Om Investtechs analyser

Automatiske analyser
Investtechs automatiske analyser er bygget på avanserte metoder innen mønstergjenkjenning, statistikk og matematikk utviklet siden 1993. Det legges spesielt vekt på trender, støtte og motstand, kursformasjoner og volum.

For hver aksje og for hver tidshorisont lages det et chart med tilhørende analyse. Med bruk av tradisjonell teori for teknisk aksjeanalyse, se Teknisk AksjeAnalyse - for lavere risiko og økt avkastning, tolker datamaskinene hva de finner i chartet. Datamaskinene lager så både analyseteksten og den konkrete anbefalingen helt automatisk. Dette gjør at analysene er fullstendig objektive. Det er altså ikke rom for subjektive tolkninger, slik problemet ofte er ved tradisjonell teknisk analyse, der en analytiker tegner trender, støtte og motstandslinjer, og tolker dette.

Anbefalingene fra de automatiske analysene angis som Kjøp, Svak Kjøp, Avvent/Watch, Svak Selg og Selg. Noen steder brukes imidlertid også Teknisk poengsum

Analysene utarbeides og vurderes etter tradisjonell teknisk analyse-teori. Investtechs forskning indikerer at denne teorien overveiende stemmer med hva vi observerer i markedet. Forskningen viser imidlertid også at enkelte forhold statistisk ikke har gitt den kursutviklingen teorien tilsier. For Norden har vi observert dette for brudd mot trendretning på langsiktige trendkanaler og ved oversolgt/overkjøpt RSI. For Norge og Sverige har vi observert det for reverserende kursformasjoner på kort sikt og for Sverige også på mellomlang sikt. Se under fanen Forskning for detaljer.

Analysene utarbeides og publiseres snarest mulig etter børsens stengetid, og senest før åpning neste børsdag.

 

Subjektive analyser
I enkelte markeder utarbeider Investtech subjektive analyser. I Norge utarbeider Investtech en daglig morgenrapport og velger dagens case. I tillegg skrives det kommentarer til aksjene i modellporteføljen, samt analyser for media. I enkelte andre markeder velges det aksjer til modellporteføljer og det skrives analyser for media. Dette er en manuell jobb som gjøres av en av våre "personer med analyseansvar"[analytiker]. Dette er: Forskningssjef Geir Linløkken [GL], analytiker Asbjørn Taugbøl [AT], analytiker Fredrik Tyvand [FT], analytiker Lars-Göran Westerberg [LGW], analytiker David Östblad [DO], analytiker Kiran Shroff [KRS]. Formålet med disse analysene er å vise eksempler på kjøps- og salgskandidater som skal gi Investtechs kunder et best mulig beslutningsgrunnlag for å gjøre vellykkede investeringer basert på teknisk analyse. Følgende regler gjelder:

 • Analytiker skal så godt som mulig kun bruke fakta, slik de framkommer fra Investtechs automatiske analyser.
 • Det er kombinasjonen av forskjellige tekniske karakteristika og analytikers vurdering av dette som skal gi den samlede anbefalingen. Denne er ofte lik Investtechs automatiske vurdering. Her er det imidlertid rom for individuelle og subjektive vurderinger, men analysen skal være klar, slik at man skal kunne følge analytikerens resonnement fram til konklusjonen.
 • Hvis det er rom for tvil, skal dette komme godt til uttrykk gjennom formuleringer som ’kan synes som’, ’åpner for’ eller lignende.
 • Hvis analytiker er klar over eller kjenner til viktig informasjon om et selskap som har kommet utenfor børsens åpningstider og før publisering av selve analysen, og som anses som kurssensitiv for aksjen, skal dette opplyses i selve analysen.
 • Analytiker skal alltid opplyse om eventuelle eierforhold direkte i analysen på en tydelig måte. Dette gjelder både vedkommendes og nærståendes direkte eierskap og for Investtech eller datterselskapers eierskap. Også andre forhold som er egnet til å skape usikkerhet om analysens objektivitet, skal opplyses.
 • Det gjelder spesielle regler for utplukk av aksjer til modellporteføljen.
Kunder har tilgang til historikk på publiserte subjektive analyser på selskapsnivå tilbake til 2003 ved å trykke på "Rapporter"-ikonet på siden med analysechartet.

