Investtech-forskning: Brudd opp gjennom motstand/ned gjennom støtte gir verdifulle tekniske signaler

Publisert 06.04.2021

Nye forskningsresultater fra Investtech viser at aksjer som har brutt opp gjennom motstand, har steget den kommende perioden.  Aksjer som har brutt ned gjennom støtte, har fortsatt å gjøre det svakt. Resultatene styrker Investtechs syn på støtte og motstand som viktige tekniske indikatorer. 

Støtte og motstand er blant de mest sentrale begrepene innen teknisk analyse, og kan i teorien brukes til å finne gode kjøps- og salgsnivåer.

Vi har sett hvilke kursbevegelser som har fulgt etter kjøps- og salgssignaler fra støtte- og motstandsnivåer i Investtechs kursdiagrammer for den norske, svenske, danske og finske børsen i perioden 2008 til 2020.

I en tidligere forskningsrapport så vi hvordan aksjer med signaler fra støtte og motstand utviklet seg under koronapandemien i 2020 og det forutgående året 2019.

Vi skal her se på investoradferden over en lengre tidsperiode, som kan være representativ for generell investoroppførsel, og dermed også for tiden framover. Målsettingen er å identifisere signalkraft og signifikans i de forskjellige signaltypene, for å se om de kan si noe om adferden til investorene og derigjennom predikere kursutvikling. Det kan danne grunnlag for investeringsstrategier og anbefalinger om hvilke aksjer man bør kjøpe og selge på grunnlag av de gitte signalene.

I denne artikkelen ser vi nærmere på aksjer som har brutt opp gjennom motstand/ned gjennom støtte. Ifølge teknisk analyse-teori, er det et kjøpssignal når kursen bryter opp gjennom motstand og et salgssignal når kursen bryter ned gjennom støtte. Les om teorien her.

Forskningsresultater

Kjøpssignaler
Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av kjøpssignaler fra aksjer som har brutt opp gjennom motstand identifisert i Investtechs mellomlange kursgrafer. Signalene utløses på dag 0, og vi har sett på utviklingen fram til dag 66. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Den tykke blå kurven viser hvordan aksjer med kjøpssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale blå kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med kjøpssignaler.

Figur 1: Norden samlet. Avkastning i etterkant av kjøpssignaler ved brudd opp gjennom motstand identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Tykk blå kurve er signalaksjene, tynn blå er referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers-tall) Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Kjøpssignal 10.6 % 17.2 % 16.1 % 12.7 % 15.1 %
Referanseindeks i samme periode 8.2 % 12.3 % 14.0 % 7.7 % 11.0 %
Meravkastning kjøpssignal 2.4 %p 4.9 %p 2.0 %p 5.0 %p 4.1 %p

%p står for prosentpoeng, altså differanse i prosentvis avkastning. Annualiserte tall er beregnet ved å gjenta 66-dagers-tallene i ett år, med antakelse om at et gjennomsnittsår har 252 børsdager.

Vi ser at aksjer med kjøpssignal etter brudd opp gjennom motstand har steget den kommende perioden. Annualisert meravkastning var 4,1 prosentpoeng.

Resultatene indikerer at slike signaler kan være verdifull input i en aktiv handelsstrategi, også om man tar høyde for kurtasje og andre handelsomkostninger.

Salgssignaler
Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av salgssignaler fra aksjer som har brutt ned gjennom støtte identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Signalene utløses på dag 0, og vi har sett på utviklingen fram til dag 66. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer omtrent tre måneder. Den tykke røde kurven viser hvordan aksjer med salgssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale røde kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med salgssignaler.

Figur 2: Norden samlet. Avkastning i etterkant av salgssignaler ved brudd ned gjennom støtte identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Tykk rød kurve er signalaksjene, tynn rød er referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers-tall) Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Salgssignal 1.2 % 11.0 % 7.1 % 9.9 % 8.4 %
Referanseindeks i samme periode 7.4 % 13.0 % 13.1 % 8.3 % 11.2 %
Meravkastning salgssignal -6.2 %p -2.0 %p -6.0 %p 1.5 %p -2.8 %p

Aksjer med salgssignal etter brudd ned gjennom støtte har i snitt steget den kommende perioden. Oppgangen er imidlertid langt mindre enn referanseindeksens utvikling i samme periode. Annualisert mindreavkastning var 2,8 prosentpoeng.

Det teoretisk predikerte fallet har altså statistisk sett ikke inntruffet, men aksjene har likevel utviklet seg svakt i forhold til markedet. En antatt god måte å implementere resultatene i en handelsstrategi, er å selge aksjer med slike salgssignaler, for i stedet å kjøpe aksjer med bedre kvantitative karakteristika.

Konklusjon
Aksjer som har brutt opp gjennom motstand (kjøpssignal), har fortsatt å stige, og de har steget mer enn den generelle børsutviklingen. Aksjer som har brutt ned gjennom støtte (salgssignal), har fortsatt å gjøre det svakt framover. Slike signaler kan være verdifulle i en beslutning om aksjen skal kjøpes eller selges. Om man overvåker en aksje med tanke på kjøp, vil tiden etter brudd opp gjennom motstand være et statistisk gunstig kjøpstidspunkt. Dette er i tråd med klassisk teknisk analyse-teori.

Flere detaljer finner du i forskningsrapporten her (krever Professional-abonnement).

Forskningsresultater for aksjer som ligger nær støtte eller motstand finner du her, og resultater for aksjer som ligger langt over støtte eller langt under motstand her.

Keywords: h_ResBroken,h_SupBroken.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK