aktier med brott ned från horisontell trend bland annat genom verktyget Trendsignaler.

Vi ville undersöka vilka statistiska resultat aktier med brott från horisontella trender har gett, och studerade därför avkastningen för norska, svenska, danska och finska aktier efter säljsignal från horisontella trender i Investtechs korta-, medellånga- och långa kursgrafer. Vi hade upp till 23 år med data, från 1996 till 2018. En horisontell trend har en ökningstakt mellan -10 och +10 grader. Vi definierade en säljsignal som den första dagen en aktie bröt golvet på en horisontell trendkanal, eller när kursen var under golvet på en horisontell trendkanal och det hade gått mer än 22 dagar sedan den föregående signalen.

Grafen nedan visar den genomsnittliga prisutvecklingen efter att säljsignal utlösts  från brott genom golvet i horisontella trender i Investtechs medellånga kursgrafer. Signalerna utlöstes på dag 0. Endast dagar då börsen är öppen ingår, vilket gör att 66 dagar motsvarar ungefär tre månader. Den tjocka röda kurvan visar hur aktier med säljsignaler utvecklats. Det skuggade området anger standardavvikelsen för beräkningarna. Den smala röda kurvan visar hur jämförelseindex utvecklades under samma period som vi mätte utvecklingen för aktierna med säljsignal.

Figur 2: Brott ned från horisontell trend, medellång sikt, 1996-2018, Norden samlat.

Aktier med brott ned från en horisontell trend på kort sikt föll med 0,2 procent kommande månad. Jämfört med jämförelseindex under samma period föll aktier med brott ned från horisontell trend 0,5 procentenheter mer, vilket motsvarar en årlig lägre avkastning på 6,3 procentenheter.

Aktier med brott ned från horisontell trend på medellång sikt föll med 1,0 procent under de närmaste tre månaderna. Jämfört med jämförelseindex under samma period var utvecklingen 3,0 procentenheter sämre, vilket motsvarar en årlig lägre avkastning på 11,5 procentenheter.

Motsvarande för aktier i den långa kursgrafen visar en nedgång på 0,1 procent under de närmaste tre månaderna. Jämfört med jämförelseindex presterar dessa aktier 2,3 procentenheter sämre, vilket motsvarar en årlig lägre avkastning på 9,2 procentenheter.

Resultaten är konsekventa på de fyra marknaderna och visar att aktier som brutit ned ur en horisontell trend har negativ utveckling de följande tre månaderna, både i absoluta- och relativa termer mot jämförelseindex.

Tidsperioden som undersökningen omfattar är relativt lång, kvaliteten på grunddata anses vara bra och algoritmerna som används för att identifiera trenderna är helt automatiska. Statistiska förhållanden indikerar en hög grad av signifikans. Resultaten är relativt enhetliga på de fyra marknaderna och variationen i signalstyrka över tid har varit liten. Detta indikerar att vi har hittat reella effekter på marknaden som kvarstår över tid.

Det antas att sannolikheten är god för att trendsignaler fortsätter ge goda indikationer på hur aktier kommer att utvecklas. Aktier som bryter ned ur en horisontell trend antas statistiskt sett ge stark underavkastning mot marknaden i framtiden.

Du hittar fler detaljer och resultat i forskningsrapporterna här (på norska):

Brott ned/upp från horisontell trend, kort sikt

Brott ned/upp från horisontell trend, medellång sikt

Brott nned/upp från horisontell trend, lång sikt

 

Keywords: h_THorBrD,help topic main report.

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK