Sesongvariasjoner

Analyse av sesongvariasjoner viser hvordan en aksje statistisk har variert over året. Noen aksjer synes å ha en spesielt positiv eller negativ kursutvikling på for eksempel våren eller høsten, eller i enkelte måneder av året. Analysene viser hvordan aksjekursen er forventet å utvikle seg framover, om den skal utvikle seg slik den historisk har gjort de siste årene.

Sesongprediksjon

Årlige variasjoner

Grafen viser gjennomsnittlig kursutvikling og standardavvik for en aksjekurs. Den heltrukne blå kurven viser gjennomsnittet. Det mørke skraverte feltet er ett standardavvik og det lyse er to standardavvik. Periodelengde som statistikken er beregnet over, er angitt under grafen.

Om det antas at aksjen har en fast utvikling hvert år, med årlige statistiske avvik, viser grafen hvordan kursutviklingen i gjennomsnitt har vært for de foregående tre månedene og hvordan den vil bli for de kommende seks månedene.

Den sorte kurven er reell kursutvikling de siste tre månedene, og den sorte prikken er siste sluttkurs.

Gjennomsnittet per kalenderdag er beregnet som geometrisk middel, slik at for eksempel +10 % og -9 % får 0 % i middelverdi. Variansen i estimatoren er beregnet som kumulativ sum av variansen per dato, og standardavviket er kvadratroten av denne.

Merk at kurven viser estimat for middelverdien til den sesongjusterte kursutviklingen til aksjen, og ikke må brukes som et direkte estimat på kursutviklingen de kommende månedene. Det er store svingninger fra år til år, både opp og ned i forhold til gjennomsnittet.

Månedsstatistikk

Utvikling per måned

Grafen viser hvordan aksjekursen i gjennomsnitt har endret seg hver av årets måneder.

Årstidsstatistikk

Årlige variasjoner

Grafen viser hvordan aksjekursen har utviklet seg et gjennomsnittsår, fra 1. januar til 31. desember.

Årlige kursendringer

Grafene viser kursutvikling hvert av de siste fem årene. Merk at det er store variasjoner fra år til år. Enkelte år med spesielt positiv eller negativ utvikling kan påvirke gjennomsittet sterkt. Det anbefales dermed å bruke sesongprediksjon med forsiktighet.

Relaterte artikler

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+