Endringer i algoritmene for støtte og motstand

Publisert 20. september 2019.


Investtech-forskningen rundt støtte og motstand høsten 2019 har avdekket viktige funn. På noen områder samsvarer forskningsresultatene med teknisk analyse-teori, mens andre resultater indikerer at teorien er svak eller til og med gal. Vi har funnet det riktig å forandre på algoritmene som brukes i Investtechs automatiske tekniske analyser.

De tre hovedkonklusjonene er som følger:

Konklusjon 1:
Aksjer som har reagert ned og tester støtte (kjøpssignal), eller har reagert opp og tester motstand (salgssignal), har i store trekk utviklet seg på linje med børsen i den etterfølgende perioden. Slike signaler gir lite informasjon om kommende kursutvikling, og kan uten vesentlig tap utelates fra en teknisk analyse av en aksje. Resultatene sår tvil om et viktig element i klassisk teknisk analyse-teori.

Konklusjon 2:
Aksjer som har brutt opp gjennom motstand (kjøpssignal), har fortsatt å stige, og de har steget mer enn den generelle børsutviklingen. Aksjer som har brutt ned gjennom støtte (salgssignal), har fortsatt å gjøre det svakt framover. Slike signaler kan være verdifulle i en beslutning om aksjen skal kjøpes eller selges. Om man overvåker en aksje med tanke på kjøp, vil tiden etter brudd opp gjennom motstand være et statistisk gunstig kjøpstidspunkt. Dette er i tråd med klassisk teknisk analyse-teori.

Konklusjon 3:
Aksjer som ligger langt over støtte og ikke har motstand, har steget svært godt den kommende perioden. Tilsvarende har aksjer som ligger langt under motstand og ikke har støtte, gjort det svært svakt den kommende perioden. Tross at dette teoretisk ofte ses på som nøytrale situasjoner, viser forskningsresultatene her at det statistisk er svært gode signaler.

Resultatene synes konsistente, sterke og robuste. Vi har fra og med analyser med sluttkurs 19. september implementert følgende endringer i våre automatiske analyser:

  • Reaksjon tilbake og test av støtte anses nøytralt. Dette var tidligere ansett positivt.
  • Reaksjon opp og test av motstand anses nøytralt. Dette var tidligere ansett negativt.
  • Kurs langt over støtte og mangel på motstand anses positivt. Dette var tidligere ansett nøytralt.
  • Kurs langt under motstand og mangel på støtte anses negativt. Dette var tidligere ansett nøytralt.
  • Kurs mellom støtte og motstand, uten å ligge veldig nær noen av nivåene, anses nøytralt. Dette ble tidligere ansett positivt om kursen lå mye nærmere støtte enn motstand, og negativt om kursen lå mye nærmere motstand enn støtte.

På noen områder ble algoritmene holdt uendret:

  • Brudd opp gjennom motstand anses positivt.
  • Brudd ned gjennom støtte anses negativt.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK