Korrelasjon mellom prisutvikling og volumutvikling

Korrelasjonen mellom prisutvikling og volumutvikling viser om volumet bekrefter trendbildet, eller om det varsler en kommende vending.

Generelt er det slik at volumet skal øke i trendretningen. I stigende trender ønsker vi høyt volum på oppgang og nær toppene, mens vi ønsker lavt volum på nedgang og nær bunnene. En slik utvikling vitner om en sunn aksje, med stadig mer optimistiske investorer, og forsterker et positivt trendbilde. 

På tilsvarende måte vil høyt volum på nedgang og nær bunnene i en fallende trend bekrefte det negative bildet og indikere en videre nedgang. 

Avvik fra dette er et varsel om en kommende trendvending.

Normalsituasjoner

Volumet skal øke i trendretningen. Figuren viser en stigende trend med høyt volum nær toppene og lavt volum nær bunnene. Aggressive investorer må opp i kurs for å få aksjene de vil ha. Få investorer selger nær bunnene, da de er positive til aksjen og komfortable med å sitte.

 

Avtakende volum i trendretningen er et varsel om mulig trendbrudd. I figuren til venstre er det lite kraft i kjøperne, siden volumet nær den siste toppen er lavt. Samtidig er selgerne aggressive når kursen faller. Dette indikerer nervøse selgere og avventende kjøpere, og er et signal om mulig vending ned.

 

Tradingmuligheter

Volumutviklingen indikerer tradingmuligheter. Når korrelasjonen mellom prisutvikling og volumutvikling blir klart positiv i fallende eller sidelengse trender, kan dette åpne for gode kortsiktige tradingmuligheter. Slike situasjoner innebærer ofte høy risiko, men samtidig kan oppsiden være svært god.

De beste tradingmulighetene får man ofte når kursen faller på lavt volum i stigende trender og nærmer seg trendgulvet.

 

Spesialsituasjoner

Stor volumøkning sammen med stor kursoppgang kan indikere et avslutningsrally. Slike situasjoner oppstår gjerne når en stigende trend har vart over lang tid. Etter nye positive nyheter eller ny fokus i media, vil alle ha aksjen. Dette resulterer i stor og plutselig kursoppgang på høyt volum. Hvis situasjonen etterfølges av en kraftig kursfall, kan dette ha vært et avslutningsrally.

Vær imidlertid oppmerksom på at stigende trender ofte varer mye lengre enn mange investorer tror, og at aksjene ofte fortsetter å stige, selv etter god kursoppgang på svært høyt volum.

 

Sterkt fall på svært høyt volum i en fallende trend kan være tegn på et sell off. Etter en lag rad negative nyheter kaster de siste investorene kortene, og enkelte meglerhus har kanskje begynt å tvangsselge aksjer. Hvis kursen så i ettertid stiger og volumet tar seg opp, er det et tegn på at investormassen har vært så negativ den kan bli, og at optimismen er i ferd med å vende tilbake.

Vær oppmerksom på at fallende trender ofte varer lenge, og at en skuffelse mange ganger blir fulgt av en ny skuffelse. Det advares dermed mot å gå inn etter et slikt fall, før man ser en klart positiv volumutvikling, gjerne kombinert med positivt trendbilde på kort sikt. Og fortsatt da vil det være høy risiko i aksjen.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK