Norsk / English

Innhold:


Disclaimer

Investtech.com AS ("Investtech") sin hovedvirksomhet er å utarbeide og levere automatisk genererte tekniske analyser.

Investtechs automatiske analyser er bygget på avanserte egenutviklede metoder innen mønstergjenkjenning, statistikk og matematikk. I analysene legges det spesielt vekt på trender, støtte og motstand, kursformasjoner og volum.

For hver aksje som anbefales, lages det innenfor ulike tidshorisonter flere chart med tilhørende analyser. Med bakgrunn i tradisjonell teori for teknisk aksjeanalyse, tolker datamaskinene hva de finner i chartene. Datamaskinene generer deretter automatisk en analysetekst og en konkret anbefaling. Investtechs automatiske analyser er følgelig fullstendig objektive.

Anbefalingene fra de automatiske analysene angis som Kjøp, Svak Kjøp, Avvent/Watch, Svak Selg og Selg. Noen steder opplyses også en teknisk poengsum (mer informasjon om dette er tilgjengelig her).

De automatiske analysene utarbeides og publiseres snarest mulig etter børsens stengetid, og senest før neste dags åpning.

I enkelte markeder utarbeider Investtech i tillegg subjektive analyser, utvelgelser eller kommentarer som ikke er automatiserte, for publisering på egne eller partners sider, eller gjennomfører webinarer med analyseinnhold. Dette er en manuell jobb som gjøres av en av Investtechs analytikere. Formålet med dette arbeidet er å identifisere gode kjøps- og salgsmuligheter for Investtechs kunder, slik at disse gis et best mulig beslutningsgrunnlag for å gjøre vellykkede investeringer. I slike tilfeller skal det gis tydelige opplysninger om navnet og stillingen til den ansatte som er ansvarlig for analysen, utvelgelsen eller kommentaren. Informasjon om historiske subjektive analyser er tilgjengelig på abonnementssidene, under det enkelte selskap.

Investtech yter ikke personlig investeringsrådgivning og gir aldri personlige anbefalinger. Investtech gir heller aldri verdivurderinger av finansielle instrument.

Innholdet på disse sidene kan ikke videredistribueres, på annen måte publiseres, kopieres, endres, modifiseres, selges, lisensieres eller sub-lisensieres på noen måte.

Ytterligere informasjon om Investtechs analyser er tilgjengelig her.

Alle analyser som utarbeides av Investtech er basert på informasjon som antas å være korrekt. Investtech garanterer imidlertid ikke for fullstendigheten eller riktigheten av analysene, og skal heller ikke være ansvarlig overfor brukerne for eventuelle feil eller mangler i analysene.

Investtech gjør oppmerksom på at det vil alltid være knyttet usikkerhet til uttalelser om antatt fremtidig utvikling som fremkommer i analysene. Slike uttalelser må aldri forstås som løfter eller garantier fra Investtech sin side.

Investtech gjør oppmerksom på at enhver form for investering i aksjer eller andre verdipapirinstrumenter er forbundet med høy risiko og fare for tap. Eventuell eksponering gjøres fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. For ytterligere informasjon om risikoen knyttet til investeringer, se her.

Investtech gjør sitt ytterste for å levere en tjeneste av høy kvalitet, med oppdatering i god tid før børsåpning hver dag. Investtech er imidlertid ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes driftstekniske eller andre uforutsette forhold.

Investtech mottar aldri informasjon som benyttes i analysene direkte fra utstederne. Ingen anbefalinger gjøres kjent utenfor Investtech før publisering, med unntak av de analyser som gjøres tilgjengelig gjennom våre samarbeidspartnere i banker, meglerhus eller media. I slike tilfeller vil det imidlertid aldri gjøres endringer i analysene etter at de er gjort kjent for disse.

For å kunne utarbeide best mulig analyser/forvaltningsbeslutninger og unngå potensielle interessekonflikter, har Investtechs analytikere og forvaltere i henhold til selskapets etiske retningslinjer ikke lov til å kjøpe enkeltaksjer i markedene de analyserer eller forvalter på. Det er innført informasjonssperrer mellom analytikere og fondsforvaltere i Investtech. Mer informasjon er tilgjengelig her.


Abonnementsvilkår - Investtech.com AS ("Investtech")

Abonnement:
Et abonnement hos Investtech gir tilgang, gjennom et brukernavn og passord, til å logge seg på Investtech sin tekniske analysetjeneste. Brukernavnet og passordet er personlig og kan kun benyttes av den juridiske person som har tegnet/inngått abonnementet ("Kunden"). Abonnementet kan kun benyttes av Kunden og Kunden er selv ansvarlig for at brukernavnet og passordet ikke kommer på avveie. Ved mistanke om eventuelt misbruk plikter Kunden straks å meddele dette til Investtech. Abonnementet og dets innhold er personlig, og analyser og annet materiale som Kunden får tilgang til, skal ikke videreformidles til andre, verken skriftlig, muntlig eller elektronisk. Innholdet og analysene er å betrakte som Investtech sin eiendom. For avtaler som omfatter flere brukere, for eksempel firma- eller gruppeavtaler, er det en forutsetning at alle individuelle brukere aksepterer og følger Investtechs abonnementsvilkår og disclaimer. Investtech forbeholder seg retten til å følge opp Kunden per telefon og e-post i løpet av abonnementsperioden.

Abonnementsperiode:
Kunden velger om abonnementet skal gå over 1, 3 eller 12 måneder, ut i fra de til enhver tid gjeldende priser. Abonnementet løper fra den dagen bestilling skjer til valgt periode er over. Ved bestilling mottar Kunden automatisk et brukernavn og passord til tjenesten. Dersom Kunden har et brukernavn og passord fra tidligere oversendes dette ikke på nytt, med mindre Kunden ber om noe annet. Kunden må derfor selv kontrollere at vedkommende har mottatt nødvendige opplysninger for å benytte seg av analysene. Abonnementsperioden fornyes automatisk ved periodeslutt med mindre noe annet er avtalt. Abonnementet må sies opp skriftlig før utløpet av abonnementsperioden. Ved ønske om endringer i abonnementet, må melding om dette meddeles skriftlig før utløpet avabonnementstiden. Abonnement som skriftlig ikke er sagt opp innen utløpet av abonnementsperioden, fornyes automatisk til veiledende pris.

Abonnementsnivå:
Kunden kan velge mellom fire forskjellige abonnementsnivå: Investor, Trader, Professional eller Institutional. De ulike nivåene gir forskjellige rettigheter og er nærmere beskrevet under medlemskap. Investtech forbeholder seg retten til enhver tid å kunne gjøre endringer i innholdet på de enkelte nivåene eller analysene. Ved eventuelle endringer vil det dog bestrebes at nivået ikke blir vesentlig svekket. Investtech tar forbehold om at endringer i abonnementsnivå og innhold kan forekomme som følge av endringer forårsaket av tredjepart, herunder endringer av regulatorisk og innholdsleverandørmessig karakter. Investtech forbeholder seg retten til å flytte Kunden mellom de ulike abonnementsnivåene om nødvendig, forutsatt at dette ikke gir Kunden et svakere abonnementsinnhold enn det Kunden opprinnelig hadde. Om det gjøres endringer i abonnement som vesentlig svekker abonnementsinnholdet, skal Kunden varsles minimum 1 måned før endringene trer i kraft. Dersom Kunden ikke vil akseptere endringene, skal vedkommende ha rett til å si opp avtalen med en måneds skriftlig varsel.

Abonnementsmarked:
Investtech tilbyr analyser innenfor en rekke ulike markeder. Et marked er definert som aksjer innenfor samme geografiske område eller en sektor eller en gruppering, som for eksempel land, indekser, råvarer eller valuta. Kunden kan selv velge hvilke markeder vedkommende ønsker å abonnere på. Investtech vil tilstrebe å tilby tekniske analyser som dekker majoriteten av alle noterte verdipapirer og/eller instrumenter innenfor de enkelte markedene som er gjort tilgjenglig, men tar forbehold om eventuelle avvik. Investtech forbeholder seg retten til enhver tid å kunne bestemme innholdet i et bestemt marked. Kunden er selv ansvarlig for å kontrollere om innholdet i markedet dekker Kundens behov. Investtech kan også endre eller fjerne markeder og innholdet i de ulike markeder, som en følge av foretningsmessige eller systemkritiske årsaker. Dersom slike endringer påvirker Kundens avtaleforhold negativt i vesentlig grad, skal vedkommende ha rett til å si opp avtalen med en måneds skriftlig varsel.

Betaling:
Betaling for abonnementet skal skje senest innen 14 dager fra bestilling har skjedd, eller innen 14 dager fra oppstart av en ny periode. Ved manglende eller ufullstendig betaling, har Investtech full rett til å stenge Kundens tilgang til tjenestene. Kunden skal etter beste evne sørge for at betaling har skjedd på en god og forsvarlig måte i henhold til betalingsinstruksen, samt sørge for at nødvendig kontaktinformasjon er korrekt. Forsinkelser eller feil som kommer av mangelfull informasjon fra Kundens side, er Kundens ansvar. Abonnementsperioden forhåndsbetales, og abonnementsvederlaget refunderes ikke dersom avtalen sies opp før utløpet av avtaleperioden.

Angrefrist.
Kunden har full angrefrist i henhold til norsk lov. Angrerettskjema lastes ned her (pdf).

Informasjon og opplysningsplikt:
Om det gjøres endringer i vilkårene som er av vesentlig karakter, skal Kunden varsles minimum en måned før endringene trer i kraft. Kunden er ansvarlig for å holde sin kontaktinformasjon oppdatert, slik at Investtech lett kan komme i kontakt med Kunden. Kunden aksepterer at all kommunikasjon kan foregå på e-post.

Investtech er ansvarlig for at kundeinformasjonen holdes konfidensiell og ikke kommer på avveie. Kundeinformasjon skal lagres forsvarlig i henhold til norsk lov. Investtech oppbevarer ingen opplysninger som kategoriseres som sensitive personopplysninger.

Investtech.com

Christian Sveen Harto
Chief Executive Officer

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK
+