Regler for egenhandel og analyseutarbeidelse
Investtech, analytikere i Investtech og ansatte i Investtech har følgende restriksjoner i egenhandel med verdipapirer og adgangen til å skrive subjektive analyser:

 • Kun personer som er kategorisert som analytiker, kan skrive subjektive kommentarer eller analyser på aksjer eller indekser.
 • Personer som er godkjent som analytiker, skal i henhold til interne retningslinjer ikke ha kjennskap til de øvrige ansattes eierinteresser i verdipapirene. Øvrige ansatte skal heller ikke ha kjennskap til kommende analyser eller vurderinger før publisering.
 • Ansatte som måtte få kjennskap til en kommende analyse, kan ikke handle i den respektive aksjen før tidligst to (2) børsdager etter at analysen er publisert.
 • Ansatte som er kategorisert som analytiker hos Investtech, har ikke lov til å kjøpe eller selge aksjer privat ut over det som blir kontrollert og rapportert samlet i samsvar med Investtechs retningslinjer og strategi. Oversikt over Investtechs og analytikeres samlede beholdning er til en hver tid tilgjengelig her>>.
 • Investtech, datterselskaper av Investtech, personer med analyseansvar eller nærstående til disse kan ikke kjøpe eller selge aksjer som er fremhevet via subjektive analyser, i presse, medier, hos partnere eller andre steder, før tidligst to (2) børsdager etter at analysen er publisert. Se egne regler for modellporteføljer.
 • For aksjer som er valgt inn i Investtechs modellporteføljer, kan Investtech, datterselskaper av Investtech, personer med analyseansvar eller nærstående til disse først kjøpe aksjen tidligst en (1) børsdag etter at aksjen er tatt inn i porteføljen. Det skal her gå tydelig frem om eventuelle interessekonflikter og når Investtech eller analytiker har eierinteresse i den gitte aksjen. Investtech eller analytiker kan ikke selge en aksje som er i en av Investtechs modellporteføljer før tidligst en (1) børsdag etter aksjen er tatt ut av modellporteføljen. Les mer her om retningslinjer for modellporteføljene.
 • Investtech skal vise aktsomhet ved subjektiv omtale av aksjer som er eid av Investtech, datterselskaper av Investtech, personer med analyseansvar eller nærstående til disse, og alltid opplyse om eget eierskap eller andre interessekonflikter i henhold til regler for subjektive analyser (se ’Subjektive analyser’ ovenfor). Den subjektive analysen skal også ta utgangspunkt i de automatiske analysene for å minske interessekonflikten. Slik analyse skal bare lages når det av hensyn til egne kunder eller media er behov for det, og da aldri før tidligst to (2) børsdager etter at Investtech, datterselskaper av Investtech, personer med analyseansvar eller nærstående til disse gjennomførte handel i aksjen.

Alle aksjer hvor Investtech, datterselskaper av Investtech, personer med analyseansvar eller nærstående til disse har eierinteresser, eller hvor det kan forekomme eventuelle andre interessekonflikter, er tydelig merket i selve analysen med henvisning til denne siden. Investtech vil fortløpende informere om alle aksjer som er eid av Investtech, datterselskaper av Investtech, personer med analyseansvar eller nærstående til disse på denne siden. Handlene vil bli registrert samme dag som handelen har funnet sted, senest innen børsåpning påfølgende dag. Aksjer som blir solgt, blir fjernet i løpet av samme dag, senest innen børsåpning påfølgende dag.

For ytterligere informasjon om Investtechs analyser og ansvarsfraskrivelse se Disclaimer.

Tidshorisonter
Investtech har tre tidshorisonter for våre analysecharts og anbefalinger.

Tidshorisont Chart Investeringshorisont
Kort sikt 5 måneder 1-6 uker
Mellomlang sikt 18 måneder 1-6 måneder
Lang sikt 6 år 1-6 kvartaler
Investtech har også candlestickcharts på 21 dager. Dette, gjerne kombinert med kort og mellomlangt analysechart, anser vi passer bra for investeringer på 0-10 dagers sikt. Investtechs innsidehandelchart og innsideanalyse, gjerne kombinert med mellomlangt eller langt analysechart, anser vi passer bra for investeringer på 1-12 måneders sikt, selv om man i noen tilfeller kan handle svært kortsiktig basert på innsidehandler.

For mer informasjon om Investtech og våre analyser, vennligst kontakt oss på email info_norway@investtech.com eller telefon 21 555 888.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK