Mine porteføljer - Brukerveiledning

Porteføljesystemet er transaksjonsbasert. Det vil si at du registrerer både kjøp og salg av aksjer, i tillegg til utbytte, splitt og spleis. I tillegg kan du registrere kontanttransaksjoner, som innskudd og uttak, eller andre gevinster og kostnader. Om en aksje kjøpes eller selges i flere omganger, vil systemet beregne avkastning basert på gjennomsnittsmetoden. Når du har solgt alle dine aksjer i et selskap, vil beregningene starte på nytt når nye aksjer kjøpes i samme selskap. Etter at alle aksjene i ett selskap er solgt, ligger fremdeles transaksjonene inne i systemet, slik at du enkelt kan gå tilbake å se hva resultatet av investeringene ble.

Om du har flere porteføljer, velges det øverst til venstre hvilken portefølje som vises.

Du har mulighet til å endre navn, slette hele porteføljen, eller opprette en ny portefølje.

 

Opprette nye porteføljer

Nye porteføljer opprettes ved å trykke ”Ny portefølje”. Dernest angir du hva porteføljen skal hete, samt hvilken valuta du ønsker å ha som porteføljens standardvaluta. Kontantbeholdning og totalverdier vises i den valuta du her velger.

Legge inn transaksjoner

For å legge transaksjoner inn i porteføljen, trykk ”Legg til transaksjon”. Du får nå opp et vindu der du velger hva slags transaksjon du ønsker å registrere, for eksempel kjøp eller salg, utbytte, eller annet.

Registrere kjøp og salg

Søk fram verdipapir, og legg inn informasjon om handelen. Om du ønsker, kan du skrive inn en kommentar som knyttes til transaksjonen.

Registrere splitt og spleis

Når en aksje splittes eller spleises, vil antallet aksjer i selskapet endres. Du må da velge ”Splitt/Spleis”, og dernest hvilken aksje det gjelder. Det er kun mulig å velge aksjer hvor du har registrert minst én transaksjon. Når du velger dato, henter systemet automatisk fram hvor mange aksjer du hadde i porteføljen den aktuelle datoen. Det eneste du trenger å registrere, er hvor mange aksjer du har etter splitten eller spleisen. Systemet justerer automatisk inngangskursen basert på endringen.

Registrere utbytte

Når et selskap utbetaler utbytte, registreres dette ved å velge transaksjonstype ”Utbytte”. Dernest velges hvilken aksje og dato for utbytte. Beløpet registreres i sin helhet. Det vil si at om du har 100 aksjer som hver gir fem kroner i utbytte, registreres 500,00 i beløp. Om utbytte utbetales i annen valuta enn porteføljens valuta, velges hvilken valuta som benyttes og til hvilken valutakurs. Systemet tar ikke hensyn til eventuell kildeskatt på utbytte fra utenlandske aksjer.

Registrere innskudd/uttak

Beløp større enn 0 registreres som innskudd. Beløp mindre enn 0 registreres som uttak.

 

Oversikt

På denne siden vises hvor mange av hver aksje som er i porteføljen, samt siste sluttkurs og verdien i aksjens valuta. Det vises også hvor mange prosent aksjen har steget eller falt i forhold til kjøpskurs. Hvis man opererer med kontantbeholdning og den er positiv, vises denne. Til slutt vises porteføljens totalverdi. Dersom porteføljen inneholder aksjer med forskjellig valuta, er totalverdien i porteføljens valuta.

Oversikt

Under beholdningene vises de siste transaksjonene. Dette kan være kjøp, salg, utbytte, splitt/spleis eller kontanttransaksjoner. Det vises også en grafisk framstilling av porteføljen på høyre side. Det øverste diagrammet viser hvilke aksjer som inngår i porteføljen, mens det nederste gir et bilde på hvordan de forskjellige aksjene vurderes teknisk på mellomlang sikt. Klikk på ”Flere analyser” for grafisk analyse av porteføljesammensetningen.

 

Detaljer

Detaljer

Denne siden gir mer detaljert informasjon om aksjene i porteføljen. I tillegg til informasjonen på siden Oversikt, vises kjøpskurs, endring i kroner, risikovurdering, samt indikatorer som viser deg teknisk vurdering av aksjen.

 

Utenlandske aksjer

Kjøpskursen er inkludert kurtasje, og vises i verdipapirets valuta. Verdi og endring i beløp er derimot omregnet til porteføljens valuta. Om man kjøper en utenlandsk aksje og kursen stiger, kan man likevel risikere å tape penger om valutakursen skulle falle.

Transaksjoner

Transaksjoner

Her vises transaksjonene som er registrert på porteføljen, både handler, utbytte, registrerte kostnader, innskudd, uttak og eventuelle splitter og spleiser.

For kjøp og salg vises handelskurs, kurtasje og totalpris. Handelskurs vises i verdipapirets valuta, mens kurtasje og totalverdi vises i porteføljens valuta.

For utbytte vises beløp omregnet til porteføljens valuta.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+