Investtech-forskning: Kursformasjoner - oversiktsartikkel

Publisert 8. januar 2020

Geometriske kursformasjoner, slik som rektangler, doble bunner og hode-og-skuldre-formasjoner, brukes i teknisk aksjeanalyse for å predikere framtidig kursutvikling. Formasjonene kan forklares med bakgrunn i menneskelig adferd og psykologiske forhold, men ofte også ut fra den økonomiske utviklingen i bedriftene, og mange investorer bruker dette som en viktig del av beslutningsgrunnlaget ved kjøp og salg av aksjer.

Vi har sett hvilke kursbevegelser som har fulgt etter kjøps- og salgssignaler fra formasjoner i Investtechs kursdiagrammer for den norske, svenske, danske og finske børsen over en periode på 23 år, fra 1996 til 2018. Mange av resultatene bekrefter langt på vei teorien, men i ett tilfelle har aksjene utviklet seg helt motsatt av hva etablert teori sier.

Dette dokumentet er en oversiktsartikkel med resultater og hovedkonklusjoner. Detaljene er beskrevet i seks artikler for de forskjellige kjøps- og salgssignalene, som igjen tar utgangspunkt i ni forskningsrapporter.

Kjøpssignal: Rektangelformasjon

Kjøpssignal: RektangelformasjonTeori: Kjøpssignal fra en rektangelformasjon signaliserer at optimismen hos investorene er økende og at aksjen fortsetter eller innleder en stigende trend.
En aksje som har gitt kjøpssignal fra en rektangelformasjon indikerer å stige videre. Dette gjelder spesielt når aksjekursen allerede ligger i en stigende trendkanal. Investorene har fått en ny positiv overraskelse, som har utløst signalet, og optimismen er økende.

+9,8%p

Forskningsresultater:
Norden 1996-2018, totalt 4.314 signaler.
Aksjer med kjøpssignaler fra rektangelformasjoner har i gjennomsnitt gjort det bedre enn markedet de kommende månedene. Annualisert avkastning har vært 9,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.
Les forskningsartikkel her>>

 

Salgssignal: Rektangelformasjon

Salgssignal: RektangelformasjonTeori: Salgssignal fra en rektangelformasjon signaliserer at pessimismen hos investorene er økende og at aksjen fortsetter eller innleder en fallende trend.
En aksje som har gitt salgssignal fra en rektangelformasjon indikerer å falle videre. Dette gjelder spesielt når aksjekursen allerede ligger i en fallende trendkanal. Investorene har fått seg en ny negativ overraskelse, som har utløst signalet, og frykten er økende.

-4,9%p

Forskningsresultater:
Norden 1996-2018, totalt 3.109 signaler.
Aksjer med salgssignaler fra rektangelformasjoner har i gjennomsnitt gjort det dårligere enn markedet de kommende månedene. Annualisert avkastning har vært 4,9 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen.
Les forskningsartikkel her>>

 

Kjøpssignal: Omvendt-hode-og-skuldre-formasjon

Kjøpssignal: Omvendt-hode-og-skuldre-formasjonTeori: Kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon signaliserer at optimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en stigende trend. Mange regner slike formasjoner som noen av de mest pålitelige signalene innen teknisk analyse. En omvendt-hode-og-skuldre-formasjon er en bunnformasjon som markerer slutten på en nedgangsperiode. Formasjonen består av en venstre skulder, et hode og en høyre skulder, forbundet med en halslinje. Kjøpssignalet gis når kursen bryter halslinjen på vei opp fra høyre skulder.

+5,2%p

Forskningsresultater:
Norden 1996-2018, totalt 1.443 kjøpssignaler.
Aksjer med kjøpssignaler fra omvendt-hode-og-skuldre-formasjoner har i gjennomsnitt gjort det bedre enn markedet de kommende månedene. Annualisert avkastning har vært 5,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.
Les forskningsartikkel her>>

 

Salgssignal: Hode-og-skuldre-formasjon

Salgssignal: Hode-og-skuldre-formasjonTeori: Salgssignal fra en hode-og-skuldre-formasjon signaliserer at pessimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en fallende trend. Mange regner slike formasjoner som noen av de mest pålitelige signalene innen teknisk analyse. En hode-og-skuldre-formasjon er en toppformasjon som markerer slutten på en oppgangsperiode. Formasjonen består av en venstre skulder, et hode og en høyre skulder, forbundet med en halslinje. Salgssignalet gis når kursen bryter halslinjen på vei ned fra høyre skulder.

-1,3%p

Forskningsresultater:
Norden 1996-2018, totalt 1.830 salgssignaler.
Aksjer med salgssignaler fra hode-og-skuldre-formasjoner har i gjennomsnitt gjort det litt dårligere enn markedet de kommende månedene. Annualisert avkastning har vært 1,3 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen.
Les forskningsartikkel her>>

 

Kjøpssignal: Dobbel bunn-formasjon

Kjøpssignal: Dobbel bunn-formasjonTeori: Kjøpssignal fra en dobbel bunn-formasjon signaliserer at optimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en stigende trend. En dobbel bunn-formasjon er en bunnformasjon som markerer slutten på en nedgangsperiode. Formasjonen består av en to bunner som er omtrent like dype. Kjøpssignalet gis når kursen bryter opp over bunnene.

-0,2%p

Forskningsresultater:
Norden 1996-2018, totalt 2.607 kjøpssignaler.
Aksjer med kjøpssignaler fra dobbel bunn-formasjoner har i gjennomsnitt gjort det omtrent som markedet de kommende månedene. Annualisert avkastning har vært 0,2 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen. Statistikken gjelder formasjoner i Investtechs mellomlange kursdiagrammer, mens kortsiktige og langsiktige formasjoner har gitt ganske andre resultater.
Les forskningsartikkel her>>

 

Salgssignal: Dobbel topp-formasjon

Salgssignal: Dobbel topp-formasjonTeori: Salgssignal fra en dobbel topp-formasjon signaliserer at pessimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en fallende trend. En dobbel topp-formasjon er en toppformasjon som markerer slutten på en oppgangsperiode. Formasjonen består av to topper som er omtrent like høye. Salgssignalet gis når kursen bryter ned under toppene.

+1,3%p

Forskningsresultater:
Norden 1996-2018, totalt 3.481 salgssignaler.
Aksjer med salgssignaler fra dobbel topp-formasjoner har i gjennomsnitt gjort det litt bedre enn markedet de kommende månedene. Resultatet går mot teorien. Annualisert avkastning har vært 1,3 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Statistikken gjelder formasjoner i Investtechs mellomlange kursdiagrammer, mens kortsiktige og langsiktige formasjoner har gitt ganske andre resultater.
Les forskningsartikkel her>>

 

Konklusjoner

Basert på ovenstående resultater, har vi følgende konklusjoner:

Konklusjon rektangelformasjoner
Aksjer som har utløst kjøpssignaler fra rektangelformasjoner i Investtechs kursdiagrammer, har fortsatt å stige, og de har steget mer enn den generelle børsutviklingen. Aksjer som har utløst salgssignaler fra rektangelformasjoner, har fortsatt å gjøre det svakt framover. Slike signaler kan være verdifulle i en beslutning om en aksje skal kjøpes eller selges. Om man overvåker en aksje med tanke på kjøp, vil tiden etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon være et statistisk gunstig kjøpstidspunkt. Dette er i tråd med klassisk teknisk analyse-teori.

Konklusjon hode-og-skuldre-type-formasjoner
Aksjer som har utløst kjøpssignaler fra omvendt-hode-og-skuldre-formasjoner i Investtechs kursdiagrammer, har fortsatt å stige, og de har steget mer enn den generelle børsutviklingen. Aksjer som har utløst salgssignaler fra hode-og-skuldre-formasjoner, har fortsatt å gjøre det svakt framover. Slike signaler kan være verdifulle i en beslutning om en aksje skal kjøpes eller selges. Statistisk er signalene sterkere for lange enn for korte formasjoner, og kursbevegelsen er sterkest den første måneden.

Konklusjon dobbel bunn- og dobbel topp-formasjoner
Aksjer som har utløst signaler fra dobbel bunn- og dobbel-topp formasjoner i Investtechs mellomlange kursdiagrammer, har utviklet seg omtrent som andre aksjer de kommende månedene. På kort sikt har slike signaler gitt en liten kursbevegelse motsatt av hva teorien tilsier. Formasjonene er små og utsatt for kortsiktig støy, og resultatene indikerer at slike formasjoner kan ignoreres i analysesammenheng. Langsiktige formasjoner har gitt kursbevegelse i signalretningen og anses mer pålitelige.

Resultatene var ganske ensartede over de fire landene vi studerte. For hode-og-skuldre-type-formasjoner og dobbel topp- og bunn-formasjoner var signaleffekten forskjellig i Investtechs kortsiktige, mellomlange og langsiktige kursgrafer. Datasettene var for små til å konkludere med forskjeller mellom småselskaper og storselskaper og i forskjellige deler av tidsperioden vi studerte.

Vi har undersøkt signaler over en relativt lang tidsperiode, kvaliteten på grunnlagsdataene anses god og algoritmene som er brukt er helautomatiske og anses å identifisere signaler fra kursformasjoner på en god måte. Datasettet er middels stort og konklusjonene anses ganske robuste.

Les mer i forskningsrapporten her.

Keywords: h_PatGeneral.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK