Analyse

Dagens case - resultater etter 12 år

Geir Linløkken (2012-11-07 08:26:08)

Keywords: avkastning,dagens case,oslo børs,statistikk.

Abstract:

Investtech har publisert dagens case til våre abonnenter i 12 år. Denne artikkelen gir en oppsummering av hvordan aksjene som er anbefalt, har utviklet seg.

 

Avkastning på Investtechs dagens case kjøpsanbefaling for Oslo Børs 2000 til 2012.

Avkastning på Investtechs dagens case kjøpsanbefaling for Oslo Børs 2000 til 2012. Absolutt og relativt mot Hovedindeksens utvikling.

Dagens case 

Investtech har solgt abonnementstjenester på aksjeanalyser over internett siden 1999. Sentralt i abonnementet er en morgenrapport som inneholder analyser av et utvalg aksjer. Typisk er dette aksjer som har gitt kjøps- eller salgssignal fra tekniske indikatorer siste dag. En av aksjene som omtales, velges til å være dagens case. Dagens case publiseres til våre abonnenter på Investtechs hjemmesider.

Investtechs aksjeanalyser lages fullstendig automatisk av Investtechs datamaskiner. Selskapet har utviklet programmer som ved bruk av avansert matematikk, statistikk og mønstergjenkjenning identifiserer de viktigste tekniske signalene ved å se på blant annet trender, kursformasjoner, volumutvikling og støtte og motstand.

Valg av dagens case gjøres ved manuelt å gå gjennom aksjene som har gitt signaler de siste dagene eller på annen måte er teknisk interessante, og prøve å finne den aksjen som er mest spennende for investorer. Målet er å velge aksjer der analysen tilsier at våre kunder vil kunne gjøre gode investeringer i tiden framover. Tidshorisonten er mellomlang, det vil si fra en til seks måneder.

Investtechs analytikere velger fortrinnsvis aksjer med kjøpsanbefaling som dagens case. Salgscases og watch-cases velges kun hvis det er få gode kjøpssignaler. Det skal gå minst ti dager mellom to ganger samme aksje velges til dagens case.

Datasettet 

Siden oppstarten den 20. juni 2000 til og med 25. oktober 2012 har vi publisert dagens case eksakt 3000 ganger. Av disse har 129 fått anbefalingen Selg, 107 har fått Svak selg, 362 har fått Watch, 929 har fått Svak kjøp og 1525 har fått Kjøp

Aksjene som har vært valgt ut, har fordelt seg på OBX-selskapene, de mellomstore selskapene og de små selskapene. Enkelte ganger har vi valgt selskaper med så lav omsetning som noen få hundre tusen kroner per dag, hvis disse har gitt svært gode signaler, men vi har prøvd å velge aksjer med en omsetning som gjør at de enkelt kan handles av mellomstore private investorer.

Fire av aksjene som ble anbefalt i perioden 2001 til 2008, er slettet fra børsen, fusjonert inn i andre eller har endret ticker, samtidig med at et nytt selskap med samme ticker er notert senere. For disse mangler vi kursdata og aksjene er utelatt fra statistikken.

Resultater

Vi har målt resultatene ved å se på kursutviklingen fra analysetidspunktet og én dag, én uke (5 dager), én måned (22 dager) og ett kvartal (66 dager) fram i tid. Under vises tabeller med absolutt avkastning og relativ avkastning. Den relative avklastningen er beregnet ved å sammenligne mot Hovedindeksens utvikling i samme periode. For de siste 66 casene, der vi ikke har kurser 66 dager fram i tid, har vi estimert de manglende kursene til å være lik siste kjente sluttkurs.

Anbefaling Antall Dag Uke Måned Kvartal
Selg 129 -1.0 -0.8 -2.5 -6.2
Svak selg 107 0.2 -0.4 -1.0 -1.0
Watch 362 0.5 0.5 -0.6 0.0
Svak kjøp 929 0.8 1.2 2.9 6.1
Kjøp 1525 0.9 1.6 2.9 5.8

Tabellen viser absolutt avkastning på aksjer som er publisert som dagens case på Investtechs hjemmesider fra oppstarten i 2000 til oktober 2012.

Anbefaling Antall Dag Uke Måned Kvartal
Selg 129 -0.8 -0.4 -1.2 -4.3
Svak selg 107 0.4 -0.4 -2.0 -3.5
Watch 362 0.6 0.4 -0.5 -2.2
Svak kjøp 929 0.7 1.0 1.6 2.4
Kjøp 1525 0.8 1.3 1.9 3.4

Tabellen viser relativ avkastning, målt mot Hovedindeksen, på aksjer som er publisert som dagens case på Investtechs hjemmesider fra oppstarten i 2000 til oktober 2012.

Standardavviket til relativ avkastning for kjøpscasene på månedsbasis er hele 13,4 prosentpoeng og på kvartalsbasis er det 26,1 prosentpoeng. Med så mange samples som 1525, gir imidlertid dette statistiske t-verdier på hele 5,5 og 5,1, gitt normalfordelingsantakelse, noe som er klart statistisk signifikant.

Drøfting

Resultatene på Investtechs caseanbefalinger er sterke. Kjøpscasene har steget i verdi, både absolutt og relativt sett, og salgcasene har falt i verdi. Det er et stort antall samples som ligger til grunn, så signifikansen anses høy.

Vi ser at kjøpscasene relativt sett stiger 0,8 prosent allerede den første dagen. Hvor mye av dette som er fra børsåpning, og hvor mye som er gjennom dagen, har vi ikke kunnet regne på. Uansett ser det ut som om det kan være vanskelig å komme seg inn på samme kurs som analysen legger til grunn. Hvis man får kjøpt til sluttkurs den første dagen, er det imidlertid fortsatt en oppgang på månedsbasis på 2,0 prosent absolutt eller 1,1 prosent relativt. Gjentatt over ett år, gir dette en meravkastning mot børs på sterke 14 prosentpoeng.

Tilfeldigheter kan spille en stor rolle i statistiske beregninger. Grunnlaget her er imidlertid såpass stort som totalt 3000 samples og tatt over et tidsrom som er mer enn 12 år, så vi tror tilfeldigheter ville blitt utgjevnet. Statistiske mål for usikkerhet antyder høy signifikans.

Investtechs analyser bygger på studie av psykologien i aksjemarkedet og identifikasjon av mønstre som signaliserer at investorer er på vei inn i eller ut av en aksje. Selv om historien ikke er noen garanti for at det tilsvarende skal gjenta seg framover, tror vi de psykologiske mekanismene som gjelder i aksjemarkedet, er relativt konstante over tid. Dermed tror vi at vi også i framtiden skal kunne gi våre kunder gode analyser med identifikasjon av aksjer som står foran en oppgang på børsen.

Praktisk bruk

Hvordan kan man bruke resulatene over i sin egen aksjehandel?

En portefølje med fem til ti aksjer gir god nok spredning av selskapsspesifikk risiko, slik at man er lite sårbar for utviklingen til en enkelt aksje. Samtidig er det få nok aksjer til at man kan gi hver enkelt tilstrekkelig fokus.

En måte å bruke resultatene over i praksis, kan dermed være å kjøpe fem til ti dagens case-aksjer med kjøpsanbefalinger, holde disse en måned, og deretter kjøpe nye dagens case-aksjer. Da får man snudd porteføljen cirka 12 ganger i løpet av et år - hver gang med en statistisk avkastning på 2,0 prosent minus omkostninger, hvis resultatene over vil gjelde også i framtiden.

Fra tabellene over, vet vi at aksjekursen til dagens kjøpskandidat stiger med 0,8 prosent i snitt den første dagen. Deretter er det relativt liten endringer den første uken, mens aksjene stiger bra på måneds- og kvartsalssikt. Dermed ser det ut til at man ikke bør forhaste seg med å komme inn i en aksje, men heller bruke god tid og forsøke å oppnå gode kurser når man handler.

Strategien over gir en helt mekanisert handelsstrategi. Her er det ikke tatt høyde for salgssignaler som måtte komme underveis. Hvis man er en aktiv investor bør man i tillegg overvåke porteføljeaksjene daglig eller ukentlig, og vurdere salg av aksjer som i følge Investtechs analyser gir salgssignaler.

For å oppnå statistiske gjennomsnittsresultater, må man kjøre en strategi over lang tid. Resultatene fra gang til gang, og fra år til år, vil variere mye, og man må være forberedt på at strategien både absolutt og relativt kan gi negative resultater i perioder.

 

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

Hvor finner jeg dagens case fra Investtech?

For å få tilgang til Investtechs dagens case, må du være abonnent hos Investtech. Klikk deretter på Dagens case i venstremenyen, eller velg dagens case-boksen fra startsiden etter innlogging.

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK