Investtech-forskning: Aksjer i stigende trend har gitt god meravkastning

Publisert 31.01.2020

Trender er et sentralt begrep innen teknisk analyse. Teorien sier at aksjer i stigende trender skal fortsette oppgangen innenfor trenden, og nye forskningsresultater fra Investtech bekrefter i stor grad teorien. 

Trender er noe av det meste sentrale innenfor teknisk analyse. De er visuelle og intuitive, og de beskriver hvilken retning en aksje eller markedet beveger seg i. En stigende trend indikerer en vedvarende og økende optimisme blant investorene, ofte som et resultat av en strøm av positive nyheter rundt aksjen.

For å identifisere en trend, må man studere kursbevegelsene. Kursen beveger seg sjelden i en rett linje, men heller som en serie med topper og bunner. Hvis man kan trekke en rett linje gjennom to eller flere stigende bunner, har man støttelinjen i en stigende trend. Deretter trekker man en linje parallell med støttelinjen gjennom de stigende toppene. Denne linjen kalles trendens motstandslinje, og støtte- og motstandslinjen utgjør tilsammen trenden. Trenden angir stigningstakt for aksjekursen, og ved å fremskrive trendlinjene, finner man kursmål for aksjen. Med glidende overganger skiller man mellom stigende trender, horisontale trender og fallende trender.

Kjøp og hold aksjer i stigende trender

Figur 1: Stigende trend.

Selg og hold deg unna aksjer i fallende trender

Figur 2: Fallende trend.

Sidelengs trend

Figur 3: Horisontal trend.

Investtechs algoritmer identifiserer trender for deg. Vi har utviklet automatiske algoritmer for trendidentifikasjon som hver dag finner den "beste" trenden i grafen, der blant annet trendens tetthet og antall punkter nær gulv og tak inngår som kriterier. I en Investtech-graf på mellomlang sikt, med 18 måneders historikk, vurderes cirka 80000 forskjellige trendalternativer hver dag. Disse tilordnes en score, og den med høyest score blir valgt. Et aktuelt eksempel fra Investtechs analyser er f.eks. Atlantic Sapphire, som per 31. januar 2020 ligger i stigende trend på kort, mellomlang og lang sikt.

Figur 4: Atlantic Sapphire (ASA-ME.OL) Siste sluttkurs: 142.00 (-2.50), 30. jan 2020

Våre abonnenter kan finne teknisk positive aksjer i stigende trend blant annet med verktøyet Top50.

Vi ønsket å se hvilke statistiske resultater aksjer med kjøpssignal fra stigende trender har gitt, og studerte derfor avkastningen på norske, svenske, danske og finske aksjer i etterkant av kjøps- og salgssignaler fra stigende og fallende trender i Investtechs kursdiagrammer på kort, mellomlang og lang sikt. Vi hadde opp til 23 år med data, fra 1996 til 2018. Vi definerte et kjøpssignal som første dag en aksje kom inn i en stigende trendkanal, eller når aksjen lå i en stigende trendkanal og det hadde gått mer enn 22 dager siden forrige signal.

Grafen under viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av kjøpssignaler fra stigende trend i Investtechs mellomlange kursgrafer. Signalene utløses på dag 0. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Den tykke blå kurven viser hvordan aksjer med kjøpssignaler utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den smale blå kurven viser hvordan referanseindeksen utviklet seg i samme periode som vi målte utviklingen til aksjene med kjøpssignaler.

Figur 5: Kjøpssignal fra stigende trend, mellomlang sikt, Norden samlet, 1996-2018.

Aksjer i stigende trender på kort sikt steg gjennomsnittlig 1,8 prosent i løpet en måned. I forhold til referanseindeksene i samme periode gikk aksjene i stigende trender 0,8 prosentpoeng bedre, tilsvarende en annualisert meravkastning på 10,1 prosentpoeng.

Aksjer i stigende trender på mellomlang sikt steg gjennomsnittlig 4,9 prosent i løpet av tre måneder. I forhold til referanseindeksene i samme periode gikk aksjene i stigende trender 1,8 prosentpoeng bedre, tilsvarende en annualisert meravkastning på 7,5 prosentpoeng.

Aksjer i stigende trender på lang sikt steg gjennomsnittlig 4,0 prosent i løpet av tre måneder. I forhold til referanseindeksene i samme periode gikk aksjene i stigende trender 1,3 prosentpoeng bedre, tilsvarende en annualisert meravkastning på 5,2 prosentpoeng.

Tidsperioden undersøkelsen er gjort på er relativt lang, kvaliteten på grunnlagsdataene anses god og algoritmene som er brukt for å identifisere trendene, er helautomatiske. Statistiske forholdstall antyder høy grad av signifikans. Resultatene er relativt ensartede på de fire markedene og variasjonen i signalstyrke over tid har vært liten. Det indikerer at vi har funnet reelle effekter i markedet, som vedvarer over tid.

Det antas å være stor sannsynlighet for at trendsignaler også framover vil kunne gi gode indikasjoner på hvordan aksjer skal utvikle seg. Aksjer i stigende trender antas statistisk å skulle overprestere mot markedet framover.

Du finner flere detaljer og resultater i forskningsrapportene her:

Stigende og fallende trender, kort sikt

Stigende og fallende trender, mellomlang sikt

Stigende og fallende trender, lang sikt

 

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK