Overkjøpt RSI

Publisert 9. april 2015.

Bør man selge på overkjøpt RSI? Eller er RSI først og fremst en momentumindikator, slik at man bør kjøpe når RSI blir høy? Vi har sett på kursutvikling etter at RSI går til ekstremnivåer på børsene i Oslo, Stockholm, København og Helsingfors. Resultatene er spennende.

Videopresentasjon

RSI - Relative Strength Index

RSI er en mye benyttet indikator innen teknisk analyse. Forkortelsen RSI står for Relative Strength Index, og er et mål for hvor bra en aksje har gått målt mot seg selv. Tallet beregnes ved å se på styrken i oppgangsdagene i forhold til styrken i nedgangsdagene over en bestemt periode, og får en verdi mellom 0 og 100.

En aksje som har steget mye i forhold til reaksjonene tilbake underveis, vil ha en høy RSI. Tilsvarende vil en aksje som har falt mye i forhold til reaksjonene opp underveis ha en lav RSI. RSI brukes både som en indikator på om en aksje er oversolgt eller overkjøpt, og om den har positivt momentum eller negativt momentum.

Hvordan kan en aksjes RSI-verdi si noe om den videre kursutviklingen? Skal en aksje som har steget mye, og fått en høy RSI-verdi, mest sannsynlig stige videre, eller skal den reagere tilbake? Skal aksjer med lav RSI, som indikerer oversolgt og negativt momentum, vende opp eller fortsette fallet?

RSI som overkjøpt/oversolgt-indikator

En aksje blir overkjøpt når den har steget mye på kort tid, uten særlige reaksjoner tilbake underveis. Tanken er at den da har steget for mye og snart vil reagere tilbake, slik at man bør selge.
Tilsvarende blir en aksje oversolgt når den har falt mye på kort tid. Dette kan indikere at den snart vil få en reaksjon opp, og bør kjøpes. Se eksempel under.

Figur 1: RSI21 i Carlsberg B. Grønne områder viser at RSI er oversolgt (under 30) og røde områder at RSI er overkjøpt (over 70).

RSI som momentumindikator

RSI brukes imidlertid også som en momentumindikator. Tanken her er at store kursbevegelser indikerer at investormassen er i bevegelse. Da gjelder det å henge seg på, og være med på bevegelsene som har startet, med tanken om at enda flere investorer kommer med senere og driver kursene videre i samme retning. Se eksempel under.

Figur 1: RSI21 i D/S Norden. Røde områder viser at momentumet er høyt og positivt (RSI over 70) og grønne områder at momentumet er høyt og negativt (RSI under 30).

Forskning på RSI

Investtech har startet et forskningsprosjekt for å studere i hvilken grad RSI kan brukes til å predikere den framtidige kursutviklingen. Prosjektet er en del av et større prosjekt innen signalanalyse for aksjer, og er støttet av Norges forskningsråd gjennom SkatteFunn-ordningen.

Er det slik at RSI først og fremst er en oversolgt/overkjøpt-indikator eller er det en momentumindikator?

Vi har sett på aksjene i de nordiske markedene Norge, Sverige, Danmark og Finland.
For Norge har vi data av god kvalitet fra 1996 til 2014, og for Sverige har vi data av god kvalitet fra 2003 til 2014.
For Danmark og Finland har vi data fra 2003 til 2014. Som for Norge og Sverige, er alle aksjer som i løpet av perioden vært notert på børsen, med og kursene er justert for utbytte, splitter, fisjoner og andre kapitalendringer. Vi har imidlertid ikke gjort samme daglige overvåking, manuelle sjekk og korrigering av dataene i disse markedene som i Norge og Sverige, så datakvaliteten er ikke like høy her.

RSI 21 til kritisk nivå

Vi har sett på hva som har skjedd når RSI har brutt under 30 og over 70. Dette anses i følge teknisk analyse-litteratur som kritiske nivåer, og blir ofte brukt som kjøps- og salgssignaler.
Når RSI brøt ned under 30-grensen ble det definert et kjøpssignal ut fra oversolgt-strategien. Når RSI brøt over 70-grensen ble det definert et salgssignal ut fra overkjøpt-strategien.

Antall Norge Sverige Danmark Finland Totalt
Salgssignal RSI21 krysser over 70 7572 10955 3774 1909 24210
Kjøpssignal RSI21 krysser under 30 5309 6945 2217 1037 15508

Tabellen viser antall kjøps- og salgssignaler ut fra en oversolgt/overkjøpt-strategi på RSI21. Til sammen identifiserte Investtechs datamaskiner 15508 tilfeller der RSI21 brøt ned under 30-grensen. Dette er et kjøpssignal ut fra oversolgt-strategien, og blir benevnt "buy signal" i grafene under. Investtechs datamaskiner identifiserte også 24210 tilfeller der RSI21 brøt over 70-grensen, tilsvarende et salgssignal i overkjøpt-strategien og kalt "sell signal" i grafen.

Signalene er funnet ved å gå gjennom alle tilfeller der RSI krysset de kritiske grensene. Kun signaler der det var mer enn 14 dager siden forrige signal i samme aksje blir telt med. Dette gjøres for å unngå nesten-dubletter. Det vil likevel være et stort antall signaler som er ganske like, grunnet at en del forskjellige aksjer følger hverandre ganske tett i kurs. Spesielt i situasjoner der børsen har steget eller falt svært kraftig på kort tid, vil mange aksjer kunne utløse signal på likt. Signalene (samplene) vil dermed ikke være uavhengige, og statistiske mål for usikkerhet (standardavvik) vil ikke kunne brukes ukritisk.

Figur 3: Kursutvikling ved overkjøpt- og oversolgt-signaler fra RSI21 identifisert av Investtechs datamaskiner. Klikk på figurene for større versjoner.

Grafen viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av kjøps- og salgssignaler fra RSI21 brukt som indikator på oversolgt (kjøpssignal) og overkjøpt (salgssignal). Signalene utløses på dag 0. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Kjøpssignaler er den blå kurven og salgssignaler den røde. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Referanseindeksen er den sorte linjen.

Gjennomsnittlig avkastning etter 66 dager Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Salgssignal RSI21 krysser over 70 7,3% 5,8% 6,1% 4,8% 6,2%
Kjøpssignal RSI21 krysser under 30 -0,7% 1,3% -0,5% 1,0% 0,3%
Referanseindeks 3,2% 4,0% 3,6% 1,5% 3,5%

Det er ganske ensartede resultater i de fire markedene. Vi ser at aksjer med salgssignal, altså de som har steget mye og har overkjøpt RSI, fortsetter å stige. I løpet av de kommende tre månedene etter at RSI21 brøt over 70, har disse aksjene i gjennomsnitt steget 6,3 prosent. Til sammenligning har referanseindeksene steget 3,5 prosent på en gjennomsnittlig 66-dagersperiode.

Aksjer med kjøpssignaler, som hadde falt mye på kort tid, slik at RSI21 krysset under 30, har imidlertid gått ganske sidelengs de neste tre månedene, med en gjennomsnittlig oppgang på 0,2 prosent.

Figur 4: Kursutvikling ved Rsi21-signaler for Norge. Samme som i figur 3, men inkludert kursutvikling i dagene før signal blir utløst.

Fra figur 3 ser vi tydelig at aksjer som har steget, i gjennomsnitt har fortsatt å stige, og at aksjer som har falt, har fortsatt å gjøre det svakt.

Resultatene er kanskje overraskende for mange investorer. Grafen indikerer at RSI bør brukes som en momentumindikator og ikke som en oversolgt/overkjøpt-indikator.

Sensitivitetsanalyse

En sensitivitetsanalyse vil gi en indikasjon på hvor robust RSI-indikatoren er som investeringsinstrument. Vi ønsker å variere parametrene i formlene for å se hvordan resultatene svinger.

Vi har gjort en sensitivitetsanalyse for det norske markedet på RSI-lengde (for eksempel 14, 21, 30 dager), triggerverdi (for eksempel signal ved RSI over 60, 70, 80) og hvordan signalene identifiseres (signal ved brudd til ekstremverdier eller når RSI vender tilbake fra ekstremverdier).

Samlet tilsier resultatene at RSI-indikatoren er robust, både med tanke på RSI-lengde, triggerverdi og hvordan signalene identifiseres.

Vi har kjørt sensitivitetsanalyse også med svenske data. Resultatene er på linje med de norske, og styrker således signifikansen.

Oppsummering

Vi har studert 24210 tilfeller der RSI 21 krysset over 70-grensen og 15508 tilfeller der RSI 21 krysset under 30-grensen. Vi har brukt 19 år med børskurser fra Norge og 12 for de øvrige landene. Dataene er fordelt med rundt 30 % fra Norge, 45 % fra Sverige, 15 % fra Danmark og 10 % fra Finland.

Resultatene er konsistente i de fire markedene, og viser at aksjer som har fått høy RSI, over det kritiske 70-nivået, har fortsatt å stige framover. Samtidig har aksjer med lav RSI, under det kritiske 30-nivået, fortsatt å gjøre det svakere enn børsen framover.

Resultatene er stikk i strid med vanlig bruk av RSI, der man selger en aksje som har steget mye, ut fra tanken om at denne er overkjøpt og skal få en reaksjon tilbake. Resultatene indikerer at RSI egner seg godt som en momentumindikator, ved at den identifiserer aksjer med høyt momentum, og at man ved å kjøpe disse, vil få en statistisk avkastning langt over gjennomsnittlig børsavkastning.

Konklusjon og mulig handelsstrategi

RSI anses som en god indikator for bruk til stockpicking. En mulig strategi kan være å kjøpe aksjer med høyt momentum, for eksempel når RSI21 går over 70, og holde de så lenge RSI indikerer høyt eller nøytralt momentum. Salg kan for eksempel gjøres når RSI faller under 50.

Videre arbeid

Vi ønsker å undersøke i hvilken grad ekstrem kursutvikling i enkeltselskaper bidrar til gjennomsnittsresultatene. Vi ønsker også å se om det er forskjeller i hvordan RSI virker for små og store selskaper. Det kan også være interessant å se hvordan RSI virker i kombinasjon med andre indikatorer, slik som støtte/motstand, volumutvikling og trend.

Ekstra: Formel for RSI

      priceUp  = sum(changes(up-days))
      priceDown=-sum(changes(down-days))
      rsi= 100 * priceUp/(priceUp+priceDown)

 

Keywords: Buy signal,Helsingfors,Kjøpssignal,København,Momentum,Oslo,Overkjøpt,Oversolgt,RSI,Salgssignal,Sell signal,statistics,statistikk,Stockholm.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+

Informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet, aksepterer du dette. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

Investtechs bruk av informasjonskapsler

Når du bruker nettstedet vårt, lagrer vi en informasjonskapsler på enheten din. En slik informasjonskapsel brukes til å gjenkjenne enheten din slik at innstillingene dine fungerer når du bruker nettsidene våre. Informasjonen som lagres er fullstendig anonymisert. Informasjonskapslene slettes automatisk etter en viss tid.

Nødvendige informasjonskapsler

Investtech bruker informasjonskapsler for å sikre grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og språkvalg. Uten slike informasjonskapsler fungerer ikke nettstedet som det skal. Du kan derfor ikke reservere deg mot disse. Hvis du fortsatt ønsker å deaktivere slike informasjonskapsler, kan du gjøre det i din nettlesers innstillinger. Legg til denne nettsiden i listen over nettsteder som ikke har tillatelse til å lagre informasjonskapsler på enheten din.

Informasjonskapsler fra Google

Vi bruker tjenester fra Google Analytics og Google AdWords. Disse registrerer informasjonskapsler på enheten din når du besøker nettstedet vårt. Google registrerer din IP-adresse for å føre statistikk over brukeraktivitet på nettstedet. IP-adressen er anonymisert, slik at vi ikke har noen mulighet til å knytte aktivitetene til en bestemt person. Vi bruker denne statistikken for å hele tiden kunne forbedre oss. Google AdWords samler inn data slik at vår annonsering på andre nettsteder gir bedre resultater. Vi kan ikke spore data til enkeltpersoner.

Tillat informasjonskapsler fra Google