Norska

Innehåll:


Det här är en inofficiell översättning till svenska från den norska originaltexten. Översättningen är gjord enbart för information. Den norska versionen övervinner, om det skulle uppstå konflikt mellan den svenska översättningen och det norska originalet.

Disclaimer

Investtech.com AS ("Investtech") huvudverksamhet är att utarbeta och leverera automatiskt genererade tekniska analyser.

Investtechs automatiska analyser baseras på avancerade egenutvecklade metoder inom mönsterigenkänning, statistik och matematik. I analyserna läggs det särskild vikt vid trender, stöd och motstånd, kursformationer och volym.

För varje aktie som rekommenderas tar vi fram flera grafer ur olika tidsperspektiv med tillhörande analyser. Våra datorer tolkar informationen i graferna utifrån tradisjonell teori för teknisk aktieanalys. Datorerna generar därefter automatiskt en analystext och en konkret rekommendation. Investtechs automatiska analyser är därför fullständigt objektiva.

Rekommendationerna som ges utifrån de automatiska analyserna anges som Köp, Svagt Köp, Avvänta/Watch, Svagt Sälj och Sälj. Ibland lämnas också en teknisk poängsumma (mer information om detta är tillgängligt här).

De automatiska analyserna utarbetas och publiceras så snabbt som möjligt efter börsens stängning, dock senast före nästa dags öppning. [Algoritmerna behandlar den senaste informationen och en ny totalvärdering företas mot bakgrund av den senaste kursutvecklingen.]

I enskilda marknader utarbetar Investtech dessutom några subjektiva analyser, aktieval eller kommentarer som inte är automatiskt genererade. Detta är ett manuellt jobb som görs av en av Investtechs analytiker. Avsikten med detta arbete är att identifiera bra köp- och säljmöjligheter för Investtechs kunder, så att de kan få bästa möjliga beslutsunderlag för att göra vällyckade investeringar. I dessa tillfällen ska vi ge tydlig information om namn och position på den anställda som är ansvarig för analysen, aktievalet eller kommentaren. Alla historiska subjektiva analyser är tillgängliga på abonnemangssidorna, under det enskilda bolaget.

Investtech arbetar inte med personlig investeringsrådgivning och ger aldrig personliga rekommendationer. Investtech utför heller aldrig värderingar av finansiella instrument.

Innehållet på de här sidorna får inte vidaredistribueras, på annat sätt publiceras, kopieras, ändras, modifieras, säljas, licensieras eller sub-licensieras på något sätt.

Ytterligere information om Investtechs analyser finns tilgängligt här.

Alla analyser som utarbetas av Investtech har baserats på information som antas vara korrekt. Investtech kan emellertid inte garanterera fullständigheten eller korrektheten av analyserna, och kan heller inte vara ansvarig gentemot användarna för eventuella fel eller brister i analyserna.

Investtech poängterar att uttalanden om den förväntade framtida utvecklingen som framkommer i analyserna alltid är förenat med osäkerhet. Sådana uttalanden får aldrig uppfattas som löften eller garantier från Investtechs sida.

Investtech poängterar att varje form för investering i aktier eller andra värdepapper är förknippat med hög risk och fara för förluster. Eventuell exponering görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. För ytterligare information om den risk som är förknippat med investeringar, se här.

Investtech gör sitt yttersta för att leverera en tjänst av hög kvalitet, som uppdateras i god tid före börsöppning varje dag. Investtech är emellertid inte ansvarig för förseningar som beror på driftstekniska eller andra oförutsedda förhållanden.

Investtech använder aldrig information som tas emot direkt från utgivarna i analyserna. Rekommendationer lämnar aldrig Investtech före publicering, med undantag av de analyser som görs tillgängliga genom våra samarbetspartners. I sådana fall görs det emellertid aldrig några ändringar i analyserna efter att de tillkännagjorts för dem.

För att undvika potentiella intressekonflikter har Investtech utarbetat etiska riktningslinjer och interna regler för våra analytiker. Dessa är tillgängliga här.

Om Investtech, en analytiker eller dennas anhöriga har ägarintressen i ett värdepapper som omtalas i en analys, ska upplysningar om detta framgå av själv analysen. Analytikerna ska, i enlighet med interna riktlinjer, inte ha kännedom om de övriga anställdas ägarintressen i värdepapper. En uppdaterad översikt över analytikernas egna aktieinnehav är tillgängliga här.


Abonnemangsvillkor - Investtech.com AS ("Investtech")

Abonnemang:

Ett abonnemang hos Investtech ger, via ett användarnamn och lösenord, tillgång till att logga sig in på Investtechs tekniska analystjänst. Användarnamnet och lösenordet är personligt och kan endast användas av den juridiska person som tecknat/ingått abonnemanget ("Kunden"). Abonnemanget kan bara användas av Kunden och Kunden är själv ansvarig för att användarnamnet och lösenordet inte kommer på avvägar. Vid misstanke om eventuellt missbruk förpliktar sig Kunden att omedelbart meddela detta till Investtech. Abonnemanget och dess innehåll är personligt, och analyser och annat material som Kunden får tillgång till, ska inte förmedlas vidare till andra, varken skriftligt, muntligt eller elektroniskt. Innehållet och analyserna är att betrakta som Investtechs egendom. För att teckna avtal som omfattar flera användare, t.ex. företags- eller gruppavtal, är det en förutsättning att alla individuella användare accepterar att följa Investtechs abonnemangsvillkor och disclaimer. Investtech förbehåller sig rätten att följa upp Kunden via telefon och e-post under abonnemangsperioden.

Abonnemangsperiod:

Kunden väljer om abonnemanget ska löpa över 1, 3, eller 12 månader, utifrån de till varje tid gällande priserna. Abonnemanget löper från den dagen beställning sker till den dag den valda perioden är slut. Vid beställningen mottar Kunden automatiskt ett användarnamn och lösenord till tjänsten. Om Kunden har ett användarnamn och lösenord sedan tidigare översändes det inte på nytt, om inte Kunden ber om något annat. Kunden måste därför själv kontrollera att denne har mottagit nödvändig information för att använda sig av analyserna. Abonnemangsperioden förnyas automatiskt vid periodens slut om inte något annat har avtalats. Abonnemanget måste sägas upp skriftligt före abonnemangsperiodens slut. Om det finns önskkemål om ändringar i abonnemanget så måste detta meddelas skriftligt före abonnemangsperiodens slut. Abonnemang som inte skriftligen har sagts upp före abonnemangsperiodens slut förnyas automatiskt till ordinarie pris.

Abonnemangsnivå:

Kunden kan välja mellan fyra olika abonnemangsnivåer: Investor, Trader, Professional eller Institutional. De olika nivåerna ger olika rättigheter och beskrivs närmare under medlemskap. Investtech förbehåller sig rätten att när som helst kunna göra ändringar på innehållet i de olika nivåerna eller analyserna. Vid eventuella ändringar kommer det dock eftersträvas att den berörda nivån inte blir väsentligt reducerad. Investtech reserverar sig för att ändringar i abonnemangsnivå och innehåll kan förekomma som en följd av ändringar som förorsakats av tredjepart, dvs. ändringar av regelverk och innehållsleverantörmässig karaktär. Investtech reserverar sig för rätten till att flytta Kunden mellan de olika abonnemangsnivåerna om det är nödvändigt, förutsatt att detta inte ger Kunden ett sämre abonnemangsinnehåll än det Kunden ursprungligen hade. Om det görs ändringar i abonnemangen som väsentligt försämrar abonnemangsinnehållet, ska Kunden varslas minimum 1 månad före ändringarna trär i kraft. Om Kunden inte vill acceptera ändringarna ska den berörda ha rätt till att säga upp avtalet med en månads skriftligt varsel.

Abonnemangsmarknad:

Investtech erbjuder analyser inom en rad olika marknader. En marknad definieras som aktier inom samma geografiska område, en sektor eller en gruppering, som t.ex. land, index, råvaror eller valuta. Kunden kan själv välja vilka marknader som han/hon vill abonnera på. Investtech kommer eftersträva att erbjuda tekniska analyser som täcker majoriteten av alla noterade värdepapper och/eller instrument inom de enskilda marknaderna som är tillgängliga, men reserverar sig för eventuella undantag. Investtech förbehåller sig rätten till att när som helst kunna ändra innehållet i en given marknad. Kunden är själv ansvarig för att kontrollera om innehållet i marknaden täcker Kundens behov. Investtech kan också ändra eller avveckla marknader och innehållet i de olika marknaderna, som en följd av affärsmässiga eller systemkritiska orsaker. Om en sådan ändring påverkar Kundens avtalsförhållande negativt i en väsentlig grad, ska denne ha rätt till att säga upp avtalet med en månads skriftligt varsel.

Betalning:

Betalning för abonnemanget ska ske senast inom 14 dagar från beställingsdatum, eller inom 14 dagar från uppstarten av en ny period. Vid utebliven eller ofullständig betalning har Investtech full rätt till att stänga av Kundens tillgång till tjänsterna. Kunden ska efter bästa förmåga se till att betalning sker på ett bra och försvarligt sätt i enlighet med betalningsinstruktionerna, samt se till att nödvändig kontaktinformation är korrekt. Förseningar eller fel som beror på bristande information från Kundens sida är Kundens ansvar. Abonnemangsperioden ska förhandsbetalas, och abonnemangsavgiften återbetalas inte om avtalet sägs upp före avtalsperiodens utlopp.

Ångerfrist.

Kunden har full ångerfrist i enlighet med norsk lag.

Information och upplysningsplikt:

Om det görs ändringar i villkoren som är av väsentlig karaktär, ska Kunden varslas minimum en månad före ändringarna trär i kraft. Kunden är ansvarig för att hålla sin kontaktinformation uppdaterad, så att Investtech lätt kan komma i kontakt med Kunden. Kunden accepterar att all kommunikation sker via e-post.

Investtech är ansvarig för att kundinformationen hålls konfidentiell och inte kommer på avvägar. Kundinformation ska lagras på ett försvarligt sätt i enlighet med norsk lag. Investtech förvarar inga upplysningar som kan kategoriseras som känsliga personupplysningar.


Investtech.com AS

Christian Sveen Harto
Chief Executive Officer

 


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.


Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligere information om Investtechs analyser finns på infosidan.

Titlex

OK
+