Teknisk eller fundamental analyse?

Publisert 30.7.2021

Investtechs forskningssjef Geir Linløkken ble torsdag intervjuet av Finansavisen om teknisk analyse, og bedt om kommentar til at enkelte er skeptiske til analyseformen. Under er vårt svar til Finansavisen.

Mange, spesielt innen økonomisk/finansiell akademika, anser at teknisk analyse ikke har noe for seg, og at det i beste fall er en selvoppfyllende profeti, som oppnås ved at mange nok tror på det og følger signalene og analysene. Det er en oppfatning som har bred støtte gjennom posisjonen til teoriene om effisiente markeder innen økonomiske høyskoler og universitet.

De senere årene har man imidlertid en stadig bredere forskning på at markedene ikke er sterkt effisiente, og at det er mulig å oppnå meravkastning ved å identifisere mønstre. Det viser ikke minst den sterke veksten innen faktorforvaltning, der både finansielle, tekniske og markedsmessige faktorer brukes til maskinelt støttet stock picking.

Teknisk analyse bygger på analyse av kursutvikling, og beskriver markedsaktørenes oppfatning og handling på den samlede tilgjengelige informasjonen i markedet. Investtechs analyser inkluderer også innsidehandelanalyse og andre kvantitative størrelser som for eksempel likviditet og volatilitet.

Det er ingen motsetning mellom teknisk og fundamental analyse. Det er to forskjellige analyseformer, fundamental går på reell verdsetting av selskapet, mens teknisk som går på investorenes oppfatning, oppførsel og endringer i psykologi. Med fundamental analyse kan man vurdere om selskapet er for lavt eller høyt verdsatt på børs, og med teknisk analyse kan man vurdere om timingen for kjøp eller salg er god.

Investtech har forsket på teknisk analyse siden 1997. Våre vitenskapelig ansatte har mastergrader innen matematisk modellering og fysikk. Vi har utviklet automatiske systemer for mønstergjenkjenning, teknisk analyse og kvantitativ forvaltning.

Vår forskning angir, med høy grad av signifikans, at det finnes sammenheng mellom en del tekniske signaler og etterfølgende avkastning. Dette gjelder for mange typer signaler, i mange markeder, over forskjellige tidsperioder, og på lang prediksjonshorisont.

Ett eksempel:

Aksjer i stigende trendkanal på Investtechs mellomlange kursdiagrammer har fortsatt opp med annualisert stigningstakt på 16,3 prosent, mot 9,7 prosent for referanseindeksene.
Grunnlag: 35097 signaler i nordiske aksjer i perioden 2008-2020.
Meravkastningen har kommet veldig lineært de første 66 dagene i etterkant av signalene, vist i grafen under. Dette indikerer at det ikke er en direkte effekt av en analyse/publisering, men i stedet en reell effekt i markedet og investormassen.

Avkastning for aksjer i stigende trend (kjøpssignal) identifisert på Investtechs mellomlange kursgrafer. Tykk blå kurve er signalaksjene, tynn blå er referanseindeksen. Norden 2008-2020.

Annet eksempel:

Investeringsselskapet Investtech Invest AS, som januar 2021 ble overført til UCITS-fondet Investtech Invest, ble stiftet oktober 2010. Annualisert avkastning, etter kostnader, pr juni 2021, er 17,31 prosent, målt mot 12,36 prosent for referanseindeksen.

Spennende at Thore Johnsen og andre ikke har samme syn som oss på teknisk og kvantitativ analyse. Vi tror det dels kan bero på mangel på informasjon. Vi inviterer mer enn gjerne Johnsen til Investtechs lokaler for å gå gjennom vår forskning og resultater, eller til å studere det brede forskningsmaterialet vi har publisert på Investtech.no.

Organisering og regnskapstall

For øvrig vil vi oppklare en misforståelse hos Finansavisen, med sammenblanding av regnskapstallene til analyseselskapet Investtech.com AS og investeringsselskapet Investtech Invest AS.

Investtech.com AS, stiftet 1997, er selskapet som gjør forskningen innen adferdsbasert finans og kvantitativ analyse, og selger abonnementstjeneste og forvaltningstjenester.
Investtech.com AS er godkjent av Finanstilsynet for å yte forvaltningstjenester. Selskapet er organisert med informasjonssperrer mellom avdelingene for analyse og forvaltning for å tilfredsstille kravene.

Investtech Invest AS, stiftet 2010, er et investeringsselskap. Formålet med selskapet er å oppnå meravkastning på aksjekapitalen gjennom investeringer basert på analysene fra Investtech.com. Investtech.com AS hadde ved utgangen av 2020 en eierandel på cirka 10 prosent her, mens de øvrige cirka 90 prosentene var eid av eksterne investorer, hvorav mange også er analysekunder. Etter MIFID II-reglementet ble selskapet kun tillatt markedsført mot profesjonelle investorer. Fra januar 2021 er Investtech Invest kun et eierselskap med andeler i Investtech Invest UCITS-fond.

Investtech Invest UCITS-fond er et offentlig aksjefond. Det startet i januar 2021 ved å få overført alle midlene fra Investtech Invest AS. Investeringsstrategien er som tidligere i Investtech Invest AS. Andelskapitalen var ved oppstart cirka 140 millioner kroner, og er ved utgangen av juli 2021 cirka 300 millioner kroner.

Investtech.com AS hadde i 2020 driftsinntekter på 19,6 millioner kroner, opp fra 15,0 millioner kroner i 2019. Inntekter fra salg av analyser var i 2020 15,4 millioner kroner, mens forvaltningshonorar og suksessfee (etter oppnådd meravkastning) var 4,1 millioner kroner.
Driftsresultatet ble 5,1 millioner kroner i 2020, mot 3,4 millioner kroner i 2019.

Investtech Invest AS, som altså eies med cirka 90 prosent av eksterne investorer, fikk i 2020 et driftsresultat på 29,1 millioner kroner, sammenlignet med 36,7 millioner kroner i 2019. Resultatet beskriver seg fra verdiendring og gevinst på investeringer i nordiske aksjer. Årsresultatet ble 29,0 millioner kroner i 2020, mot 36,6 millioner kroner i 2019.

Avkastning i Investtech Invest AS i 2020 var 23,7 prosent, målt mot 15,3 prosent for referanseindeksen, mens avkastningen i 2019 var 30,7 prosent, målt mot 22,2 prosent for referanseindeksen.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK