Investtech-forskning: Meravkastning etter brudd opp fra stigende trend

Publisert 12.02.2020

Ny forskning fra Investtech viser at aksjer som har brutt opp fra stigende trender på mellomlang sikt, har steget gjennomsnittlig 5,9 prosent i løpet av tre måneder. Forskningsresultatene bekrefter i stor grad teknisk analyse-teori, som sier at brudd opp fra stigende trender gir økt stigningstakt.

Trender er noe av det mest sentrale innenfor teknisk analyse. De er visuelle og intuitive, og de beskriver hvilken retning en aksje eller markedet beveger seg i. I følge teknisk analyse-teori skal aksjer som ligger i en stigende trend fortsette å stige. En stigende trend indikerer en vedvarende og økende optimisme blant investorene, ofte som et resultat av en strøm av positive nyheter rundt aksjen.

Trenden angir stigningstakt for aksjekursen, og ved å fremskrive trendlinjene finner man kursmål for aksjen. Man skiller mellom stigende trender, horisontale trender og fallende trender. Mer informasjon om trender og hvordan Investtech identifiserer ulike typer trender, er nærmere beskrevet her.

Investtechs algoritmer identifiserer brudd på trender for deg. Et aktuelt eksempel fra Investtechs analyser er f.eks. Asetek, som per 11. februar 2020 har brutt opp gjennom stigende trend på mellomlang sikt.

Figur 1: Asetek (ASETEK.OL) Siste sluttkurs: 42.75 (+2.45), 11. feb 2020

Våre abonnenter kan finne teknisk positive aksjer med brudd opp fra stigende trend blant annet med verktøyet Trendsignaler.

Vi ønsket å se hvilke statistiske resultater aksjer med brudd opp fra stigende trender har gitt, og studerte derfor avkastningen på norske, svenske, danske og finske aksjer i etterkant av kjøpssignaler fra brudd opp på stigende trender i Investtechs kursdiagrammer på kort, mellomlang og lang sikt. Vi hadde opp til 23 år med data, fra 1996 til 2018. Vi definerte et kjøpssignal som første dag en aksje brøt taket i en stigende trendkanal, eller når aksjen lå over taket i en stigende trendkanal og det hadde gått mer enn 22 dager siden forrige signal.

Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av kjøpssignaler fra brudd opp gjennom taket av stigende trender i Investtechs mellomlange kursgrafer. Signalene utløses på dag 0. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Den tykke blå kurven viser hvordan aksjer med kjøpssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale blå kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med kjøpssignaler.

Figur 2: Brudd opp fra stigende trend, mellomlang sikt, 1996-2018, Norden samlet.

Aksjer med brudd opp fra stigende trend på kort sikt steg 2,4 prosent den neste måneden. I forhold til referanseindeksene i samme periode, gikk aksjene med brudd opp fra stigende trender 1,3 prosentpoeng bedre, tilsvarende en annualisert meravkastning på 17,5 prosentpoeng.

Aksjer med brudd opp fra stigende trend på mellomlang sikt steg 5,9 prosent de neste tre månedene. I forhold til referanseindeksene i samme periode, gikk aksjene med brudd opp fra stigende trender 2,8 prosentpoeng bedre, tilsvarende en annualisert meravkastning på 12 prosentpoeng.

Aksjer med brudd opp fra stigende trend på lang sikt steg 4,6 prosent de neste tre månedene. I forhold til referanseindeksene i samme periode, gikk aksjene med brudd opp fra stigende trender 2 prosentpoeng bedre, tilsvarende en annualisert meravkastning på 8,6 prosentpoeng.

Resultatene er konsistente i de fire markedene. De viser at aksjer som brøt opp fra en stigende trend, fortsatte å stige, og steg mer enn både trenden og referanseindeksen de neste tre månedene.

Tidsperioden undersøkelsen er gjort på er relativt lang, kvaliteten på grunnlagsdataene anses god og algoritmene som er brukt for å identifisere trendene, er helautomatiske. Statistiske forholdstall antyder høy grad av signifikans.

Det antas å være stor sannsynlighet for at trendsignaler også framover vil kunne gi gode indikasjoner på hvordan aksjer skal utvikle seg. Aksjer som bryter opp fra stigende trend antas statistisk å skulle overprestere mot markedet framover.

Du finner flere detaljer og resultater i forskningsrapportene her:

Brudd opp fra stigende trender og brudd ned fra fallende trender, kort sikt

Brudd opp fra stigende trender og brudd ned fra fallende trender, mellomlang sikt

Brudd opp fra stigende trender og brudd ned fra fallende trender, lang sikt

 

Keywords: h_TRBrU,help topic main report.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK