Pivotpunkter

Pivotpunkter er topp- og bunnpunkter i grafen. Investtech har et unikt system for å identifisere slike punkter. Ved å se på grafer der nye bunner er identifisert, vil man kunne finne aksjer som står foran en oppgang i en svært tidlig fase. 

Når en aksje snur opp etter en tids nedgang, er det et tegn på økt optimisme hos investorene. Gjennom at informasjon spres og bearbeides til ulik tid, vil det alltid være en treghet i markedet. Når noen har sett muligheter og blitt positive, vil andre komme etter. Tanken med pivotpunkts-produktet, er å identifisere slike situasjoner tidligst mulig, slik at man kan være blant de første til å handle når et stemningsskifte hos investorene er på gang. 

Investtech har utviklet egne datasystemer som identifiserer slike vendepunkter i aksjer. For at et bunnpunkt skal tegnes inn i grafen, og komme opp på listene, må kursen ha beveget seg signifikant (tydelig) fra bunnen. Det er to faktorer som bestemmer om en bevegelse anses signifikant, nemlig a) den prosentvise endringen og b) antall dager dette har skjedd over. Hvis vi har en stor kursendring, er det tilstrekkelig om dette har vart i få dager. Har vi en liten kursendring, kreves at dette har vart over mange dager. 

Pivotpunktslisten er et stockpicking-verktøy. Den mest vanlige bruksmåten er å se på aksjer med nye bunner i kursgrafen på den tidshorisont man investerer på. De kandidater man finner ved en slik scanning, bør man så gjøre en vanlig chartanalyse på. Spesielt anses det viktig å studere volumet. En kursbevegelse på økende volum anses mye mer pålitelig enn en på lavt eller uendret volum. En kursbevegelse som går i trendretningen, vil anses mer pålitelig enn en som går i motsatt retning av trenden. 

Pivotpunkter

Dager siden identifikasjon: Antall børsdager siden Investtechs systemer identifiserte pivotpunktet. 

Dager siden: Antall børsdager siden pivotpunktet. 

Pivotpunkt: Kursen i pivotpunktet.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+