Omvendt-hode-og-skuldre-formasjon under utvikling og positiv volumbalanse

Omvendt hode-og-skuldre-formasjoner varsler vending fra fallende til stigende trender. Ved å kjøpe tidlig, før noe egentlig signal gis, er oppsiden stor. Det vil være usikkerhet om signalet virkelig blir utløst, men positiv volumbalanse indikerer ofte at kjøperne er aggressive.

Teori: Omvendt-hode-og-skuldre (engelsk Inverted Head and Shoulders - IHS) er en trendreverseringsformasjon og signaliserer en reversering fra en fallende trend til en stigende trend, eller med andre ord, innledning av en stigende trend. Tanken er at aksjen har vært negativ over lengre tid og at det har vært fokus på negative nyheter og svakere framtidsutsikter. Dette fører til at investorene både i den venstre skulder og i hodet presser kursen ned til bunner som er lavere enn tidligere bunner. Ved oppgangen i hodet, stiger imidlertid kursen helt opp på nivå med den tidligere toppen. I en fallende trend skal etterfølgende topper være lavere enn hverandre, så dette er dermed et tidlig signal på avslutning av den fallende trenden. Når så kursen i høyre skulder danner et bunnpunkt som er høyere enn bunnen i hodet, har vi en indikasjon på at en stigende trend har begynt. Bekreftelsen får vi ved brudd opp gjennom halslinjen, for da vil også neste topp være høyere enn foregående topp. Det er imidlertid ofte mye å tjene på å gå inn allerede mens den omvendte-hode-og-skuldre-formasjonen er under utvikling, siden kursen ofte går raskt videre når motstanden ved halslinjen blir brutt.
Positiv volumbalanse indikerer isolert sett at trenden er stigende, eller at en fallende trend går mot slutten. Derfor anses risk/reward-forholdet som attraktivt når begge disse forholdene opptrer på likt, dvs når vi har en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon under utvikling og volumbalansen er positiv.

Poengsum: Formasjonens og trendens kvalitet, dvs grad av likhet med en teoretisk ideell formasjon og trend, er viktig i poengberegningen. En kurs nær bunnen i den høyre skulderen gir høyere poengsum enn en kurs nær halslinjen. Volumbalanse og korrelasjon mellom kurs og volumutvikling er viktige bidrag til den samlede poengsummen. Det er positivt hvis kursen ligger bra plassert i forhold til horisontale støtte- og motstandsnivåer, men dette gis ikke stor vekt. Likeså er det positivt om RSI er lav. Det trekker ned på poengsummen hvis formasjonen opptrer nær maksimum i chartet, fordi kursen da umulig kan ha falt noe særlig forut for dannelsen av formasjonen. Det er også negativt hvis formasjonen er meget stor i forhold til trenden.

Kjøpskurs: Settes fra støtten i høyre skulder til midtveis opp mot halslinjen.

Målkurs: Nedre målkurs settes til halslinjen og øvre settes til objektivet fra omvendt-hode-og-skuldre-formasjonen.

Stop loss: La "skulderhøyden" være definert som høyden mellom støtten i skuldrene og motstanden i hodet. Stop loss settes til 20% av skulderhøyden under støtten i høyre skulder.

Tidshorisont: Fra 40% (nedre målkurs) til 120% (øvre målkurs) av formasjonens lengde.

Aksjer medOmvendt-hode-og-skuldre-formasjon under utvikling og positiv volumbalanse

Aker Horizons
Måsøval
Rana Gruber
EcoOnline Holding
Bergen Carbon Solutions
Elopak
Nordic Halibut
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK