Investtech-forskning: Aksjer med brudd ned fra stigende trend fortsetter å stige

Publisert 11.03.2020

Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Ifølge teknisk analyse-teori er det et signal om en endring i stigningstakten når en stigende trend blir brutt ned. Nye forskningsresultater fra Investtech viser at aksjer som har brutt ned fra stigende trender på mellomlang sikt, fortsatt har steget mer enn referanseindeksen de neste tre månedene.

Trender er noe av det mest sentrale innenfor teknisk analyse. De er visuelle og intuitive, og de beskriver hvilken retning en aksje eller markedet beveger seg i. Ifølge teknisk analyse-teori skal aksjer som ligger i en stigende trend fortsette å stige. En stigende trend indikerer en vedvarende og økende optimisme blant investorene, ofte som et resultat av en strøm av positive nyheter rundt aksjen.

Trenden angir stigningstakt for aksjekursen, og ved å fremskrive trendlinjene finner man kursmål for aksjen. Man skiller mellom stigende trender, horisontale trender og fallende trender. Mer informasjon om trender og hvordan Investtech identifiserer ulike typer trender, er nærmere beskrevet her.

Investtechs algoritmer identifiserer brudd på trender for deg. Et aktuelt eksempel fra Investtechs analyser er f.eks. Entra, som per 11. mars 2020 har brutt ned gjennom stigende trend på mellomlang sikt.

Figur 1: Entra (ENTRA.OL) Siste sluttkurs: 142.60 (+1.00), 10. mar 2020

Våre abonnenter kan finne aksjer med brudd ned fra stigende trend blant annet med verktøyet Trendsignaler.

Vi ønsket å se hvilke statistiske resultater aksjer med brudd ned fra stigende trender har gitt, og studerte derfor avkastningen på norske, svenske, danske og finske aksjer i etterkant av signaler fra brudd ned på stigende trender i Investtechs kursdiagrammer på kort, mellomlang og lang sikt. Vi hadde opp til 23 år med data, fra 1996 til 2018. Vi definerte et kjøpssignal som første dag en aksje brøt gulvet i en stigende trendkanal, eller når aksjen lå under gulvet i en stigende trendkanal og det hadde gått mer enn 22 dager siden forrige signal.

Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av signaler fra brudd ned gjennom gulvet av stigende trender i Investtechs mellomlange kursgrafer. Signalene utløses på dag 0. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Den tykke blå kurven viser hvordan aksjer med kjøpssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale blå kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med kjøpssignaler.

Figur 2: Brudd ned fra stigende trend, mellomlang sikt, 1996-2018, Norden samlet.

Aksjer med brudd ned fra stigende trend på kort sikt steg 1,4 prosent den neste måneden, noe som er 0,3 prosentpoeng bedre enn referanseindeksene i samme periode.

Aksjer med brudd ned fra stigende trend på mellomlang sikt steg 3,7 prosent de neste tre månedene, noe som er 0,6 prosentpoeng bedre enn referanseindeksene i same periode.

Aksjer med brudd ned fra stigende trend på lang sikt steg 2,4 prosent de neste tre månedene. Dette er også noe bedre enn referanseindeksen, som i snitt steg 2,3 % i løpet av samme periode.

Resultatene er konsistente i de fire markedene. De viser at aksjer som brøt ned fra en stigende trend, fortsatte å stige noe mer enn referanseindeksen, men mindre enn aksjer som fortsatte inne i den stigende trenden.

Tidsperioden undersøkelsen er gjort på er relativt lang, kvaliteten på grunnlagsdataene anses god og algoritmene som er brukt for å identifisere trendene, er helautomatiske. Statistiske forholdstall antyder høy grad av signifikans.

Det antas å være stor sannsynlighet for at slike trendsignaler også framover vil kunne gi gode indikasjoner på hvordan aksjer skal utvikle seg. Aksjer som bryter ned fra stigende trend antas statistisk å skulle fortsette oppgangen framover, men med en svakere stigningstakt enn aksjer i stigende trend.

Du finner flere detaljer og resultater i forskningsrapportene her:

Brudd ned fra stigende trender og brudd opp fra fallende trender, kort sikt

Brudd ned fra stigende trender og brudd opp fra fallende trender, mellomlang sikt

Brudd ned fra stigende trender og brudd opp fra fallende trender, lang sikt

 

Keywords: h_TRBrD,help topic main report.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK