Investtech-forskning: Salgssignaler fra dobbel topp-formasjoner har liten signalkraft

Publisert 11. desember 2019

Geometriske kursformasjoner, slik som dobbel bunn- og dobbel topp-formasjoner, brukes i teknisk aksjeanalyse for å predikere framtidig kursutvikling. Nye forskningsresultater fra Investtech indikerer at salgssignaler fra dobbel topp-formasjoner har liten signalkraft og kan overses i analysesammenheng.

Et viktig område innen teknisk analyse er identifikasjon av geometriske kursformasjoner i aksjekurser. Tanken er at disse beskriver den psykologiske tilstanden hos investorene, om de framover er tilbøyelige til å ville kjøpe eller selge aksjer, og dermed indikerer den videre retningen på kursen. Dobbel topp-formasjoner er en type slike formasjoner.

En dobbel topp-formasjon er en toppformasjon som markerer slutten på en oppgangsperiode. Når en dobbel topp-formasjon dannes, gjenspeiler det at pessimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en fallende trend. Dobbel topp-formasjoner brukes spesielt for å forutsi vendinger i langsiktige markedstrender, men anvendes også på kortere sikt.

Investtechs algoritmer identifiserer slike formasjoner for deg. I våre kursgrafer blir dobbel topp-formasjoner angitt med betegnelsen DT og en rød pil nedover for salgssignaler. Pilen angir teoretisk kursmål. Et aktuelt eksempel fra Investtechs analyser er f.eks. Wilh. Wilhelmsen Holding, som gav salgssignal fra dobbel topp-formasjon på kort sikt den 29. november.

Figur 1: Wilh. Wilhelmsen Holdi (WWI.OL) Siste sluttkurs: 145.50 (-3.00), 9. des 2019

Våre abonnenter kan finne aksjer med slike salgssignaler blant annet med verktøyet Signaler.

Vi ønsket å se hvilke statistiske resultater slike salgssignaler har gitt, og studerte derfor avkastningen på norske, svenske, danske og finske aksjer i etterkant av kjøps- og salgssignaler fra dobbel bunn- og dobbel topp-formasjoner identifisert i Investtechs kursdiagrammer på kort, mellomlang og lang sikt. Vi hadde opp til 23 år med data, fra 1996 til 2018.

Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av salgssignaler fra dobbel topp-formasjoner identifisert på Investtechs kortsiktige kursgrafer. Signalene utløses på dag 0, og vi har sett på utviklingen fram til dag 66. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer omtrent tre måneder. Den tykke røde kurven viser hvordan aksjer med salgssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale røde kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med salgssignaler.

Figur 2: Avkastning etter salgssignaler fra dobbel topp-formasjoner, kort sikt, Norden samlet.

Salgssignaler fra dobbel topp-formasjoner på kort sikt har gitt en meravkastning på 0,3 prosentpoeng etter en måned, tilsvarende en annualisert meravkastning på 3,9 prosentpoeng.

Salgssignaler fra dobbel topp-formasjoner på mellomlang sikt har gitt en meravkastning på 0,3 prosentpoeng etter tre måneder, tilsvarende en annualisert meravkastning på 1,3 prosentpoeng.

På lang sikt har salgssignaler fra dobbel topp-formasjoner gitt en mindreavkastning på 1,5 prosentpoeng etter tre måneder, tilsvarende en annualisert mindreavkastning på 5,7 prosentpoeng. T-verdi etter 66 dager var imidlertid kun 1,9, og samlet anses resultatene ikke klare nok til å fastslå statistisk sammenheng.

Analysen tyder på at dobbel topp-formasjoner både på kort og mellomlangt sikt er utslag av støy og normale variasjoner i aksjekurser, og bare er små pauser i mer langsiktig stigende trender. Slike signaler har liten signalkraft og kan antakelig med fordel overses i analysesammenheng. Salgssignaler fra dobbel topp-formasjoner på lang sikt indikerer en kommende mindreavkastning i disse aksjene sammenlignet med referanseindeksene.

Du finner flere detaljer og resultater i forskningsrapportene her:

Dobbel topp/bunn-formasjoner, kort sikt

Dobbel topp/bunn-formasjoner, mellomlang sikt

Dobbel topp/bunn-formasjoner, lang sikt

 

 

Keywords: h_PatDtSell.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK