Investtech-forskning: Gode kjøpssignaler når kursen ligger over støtte og mangler motstand

Publisert 08.04.2021

Nye forskningsresultater fra Investtech viser at aksjer som ligger langt over støtte og ikke har motstand, har steget svært godt den kommende perioden. Tilsvarende har aksjer som ligger langt under motstand og ikke har støtte, relativt sett gjort det svakt den kommende perioden. Tross at dette teoretisk ofte ses på som nøytrale situasjoner, viser forskningsresultatene at det statistisk er svært gode signaler.

Støtte og motstand er blant de mest sentrale begrepene innen teknisk analyse, og kan i teorien brukes til å finne gode kjøps- og salgsnivåer.

Vi har sett hvilke kursbevegelser som har fulgt etter kjøps- og salgssignaler fra støtte- og motstandsnivåer i Investtechs kursdiagrammer for den norske, svenske, danske og finske børsen i perioden 2008 til 2020.

I en tidligere forskningsrapport så vi hvordan aksjer med signaler fra støtte og motstand utviklet seg under koronapandemien i 2020 og det forutgående året 2019.

Vi skal her se på investoradferden over en lengre tidsperiode, som kan være representativ for generell investoroppførsel, og dermed også for tiden framover. Målsettingen er å identifisere signalkraft og signifikans i de forskjellige signaltypene, for å se om de kan si noe om adferden til investorene og derigjennom predikere kursutvikling. Det kan danne grunnlag for investeringsstrategier og anbefalinger om hvilke aksjer man bør kjøpe og selge på grunnlag av de gitte signalene.

I denne artikkelen ser vi nærmere på aksjer som ligger langt over støtte og mangler motstand og aksjer som ligger langt under motstand og mangler støtte. Vi definierer et kjøpssignal når kursen ligger langt over støtte og mangler motstand, og et salgssignal når kursen ligger langt under motstand og mangler støtte. Les om teorien her.

Forskningsresultater

Kjøpssignaler
Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av kjøpssignaler fra aksjer som ligger langt over støtte og ikke har motstand identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Signalene utløses på dag 0, og vi har sett på utviklingen fram til dag 66. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Den tykke blå kurven viser hvordan aksjer med kjøpssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale blå kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med kjøpssignaler.

Figur 1: Norden samlet. Avkastning i etterkant av kjøpssignaler fra aksjer som ligger langt over støtte og mangler motstand identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Tykk blå kurve er signalaksjene, tynn blå er referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers-tall) Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Kjøpssignal 18.0 % 18.5 % 21.8 % 14.4 % 18.2 %
Referanseindeks i samme periode 5.3 % 8.4 % 14.1 % 5.5 % 8.1 %
Meravkastning kjøpssignal 12.7 %p 10.1 %p 7.7 %p 8.8 %p 10.1 %p

%p står for prosentpoeng, altså differanse i prosentvis avkastning. Annualiserte tall er beregnet ved å gjenta 66-dagers-tallene i ett år, med antakelse om at et gjennomsnittsår har 252 børsdager.

Vi ser at aksjer med kjøpssignal fordi de ligger over støtte og mangler motstand, har steget den kommende perioden. Annualisert meravkastning var 10,1 prosentpoeng.

Resultatene indikerer at slike signaler kan være verdifull input i en aktiv handelsstrategi, også om man tar høyde for kurtasje og andre handelsomkostninger.

Salgssignaler
Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av salgssignaler fra aksjer som ligger langt under motstand og ikke har støtte identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Signalene utløses på dag 0, og vi har sett på utviklingen fram til dag 66. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer omtrent tre måneder. Den tykke røde kurven viser hvordan aksjer med salgssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale røde kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med salgssignaler.

Figur 2: Norden samlet. Avkastning i etterkant av salgssignaler fra aksjer som ligger langt under motstand og mangler støtte identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Tykk rød kurve er signalaksjene, tynn rød er referanseindeksen.

Annualisert avkastning (basert på 66-dagers-tall) Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Salgssignal -9.1 % 12.4 % 0.1 % 7.9 % 4.5 %
Referanseindeks i samme periode 8.8 % 15.6 % 9.7 % 5.2 % 11.6 %
Meravkastning salgssignal -17.9 %p -3.2 %p -9.6 %p 2.6 %p -7.1 %p

Aksjer med salgssignal fordi de ligger under motstand og mangler støtte, har i snitt utviklet seg svakt den kommende perioden. Annualisert mindreavkastning var 7,1 prosentpoeng.

Historisk har aksjer med salgssignaler fra brudd ned under siste støtte altså gitt en klar mindreavkastning mot andre aksjer. Sterk statistisk signifikans indikerer at det også framover vil kunne være en god strategi å selge slike aksjer, for i stedet å investere i andre aksjer med positive tekniske signaler.

Konklusjon
Aksjer som ligger langt over støtte og ikke har motstand, har steget svært godt den kommende perioden. Tilsvarende har aksjer som ligger langt under motstand og ikke har støtte, relativt sett gjort det svakt den kommende perioden. Tross at dette teoretisk ofte ses på som nøytrale situasjoner, viser Investtechs forskningsresultater at det statistisk er svært gode signaler.

Flere detaljer finner du i forskningsrapporten her (krever Professional-abonnement).

Forskningsresultater for aksjer som ligger nær støtte eller motstand finner du her, og for aksjer som har brutt opp gjennom motstand eller ned gjennom støtte her.

Keywords: h_Res,h_Sup.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK